RH 2019:27

Hyresnämndsmål. En hyresgäst har innehållit hyra som deponerats hos länsstyrelsen. Den innehållna hyran avsåg brist i lägenheten. Deponeringen skedde först sedan bristen åtgärdats och avsåg förfluten tid. Hovrätten fann att hyresgästen brustit i sina skyldigheter mot hyresvärden på sådant sätt att hyresavtalet skulle upphöra. Att deponeringen skedde på inrådan av hyresgästens ombud förändrade inte denna bedömning.

Hyresnämnden i Jönköping

H.R. hyrde sedan den 1 december 2012 en bostadslägenhet av Stångåkonsult i Kalmar Handelsbolag (hyresvärden). Hyresvärden sade upp hyresavtalet till upphörande den 31 december 2017.

Hyresvärden yrkade att hyresnämnden skulle fastställa att H.R. inte hade rätt till förlängning av hyresavtalet efter den 31 december 2017 och att H.R. skulle åläggas att flytta enligt uppsägningen.

H.R. bestred yrkandet och begärde förlängning av avtalet. Om avtalet inte förlängdes begärde hon uppskov med avflyttning sex månader från beslutet.

Hyresvärden bestred uppskov med avflyttningen och anförde till utvecklande av sin talan bl.a. följande. Bolaget vitsordar 914 kr som nedsättning av hyra för mögel i badrummet. Bolaget fick inget meddelande innan depositionsbeslutet. Det var inte heller tydligt vad depositionen avsåg. H.R. har hos länsstyrelsen deponerat 22 000 kr avseende hyror. Depositionen skedde på så sätt att ingen hyra betalades till bolaget för maj, juni, juli och augusti 2017. I stället deponerades hyresbeloppen om 5 017 kr per månad. Dessutom deponerades hyra för september 2017 till ett belopp av 1 932 kr. Enligt bolaget har H.R. inte haft rätt till nedsättning av hyran. Hon har framfört klagomål på ventilationen i mars 2016. En fastighetsförvaltare kontrollerade ventilationen. Något fel kunde inte upptäckas. Bolaget betraktade under våren 2016 klagomålet som avklarat. Klagomålet den 28 mars 2016 avsåg egentligen ohälsosamt höga dammhalter, vilket enligt bolaget inte har koppling till ventilationens funktion. I stället har det samband med hur städningen sköts i lägenheten. Under tiden 29 maj 2016-8 februari 2017 förekom inga klagomål och det utfördes inte heller några särskilda åtgärder med anledning av någon brist i ventilationen. Då handlade det om mögel i badrummet. Bolaget åtgärdade detta i maj 2017. Den 17 februari 2017 besöktes lägenheten av Kalmar Sotning och Ventilation som konstaterade att luftmängden uppfyllde kraven för totalytan. Vid det tillfället rättades ett fel med dubbelvikt filter, men detta hade ingen inverkan på mätresultaten. Det finns inga empiriska grunder för depositionerna.

H.R. anförde till stöd för sitt bestridande bl.a. följande. Hon har haft fog för att sätta ned hyran på grund av bristfällig ventilation i lägenheten. Beloppen hon har deponerat har varit skäliga. Hon har haft problem med hälsan allt sedan hon flyttade in i lägenheten. Detta har kunnat kopplas till bristande ventilation. Hon har framfört detta muntligen eller via sms till fastighetsskötarna vid flera tillfällen, men i vart fall via mejl den 28 mars 2016. Depositionsbeloppet avser dels bristfällig ventilation för tiden fram till den 31 december 2016, beräknat som 40 procent av hyran, dels 914 kr för mögel i badrummet 14 februari-4 maj 2017. Hyresvärden har skickat påminnelser om obetald hyra på grund av depositionerna, men har inte gått vidare till tingsrätten med yrkande om att få ut beloppen. Hon har inte deponerat hyran för att skada hyresvärden och har inte heller missbrukat möjligheten att deponera. Hennes ombud skrev den 2 maj 2017 till hyres-värden och meddelade hennes avsikt att deponera hyran för nedsättning.

Hyresnämnden (intresseledamöterna Ulf Andersson och Anna Johansson) anförde i beslut den 21 december 2017, såvitt är av intresse här, följande.

