RH 2012:112

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Cannabis, 3,4 kg

Hovrätten: Enligt 1 § första stycket narkotikastrafflagen (1968:64) döms den för narkotikabrott som olovligen bl.a. innehar narkotika till fängelse i högst tre år. Om brottet är grovt döms enligt 3 § för grovt narkotikabrott till fängelse i lägst två och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska enligt 3 § andra stycket narkotikastrafflagen särskilt beaktas om det har utgjort led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Det anges vidare att bedömningen ska grundas på en sammanvägning av omständigheterna i det särskilda fallet.

Högsta domstolen har i ett flertal rättsfall under åren 2011 och 2012 (se t.ex. NJA 2011 s. 357 och NJA 2011 s. 799) framhållit att mängden narkotika endast är en av flera omständigheter som ska beaktas vid rubriceringen och straffvärdesbedömningen och att omständigheter vid sidan av mängden ska tillmätas större betydelse. I de aktuella rättsfallen har Högsta domstolen även betonat att rubriceringen grovt narkotikabrott, och därmed den strängare straffskalan, är förbehållen främst de allvarligaste gärningarna, såsom organiserad narkotikahandel med inriktning på att i vinningssyfte sprida missbruk och utnyttja missbrukares beroende.

S har införskaffat en stor - och med all sannolikhet kostsam - utrustning och byggt upp en produktionsanläggning för ändamålet att odla cannabis. Odlingen framstår i det avseendet närmast som yrkesmässig, vilket är försvårande vid bedömningen av brottets rubricering och straffvärde. Den odling som S framställt bestod av 66 plantor cannabis, motsvarande en vikt, efter torkning, om 3 374,5 g. Av analysbesked och avrapporteringspromemoria framgår att den genomsnittliga halten THC understeg 1 procent på de i beslag tagna plantorna (stjälkar, kvistar, blad och blomknoppar) och att de aktuella plantorna inte hade växt klart utan att endast blomknoppar hade hunnit bildas. Även om den mängd som tagits i beslag från S varit betydande är det inte utrett i målet hur stor del av partiet som slutligen skulle ha kunnat bli användbar cannabis samt vad den slutliga THC-halten i så fall skulle ha kunnat bli. Med hänsyn härtill och med beaktande av storleken på det utrymme som S iordningställt för odlingen, vilken uppgick till ca 20 kvm, kan odlingen inte sägas ha skett i större omfattning. Inte heller kan innehavet anses ha avsett en särskilt stor mängd. Vid en sammanvägning av samtliga omständigheter anser hovrätten att brottet inte präglats av sådan grad av hänsynslöshet att det är att bedöma som grovt narkotikabrott. S ska därför dömas för narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen, vilket dock har ett högt straffvärde.

Hovrätten anser att det narkotikabrott som S gjort sig skyldig till har ett straffvärde som motsvarar fängelse 1 år 6 månader och att det sammanlagda straffvärdet av all den brottslighet som S nu döms för motsvarar fängelse 2 år.