Skuldsaneringslag (2016:675)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2016-06-02
Ändring införd
SFS 2016:675 i lydelse enligt SFS 2022:998
Ikraft
2016-11-01
Upphäver
Skuldsaneringslag (2006:548)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens innehåll

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om skuldsanering. Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen.

[S2]I lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare finns bestämmelser om en särskild form av skuldsanering för företagare och närstående till företagare.

Prop. 2015/16:125: I lagen (2016:000) om skuldsanering för företagare finns bestämmelser om en särskild form av skuldsanering för företagare och närstående till företagare.

Paragrafen innehåller en övergripande beskrivning av lagens innehåll och en skuldsanerings innebörd. Paragrafens första stycke motsvarar delvis 1 § i 2006 års skuldsaneringslag (prop. ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller en övergripande beskrivning av innebörden av en skuldsanering enligt lagen. Bestämmelsen kompletteras genom regleringen i framför allt 9 och 23 §§. Paragrafen motsvarar ordagrant 2 § i 1994 års skuldsaneringslag.

Information och rådgivning till skuldsatta

2 §  Kronofogdemyndigheten ska lämna upplysningar om skuldsanering till svårt skuldsatta fysiska personer som är eller har varit föremål för verkställighet enligt utsökningsbalken.

Prop. 2015/16:125: I paragrafen regleras Kronofogdemyndighetens skyldighet att informera om skuldsanering. Paragrafen saknar motsvarighet i 2006 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Enligt paragrafen ska Kronofogdemyndigheten lämna upplysningar om skuldsanering till svårt skuldsatta fysiska personer som är eller har varit föremål för verkställighet enligt utsökningsbalken. ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen presenterar de myndigheter som är närmast inblandade i förfarandet och anger vilka uppgifter som åligger dessa. Bestämmelserna i andra stycket motsvarar delvis 1 § andra meningen i 1994 års skuldsaneringslag. Mot bakgrund av att institutet frivillig skuldsanering har utmönstrats ur lagen har den definition av begreppet skuldsanering som tidigare fanns i 1 § första meningen tagits bort. Övervägandena finns i avsnitt ...

3 §  I 5 kap. 12 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om att kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta fysiska personer.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen, som utformas i enlighet med Lagrådets förslag, innehåller en upplysning om en kommuns skyldighet att lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Paragrafen motsvarar delvis 2 § andra stycket i 2006 år skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt 5.8.

Preciseringen av kommunens skyldighet att tillhandahålla budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer som ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen tydliggör att skuldsaneringslagen exklusivt reglerar förutsättningarna för beviljande av skuldsanering. Paragrafen har utan ändringar överförts från 3 § i 1994 års skuldsaneringslag.

Bestämmelsen i första stycket riktar sig i första hand till den beslutande myndigheten och slår fast att denna kan besluta om skuldsanering oberoende av vad som gäller om nedskrivning av fordringar enligt andra författningar. ...

Prövningsmyndighet

4 §  Kronofogdemyndigheten prövar ärenden om skuldsanering och ärenden om omprövning av ett beslut om skuldsanering.

Prop. 2015/16:125: I paragrafen anges att Kronofogdemyndigheten prövar ärenden om skuldsanering och ärenden om omprövning av ett beslut om skuldsanering. Bestämmelsen motsvarar 2 § första stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 2005/06:124 s. 72 f.). Övervägandena finns i avsnitt 5.1. ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger de grundläggande förutsättningarna för att skuldsanering skall kunna beviljas. Bortsett från den ändring som skett i tredje stycket motsvarar paragrafen i sak 4 § i 1994 års skuldsaneringslag. Kravet i första stycket 2 att det skall vara skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas honom eller henne har behandlats i övervägandena avsnitt 4.3. ...

Villkor för skuldsanering

5 §  Skuldsanering får beviljas en gäldenär som är en fysisk person om villkoren i 610 §§ är uppfyllda.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen anger vilka villkor som ska vara uppfyllda för att en gäldenär ska få beviljas skuldsanering. Paragrafen motsvarar delvis 4 § första stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 195 f. och prop. 2005/06:124 s. 74). Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2005/06:124: I paragrafen anges de tillkommande förutsättningarna för att fysiska personer som är näringsidkare skall kunna beviljas skuldsanering. Bestämmelsen, som tillkom genom en lagändring år 1996, har utan sakliga ändringar överförts från 4 a § i 1994 års skuldsaneringslag.

6 §  Skuldsanering får beviljas om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige.

Prop. 2015/16:125: I paragrafen uppställs ett villkor om att gäldenären måste ha en viss anknytning till Sverige. Paragrafen motsvarar delvis 4 § första stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 195 f. och prop. 2005/06:124 s. 74). Övervägandena finns i avsnitt 7.1. ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller dels ett förbud mot skuldsanering för den som är ålagd näringsförbud (första meningen), dels en regel som kraftigt inskränker möjligheten att erhålla skuldsanering för den som redan tidigare har beviljats skuldsanering (andra meningen). Paragrafen har överförts oförändrad från 5 § i 1994 års skuldsaneringslag.

7 §  Skuldsanering får beviljas om gäldenären är insolvent och så skuldsatt att han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid. Lag (2022:998).

Prop. 2015/16:125: I paragrafen anges villkoret om s.k. kvalificerad insolvens. Paragrafen motsvarar delvis 4 § första stycket 1 i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 195 f. och prop. 2005/06:124 s. 74). Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Enligt paragrafen ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller regler om vilka fordringar som omfattas av ett beslut om skuldsanering. Den har, utöver den ändringen att första stycket tredje meningen har utgått, överförts från 6 § i 1994 års skuldsaneringslag utan sakliga ändringar.

Ändringen i första stycket innebär att det inte är möjligt att inskränka skuldsaneringen till att avse skulder som har uppkommit före en viss tidigare tidpunkt än dagen för kronofogdemyndighetens inledandebeslut. Beträffande motiven till ...

 • RH 2019:8:Skuldsanering. En gäldenär har för ca 16 år sedan dömts för bl.a. försök till mord och försök till dråp samt förpliktats att betala skadestånd till flera målsägande. Hovrätten har, bl.a. med hänsyn till gäldenärens tidigare brottslighet och en av målsägandenas skadeståndsanspråk mot gäldenären, funnit att det inte är skäligt att bevilja skuldsanering.
 • RH 2021:14:Även när ett överklagat ärende om skuldsanering inte har kommunicerats med sökandens borgenärer, innehåller det sådana intressemotsättningar att det inte kan anses otvistigt. En tingsnotarie är därmed inte behörig att avgöra ett sådant ärende.

8 §  Om gäldenären är en näringsidkare, får skuldsanering beviljas endast om de ekonomiska förhållandena i näringsverksamheten är enkla att utreda.

[S2]En gäldenär som har näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud får inte beviljas skuldsanering.

Prop. 2015/16:125: En gäldenär som har näringsförbud enligt lagen (2014:836) om näringsförbud får inte beviljas skuldsanering.

I paragrafen anges att en gäldenär i vissa fall har en begränsad möjlighet eller är diskvalificerad från att beviljas skuldsanering. Paragrafen motsvarar 4 § fjärde stycket och 6 § första meningen i 2006 års skuldsaneringslag (prop. ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger vad som skall gälla för de fordringar som omfattas av skuldsaneringen. Paragrafen motsvarar, vid sidan om ändringen i andra stycket, i sak 7 § i 1994 års skuldsaneringslag.

Huvudregeln framgår av första stycket och innebär att alla fordringar som omfattas av skuldsaneringen har lika rätt.

Andra stycket har ändrats på så sätt att den tidigare möjligheten att undanta små fordringar från likabehandlingsprincipen och ge dem full utdelning har ...

9 §  Skuldsanering får beviljas om det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden.

[S2]Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering.

Prop. 2015/16:125: Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering.

