RH 2012:123

Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.

Kokain, 2 kg

Hovrätten: Den organiserade narkotikahantering som de tilltalade har ägnat sig åt har haft internationell prägel och har avsett en stor mängd narkotika av särskilt farligt art (2 kg kokain). De har samtliga varit viktiga länkar i distributionskedjan och tagit befattning med narkotikan på flera olika sätt. Med beaktande av Högsta domstolens resonemang i rättsfallet NJA 2011 s. 357 gör hovrätten, liksom tingsrätten, bedömningen att det narkotikabrott som var och en av de tilltalade gjort sig skyldig till ska bedömas som grovt.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning även i fråga om att vapenbrotten som J och G överbevisats om ska bedömas som grova brott. För grovt narkotikabrott är stadgat fängelse i minst två år. Det narkotikabrott de tilltalade gjort sig skyldiga till har ett så högt straffvärde att annan påföljd än fängelse är utesluten.

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2011 s. 799 uttalat att straffvärdet för var och en av dem som deltagit i narkotikahantering ska grundas på en sammanvägning av omständigheterna i det enskilda fallet. Högsta domstolen har vidare uttalat att det främst är graden av delaktighet i narkotikahanteringen och den ställning som den tillta lade har intagit i organisationen liksom hur omfattande och varaktig delaktigheten har varit som är av betydelse. Vidare är enligt Högsta domstolen att beakta den insikt som den tilltalade har haft rörande narkotikahandelns organisation, storlek och inriktning samt hans eller hennes eget syfte med hanteringen. Även fördelningen av brottslighetens ekonomiska utbyte ska enligt Högsta domstolen tillmätas betydelse.

Av utredningen har framkommit att den narkotikahandel som de tilltalade deltagit i bedrivits organiserat och haft ett tydligt vinstsyfte. Lokalen på Ånäsvägen i Göteborg har fungerat som bas för en internationellt förgrenad narkotikahantering. Vid sidan av spaningsiakttagelser av J och G vid lokalen, har spår säkrats där från dem båda. Så har i lokalen fingeravtryck påträffats på bl.a. tallrikar, mixerbehållare och en hydraulpress - gods belagda med kokain - samt på undangömda vapen. Därtill har G iakttagits i flera narkotikaförsäljningssituationer och beslag har gjorts hos honom avseende bl.a. narkotikautensilier, kokain och kontanter. H är den hos vilken det största beslaget av narkotika, ca 1,5 kg kokain, och av kontanter, bl.a. 20 000 euro, gjorts. Det är också H som ledsagat holländska kurirer från Köpenhamn till Göteborg och som överlämnat pengar mellan leverantör och distributör. Vidare finns innehållet i telefontrafiken mellan å ena sidan de tilltalade inbördes i samband med hantering av narkotika och kontanter, å andra sidan de tilltalade och ett holländskt telefonnummer tillhörande en person som enligt H:s uppgifter fungerat som ett led i organisationen. Till detta kommer de världsomspännande pengaströmningar som J och G styrt via Western Union.

Sammantaget ger utredningen vid handen att alla de tilltalade haft full insikt om att brottet skett inom ramen för en organiserad narkotikahandel och att samtliga haft roller som varit av avgörande betydelse för att narkotikahandeln skulle fungera. Vid en sammanvägning av omständigheterna i målet finner hovrätten att den samlade brottslighetens straffvärde för J och G är lägre än vad tingsrätten funnit och motsvarar fängelse 7 sju år. Fängelsestraffens längd ska bestämmas i enlighet med straffvärdet. När det gäller H delar hovrätten tingsrättens uppfattning att, utöver straffvärdet, hans psykiska ohälsa ska beaktas vid straffmätningen. Emellertid förorsakar enligt hovrättens mening beslutet om utvisning inte något men för H. Straffet för den brottslighet som H gjort sig skyldig till ska vid en samlad bedömning och med beaktande av hans psykiska ohälsa bestämmas till fängelse 5 år 6 månader.