RH 2021:14

Även när ett överklagat ärende om skuldsanering inte har kommunicerats med sökandens borgenärer, innehåller det sådana intressemotsättningar att det inte kan anses otvistigt. En tingsnotarie är därmed inte behörig att avgöra ett sådant ärende.

Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten beslutade den 25 februari 2021 att avslå P.A:s ansökan om skuldsanering.

Tingsrätten

P.A. överklagade Kronofogdemyndighetens beslut och yrkade att tingsrätten skulle bevilja honom skuldsanering.

Domskäl

Tingsrätten (tingsnotarien Johannes Haglund) anförde i beslut den 30 april 2021 bl.a. följande.

SKÄL

Skuldsanering får enligt 7 § skuldsaneringslagen (2016:675) beviljas om gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid (så kallad kvalificerad insolvens). Enligt 9 § samma lag får skuldsanering endast beviljas om det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. – – –

Det framgår att en betydande del av P.A:s skuldsättning består av obetalda skatter och att han skönstaxerats år 2018 och 2019. Anledningen till dessa skulders uppkomst och skuldernas ålder samt att han inte har deklarerat i efterhand talar för att han inte ska beviljas skuldsanering. Vad gäller P.A:s övriga förhållanden har inget framkommit som, vid en samlad bedömning, föranleder någon annan slutsats än att det i dagsläget inte är skäligt att bevilja honom skuldsanering. Överklagandet ska därför avslås.

BESLUT

Tingsrätten avslår P.A:s överklagande.

Hovrätten

P.A. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle bevilja honom skuldsanering.

Domskäl

Hovrätten (hovrättslagmannen Christine Lager, hovrättsrådet Eva Edwardsson och tf. hovrättsassessorn Sanna Boman, referent) anförde i beslut den 29 juli 2021 följande.

SKÄL

Det överklagade beslutet har fattats av en tingsnotarie.

Av 3 § lagen (1996:242) om domstolsärenden följer att tingsrätten ska bestå av en lagfaren domare när den avgör ärenden som handläggs enligt skuldsaneringslagen. Enligt 18 § första stycket 7 förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion får en tingsnotarie förordnas att på eget ansvar handlägga sådana ärenden enligt lagen om domstolsärenden som kan avgöras av en lagfaren domare och inte är tvistiga.

I detta fall har Kronofogdemyndigheten avslagit P.A:s ansökan om skuldsanering. Även om Kronofogdemyndigheten inte har ställning som motpart i ärendet och det inte har kommunicerats med P.A:s borgenärer innehåller ett överklagat ärende om skuldsanering sådana intressemotsättningar att det inte kan anses vara ett sådant otvistigt ärende som avses i den aktuella bestämmelsen i förordningen med tingsrättsinstruktion (jfr RH 2013:54). Ärendet fick därmed inte avgöras av en tingsnotarie. Det anförda innebär att det har förekommit ett grovt rättegångsfel i tingsrätten. Felet kan antas ha inverkat på ärendets utgång och kan inte utan väsentlig olägenhet avhjälpas i hovrätten (se NJA 2004 s. 65). Tingsrättens beslut ska därför undanröjas och ärendet återförvisas till tingsrätten för fortsatt behandling.

BESLUT

– – –

2. Hovrätten undanröjer tingsrättens beslut och återförvisar målet till tingsrätten för fortsatt behandling.