I paragrafen uppställs det allmänna skälighetsvillkoret. Paragrafen motsvarar 4 § första stycket 2 och tredje stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger vad som skall bestämmas vid ett beslut om skuldsanering. Den motsvarar, vid sidan om ändringen i fjärde stycket, 8 § i 1994 års skuldsaneringslag. Övervägandena till ändringarna i fjärde stycket finns i avsnitt 4.5.3.

Fjärde stycket har ändrats på det sättet att möjligheten att i samband med beslutet om skuldsanering bestämma en längre tid för betalningsplanen än fem år har tagits ...

 • RH 2019:8:Skuldsanering. En gäldenär har för ca 16 år sedan dömts för bl.a. försök till mord och försök till dråp samt förpliktats att betala skadestånd till flera målsägande. Hovrätten har, bl.a. med hänsyn till gäldenärens tidigare brottslighet och en av målsägandenas skadeståndsanspråk mot gäldenären, funnit att det inte är skäligt att bevilja skuldsanering.
 • NJA 2017 s. 741:Skuldsanering. Frågor rörande betydelsen av gäldenärens brottslighet.
 • RH 2021:14:Även när ett överklagat ärende om skuldsanering inte har kommunicerats med sökandens borgenärer, innehåller det sådana intressemotsättningar att det inte kan anses otvistigt. En tingsnotarie är därmed inte behörig att avgöra ett sådant ärende.

10 §  Om gäldenären tidigare har beviljats skuldsanering, får skuldsanering beviljas endast om det finns särskilda skäl.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen innehåller en bestämmelse som begränsar möjligheten att få sina skulder sanerade en andra gång. Paragrafen motsvarar delvis 6 § andra meningen i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 198 f. och prop. 2005/06:124 s. 74 f.). Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller vissa regler om ansökans form och om forum. Den har utan sakliga ändringar överförts från 9 § i 1994 års skuldsaneringslag.

Ansökan om skuldsanering

11 §  En ansökan om skuldsanering ska vara skriftlig.

[S2]Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av gäldenären. Om ansökan ges in på elektronisk väg, ska den vara undertecknad med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Prop. 2015/16:125: Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av gäldenären. Om ansökan ges in på elektronisk väg, ska den vara undertecknad med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Paragrafen innehåller regler om ansökans ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller regler om vad en ansökan om skuldsanering skall innehålla. Den har överförts oförändrad i sak från 10 § i 1994 års skuldsaneringslag.

12 §  Ansökan ska innehålla uppgifter om

 1. gäldenären enligt 5 § första stycket lagen (1996:242) om domstolsärenden och uppgifter som visar att gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige,
 2. gäldenärens inkomster, tillgångar och utgifter,
 3. de borgenärer som gäldenären känner till med angivande av varje borgenärs namn, adress och telefonnummer,
 4. en uppskattning av skulden till varje borgenär,
 5. omständigheterna vid skuldernas tillkomst och de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser, och
 6. gäldenärens och dennes familjs personliga och ekonomiska förhållanden som i övrigt är av betydelse för prövningen av ärendet.

[S2]Uppgifterna ska lämnas av gäldenären på heder och samvete.

Prop. 2015/16:125: 1. gäldenären enligt 5 § första stycket lagen (1996:242) om domstolsärenden och uppgifter som visar att gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige,

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller regler om komplettering av en ansökan och om att en bristfällig ansökan om skuldsanering i vissa fall skall avvisas. Den har överförts oförändrad från 11 § i 1994 års skuldsaneringslag.

Komplettering och avvisning av ansökan

13 §  Om en ansökan är bristfällig, ska gäldenären föreläggas att avhjälpa bristen. Av föreläggandet ska det framgå att ansökan kan avvisas om föreläggandet inte följs. Föreläggandet behöver inte delges.

[S2]En ansökan om skuldsanering ska avvisas om den är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning i sak och gäldenären inte har följt ett föreläggande att avhjälpa bristen.

Prop. 2015/16:125: Av föreläggandet ska det framgå att ansökan kan avvisas om föreläggandet inte följs. Föreläggandet behöver inte delges.

En ansökan om skuldsanering ska avvisas om den är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning i sak och gäldenären inte har följt ett föreläggande att avhjälpa bristen.

Paragrafen innehåller regler om komplettering av en ansökan och om att en bristfällig ansökan i vissa fall ska avvisas. Paragrafen motsvarar 12 § i 2006 ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger under vilka förutsättningar en ansökan om skuldsanering skall avslås. Den motsvarar 12 § i 1994 års skuldsaneringslag.

I första stycket har införts en hänvisning även till 5 §, som innehåller de tillkommande kraven för skuldsanering för den som är näringsidkare. Den tidigare avsaknaden av en sådan hänvisning torde snarast ha berott på ett förbiseende i samband med införandet år 1996 av bestämmelsen i 4 a §. Ändringen har alltså tillkommit i förtydligande syfte. ...

14 §  En ansökan om skuldsanering ska avvisas om gäldenären är föremål för ett annat förfarande om skuldsanering.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen reglerar situationen att en gäldenär som redan genomgår ett förfarande om skuldsanering ansöker om en skuldsanering. Paragrafen saknar motsvarighet i 2006 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt 7.3.

Kronofogdemyndigheten ska avvisa en ansökan om skuldsanering om gäldenären är föremål för ett annat förfarande om skuldsanering. Med ett annat förfarande om skuldsanering avses ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger förutsättningarna för kronofogdemyndighetens beslut att inleda skuldsanering och vilken utredning som skall föreligga inför det beslutet. Den har utan sakliga ändringar överförts från 13 § i 1994 års skuldsaneringslag.

Inledande av skuldsanering

15 §  Kronofogdemyndigheten ska i den utsträckning det behövs 1. kontrollera i sina register att uppgifterna i ansökan är korrekta, och

 1. inhämta upplysningar från andra myndigheter om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden.

[S2]Ett sammanträde enligt 22 § får hållas för att avgöra om skuldsanering ska inledas.

Prop. 2015/16:125: 2. inhämta upplysningar från andra myndigheter om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden.

Ett sammanträde enligt 22 § får hållas för att avgöra om skuldsanering ska inledas.

Paragrafen reglerar Kronofogdemyndighetens utredningsskyldighet i det inledande skedet av skuldsaneringsförfarandet. Paragrafen motsvarar delvis 14 § första stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller regler om kungörelse av kronofogdemyndighetens beslut om att inleda skuldsanering. Den har utan sakliga ändringar överförts från 14 § i 1994 års skuldsaneringslag.

16 §  Om det framgår av ansökan eller annan tillgänglig utredning att villkoren för skuldsanering inte är uppfyllda, ska ansökan avslås.

[S2]Ansökan får också avslås om gäldenären inte infinner sig personligen vid ett sammanträde eller i övrigt inte medverkar under ärendets handläggning.

Prop. 2015/16:125: Ansökan får också avslås om gäldenären inte infinner sig personligen vid ett sammanträde eller i övrigt inte medverkar under ärendets handläggning.

Paragrafen anger under vilka förutsättningar en ansökan om skuldsanering ska eller får avslås innan det har meddelats ett beslut om att inleda skuldsanering. Bestämmelserna motsvarar delvis 13 § i 2006 års ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller den grundläggande bestämmelsen om kronofogdemyndighetens utredningsskyldighet. Den har oförändrad överförts från 15 § i 1994 års skuldsaneringslag.

 • RH 2019:8:Skuldsanering. En gäldenär har för ca 16 år sedan dömts för bl.a. försök till mord och försök till dråp samt förpliktats att betala skadestånd till flera målsägande. Hovrätten har, bl.a. med hänsyn till gäldenärens tidigare brottslighet och en av målsägandenas skadeståndsanspråk mot gäldenären, funnit att det inte är skäligt att bevilja skuldsanering.

17 §  Om ansökan inte avvisas eller avslås, ska Kronofogdemyndigheten snarast besluta att skuldsanering ska inledas (inledandebeslut).