SKÄL

Hyresgäst som inte betalat sin hyra kan bli uppsagd på grund av förverkande för obetald hyra enligt 12 kap. 42 § första stycket 1 jordabalken. Om hyresgästen har deponerat hyresbeloppet hos länsstyrelsen kan hyresrätten enligt 44 § första stycket inte förverkas. Deposition är avsedd att kunna användas av hyresgäster som anser sig ha en motfordran mot hyresvärden, t.ex. rätt till nedsättning av hyra för hinder eller men i hyresrätten.

Däremot kan hyresgästen efter deposition ändå förlora rätten till förlängning enligt 12 kap. 46 § första stycket 2 jordabalken om hyresgästen har missbrukat rätten till deposition, eller som det också brukar uttryckas, har deponerat mot bättre vetande. Detta kan vara fallet om hyresgästen har deponerat medveten om att rätt till nedsättning av hyra inte föreligger eller om depositionen sker med ett uppenbart för stort belopp. Avsikten är att förhindra att deposition används som påtryckningsmedel mot hyresvärden.

H.R. har deponerat hyra för att det enligt henne under en längre tid förekommit brister i ventilationen. Hyresvärden har vitsordat att rätt till nedsättning kan ha förelegat till ett belopp av ca 914 kr på grund av mögel i badrummet under våren 2017. Nedsättning av hyran skulle enligt H.R. till väsentlig del ha avsett tiden från den 28 mars 2016-31 december 2016.

Det som ger visst stöd åt H.R:s inställning är dels ett läkarintyg, dels handlingar från Borgholms kommun från den 14 februari och den 15 mars 2017. Den läkare som avgav läkarintyget intygade att det sannolikt fanns en koppling mellan ventilationsproblemen och sjuklighet bestående av inflammerade slemhinnor.

I beslut den 14 februari 2017 ålade kommunen bolaget att senast den 27 mars ge in resultat av ventilationsmätningar och redogörelse för rutiner för filterbyte och rengöring av ventilationssystemet. Av motiveringen till beslutet framgår att det enligt kommunen rådde oklarhet om H.R:s lägenhet levde upp till miljöbalkens regler och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om luftkvalitet. Under rubriken Redogörelse för ärendet anges vidare att man vid inspektion den 24 januari hade konstaterat att luften i bostaden var instängd, vilket tydde på dålig cirkulation. Vidare konstaterades för låga temperaturer i lägenheten samt mögelpåväxt i badrummet. Under ärendets handläggning hade, enligt vad som vidare framgår, bolaget ändrat rutiner för filterbyte från att tidigare ha bytt en gång per år till att byta två gånger per år.

I beslut den 15 mars 2017 förelade kommunen hyresvärden att efter anlitande av en auktoriserad firma med specialkompetens inom området senast den 6 april ge in närmare utredning gällande mögelpåväxten i badrummet. Hyresvärden anlitade Ocab för sanering av möglet. Ocab utförde saneringen den 4 maj. Kommunen meddelade den 16 juni att ytterligare åtgärder inte behövde vidtas.

Möjligheten att deponera hyresbelopp är ett sätt för hyresgästen att lägga över ansvaret för att inleda en tvist om t.ex. rätt till nedsättning av hyra på hyresvärden. Deposition bör användas med viss försiktighet och omsorg av hyresgästen. Kraven på hyresgästen att göra en korrekt bedömning på förhand kan inte ställas alltför högt. Det kan komma fram omständigheter som inte tidigare var kända för hyresgästen. Dessutom kan skälighetsbedömningen av nedsättningsbeloppets storlek vara svår att göra för en hyresgäst. I klart tveksamma fall bör hyresgästen inte deponera hyra.

Efter att ha tagit del av det skriftliga materialet och ha hört vittnena anser hyresnämnden att det inte finns tillräckligt stöd i materialet för att det funnits sådana brister som skulle ge rätt till nedsättning av hyran utöver vad som avsett mögel under våren 2017. Hyresnämnden anser därför att det inte har funnits tillräcklig grund för H.R. att anse sig vara berättigad till nedsättning av hyran mer än till en mindre del av det deponerade beloppet.

H.R. måste därför anses ha deponerat betydligt större belopp än hon haft anledning att räkna med som nedsättning av hyran. Hon måste därför anses ha åsidosatt sina skyldigheter som hyresgäst i sådan mån att avtalet skäligen inte bör förlängas.

Hyresnämnden anser dock att H.R. skäligen bör kunna få uppskov med avflyttningen enligt hennes yrkande.

