NJA 2018 s. 487

Återställande av försutten tid. Fråga om laga förfall förelåg när en tredskodom expedierats till en e-postadress som inte var lämplig att använda.

Helsingborgs tingsrätt

A.-K.C. och S.E.C. ansökte vid Helsingborgs tingsrätt om stämning mot Nomus Fastighets AB och yrkade att bolaget skulle förpliktas att till dem betala 2 946 192 kr jämte ränta.

Tingsrätten utfärdade stämning med föreläggande för Nomus Fastighets AB att inom viss tid inkomma med svaromål vid äventyr att tredskodom kunde komma att meddelas. Något svar inkom inte. Tingsrätten biföll käromålet genom tredskodom den 17 juli 2017.

Nomus Fastighets AB ansökte inte om återvinning av domen.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Nomus Fastighets AB klagade över domvilla och yrkade att hovrätten skulle undanröja tingsrättens dom. Som skäl för klagan angavs att bolaget inte hade delgetts stämningsansökan.

I andra hand ansökte Nomus Fastighets AB om återställande av försutten tid för ansökan om återvinning av tredskodomen.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Cecilia Gilljam, hovrättsrådet Helén Andersson, referent, och tf. hovrättsassessorn Joakim Svensson) anförde i beslut den 2 oktober 2017 följande.

SKÄL FÖR BESLUTET

Klagan över domvilla

Hovrätten fann på anförda skäl utrett att Nomus rätteligen hade delgetts stämningsansökan. Klagan över domvilla skulle därför avslås.

Återställande av försutten tid

Nomus har till stöd för sin ansökan om återställande av den försuttna tiden sammanfattningsvis anfört att Nomus fått del av tredskodomen först sedan återvinningsfristen löpt ut, närmare bestämt i samband med att motpartens ombud skickat en betal-ningsanmaning till Nomus, och att laga förfall därför föreligger för underlåtenheten att i rätt tid ansöka om återvinning. - - -.

En part mot vilken en tredskodom meddelats får söka återvinning inom en månad från den dag då domen meddelades. I tingsrättens mål utfärdades stämning. Nomus förelades att ge in svaromål inom 14 dagar efter det att Nomus fått del av handlingarna. Som hovrätten redan konstaterat delgavs Nomus stämningen den 28 juni 2017. I stämningen angavs att tredskodom kunde komma att meddelas om Nomus inte svarade inom den angivna tiden. I de upplysningar som bifogades stämningen framgick dessutom att tredskodom kunde meddelas omedelbart sedan tiden löpt ut och käranden, om det behövdes, beretts tillfälle att slutföra sin talan. Då något svar från Nomus inte kom in till tingsrätten meddelade tingsrätten tredskodom och biföll kärandens talan den 17 juli 2017, dvs. relativt kort tid efter det att fristen i föreläggandet löpt ut.

Med hänsyn till den information Nomus fick del av genom tredskodomsföreläggandet måste Nomus ha fått klart för sig att bolaget hade att räkna med att en tredskodom som gick Nomus emot skulle kunna komma att meddelas om inte svaromål gavs in i rätt tid. Nomus har därmed haft förutsättningar att bedöma när ett avgörande på handlingarna skulle komma att meddelas. Nomus har således, mot bakgrund av den praxis som finns i ärenden om återställande av försutten tid, bevisbördan för de omständigheter som åberopas till stöd för ansökningen (jfr NJA 2015 s. 275, p. 14-16).

Av tingsrättens dagboksblad framgår att tredskodomen expedierades samma dag som den meddelades. Det är genom tingsrät-tens yttrande klarlagt att domen skickats via e-post till H.K. och att endast ett förbiseende medfört att han felaktigt benämnts som ombud i stället för ställföreträdare i dagboksbladets händelsetext. Nomus har inte presenterat någon utredning för påståendet att nämnda e-post inte kommit H.K. tillhanda. Nomus har således inte visat på någon omständighet som utgör laga förfall, dvs. giltig ursäkt, för underlåtenheten att i rätt tid ansöka om återvinning av tredskodomen. Ansökan om återställande av försutten tid ska därför lämnas utan bifall.