Prop. 2015/16:125: Paragrafen anger förutsättningarna för Kronofogdemyndighetens beslut att inleda skuldsanering. Paragrafen motsvarar i huvudsak 14 § andra stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 214 f. och prop. 2005/06:124 s. 78). Övervägandena finns i avsnitt 5.1. ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller reglerna om ett sammanträde hos kronofogdemyndigheten. Den motsvarar – med de ändringar som anges nedan – 16 § i 1994 års skuldsaneringslag. Övervägandena till ändringen i första stycket rörande förutsättningarna för att hålla sammanträde finns i avsnitt 4.6.1.

Ändringen i första stycket innebär, för det första, en viss skärpning av kraven på kronofogdemyndigheten att hålla ...

18 §  I inledandebeslutet ska det bestämmas vilket belopp som gäldenären ska betala för tiden till dess att frågan om skuldsanering slutligt har avgjorts eller något annat har bestämts. Det ska också bestämmas när och hur betalning ska ske.

[S2]Det belopp som gäldenären ska betala ska bestämmas enligt 33 §.

[S3]Gäldenären ska betala till Kronofogdemyndigheten. Betalningarna ska genomföras trots att inledandebeslutet inte har fått laga kraft. För gäldenärens betalningar gäller i övrigt 38 § första stycket och 39 §.

Prop. 2015/16:125: Det belopp som gäldenären ska betala ska bestämmas enligt 33 §. Gäldenären ska betala till Kronofogdemyndigheten. Betalningarna ska genomföras trots att inledandebeslutet inte har fått laga kraft. För gäldenärens betalningar gäller i övrigt 38 § första stycket och 39 §.

Paragrafen innehåller regler om gäldenärens betalningar under handläggningen av skuldsaneringsärendet. Paragrafen saknar motsvarighet i 2006 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:125#S5-5-4" ...

Prop. 2005/06:124: I paragrafen anges att även en borgenär, en företrädare för någon annan myndighet – t.ex. socialnämnden – eller någon annan som kan bidra till utredningen får kallas till ett sammanträde enligt 17 §, om det finns skäl för detta. Den har utan sakliga ändringar överförts från 17 § i 1994 års skuldsaneringslag.

19 §  När ett inledandebeslut har meddelats ska detta genast kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Om det finns särskilda skäl, får kungörelsen införas även i en eller flera ortstidningar.

[S2]I kungörelsen ska varje borgenär som har en fordran mot gäldenären uppmanas att inom en månad från dagen för kungörelsen skriftligen

 1. uppge sitt namn och person- eller organisationsnummer eller motsvarande identifieringsnummer,
 2. anmäla sina fordringar mot gäldenären,
 3. lämna närmare uppgifter om fordringarna och andra uppgifter av betydelse för prövningen av ärendet, och
 4. ange till vilket konto som betalning ska ske.

[S3]Fristen i andra stycket får förlängas till två månader, om det finns särskilda skäl. Lag (2022:998).

Prop. 2021/22:215: Paragrafen innehåller regler om kungörelse när ett inledandebeslut har meddelats. Övervägandena finns i avsnitt 13.6.1.

Prop. 2015/16:125: Inrikes Tidningar. Om det finns särskilda skäl, får kungörelsen införas även i en eller flera ortstidningar.

I kungörelsen ska varje borgenär som har en fordran mot gäldenären uppmanas att inom en månad från dagen för kungörelsen skriftligen

Prop. 2005/06:124: Paragrafen reglerar upprättande av förslag till skuldsanering. Den har sin motsvarighet i 18 § i 1994 års skuldsaneringslag.

Som en följd av att institutet frivillig skuldsanering har utmönstrats ur lagen har paragrafen ändrats så att kronofogdemyndigheten bär huvudansvaret för upprättandet av förslaget. Ändringen innebär inte någon ändring av grundtanken att gäldenären skall stå bakom förslaget och på olika sätt aktivt medverka i ärendets utredning. Gäldenären skall således ...

 • NJA 2017 s. 357:Skuldsanering. Att en borgenär inte har anmält sin fordran inom kungjord tidsfrist medför inte att den prekluderas. Gäldenären är fullt ut betalningsskyldig för sina skulder till dess skuldsaneringsbeslutet har fått laga kraft.
 • RH 2021:26:En i skuldsaneringsärendet känd borgenär fick underrättelse enligt 21 § skuldsaneringslagen men underlät att anmäla sin fordran. Kronofogdemyndighetens beslut om skuldsanering upptog inte någon fordran för borgenären. Borgenärens överklagande av beslutet avslogs utan hinder av att han i samband med överklagandet anmälde sin fordran.

Handläggningen efter inledandebeslut

20 §  Efter inledandebeslutet ska Kronofogdemyndigheten se till att ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen innehåller den grundläggande bestämmelsen om Kronofogdemyndighetens utredningsskyldighet inför den slutliga prövningen av ansökan om skuldsanering. Paragrafen motsvarar 16 § i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 218 och prop. 2005/06:124 s. 79). Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:125#S5-3-2" ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller en anvisning till kronofogdemyndigheten att sända förslaget om skuldsanering till samtliga borgenärer. Den har sin motsvarighet i 19 § i 1994 års skuldsaneringslag.

Som en följd av att institutet frivillig skuldsanering har utmönstrats ur lagen har paragrafens andra mening ändrats. Enligt 21 § har kronofogdemyndigheten möjlighet att även fatta ett beslut om skuldsanering som avviker från det förslag som har skickats ut till borgenärerna. Denna möjlighet ...

 • RH 2021:26:En i skuldsaneringsärendet känd borgenär fick underrättelse enligt 21 § skuldsaneringslagen men underlät att anmäla sin fordran. Kronofogdemyndighetens beslut om skuldsanering upptog inte någon fordran för borgenären. Borgenärens överklagande av beslutet avslogs utan hinder av att han i samband med överklagandet anmälde sin fordran.

21 §  En underrättelse ska skickas till de borgenärer som är kända i ärendet senast en vecka efter att det enligt 19 § har kungjorts att ett inledandebeslut har meddelats.

[S2]I underrättelsen ska borgenären upplysas om att ett inledandebeslut har meddelats och om borgenärens fordran i ärendet. Borgenären ska även uppmanas att inom den tidsfrist som anges i kungörelsen komma in med uppgifter enligt 19 § andra stycket.

Prop. 2015/16:125: I underrättelsen ska borgenären upplysas om att ett inledandebeslut har meddelats och om borgenärens fordran i ärendet. Borgenären ska även uppmanas att inom den tidsfrist som anges i kungörelsen komma in med uppgifter enligt 19 § andra stycket.

Paragrafen innehåller regler om underrättelser till de kända borgenärerna. Paragrafen saknar motsvarighet i 2006 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger vad som gäller i fråga om meddelande av beslut om skuldsanering. I sak har paragrafen en viss motsvarighet i 20 och 22 §§ i 1994 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.2.

Det är kronofogdemyndigheten som i första instans beslutar om skuldsanering skall beviljas. Myndighetens prövning av denna fråga skall enligt första stycket ske när tidsfristen i föreläggandet ...

 • RH 2021:26:En i skuldsaneringsärendet känd borgenär fick underrättelse enligt 21 § skuldsaneringslagen men underlät att anmäla sin fordran. Kronofogdemyndighetens beslut om skuldsanering upptog inte någon fordran för borgenären. Borgenärens överklagande av beslutet avslogs utan hinder av att han i samband med överklagandet anmälde sin fordran.

22 §  Ett sammanträde ska hållas om det kan antas vara till fördel för utredningen. Vid sammanträdet ska gäldenären lämna de ytterligare upplysningar som behövs för prövningen av ärendet.

[S2]Gäldenären ska kallas att infinna sig personligen vid sammanträdet. Kallelsen ska sändas till gäldenären under den adress som han eller hon senast har uppgett i ärendet. Kallelsen behöver inte delges.