SLUT

1. Hyresnämnden fastställer att H.R. inte har rätt till förlängning av sitt hyresavtal - - - efter den 31 december 2017.

2. Hyresnämnden beviljar H.R. uppskov med avflyttning till den 2 juli 2018 kl. 12.00.

3. Hyresnämnden ålägger H.R. att avflytta från lägenheten - - - senast vid den tidpunkt som anges i punkten 2. I annat fall får hon avhysas på egen bekostnad.

Hyresrådet Carl Olof Nilsson Öhrnell var skiljaktig och anförde följande.

Ordföranden är på följande skäl skiljaktig och anser att hyresvärdens yrkanden ska avslås och avtalet förlängas på oförändrade villkor.

Det skriftliga materialet och vad som i övrigt förekommit leder enligt min mening till slutsatsen att det trots allt funnits viss grund för H.R. att anse sig vara berättigad till kompensation för bristfällig ventilation. Hon får också anses ha haft anledning att räkna med att en nedsättning av hyran i så fall skulle avse ett väsentligt högre belopp än 914 kr som hyresvärden vitsordat för mögel i badrummet.

Huruvida hon verkligen haft en sådan rätt går inte att i detta ärende utreda fullt ut. Det kan inte heller ha varit lagstiftarens mening att en förlängningstvist i hyresnämnden skulle kunna ersätta en domstolsprocess när det gäller att fastställa om rätt till nedsättning verkligen förelegat. Som angetts i inledningen till skälen ovan brukar utgångspunkten för prövningen i en förlängningstvist uttryckas på så sätt att hyresgästen inte får ha missbrukat möjligheten till deposition eller använt deposition mot bättre vetande. Bedömningen i en förlängningstvist i hyresnämnden bör tydligt begränsas på det sättet.

Med beaktande av den osäkerhetsmarginal som måste räknas hyresgästen till godo anser jag att H.R. inte kan anses ha använt sig av deposition på ett felaktigt sätt. Lagstiftaren har anvisat en fordringsprocess i domstol som hyresvärdens förstahandsval för att få en prövning av rätten till deponerad hyra. Hyresvärden har i detta fall inte visat intresse för att få frågan prövad på det sättet utan har sett förlängningstvisten som ett bättre alternativ. Jag anser sammantaget att det inte är skäligt att H.R. ska förlora hyresrätten under de förutsättningar som gällt i detta fall.

Jag är dock ense med övriga i hyresnämnden i uppskovsfrågan.

Hovrätten

H.R. överklagade hyresnämndens beslut och yrkade att hovrätten skulle avslå Stångåkonsult i Kalmar Handelsbolags (hyresvärden) talan i hyresnämnden. För det fall hovrätten skulle fastställa hyresnämndens beslut begärde H.R. uppskov med att flytta till månadsskiftet närmast efter sex månader från hovrättens beslut. H.R. åberopade vidare förhör med T.D. och begärde att målet skulle prövas vid muntlig förhandling.

Hyresvärden motsatte sig att hyresnämndens beslut ändrades. Hyresvärden medgav uppskovsyrkandet. Hyresvärden yrkade vidare att förhöret med T.D. skulle avvisas eftersom de omständigheter förhöret skulle styrka var ostridiga i målet. Om förhöret med T.D. avvisades saknades anledning att hålla muntlig förhandling.

I hovrätten vidhöll parterna och utvecklade vad de anfört i hyresnämnden, bl.a. framgick följande av handlingarna i målet.

Hyresvärden

H.R. har underlåtit att betala hyra för perioden maj-augusti 2017 i rätt tid. Hon har i stället deponerat hela hyran hos länsstyrelsen. Hon har även deponerat 1 932 kr av hyran för september 2017 hos länsstyrelsen. Totalt har ett belopp om 22 000 kr deponerats. Av beloppet är 21 086 kr hänförligt till påstådda brister i lägenhetens ventilation. Det har dock inte förelegat några brister i ventilationen. H.R. har därför inte haft någon rätt att deponera 21 086 kr hos länsstyrelsen. Nedsättningen av hyra hos länsstyrelsen har utgjort ett missbruk av rätten att deponera. Hyresvärden har bl.a. anlitat Kalmar Sotning & Ventilation AB som den 17 februari 2017 genomförde mätningar i H.R:s lägenhet. Av mätningarna framkom att ventilationen uppfyllde gällande krav på luftomsättning. När deponeringen inleddes var således H.R. medveten om att lägenhetens ventilation inte var behäftad med några brister.