BESLUT

Hovrätten avslår Nomus klagan över domvilla och ansökan om återställande av försutten tid.

Högsta domstolen

Nomus Fastighets AB överklagade och yrkade att HD skulle återställa den försuttna tiden för att söka återvinning av tingsrättens tredskodom. Alternativt yrkade Nomus att hovrättens beslut skulle undanröjas och att målet skulle återförvisas till hovrätten.

A.-K.C. och S.E.C. motsatte sig att hovrättens beslut ändrades.

HD beslutade den 24 oktober 2017 att någon åtgärd för verkställighet av tingsrättens tredskodom tills vidare inte fick vidtas.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Andreas Lööf, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

SKÄL

Bakgrund och frågan i HD

1.

A.-K.C. och S.E.C. ansökte om stämning mot Nomus Fastighets AB och yrkade att bolaget, till följd av en fastighetsförsäljning, skulle förpliktas att till dem betala knappt tre miljoner kr samt ränta.

2.

Tingsrätten utfärdade stämning med föreläggande för Nomus att komma in med svaromål inom 14 dagar efter det att bolaget hade fått del av handlingarna. I stämningen angavs att tredskodom kunde komma att meddelas om bolaget inte svarade inom den angivna tiden. Av de upplysningar som bifogades stämningen framgick att tredskodom kunde komma att meddelas omedelbart efter det att tiden hade löpt ut och kärandena, om det behövdes, beretts tillfälle att slutföra talan.

3.

Stämningen skickades till Nomus postadress den 27 april 2017 och till ställföreträdaren H.K:s postadress den 14 juni 2017. H.K. bekräftade per telefon den 28 juni 2017 att handlingarna hade mottagits. Något svar från Nomus kom inte in. Tingsrätten biföll kärandenas talan i tredskodom den 17 juli 2017.

4.

Enligt en anteckning på tingsrättens dagboksblad skickades tredskodomen med e-post till parternas ombud samma dag som den meddelades. Tredskodomen expedierades till en e-postadress som tillhörde ställföreträdaren H.K. Av misstag antecknades på dagboksbladet att domen hade sänts till bolagets ombud.

5.

Nomus ansökte inte om återvinning av domen.

6.

Nomus ansökte om återställande av försutten tid. Till stöd för ansökan anförde bolaget att tredskodomen inte hade skickats till Nomus. Bolaget hade därför inte fått del av domen under återvinningsfristen. Enligt bolaget förelåg det därför laga förfall. Hovrätten har avslagit Nomus ansökan om återställande av försutten tid.

7.

I HD har Nomus, utöver vad som anförts i hovrätten, gjort gällande att det inte har varit lämpligt att expediera domen till den e-postadress som tingsrätten använt.

8.

Frågan i HD är om Nomus hade laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid ansöka om återvinning av tredskodomen, särskilt med hänsyn till den e-postadress som domen expedierades till.

Den rättsliga regleringen

9.

Om någon har försuttit den tid som gäller för ansökan om återvinning, får tiden återställas om han eller hon hade laga förfall (se 58 kap. 11 § RB). Enligt 32 kap. 8 § är laga förfall då någon genom avbrott i allmänna samfärdseln, sjukdom eller annan omständighet, som han eller hon inte bort förutse eller rätten annars finner utgöra giltig ursäkt, hindrats från att fullgöra vad som ålegat henne eller honom. Det är inte bara absoluta hinder som avses. Som laga förfall kan godtas varje omständighet som är av den beskaffenheten att det inte skäligen kan krävas att parten ska närvara eller i övrigt vara verksam i rättegången (se NJA II 1943 s. 420).

10.