[S3]I kallelsen ska gäldenären upplysas om syftet med sammanträdet och om att ansökan kan avslås om han eller hon inte infinner sig personligen.

Prop. 2015/16:125: Gäldenären ska kallas att infinna sig personligen vid sammanträdet. Kallelsen ska sändas till gäldenären under den adress som han eller hon senast har uppgett i ärendet. Kallelsen behöver inte delges.

I kallelsen ska gäldenären upplysas om syftet med sammanträdet och om att ansökan kan avslås om han eller hon inte infinner sig personligen.

Paragrafen innehåller regler om sammanträde hos Kronofogdemyndigheten efter inledandebeslutet. Paragrafen motsvarar 17 ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller ett förbud mot exekutiva åtgärder efter det att beslut har meddelats om att inleda skuldsanering. Paragrafens sakliga innehåll motsvarar huvudsakligen 25 § i 1994 års skuldsaneringslag.

Ändringen i första stycket har tillkommit som en följd av att institutet överlämnande har utmönstrats ur lagen. Rätten kan pröva verkställighetsförbudet endast efter ett överklagande.

23 §  Till ett sammanträde enligt 22 § får även en borgenär eller någon annan som kan bidra till utredningen av ärendet kallas. Kallelsen behöver inte delges.

Prop. 2015/16:125: I paragrafen anges att även en borgenär eller någon annan, t.ex. en företrädare för en myndighet, som kan bidra till utredningen får kallas till ett sammanträde. Paragrafen motsvarar 18 § i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 220 och prop. 2005/06:124 s. 79). Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:125#S5-1" ...

Prop. 2005/06:124: I paragrafen regleras rättsverkningarna av ett beslut om skuldsanering. Den har utan sakliga ändringar överförts från 26 § i 1994 års skuldsaneringslag.

24 §  Om det efter inledandebeslutet framkommer att villkoren för skuldsanering inte är uppfyllda, ska ansökan avslås.

[S2]Ansökan får också avslås om gäldenären inte infinner sig personligen vid ett sammanträde eller i övrigt inte medverkar under ärendets handläggning.

Prop. 2015/16:125: Ansökan får också avslås om gäldenären inte infinner sig personligen vid ett sammanträde eller i övrigt inte medverkar under ärendets handläggning.

Paragrafen anger under vilka förutsättningar en ansökan om skuldsanering ska eller får avslås efter att ett inledandebeslut har meddelats. Paragrafen motsvarar 13 § andra stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 213 f. och <a href="https://lagen.nu/prop/2005/06:124#sid78" ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller bestämmelser om upphävande eller ändring av ett beslut om skuldsanering, s.k. omprövning, på begäran av en borgenär. Paragrafen har sin motsvarighet i 27 § i 1994 års skuldsaneringslag. Frågorna om ändring av ett skuldsaneringsbeslut på grund av gäldenärens försummelse att följa betalningsplanen och om möjligheten att i samband med omprövning förlänga betalningsplanen behandlas i övervägandena avsnitt ...

Beslut om skuldsanering

25 §  När det finns tillräcklig utredning i ärendet, ska Kronofogdemyndigheten tillsammans med gäldenären upprätta ett förslag om skuldsanering som innehåller de uppgifter som anges i 29 §.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen reglerar upprättandet av förslag till skuldsanering. Paragrafen motsvarar 19 § i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 220 f. och prop. 2005/06:124 s. 79 f.). Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller bestämmelser om ändring av ett beslut om skuldsanering på begäran av gäldenären. Paragrafen har sin motsvarighet i 28 § i 1994 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt 4.6.3.

Paragrafen har till att börja med genomgått vissa redaktionella förändringar, bl.a. till följd av att det numera är kronofogdemyndigheten som prövar en ansökning om omprövning. Hänvisningen ...

26 §  Förslaget om skuldsanering ska sändas till samtliga kända borgenärer vars fordringar omfattas av förslaget med föreläggande för dem att yttra sig inom viss tid. Av föreläggandet ska det framgå att ett uteblivet yttrande inte hindrar ett beslut om skuldsanering. Föreläggandet ska delges borgenärerna.

[S2]Om en fordran i ärendet inte omfattas av förslaget, ska borgenären underrättas om detta.

Prop. 2015/16:125: Om en fordran i ärendet inte omfattas av förslaget, ska borgenären underrättas om detta.

Paragrafen innehåller en anvisning till Kronofogdemyndigheten om att sända förslaget om skuldsanering till de kända borgenärer som omfattas av förslaget och att underrätta övriga kända borgenärer om att deras fordringar inte omfattas. Paragrafen motsvarar i huvudsak 20 § i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen, som saknar motsvarighet i 1994 års skuldsaneringslag, ger en uttrycklig föreskrift om möjligheten att i samband med en ändring enligt 24 eller 25 § besluta om en förlängning av betalningsplanen.

Möjligheten till förlängning är dock inte obegränsad. En förlängning av betalningsplanen i samband med omprövning kan aldrig medföra att betalningstiden sammanlagt överstiger sju år.

Det hänvisas till övervägandena <a href="https://lagen.nu/prop/2005/06:124#S4-6-3" ...

27 §  Efter utgången av den tid som avses i 26 § ska Kronofogdemyndigheten besluta att skuldsanering ska beviljas, om villkoren för skuldsanering är uppfyllda.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen anger vad som gäller i fråga om meddelande av beslut om skuldsanering. Paragrafen motsvarar i huvudsak 21 § första stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 2005/06:124 s. 80 f.). Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller regler om vad en ansökan om omprövning skall innehålla. Den saknar motsvarighet i 1994 års skuldsaneringslag.

Bestämmelserna i paragrafen gäller oavsett om ansökan om omprövning kommer från en borgenär eller från gäldenären. Frågan om instansordningen vid omprövningsärenden har behandlats i övervägandena avsnitt 4.1.3.

Av första stycket framgår att ansökan ...

 • RH 2021:26:En i skuldsaneringsärendet känd borgenär fick underrättelse enligt 21 § skuldsaneringslagen men underlät att anmäla sin fordran. Kronofogdemyndighetens beslut om skuldsanering upptog inte någon fordran för borgenären. Borgenärens överklagande av beslutet avslogs utan hinder av att han i samband med överklagandet anmälde sin fordran.

28 §  När ett beslut om skuldsanering har meddelats ska detta genast kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Prop. 2015/16:125: I paragrafen regleras att Kronofogdemyndigheten genast ska kungöra att ett beslut om skuldsanering har meddelats. Med ett beslut om skuldsanering avses ett beslut i vilket gäldenären beviljas skuldsanering. Paragrafen motsvarar 21 § andra stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 222 f. och prop. 2005/06:124 s. 80 f.). Övervägandena ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger vilka krav som ställs på utredningen av ett ärende om upphävande eller ändring av ett beslut om skuldsanering. Den saknar motsvarighet i 1994 års skuldsaneringslag. Bestämmelserna gäller oavsett om ansökan om omprövning kommer från en borgenär eller från gäldenären. Frågan har behandlats i övervägandena avsnitt 4.6.1.

Hänvisningen till 16–18 §§ innebär att de grundläggande kraven ...

 • NJA 2017 s. 357:Skuldsanering. Att en borgenär inte har anmält sin fordran inom kungjord tidsfrist medför inte att den prekluderas. Gäldenären är fullt ut betalningsskyldig för sina skulder till dess skuldsaneringsbeslutet har fått laga kraft.

Innehållet i en skuldsanering

29 §  I beslutet om skuldsanering ska det bestämmas

 1. vilka fordringar som ska omfattas av skuldsaneringen (3032 §§),
 2. en betalningsplan som anger
  1. det belopp som gäldenären ska betala (33 §),
  2. planens längd och när den löper ut (34 §), och
  3. när och hur gäldenären ska betala (38 §),
 3. vilken avgift som Kronofogdemyndigheten ska ta ut (35 §), 4. vilket belopp som ska fördelas mellan borgenärerna (36 §) och hur stor procentandel av varje fordran som ska bli betald,
 4. vad som ska gälla för fordringarna (37 §), och
 5. när och hur borgenärerna ska få betalt (41 §).

