Ds 2011:41

Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt

Sammanfattning

I promemorian föreslås att lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdeskatt för kommuner och landsting ändras så att även samordningsförbund som bedriver verksamhet enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha rätt till ersättning för viss mervärdesskatt enligt 2 § lagen. Detta innebär att samordningsförbunden enligt förslaget kommer att ha rätt till ersättning på samma grund som kommuner, landsting och kommunalförbund.

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ger Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt enskilda landsting och kommuner möjlighet att samordna sina insatser i samordningsförbund. Till utgången av 2006 bedrevs försöksverksamhet i enlighet med lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst, i form av s.k. beställarförbund.

I lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting nämns samordningsförbunden uttryckligen i 5 §, som reglerar rätt till ersättning för s.k. dold mervärdesskatt, men inte i 2 §, som reglerar rätten till ersättning för ingående mervärdesskatt som inte omfattas av mervärdesskattelagen (1994:200). I förarbetena till lagen om det ersättningssystem som föregick det nuvarande systemet framgår dock att lagstiftarens avsikt får anses ha varit att beställarförbund, som alltså sedermera ersatts med samordningsförbund, skulle ha rätt till ersättning för ingående mervärdesskatt som inte omfattades av mervärdesskattelagen.

Sammanfattning Ds 2011:41

Skatteverket är den myndighet som prövar ansökningar och administrerar utbetalningar enligt lagen. Skatteverket har under våren 2011 uppmärksammat att lagen inte följts när verket har beviljat samordningsförbundens ansökningar om ersättning för ingående mervärdesskatt. Skatteverket har förklarat att verket inte kan bortse från lagtexten och att verket i fortsättningen måste avslå samordningsförbundens ansökningar om ersättning för ingående mervärdesskatt.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012, men tillämpas på ersättning från och med den 1 januari 2010.

Vidare föreslås i promemorian att rätten till ersättning för dold mervärdesskatt för den försöksverksamhet som bedrevs av beställarförbund och som numera har upphört tas bort.

1. Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs ifråga om lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting1

dels att 6 § ska upphöra att gälla,

dels att 2, 5 och 6 a §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 b §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 b §

Med kommun avses i 2, 5, 6 a– 6 c, 8, 12, 13–18 och 21 §§ även landsting, kommunalförbund och sådant samordningsförbund som bedriver verksamhet enligt lagen ( 2003:1210 ) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

1 Lagen omtryckt 2008:909.

Författningsförslag Ds 2011:41

2 §

Kommuner, landsting och kommunalförbund har rätt till ersättning för ingående skatt

Kommuner har rätt till ersättning för ingående skatt

1. som inte får dras av enligt mervärdesskattelagen (1994:200), eller

2. för vilken de inte har rätt till återbetalning enligt mervärdesskattelagen.

5 §2

Kommuner och landsting har rätt till ersättning för de ökade kostnader som till följd av bestämmelserna om mervärdesskatt uppkommer vid upphandling av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning samt vid hyra av lokal för sådana boendeformer som avses i 4 §. Rätt till ersättning har kommunen och landstinget också när de lämnar bidrag till näringsidkare för dennes verksamhet inom nämnda områden.

Kommuner har rätt till ersättning för de ökade kostnader som till följd av bestämmelserna om mervärdesskatt uppkommer vid upphandling av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning samt vid hyra av lokal för sådana boendeformer som avses i 4 §. Rätt till ersättning har kommunen också när den lämnar bidrag till näringsidkare för dennes verksamhet inom nämnda områden.

Rätt till ersättning enligt första stycket har även

1. kommunalförbund,

2. sådant beställarförbund som bedriver försöksverksamhet som avses i lagen ( 1994:566 ) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan

2 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Ds 2011:41 Författningsförslag

socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst, samt

3. sådant samordningsförbund som bedriver verksamhet enligt lagen ( 2003:1210 ) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Storleken av ersättningar som avses i denna paragraf beräknas enligt schablon. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om schablonberäkningen.