Hyresvärden har inte heller fått del av något beloppsmässigt krav, någon uppgift om påstådd motfordran eller kvittningsförklaring innan deponeringen inleddes. Hyresvärden har skickat en rättelseanmaning den 17 juli 2017. Skrivelsen adresserades till H.R:s ombud eftersom hon hade valt att anlita ett ombud i målet. H.R. har dock inte vidtagit någon rättelse utan fortsatt att deponera ytterligare hyra. De uteblivna hyresbetalningarna utgör ett sådant åsidosättande av en hyresgästs förpliktelser gentemot hy-resvärden att H.R. inte har rätt till förlängning av hyresavtalet (se 12 kap. 46 § första stycket 2 jordabalken).

Det kan inte vitsordas att H.R. har deponerat hyran hos länsstyrelsen på inrådan av jurist på Hyresgästföreningen.

H.R.

Hon har till följd av den bristfälliga inomhusmiljön i lägenheten lidit men i nyttjanderätten. Bristerna har varit kontinuerliga och av sådan omfattning som medför att hon har rätt till nedsättning av hyran. Deponeringen av hyra hos länsstyrelsen avser brister i nyttjanderätten under perioden den 28 mars 2016-den 31 maj 2017 (14 månader). Deponeringen har skett på inrådan av jurist på Hyresgästföreningen. Genom bl.a. kommunens förelägganden att utreda inomhusmiljön har hon haft fog för sin inställning att hon haft rätt att deponera hyra hos länsstyrelsen. Hon har inte deponerat hyra för att skada hyresvärden och har inte heller missbrukat rätten att deponera hyra. Hennes ombud skrev till hyresvärden den 2 maj 2017 och meddelade att hon avsåg att deponera hyra för bl.a. brister i lägenhetens ventilation. Hon har vidare inte mottagit en korrekt rättelseanmaning, bl.a. eftersom det meddelande som hyresvärden påstår utgör en rättelseanmaning enbart har skickats till hennes ombud.

Efter sammanträdet i hyresnämnden har det deponerade beloppet hos länsstyrelsen lyfts och betalats till hyresvärden.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Kazimir Åberg, Maj Johansson och Gun Lombach, referent) anförde i beslut den 26 mars 2019 följande.

SKÄL

Hovrätten har tagit del av utredningen i målet. Utredningen är i huvudsak densamma som i hyresnämnden.

Muntlig förhandling

H.R. har åberopat förhör med T.D. och begärt att målet ska prövas vid muntlig förhandling. H.R. har anfört att T.D:s hus har ett likadant ventilationssystem som hennes hus. T.D. ska höras om sina iakttagelser gällande hyresvärdens skötsel av ventilationssystemet till styrkande av att hyresvärden inte följer de skötselrutiner som rekommenderas för det aktuella ventilationssystemet.

Hyresvärden har yrkat att förhöret ska avvisas eftersom det ska styrka en ostridig omständighet. Hyresvärden ifrågasätter inte att det har förelegat en avvikelse mellan de skötselrutiner som tillverkaren rekommenderar för det aktuella ventilationssystemet och hyresvärdens egna rutiner.

I denna del gör hovrätten följande bedömning.

Bevisning får avvisas bl.a. om den omständighet som en part vill bevisa är utan betydelse, om beviset inte behövs eller om beviset uppenbart skulle bli utan verkan (se 35 kap. 7 § rättegångsbalken). Den omständighet som H.R. ska styrka genom förhöret med T.D. är ostridig. Beviset behövs därför inte. Förhöret med T.D. ska därmed avvisas. Muntlig förhandling har inte begärts av någon annan anledning än upptagande av muntlig bevisning. Begäran om muntlig förhandling ska därför avslås.

Rättsliga utgångspunkter

Om inte annat har avtalats ska hyran betalas senast den sista vardagen före varje kalendermånads början (se 12 kap. 20 § jordabalken). En hyresgäst som under vissa förutsättningar anser sig ha rätt till bl.a. nedsättning av hyran eller har en motfordran på hyresvärden - och vill dra av motsvarande belopp på hyra - får deponera beloppet hos länsstyrelsen. Om hyresgästen deponerar hyra hos länsstyrelsen får hyresvärden inte göra gällande att hyresrätten blivit förverkad på grund av att det deponerade beloppet inte har betalats till hyresvärden (se 12 kap. 21 § tredje stycket jordabalken).