Prop. 2015/16:125: 4. vilket belopp som ska fördelas mellan borgenärerna (36 §) och hur stor procentandel av varje fordran som ska bli betald,

Prop. 2005/06:124: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av kronofogdemyndighetens beslut. Paragrafen motsvarar – utöver den ändring som anges nedan – i sak 29 § i 1994 års skuldsaneringslag.

Paragrafens första stycke har genomgått flera redaktionella ändringar. I stället för att som tidigare räkna upp alla de olika slags slutliga beslut som får överklagas anges numera bara att kronofogdemyndighetens slutliga beslut, dvs. alla beslut varigenom myndigheten skiljer sig från ärendet, ...

30 §  En skuldsanering omfattar, om inte annat föreskrivs i 31 § eller bestäms enligt 32 §, alla fordringar på pengar mot gäldenären som har uppkommit före den dag då inledandebeslutet meddelades.

Prop. 2015/16:125: I paragrafen regleras vilka fordringar som omfattas av en skuldsanering. Paragrafen motsvarar 7 § första stycket första meningen i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 199 f. och prop. 2005/06:124 s. 75). Bestämmelsen i 7 § första stycket andra meningen i den lagen om ränta och dröjsmålsavgift på en fordran som omfattas av skuldsaneringen ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger hur tingsrätten skall förfara om den bifaller gäldenärens överklagande. Paragrafen har, med de ändringar som anges nedan, förts vidare från 30 § i 1994 års skuldsaneringslag.

I första stycket har ”tvingande” utgått som en följd av den förändrade beslutsordningen enligt vilken kronofogdemyndigheten fullt ut prövar en ansökan om skuldsanering. För det fall kronofogdemyndigheten har avslagit gäldenärens ansökan med tillämpning av 13 § andra stycket, har också klargjorts ...

31 §  En skuldsanering omfattar inte

 1. en fordran på familjerättsligt underhåll,
 2. en fordran för vilken borgenären har panträtt eller annan förmånsrätt enligt 6 eller 7 § förmånsrättslagen (1970:979) eller retentionsrätt, till den del säkerheten räcker till för betalning av fordran,
 3. en fordran för vilken borgenären, innan ett inledandebeslut har meddelats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen, när det gäller egendom som har tagits i anspråk vid verkställigheten,
 4. en fordran som inte är förfallen till betalning och som är beroende av att borgenären tillhandahåller en motprestation, eller
 5. en fordran som är tvistig.

[S2]En fordran enligt första stycket 1 omfattas dock av skuldsaneringen om Försäkringskassan eller ett utländskt offentligt organ har inträtt i den underhållsberättigades rätt till underhållsbidrag.

Prop. 2015/16:125: 2. en fordran för vilken borgenären har panträtt eller annan förmånsrätt enligt 6 eller 7 § förmånsrättslagen (1970:979) eller retentionsrätt, till den del säkerheten räcker till för betalning av fordran,

3. en fordran för vilken borgenären, innan ett inledandebeslut har meddelats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen, när det gäller ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger vad som gäller i fråga om prövningstillstånd i hovrätten. Den har överförts från 31 § i 1994 skuldsaneringslag.

Som närmare utvecklas i kommentaren till lagen (2005:703) om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334) och kommentaren till lagen om ändring i skuldsaneringslagen ...

32 §  Om en fordran är beroende av villkor, inte är till beloppet fastställd eller inte är förfallen till betalning, får det bestämmas att den inte ska omfattas av skuldsaneringen.

[S2]Om en fordran kan antas vara ogrundad, ska det bestämmas att den inte ska omfattas av skuldsaneringen.

Prop. 2015/16:125: Om en fordran kan antas vara ogrundad, ska det bestämmas att den inte ska omfattas av skuldsaneringen.

Paragrafen reglerar vilka fordringar som får eller ska undantas från en skuldsanering. Paragrafens första stycke motsvarar 7 § andra stycket första meningen i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 199 f. och prop. ...

Prop. 2005/06:124: I paragrafen regleras förhållandet mellan, å ena sidan, skuldsanering och, å andra sidan, konkurs (första stycket) och offentligt ackord (andra stycket). Vidare anges att en ansökan om skuldsanering förfaller om gäldenären avlider (tredje stycket). Paragrafen har överförts från 33 § i 1994 års skuldsaneringslag.

33 §  Det belopp som gäldenären ska betala enligt betalningsplanen ska bestämmas så att skuldsaneringen tar i anspråk gäldenärens samtliga tillgångar och inkomster efter avdrag för vad som ska förbehållas gäldenären för dennes och dennes familjs försörjning. Bestämmelserna i 7 kap.4 och 5 §§utsökningsbalken om förbehållsbelopp ska då vara vägledande.

[S2]Det får bestämmas att förbehåll även ska göras för betalning av en fordran som inte omfattas av skuldsaneringen.

Prop. 2015/16:125: Det får bestämmas att förbehåll även ska göras för betalning av en fordran som inte omfattas av skuldsaneringen.

Paragrafen handlar om hur gäldenärens betalningsutrymme ska beräknas. Paragrafen motsvarar i huvudsak 9 § andra stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 205 f. och prop. 2005/06:124 s. 76 f.). ...

Prop. 2005/06:124: I paragrafen anges att ett skuldsaneringsärende genast skall avskrivas, om gäldenären återkallar sin ansökan (första meningen). I paragrafen anges vidare att ärendet skall avskrivas även i händelse av att ansökan förfaller enligt bestämmelserna i 32 § (andra meningen). Paragrafen har överförts från 34 § i 1994 års skuldsaneringslag.

34 §  Betalningsplanens längd ska vara fem år, om det inte finns beaktansvärda skäl att bestämma en kortare tid.

[S2]Betalningsplanen börjar löpa från beslutet om skuldsanering.

[S3]Vid bestämmandet av tidpunkten för när betalningsplanen löper ut ska den tid som inledandebeslutet gällt räknas av från betalningsplanens längd, om det inte med hänsyn till gäldenärens agerande efter beslutet är motiverat att räkna av en kortare tid.

Prop. 2015/16:125: Betalningsplanen börjar löpa från beslutet om skuldsanering. Vid bestämmandet av tidpunkten för när betalningsplanen löper ut ska den tid som inledandebeslutet gällt räknas av från betalningsplanens längd, om det inte med hänsyn till gäldenärens agerande efter beslutet är motiverat att räkna av en kortare tid.

Paragrafen innehåller bestämmelser om hur betalningsplanens längd ska bestämmas och hur avräkning ska ske för tiden som löpt sedan inledandebeslutet meddelades. Första ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger att de kända borgenärerna i vissa fall skall underrättas om att handläggningen av ett skuldsaneringsärende är avslutad på annat sätt än att gäldenären har beviljats skuldsanering. Den har överförts från 35 § i 1994 års skuldsaneringslag.

 • NJA 2019 s. 43:Skuldsanering. Beaktansvärda skäl för att bestämma en kortare tid för betalningsplanens längd än fem år.

35 §  Kronofogdemyndigheten ska ta ut en årlig avgift av gäldenären för myndighetens hantering av hans eller hennes betalningar.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen innehåller regler om den avgift som ska tas ut för Kronofogdemyndighetens betalningsförmedlingstjänst. Paragrafen saknar motsvarighet i 2006 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt 5.5.3.

Enligt första stycket ska Kronofogdemyndigheten ta ut en årlig avgift av gäldenären för myndighetens hantering av hans eller hennes betalningar enligt såväl inledandebeslutet som betalningsplanen. ...

Prop. 2005/06:124: Paragrafen anger att en överenskommelse vid sidan av beslutet om skuldsanering mellan gäldenären eller tredje man och någon eller några av borgenärerna är ogiltig, om den innebär att någon borgenär skall gynnas på ett särskilt sätt. Den har överförts från 36 § i 1994 års skuldsaneringslag.