6 a §3

I 6 b § finns bestämmelser om justering i vissa fall av ersättning enligt denna lag när en kommun överlåter en investeringsvara. I 6 c § finns bestämmelser om justering i vissa fall när användningen av en investeringsvara ändras. Bestämmelserna i 6 b och 6 c §§ om justering gäller endast om kommunen har haft rätt till ersättning för ingående skatt hänförlig till anskaffningen av investeringsvaran. Med anskaffning av en investeringsvara avses även förvärv för ny-, till- eller ombyggnad av fastighet.

Det som i 6 a–6 c §§ sägs om kommun gäller också landsting och kommunalförbund.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

2. Bestämmelsen i 2 § tillämpas för sådant samordningsförbund som avses i 1 b § på ersättning som avser januari 2010– juni 2012.

3. Samordningsförbund som avses i 1 b § och som inte tidigare haft rätt till sådan ersättning som avses i punkt 2, får

3 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

Författningsförslag Ds 2011:41

hänföra ersättningen till den första ersättningsperioden efter ikraftträdandet.

2. Bakgrund

2.1. Samordningsförbund

Under 1994–2006 bedrevs försöksverksamhet i form av beställarförbund i syfte att pröva möjligheterna till en effektivare användning av tillgängliga resurser. Verksamheten bedrevs med stöd av lagen om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Försöksverksamheten har gjorts permanent genom lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Genom finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet finns möjligheter till samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra en enskilds förmåga till förvärvsarbete. Den finansiella samordningen mellan olika huvudmän inom rehabiliteringsområdet ska underlätta en effektiv resursanvändning. De disponibla resurserna ska användas för samordnade insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

För att finansiell samordning ska komma till stånd krävs att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landsting och kommuner deltar som samverkande parter. Den finansiella samordningen ska bedrivas genom ett fristående samordningsförbund där parterna är representerade. Staten ska finansiera hälften och deltagande landsting ska bidra med en fjärdedel och den eller de kommuner som deltar ska bidra med en fjärdedel av finansieringen. Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet. Enligt 1 kap. 20 § kommunallagen (1991:900) får kommunal-

Bakgrund Ds 2011:41

förbund bildas av kommuner och landsting. Samordningsförbund skiljer sig därmed från kommunalförbund genom att samordningsförbunden förutsätter att staten deltar som samverkande part.

Målgruppen för samordningsförbundens verksamhet är personer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna med det primära syftet att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Ett annat viktigt syfte med finansiell samordning är att förhindra att människor hamnar i en gråzon mellan parterna och förhindra rundgång mellan olika aktörer.

Ett samordningsförbund ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt stödja samverkan mellan samverkansparterna. Förbundet ska, inom ramen för den finansiella samordningen, finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde. Förbundet svarar också för lokal uppföljning och utvärdering. Däremot får samordningsförbundet inte ägna sig åt myndighetsutövning gentemot enskilda personer. Det ansvarar således inte för rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder i enskilda fall.

De samverkande parterna behåller sitt ansvar för rehabilitering av och annat stöd till enskilda personer. Rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder beviljas i de enskilda fallen av respektive samverkande part.

I juni 2011 fanns det 82 samordningsförbund, som omfattade 213 av Sveriges kommuner. En del samordningsförbund är små och verksamma endast i en kommun, medan andra kan omfatta ett län eller delar av ett län. Det är endast Gävleborgs län som i dag saknar samordningsförbund (prop. 2011/12:1 utg.omr. 10 avsnitt 3.11.7).

Ds 2011:41

Bakgrund

2.2. Ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

Generell avdragsrätt för ingående mervärdesskatt införs…

Skattereformen i början av 1990-talet innebar att basen för mervärdeskatt utökades. För att åstadkomma konkurrensneutralitet gavs kommuner och landsting avdragsrätt i det ordinarie mervärdesskattesystemet även för ingående mervärdesskatt som de direktfakturerades inom icke skattepliktig verksamhet.