Av 12 kap. 46 § första stycket 2 jordabalken följer att en hyresgäst har rätt till förlängning av hyresavtalet utom när hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas. För att deponering av hyra ska anses utgöra ett sådant åsidosättande krävs att hyresgästen har missbrukat rätten att deponera hyra. Vid bedömningen av om ett sådant missbruk ska anses föreligga har beaktats bl.a. om hyres-gästen har handlat mot bättre vetande eller om hyresgästen bort ha insett att han eller hon överskred sin befogenhet (se bl.a. Svea hovrätts beslut den 9 mars 2010 i mål nr ÖH 8467-08 och SÖH 91/1997).

Deponeringen av hyra i målet

H.R. har inte betalat någon hyra till hyresvärden för maj, juni, juli och augusti 2017. I stället har hyran (5 017 kr per månad) deponerats hos länsstyrelsen. Vidare har en del av hyran för september 2017 (1 932 kr) depo-nerats hos länsstyrelsen. H.R. har deponerat ett belopp om totalt

22 000 kr. Av beloppet har 914 kr avsett mögel i badrummet, vilket parter-na är överens om att H.R. har haft rätt att deponera. Parterna är däremot inte överens om H.R. har haft rätt att deponera resterande

21 086 kr för påstådda brister hänförliga till lägenhetens ventilation och om deponeringen har utgjort ett missbruk av rätten att deponera.

Av besluten från länsstyrelsen avseende deponeringen framgår att grunden för deponeringen var "brister i lägenheten avseende ventilation och mögel". Vidare framgår "Felanmälan avseende bristerna har gjorts och samhällsbyggnadsnämnden har förelagt hyresvärden att vidta åtgärder. Ventilationsfunktionen har varit nedsatt under en längre tid och denna har nu åtgärdats, men bristerna avseende mögel kvarstår." Länsstyrelsens beslut kan inte förstås på annat sätt än att H.R. vid tiden för deponeringen av maj månads hyra varit införstådd med att det då inte förelåg några brister i ventilationen.

En hyresgäst får under vissa förutsättningar deponera hyra hos länsstyrelsen om han eller hon anser sig ha en motfordran gentemot hyresvärden. Om en hyresgäst till kvittning mot hyresvärdens krav på hyra vill åberopa en fordran som han eller hon har på hyresvärden måste hyresgästen underrätta hyresvärden om det senast vid den tidpunkt hyran förfaller till betalning (se bl.a. Svea hovrätts beslut den 31 mars 2017 i mål nr ÖH 2896-17). Om en hyresgäst inte underrättar hyresvärden om att han eller hon utnyttjat sin påstådda motfordran till kvittning mot hyresbetalningarna anses hyresgästen vara i dröjsmål med hyresbetalningarna (se SÖH 217/1991).

Hyresvärden har i målet anfört att bolaget inte fick del av någon uppgift om påstådd motfordran före deponeringen inleddes. H.R. har anfört att hennes ombud har meddelat hyresvärden den 2 maj 2017 - således efter det att majhyran förfallit till betalning - att hon avsåg att deponera hyra för de brister som uppstått i lägenhetens ventilation. Hovrätten kan konstatera att något sådant meddelande inte har getts in i målet. H.R. har inte heller påstått att ett sådant meddelande har innehållit en uppgift om att hon utnyttjat sin påstådda motfordran till kvittning mot hyresbetalningarna. Det har inte heller framkommit att H.R. har skickat ett meddelande med en sådan uppgift till hyresvärden i samband med de senare deponeringarna. H.R. har således inte visat att hon har underrättat hyresvärden om att hon utnyttjat sin påstådda motfordran till kvittning mot hyresbetalningarna. Hon har därmed inte heller visat att hon har haft en berättigad motfordran för den del av deponeringen som avser påstådda brister i lägenhetens ventilation. (Jfr RBD 8:84 och Svea hovrätts dom den 21 september 2001 i mål nr T 2118-01.)

Hyresvärden har skickat en skrivelse till H.R:s ombud den 17 juli 2017. Av skrivelsen framgår bl.a. att de påstådda bristerna i lägenheten har avhjälpts och att de uteblivna hyresbetalningarna utgör grund för att förverka hyresrätten. Skrivelsen uppfyller enligt hovrättens mening de krav som ställs på utformningen av en rättelseanmaning. I ett fall som det förevarande har hyresvärden anledning förutsätta att motpartens ombud kommunicerar med sin huvudman. Det får därför anses att hyresvärden fullgjort sin skyldighet att underrätta H.R. om hennes skyldighet att betala hyran i rätt tid.