36 §  Det belopp som ska fördelas mellan borgenärerna utgörs av de medel som gäldenären ska betala enligt inledandebeslutet och betalningsplanen med avdrag för den avgift som avses i 35 §.

Prop. 2015/16:125: I paragrafen anges vilka medel som ska fördelas mellan borgenärerna. Paragrafen motsvarar delvis 9 § andra stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 205 f. och prop. 2005/06:124 s. 76 f.). Övervägandena finns i avsnitt 5.5.4.

Enligt ...

Prop. 2005/06:124: I paragrafen anges att socialnämnder och andra myndigheter till kronofogdemyndigheten eller rätten skall överlämna sådana uppgifter om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden som behövs för prövningen av skuldsaneringsärendet. Den har överförts från 37 § i 1994 års skuldsaneringslag.

37 §  Alla fordringar som omfattas av skuldsaneringen har lika rätt.

[S2]Trots första stycket får en fordran

 1. ges sämre rätt, om borgenären samtycker till det, eller
 2. betalas före andra fordringar, om den efter fördelning enligt 36 § avser ett mindre belopp och det är skäligt med hänsyn till omfattningen av skulderna och övriga omständigheter.

Prop. 2015/16:125: 2. betalas före andra fordringar, om den efter fördelning enligt 36 § avser ett mindre belopp och det är skäligt med hänsyn till omfattningen av skulderna och övriga omständigheter.

Paragrafen reglerar fordringarnas inbördes förhållanden i en skuldsanering. Paragrafen motsvarar 8 § första och andra styckena i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 204 f. och <a href="https://lagen.nu/prop/2005/06:124#sid75" ...

Prop. 2005/06:124: I paragrafen regleras frågan om verkställighet av ett beslut om skuldsanering. Den har sin motsvarighet i 38 § i 1994 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt 4.6.2.

Paragrafen har jämfört med regleringen i 1994 års lag ändrats på så sätt att ett beslut om skuldsanering ...

Gäldenärens betalningar

38 §  Gäldenären ska betala en gång i månaden, med undantag för juni och december som är betalningsfria månader.

[S2]Gäldenären ska betala till Kronofogdemyndigheten. Om det finns särskilda skäl, får det bestämmas att gäldenären i stället ska betala direkt till borgenärerna.

[S3]Betalningarna ska genomföras trots att beslutet om skuldsanering inte har fått laga kraft.

Prop. 2015/16:125: Gäldenären ska betala till Kronofogdemyndigheten. Om det finns särskilda skäl, får det bestämmas att gäldenären i stället ska betala direkt till borgenärerna.

Betalningarna ska genomföras trots att beslutet om skuldsanering inte har fått laga kraft.

Paragrafen innehåller regler om när och hur gäldenärens betalningar enligt betalningsplanen ska ske. Paragrafen saknar motsvarighet i 2006 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:125#S5-5-1" ...

39 §  Gäldenären förlorar rådigheten över medel som han eller hon har betalat in till Kronofogdemyndigheten. Myndigheten ska genast placera de inbetalda medlen på ett räntebärande konto.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen reglerar hanteringen av de inbetalda medlen. Paragrafen saknar motsvarighet i 2006 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt 5.5.4.

I första meningen anges att gäldenären förlorar rådigheten över de medel som han eller hon har betalat in till betalningsförmedlingen. Gäldenären kan alltså inte ångra en betalning eller på annat sätt förfoga över inbetalda medel.

Enligt ...

40 §  Inbetalda medel tillfaller de borgenärer vars fordringar omfattas av skuldsaneringen, när beslutet om skuldsanering har fått laga kraft och den avgift som avses i 35 § har räknats av.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen reglerar äganderätten till de inbetalda medlen. Paragrafen saknar motsvarighet i 2006 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt 5.5.4.

Med inbetalda medel avses de medel som gäldenären enligt inledandebeslutet eller enligt beslutet om skuldsanering har betalat in till Kronofogdemyndigheten och som myndigheten hanterar för gäldenärens räkning (se t.ex. 38 § andra stycket, 39 ...

41 §  Inbetalda medel som tillhör borgenärerna jämte ränta ska Kronofogdemyndigheten betala ut till borgenärerna en gång om året.

[S2]Utbetalning till en borgenär ska göras till det konto som angetts av borgenären. Om det finns särskilda skäl, får utbetalning göras på annat sätt.

[S3]Om utbetalning till en borgenär inte görs, ska en underrättelse skickas till borgenären. Lag (2022:998).

Prop. 2015/16:125: Paragrafen reglerar utbetalning till borgenärerna. Paragrafen saknar motsvarighet i 2006 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt 5.5.4.

Av paragrafen framgår att Kronofogdemyndigheten ska betala ut inbetalda medel som tillhör borgenärerna en gång om året. När och hur utbetalningarna ska ske bestäms i samband med beslutet om skuldsanering (se 29 § 6). Genom att inbetalda medel ska förvaras ...

41 a §  En borgenär förlorar sin rätt till inbetalda medel enligt 40 § om borgenären inte inom tre månader från dagen för den sista utbetalningen till borgenärerna enligt beslutet om skuldsanering lämnar sådana uppgifter till Kronofogdemyndigheten att medlen kan betalas ut till borgenären enligt 41 § andra stycket.

[S2]De medel som en borgenär har förlorat sin rätt till ska fördelas mellan övriga borgenärer och i andra hand betalas tillbaka till gäldenären. Om utbetalning eller återbetalning inte är möjlig, tillfaller medlen staten. Lag (2022:998).

Prop. 2021/22:215: Av paragrafen framgår att en borgenär förlorar sin rätt till inbetalda medel om borgenären inte inom tre månader från dagen för den sista utbetalningen till borgenärerna lämnar sådana uppgifter till Kronofogdemyndigheten att medlen kan betalas ut till borgenären. Det kan t.ex. vara så att borgenären inte anmält ett bankkonto eller att ett anmält bankkonto inte längre finns kvar och att det saknas särskilda skäl för att betala ut medlen på annat sätt. Ett annat exempel är att borgenären inte anser ...

Exekutiva åtgärder

42 §  Efter inledandebeslutet får utmätning för fordringar som uppkommit dessförinnan inte ske innan frågan om skuldsanering är avgjord genom ett beslut som har fått laga kraft. Om utmätning ändå sker, är åtgärden utan verkan.

[S2]Första stycket gäller inte fordringar som enligt 31 § inte omfattas av skuldsaneringen. Det gäller inte heller om, efter överklagande, rätten på begäran av en borgenär bestämmer att utmätning får ske.

[S3]Denna paragraf tillämpas även i fråga om ett beslut om betalningssäkring och verkställighet av ett sådant beslut.

Prop. 2015/16:125: Första stycket gäller inte fordringar som enligt 31 § inte omfattas av skuldsaneringen. Det gäller inte heller om, efter överklagande, rätten på begäran av en borgenär bestämmer att utmätning får ske.

Denna paragraf tillämpas även i fråga om ett beslut om betalningssäkring och verkställighet av ett sådant beslut.

Paragrafen innehåller ett förbud mot exekutiva åtgärder efter det att ett inledandebeslut har meddelats. Paragrafen motsvarar 22 § i 2006 års skuldsaneringslag ...

43 §  Inbetalda medel som fortfarande tillhör gäldenären får inte utmätas eller tas i anspråk för verkställighet av ett beslut om betalningssäkring.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen handlar om skyddet av de medel som en gäldenär betalar in till Kronofogdemyndighetens betalningsförmedlingstjänst. Paragrafen saknar motsvarighet i 2006 års skuldsaneringslag. Övervägandena finns i avsnitt 5.5.4.

Om gäldenären bedöms ha ett betalningsutrymme, ska Kronofogdemyndigheten i inledandebeslutet bestämma vilket belopp som den gäldenären ska betala fram dess ett slutligt avgörande ...

