RH 2019:39

Talan har avvisats på grund av underlåtenhet att betala tilläggsavgift. Fråga om sökanden, som förelagts via e-post, haft laga förfall.

Örebro tingsrätt

Sedan S-Värme AB ansökt om betalningsföreläggande gentemot E.D., och ansökan bestritts, överlämnades målet till tingsrätten för fortsatt handläggning. Tingsrätten förelade, via e-post, S-Värme AB att betala tilläggsavgift senast den 23 maj 2019.

Tingsrätten (tingsfiskalen Jenny Linde) avvisade i beslut den 13 juni 2019 S-Värme AB:s talan med motiveringen att bolaget inte hade betalat tilläggsavgiften.

Hovrätten

S-Värme AB överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle undanröja beslutet och lämna målet åter till tingsrätten för fortsatt handläggning. Till stöd för sin talan anförde bolaget att det inte fått något föreläggande om tilläggsavgift.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Mats Lundeholm, hovrättsrådet Frida Barrstrand, referent, och tf. hovrättsassessorn Elin Sehlström) anförde i beslut den 10 september 2019 följande.

SKÄL

Det saknas lagstadgad föreskrift om att föreläggande att betala tilläggsavgift ska delges. I praxis har också ansetts att sådant föreläggande, som huvudregel, inte behöver delges (se t.ex. RH 2017:21). Det föreligger inga omständigheter som ger skäl till annat synsätt i förevarande mål.

Part som invänder laga förfall bestående i att han eller hon inte har fått del av handlingar har bevisbördan för sitt påstående. Beviskravet har dock satts lågt i praxis med hänsyn till svårigheterna att i efterhand prestera fullt bevis för att en försändelse inte kommit fram. Många gånger har domstol att acceptera en parts påstående om att denne inte fått del av en handling (se NJA 2012 s. 435 och NJA 2015 s. 275). Högsta domstolen har vidare uttalat att när ett avgörande expedierats till en e-postadress som med hänsyn till omständigheterna inte varit lämplig att använda får det normalt sett anses föreligga laga förfall, förutsatt att parten inte på annat sätt fått kännedom om avgörandet under den frist som är aktuell (se NJA 2018 s. 487). Enligt hovrättens mening gör sig uttalandena gällande även på domstols expedierande av föreläggande om tilläggsavgift.

Tingsrätten har skickat föreläggandet att betala tilläggsavgift endast per e-post. S-Värme AB har i och för sig fyllt i uppgift om e-postadress i blanketten avseende ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. I överlämnandeskriften har emellertid ingen e-postadress anvisats och det har inte framkommit att S-Värme AB kommunicerat via e-postadressen tidigare i målet. Tingsrätten har inte heller informerat bola-get om att e-postadressen kunde komma att användas. Enligt hovrättens mening får omständigheterna sammantagna anses ha varit sådana att S-Värme AB:s uppgift om att föreläggandet inte kommit bolaget tillhanda under fristen får godtas. Bolaget har således visat laga förfall för sin underlåtenhet att efterkomma föreläggandet. Tingsrättens beslut ska undanröjas och målet lämnas åter till tingsrätten för fortsatt handläggning.

BESLUT

Hovrätten undanröjer tingsrättens beslut och lämnar målet åter till tingsrätten för fortsatt handläggning.