H.R. har alltså utan laga grund deponerat hyra hos länsstyrelsen avseende påstådda brister i lägenhetens ventilation och har trots rättelseanmaning fortsatt deponera ytterligare hyra; alltjämt utan att underrätta hyresvärden om att hon anser sig ha en motfordran på grund av brister i lägenheten. För att en hyresgäst ska anses ha åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas krävs dock att hyresgästen har missbrukat rätten att deponera hyra.

Har H.R. missbrukat rätten att deponera hyra?

H.R. har anfört att ventilationen i hennes lägenhet har varit bristfällig. Av utredningen i målet framgår bl.a. att Borgholms kommun den 14 februari 2017 förelade hyresvärden att säkerställa ventilationsfunktionen och redogöra för dennes rengöringsrutiner. Av föreläggandet framgår t.ex. att det vid en inspektion av lägenheten har konstaterats att luften i bostaden var instängd vilket tyder på dålig ventilation, att filtren till ventilationen var smutsiga och att påväxt av mögel i badrummet påträffats vilket sannolikt beror på att ventilationen inte fungerar. Mot bl.a. denna bakgrund bedömer hovrätten att det har funnits viss grund för H.R. att anse sig vara berättigad till viss kompensation för bristfällig ventilation. Hovrätten finner dock att H.R. inte har haft fog att tro att det förelegat brister i lägenhetens ventilation efter Kalmar Sotning & Ventilation AB:s utredning den 17 februari 2017. I deponeringsbesluten från länsstyrelsen står att ventilationen nu är åtgärdad. Även i kommunens ärende om förekomsten av mögel står att ventilationen är åtgärdad.

H.R. har anfört att deponeringen i målet har skett på inrådan av jurist på Hyresgästföreningen. Av utredningen i målet framgår bl.a. att H.R. har kontaktat Hyresgästföreningen i slutet av februari 2017 och frågat om hon har rätt till någon form av kompensation till följd av den dåliga luften i lägenheten. Vidare har ombud från Hyresgästföreningen besiktat H.R:s lägenhet den 22 mars 2017. Av e-postkorrespondens mellan ombud från Hyresgästföreningen och H.R. framgår att ombudet har beräknat det belopp som H.R. har deponerat. H.R. har skrivit till ombudet och uppgett att hon inte på något sätt vill riskera sitt hyreskontrakt. Hovrätten anser att det inte finns anledning att ifrågasätta riktigheten av den utredning H.R. har lagt fram i denna del, även om det inte är helt utrett vilket underlag juristen på Hyresgästföreningen har haft tillgång till. Mot denna bakgrund bedömer hovrätten att deponeringen i målet skett på inrådan av jurist på Hyresgästföreningen.

Hovrätten har i målet bedömt att deponeringen har saknat laga grund. Vidare har hovrätten bedömt att H.R. inte har haft fog att tro att det förelegat brister i lägenhetens ventilation efter det att hon fått kännedom om resultatet från de undersökningar som Kalmar Sotning & Ventilation AB genomförde den 17 februari 2017. Dessutom har hyran deponerats utan att H.R. informerat hyresvärden om att hon anser sig ha en motfordran i anledning av brister i lägenheten. I målet har inget framkommit som antyder att H.R. deponerat hyra i trakasserande syfte. Det framgår tydligt att hon vid kontakter med sitt ombud varit mån om att inte riskera sitt hyresavtal genom att vidta åtgärder mot hyresvärden. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i målet finner hovrätten emellertid att H.R. - oaktat att hon satt ned hyra hos länsstyrelsen på inrådan av sitt ombud - genom att deponera hyra för brister i lägenhetens ventilation brustit i sina skyldigheter gentemot hyresvärden i sådan omfattning att hennes hyresavtal skäligen inte bör förlängas. H.R:s överklagande ska därför avslås.

Hyresvärden har medgett H.R:s yrkande om uppskov med att flytta. Hennes yrkande i den delen ska därför bifallas.

BESLUT

1. Hovrätten avvisar förhöret med T.D.

2. Hovrätten avslår H.R:s begäran om muntlig förhandling.

3. Hovrätten avslår överklagandet.

4. H.R. ges uppskov med att flytta till den 30 september 2019. H.R. är skyldig att flytta den 1 oktober 2019.

5. Hyresvillkoren - utom villkoren om hyres- och uppsägningstider - ska tillämpas så länge H.R. har rätt att bo kvar i lägenheten.