44 §  Ett beslut om skuldsanering får verkställas när det har fått laga kraft. Verkställighet får inte avse annat än vad som redan skulle ha betalats ut till borgenären enligt beslutet om skuldsanering.

Prop. 2015/16:125: Verkställighet får inte avse annat än vad som redan skulle ha betalats ut till borgenären enligt beslutet om skuldsanering.

I paragrafen regleras frågan om verkställighet av ett beslut om skuldsanering. I 2006 års skuldsaneringslag regleras frågan om verkställighet i 37 § (prop. 1993/94:123 s. 239 f. och prop. 2005/06:124 ...

Överklagande

45 §  Kronofogdemyndighetens beslut får överklagas. Ett beslut som inte innebär att ärendet avgörs får överklagas endast i samband med överklagande av ett beslut som innebär att ärendet avgörs. Inledandebeslutet och beslut om ändring av inledandebeslutet får dock överklagas särskilt.

[S2]Kronofogdemyndighetens beslut överklagas till tingsrätten i den ort där gäldenären är bosatt. Om gäldenären inte är bosatt i Sverige, överklagas beslutet till Stockholms tingsrätt. Ett överklagande ska ges in till Kronofogdemyndigheten inom tre veckor från dagen för beslutet.

[S3]Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte annat följer av denna lag. Kronofogdemyndigheten ska inte vara part i domstolen.

Prop. 2015/16:125: Kronofogdemyndighetens beslut överklagas till tingsrätten i den ort där gäldenären är bosatt. Om gäldenären inte är bosatt i Sverige, överklagas beslutet till Stockholms tingsrätt. Ett överklagande ska ges in till Kronofogdemyndigheten inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid ett överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte annat följer av denna lag. Kronofogdemyndigheten ska inte vara part ...

46 §  Om en domstol bifaller ett överklagande av gäldenären, ska den återförvisa ärendet till Kronofogdemyndigheten. Om Kronofogdemyndigheten har avslagit gäldenärens ansökan med tillämpning av 24 § och tillräcklig utredning finns, får domstolen dock besluta om skuldsanering.

[S2]Ett beslut att återförvisa ett ärende till Kronofogdemyndigheten får inte överklagas.

Prop. 2015/16:125: Ett beslut att återförvisa ett ärende till Kronofogdemyndigheten får inte överklagas.

Paragrafen anger hur en domstol ska gå till väga om den bifaller gäldenärens överklagande. Paragrafen motsvarar 30 § i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 235 f. och prop. 2005/06:124 s. 87). Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:125#S5-1" ...

Verkan av en skuldsanering

47 §  Genom en skuldsanering befrias gäldenären från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen i den utsträckning som dessa sätts ned. Genom skuldsaneringen befrias gäldenären även från ansvar för betalningen av skulder som inte är kända i ärendet, om det inte är en sådan skuld som avses i 31 §.

[S2]Skuldsaneringen medför att rätten till ränta eller dröjsmålsavgift på en fordran som omfattas av skuldsaneringen faller bort för tiden efter den dag då inledandebeslutet meddelades.

[S3]Skuldsaneringen inverkar inte på den rätt en borgenär har mot en borgensman eller någon annan som förutom gäldenären svarar för skulden.

Prop. 2015/16:125: Skuldsaneringen medför att rätten till ränta eller dröjsmålsavgift på en fordran som omfattas av skuldsaneringen faller bort för tiden efter den dag då inledandebeslutet meddelades.

Skuldsaneringen inverkar inte på den rätt en borgenär har mot en borgensman eller någon annan som förutom gäldenären svarar för skulden.

I paragrafen ...

 • NJA 2017 s. 405:Omprövning av ett beslut om skuldsanering. Gäldenärens död har inte ansetts inverka på betalningsplanen, men medför att en omprövning av skuldsaneringsbeslutet inte kan ske.
 • NJA 2017 s. 357:Skuldsanering. Att en borgenär inte har anmält sin fordran inom kungjord tidsfrist medför inte att den prekluderas. Gäldenären är fullt ut betalningsskyldig för sina skulder till dess skuldsaneringsbeslutet har fått laga kraft.
 • RH 2022:36:Pågående skuldsanering har inte utgjort hinder mot att bifalla talan beträffande skuld som ingick i skuldsaneringen.

Omprövning av ett beslut om skuldsanering

48 §  På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av skuldsaneringen får beslutet om skuldsanering upphävas eller, i fall som avses i 6 och 7, ändras beträffande det som har bestämts i en fråga som avses i 29 § 2–6, om

 1. gäldenären har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer,
 2. gäldenären har gjort sig skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning,
 3. gäldenären i hemlighet har gynnat någon borgenär för att inverka på skuldsaneringsfrågans avgörande,
 4. gäldenären i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ärendets handläggning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenären,
 5. gäldenären har lämnat oriktiga uppgifter till ledning för en myndighets beslut i fråga om skatt eller avgift som omfattas av skuldsaneringen eller inte har lämnat uppgifter trots att han eller hon är uppgiftsskyldig och detta har medfört att ett beslut blivit felaktigt eller inte fattats,
 6. gäldenären inte följer betalningsplanen och avvikelsen inte är ringa, eller
 7. gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats efter beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid beslutet.

[S2]I fall som avses i första stycket 7 ska ansökan göras inom fem år från dagen för inledandebeslutet eller, om en betalningsplan löper ut senare, senast den dag då planen löper ut.

Prop. 2015/16:125: 2. gäldenären har gjort sig skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning,

3. gäldenären i hemlighet har gynnat någon borgenär för att inverka på skuldsaneringsfrågans avgörande,

4. gäldenären i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ärendets handläggning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenären,

5. gäldenären har lämnat oriktiga uppgifter till ledning för en myndighets beslut ...

 • NJA 2017 s. 405:Omprövning av ett beslut om skuldsanering. Gäldenärens död har inte ansetts inverka på betalningsplanen, men medför att en omprövning av skuldsaneringsbeslutet inte kan ske.

49 §  På ansökan av gäldenären får beslutet om skuldsanering ändras beträffande det som har bestämts i en fråga som avses i 29 § 2–6, om

 1. gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen har förändrats efter beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid beslutet, eller
 2. det finns synnerliga skäl.

Prop. 2015/16:125: 1. gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen har förändrats efter beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid beslutet, eller

2. det finns synnerliga skäl.

Paragrafen innehåller bestämmelser om ändring av ett beslut om skuldsanering på begäran av gäldenären. Paragrafen motsvarar 25 § i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 ...

 • NJA 2017 s. 405:Omprövning av ett beslut om skuldsanering. Gäldenärens död har inte ansetts inverka på betalningsplanen, men medför att en omprövning av skuldsaneringsbeslutet inte kan ske.

50 §  Om ett beslut om skuldsanering upphävs, blir en borgen eller annan säkerhet som tredje man har ställt för betalning av ett belopp som avses i 29 § 4 ogiltig. Detta gäller dock inte om tredje mannen kände till eller borde ha känt till de omständigheter som anges i 48 § första stycket13 eller medverkade till att gäldenären har åsidosatt sina förpliktelser enligt 48 § första stycket 4.

Prop. 2015/16:125: I paragrafen anges vissa verkningar av att ett beslut om skuldsanering upphävs enligt 48 §. Paragrafen motsvarar 24 § tredje stycket i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 230 f. och prop. 2005/06:124 s. 82 f.). Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

51 §  Vid en ändring av ett beslut om skuldsanering får betalningsplanens längd bestämmas till som längst sju år.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen handlar om Kronofogdemyndighetens möjlighet att i samband med en ändring enligt 48 eller 49 § förlänga betalningsplanens längd utöver den tid som bestämts i beslutet om skuldsanering (se 29 § 2 och 34 §). Paragrafen motsvarar 26 § i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 2005/06:124 s. 84 f.). Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Enligt ...