I ärenden om återställande av försutten tid har den som påstår laga förfall ansetts ha bevisbördan för de omständigheter som åberopas till stöd för ansökningen. Beviskravet har satts lågt med hänsyn till svårigheterna att i efterhand prestera fullt bevis för att en försändelse som avsänts inte kommit fram. (Se NJA 2015 s. 275 p. 7.)

11.

När ett mål eller ärende har avgjorts på handlingarna och en part inte i förväg har underrättats om när avgörandet skulle meddelas, ska ett påstående att avgörandet inte har kommit parten till handa godtas, om inte omständigheterna talar mot påstå-endet (se NJA 2012 s. 435 p. 10).

12.

Tredskodomsförelägganden har under vissa förutsättningar ansetts kunna jämställas med ett besked om när ett avgörande kommer att meddelas (se NJA 2015 s. 275 p. 16).

13.

Om domstolen t.ex. av misstag inte har expedierat ett avgörande, skickat det till en adress som inte gäller för en instämd part eller till fel e-postadress får det normalt sett anses föreligga laga förfall, förutsatt att parten inte på annat sätt fått kännedom om avgörandet under den frist som är aktuell (jfr NJA 1984 s. 706 och NJA 2017 s. 210 p. 17).

14.

Motsvarande synsätt bör anläggas när ett avgörande har expedierats till en e-postadress som med hänsyn till omständigheterna inte har varit lämplig att använda (jfr 10 § förordningen, 2003:234, om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.). Vid bedömningen av om en e-postadress har varit lämplig att använda är det av betydelse om part har angett att handlingar kan skickas till e-postadressen; antingen i det aktuella målet eller generellt. Även utan sådan uppgift från parten kan en e-postadress vara lämplig att använda, t.ex. om domstolen har informerat parten om att den kan komma att användas i målet.

Bedömningen i detta fall

15.

Tidsfristen för Nomus att komma in med svaromål löpte ut den 12 juli 2017. Tredskodom har meddelats inom sådan tid att det finns förutsättningar att jämställa tredskodomsföreläggandet med ett domsmeddelande. Tingsrättens uppgift om att tredskodom-en, samma dag som den meddelades, skickades till en viss e-postadress som tillhör H.K. får godtas. Frågan är då om Nomus, med hänsyn till den e-postadress som domen expedierades till, har haft laga förfall för att underlåta att ansöka om återvinning.

16.

Nomus har inte angett att handlingar i målet kunde skickas till nu aktuell e-postadress för bolagets ställföreträdare. Tingsrätten har inte heller informerat bolaget om att den adressen kunde komma att användas. E-postadressen hade inte tidigare använts i målet. Inte heller av annat skäl har Nomus haft anledning att räkna med att tingsrätten skulle skicka tredskodomen till e-postadressen. Det var därmed inte lämpligt att expediera tredskodomen dit.

17.

Mot bakgrund av det anförda får Nomus uppgift om att domen inte kommit bolaget till handa under återvinningsfristen godtas. Det har inte framkommit att Nomus under denna tid på annat sätt fått kännedom om domen.

18.

Nomus har därmed haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid ansöka om återvinning. Den försuttna tiden ska därför återställas. Vid denna bedömning saknas det skäl att pröva Nomus alternativa yrkande om återförvisning.

- - -

HD:S AVGÖRANDE

HD ändrar hovrättens beslut på det sättet att HD med tillämpning av 58 kap. 11 § RB återställer den försuttna tiden för att ansöka om återvinning av Helsingborgs tingsrätts tredskodom den 17 juli 2017. Ansökan om återvinning ska ha kommit in till tingsrätten inom en månad från dagen för HD:s beslut.

HD förordnar att domstolens beslut den 24 oktober 2017, om inhibition av tingsrättens tredskodom, inte längre ska gälla.

Domskäl

HD (justitieråden Ingemar Persson, Svante O. Johansson, referent, Lars Edlund, Stefan Johansson och Malin Bonthron) meddelade den 14 juni 2018 beslut i enlighet med betänkandet.