52 §  En ansökan om omprövning av ett beslut om skuldsanering ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgifter om

 1. det beslut som avses,
 2. det som yrkas, och
 3. de omständigheter som åberopas till stöd för ansökan.

[S2]Om en ansökan är bristfällig tillämpas 13 §.

Prop. 2015/16:125: 3. de omständigheter som åberopas till stöd för ansökan. Om en ansökan är bristfällig tillämpas 13 §.

Paragrafen innehåller regler om vad en ansökan om omprövning ska innehålla och hur en sådan får göras. Paragrafen motsvarar i huvudsak 27 § i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 2005/06:124 s. 85 f.). Övervägandena finns i avsnitt ...

53 §  Bestämmelserna i 20, 22 och 23 §§ gäller vid handläggningen av ett ärende om omprövning av ett beslut om skuldsanering.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen anger vilka krav som ställs på utredningen i ett ärende om omprövning av en skuldsanering. Paragrafen motsvarar 28 § i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 2005/06:124 s. 86). Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Övriga bestämmelser

54 §  Om gäldenären försätts i konkurs, förfaller ansökan om skuldsanering.

[S2]Om en ansökan om planförhandling under företagsrekonstruktion tas upp sedan gäldenären har ansökt om skuldsanering, ska skuldsaneringsärendet förklaras vilande. Om en rekonstruktionsplan fastställs, förfaller ansökan om skuldsanering.

[S3]Om gäldenären avlider, förfaller ansökan om skuldsanering. Lag (2022:998).

Prop. 2015/16:125: Om en ansökan om förhandling om offentligt ackord tas upp sedan gäldenären har ansökt om skuldsanering, ska skuldsaneringsärendet förklaras vilande. Om ackordet fastställs, förfaller ansökan om skuldsanering.

Om gäldenären avlider, förfaller ansökan om skuldsanering.

Paragrafen reglerar förhållandet mellan skuldsanering å ena sidan och konkurser och offentligt ackord å andra sidan. I paragrafen anges vidare att en ansökan om skuldsanering förfaller om gäldenären ...

55 §  Om gäldenären återkallar en ansökan om skuldsanering, ska ärendet avskrivas från vidare handläggning. Detsamma gäller om ansökan förfaller enligt 54 §.

Prop. 2015/16:125: I paragrafen anges att ärendet ska avskrivas från vidare handläggning, om gäldenären återkallar en ansökan om skuldsanering eller om en ansökan förfaller enligt 54 §. Paragrafen motsvarar 33 § i 2006 års

skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 238 och <a href="https://lagen.nu/prop/2005/06:124#sid88" ...

56 §  Om en ansökan om skuldsanering avslås eller avvisas eller ärendet avskrivs från vidare handläggning sedan ett inledandebeslut har meddelats, ska samtliga kända borgenärer underrättas.

[S2]Vid beslut om avslag, avvisning eller avskrivning ska medel som gäldenären har betalat in till Kronofogdemyndigheten återbetalas till honom eller henne när beslutet har fått laga kraft. Om en pågående utmätning har avbrutits genom inledandebeslutet, ska i stället inbetalda medel fördelas mellan de fordringar för vilka utmätningen pågick.

Prop. 2015/16:125: Vid beslut om avslag, avvisning eller avskrivning ska medel som gäldenären har betalat in till Kronofogdemyndigheten återbetalas till honom eller henne när beslutet har fått laga kraft. Om en pågående utmätning har avbrutits genom inledandebeslutet, ska i stället inbetalda medel fördelas mellan de fordringar för vilka utmätningen pågick.

Paragrafen handlar om vissa åtgärder som ska vidtas om ett ärende i vilket det meddelats ett inledandebeslut avslutas på annat sätt än genom ...

57 §  Om det har bestämts att en fordran enligt 32 § första stycket inte ska omfattas av skuldsaneringen, får borgenären trots föreskrifter i annan författning bevilja anstånd med betalningen under den tid betalningsplanen löper.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen reglerar en borgenärs möjlighet att bevilja anstånd med betalningen beträffande en fordran som undantagits från skuldsaneringen enligt 32 § första stycket. Paragrafen motsvarar 7 § andra stycket andra meningen i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 199 f. och prop. 2005/06:124 s. 75). Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:125#S5-1" ...

58 §  En överenskommelse som innebär att gäldenären eller tredje man tillförsäkrar någon borgenär, vars fordran omfattas av skuldsaneringen, bättre villkor än enligt skuldsaneringen är ogiltig.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen anger att en överenskommelse vid sidan av beslutet om skuldsanering mellan gäldenären eller tredje man och någon eller några av borgenärerna är ogiltig, om den innebär att någon borgenär gynnas. Paragrafen motsvarar 35 § i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 239 och prop. 2005/06:124 s. 88). Övervägandena finns i <a ...

59 §  Socialnämnder och andra myndigheter ska till Kronofogdemyndigheten eller en domstol som handlägger ett ärende om skuldsanering på begäran lämna uppgifter om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden som är av betydelse för prövningen av ärendet. Sådana uppgifter ska också lämnas av myndigheter som anmäler fordringar enligt 19 eller 21 §.

Prop. 2015/16:125: Paragrafen innehåller bestämmelser om myndigheters uppgiftsskyldighet. Första meningen motsvarar 36 § i 2006 års skuldsaneringslag (prop. 1993/94:123 s. 239 och prop. 2005/06:124 s. 88). Andra meningen saknar motsvarighet i den lagen. Övervägandena finns i avsnitt 5.1 ...

60 §  I lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning finns bestämmelser om registrering av skuldsaneringar i ett insolvensregister. Lag (2019:253).

Prop. 2018/19:48: vensförordning finns bestämmelser om registrering av skuldsaneringar i ett insolvensregister.

Paragrafen, som är ny, innehåller en upplysning om att det i lagen med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning finns bestämmelser om registrering av skuldsaneringar i ett insolvensregister. Övervägandena finns i avsnitt 4.3.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Skuldsaneringslag (2016:675)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.
 2. Genom lagen upphävs skuldsaneringslagen (2006:548).
 3. Bestämmelserna i 18 § och 34 § tredje stycket tillämpas inte för ett ärende där ett beslut att inleda skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (2006:548) har meddelats före ikraftträdandet.
 4. Äldre bestämmelser gäller för beslut om skuldsanering som har fått laga kraft före ikraftträdandet, om inte annat framgår av punkten 5.
 5. Om ett beslut om skuldsanering som avses i punkten 4 ändras efter omprövning, får det på gäldenärens begäran bestämmas att hans eller hennes betalningar fortsättningsvis ska ske till Kronofogdemyndigheten i enlighet med 38 § andra stycket. I sådant fall gäller för beslutet även 29, 33 och 3537 §§, 38 § tredje stycket och 3953 §§. Vilka fordringar som omfattas av skuldsaneringen får inte ändras.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:235, Prop. 2015/16:125, Bet. 2015/16:CU19
Ikraftträder
2016-11-01

Lag (2019:253) om ändring i skuldsaneringslagen (2016:675)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:205, Prop. 2018/19:48, Bet. 2018/19:CU15
Omfattning
ny 60 §
Ikraftträder
2019-06-01

Lag (2022:998) om ändring i skuldsaneringslagen (2016:675)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
 2. Bestämmelsen i 19 § i den nya lydelsen gäller inte för ärenden där ett beslut att inleda skuldsanering har meddelats före ikraftträdandet.
 3. Den nya 41 a § gäller även i fråga om ärenden där betalningsplanen löpt ut före ikraftträdandet. För sådana ärenden tillämpas paragrafen dock från och med den 1 november 2022.
 4. Bestämmelsen i 54 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för det fall beslut om förhandling om offentligt ackord meddelas eller ett ackord fastställs enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion efter att gäldenären ansökt om skuldsanering.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:375, Prop. 2021/22:215, Bet. 2021/22:CU22
Omfattning
ändr. 7, 19, 41, 54 §§; ny 41 a §
Ikraftträder
2022-08-01