För att minska konkurrenssnedvridningen inom de mervärdesskattefria områdena infördes också ett särskilt statsbidrag genom lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner m.fl. Statsbidraget skulle täcka de ökade kostnader för mervärdesskatt som uppkommer vid upphandling och bidragsgivning. De ökade kostnaderna uppstår till följd av att privata utförare inom dessa verksamheter inte får dra av ingående mervärdesskatt (dold mervärdesskatt). Bidraget lämnades till kommuner och landsting vid upphandling från eller bidragsgivning till näringsidkare inom områdena sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning.

I samband med att försöksverksamhet inleddes den 1 juli 1994 med kommunalförbund eller beställarförbund för finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst gavs dessa rätt till att ansöka om bidrag för dold mervärdesskatt enligt lagen om särskilt bidrag till kommuner m.fl. (prop. 1993/94:150 bil. 5, bet. 1993/94:FiU20, rskr. 1993/94:454). Försöksverksamheten förlängdes vid ett flertal tillfällen och upphörde vid utgången av 2006 i och med att verksamheten gjordes permanent med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (prop. 2002/03:2, bet. 2002/03:SfU1, rskr. 2002/03:72).

Bakgrund Ds 2011:41

… och avskaffas

I samband med Sveriges inträde i Europeiska unionen avskaffades den generella avdragsrätten för ingående mervärdesskatt eftersom den inte ansågs förenlig med Europeiska gemenskapernas sjätte mervärdesskattedirektiv (77/388/EEC).

Under 1995 fanns en temporär ordning för återbetalning av mervärdesskatt i kommunal verksamhet som inte medförde skattskyldighet. Dessutom upphävdes lagen om särskilt bidrag till kommuner m.fl. I stället infördes motsvarande bestämmelser i den tillfälliga lagen.

Enligt 1 § lagen (1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995, fick således kommuner och landsting ansöka om återbetalning av ingående skatt som inte dragits av enligt mervärdesskattelagen. Enligt 2 § samma lag fick ersättning (bidrag) för dold mervärdesskatt även lämnas till kommunalförbund och beställarförbund.

Mervärdesskattekonton införs…

Den 1 januari 1996 trädde lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting i kraft. Kommuners och landstings möjlighet att återfå ingående skatt som avsåg verksamhet som inte medförde skattskyldighet reglerades då i den lagen. Under 1996–2002 betalade kommuner och landsting en avgift till systemet för att täcka uttagen. Den 1 januari 2003 förändrades systemet (prop. 2001/02:112, bet. 2001/02:FiU17, rskr. 2001/02:296). Efter förändringen sker uttagen från systemet över statsbudgeten. Avgiften har avskaffats och det generella statsbidraget har minskats i motsvarande mån.

Kommuner, landsting och kommunalförbund hade enligt 5 § rätt till ersättning från kontona för ingående mervärdesskatt som inte dragits av enligt mervärdesskattelagen.

Ds 2011:41

Bakgrund

Av 7 § framgick att kommuner, landsting, kommunalförbund och beställarförbund hade rätt till ersättning för dold mervärdesskatt, såsom varit fallet sedan 1 juli 1994.

… och ersätts med nuvarande system

År 2006 avskaffades mervärdesskattekontona för kommuner och landsting genom lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting.

Kommuner, landsting och kommunalförbund har enligt 2 § denna lag rätt till ersättning för ingående mervärdesskatt som inte får dras av eller för vilken de inte har rätt till återbetalning enligt mervärdeskattelagen. Rätt till ersättning för dold mervärdesskatt enligt 5 § har även beställarförbund och samordningsförbund.

2.3. Statliga myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

Förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt gäller med vissa undantag myndigheter under regeringen.

En myndighet som omfattas av förordningen har rätt till kompensation som motsvarar ingående skatt enligt mervärdesskattelagen och får rekvirera ett motsvarande belopp från Skatteverket.

Beställarförbund och samordningsförbund omfattas inte av förordningen.

Bakgrund Ds 2011:41

2.4. Skatteverkets inställning avseende samordningsförbund

Skatteverket prövar ansökningar om och administrerar utbetalning av ersättning enligt lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting. I maj 2011 förklarade Skatteverket att verket uppmärksammats på att lagen inte följts när verket beviljat samordningsförbundens ansökningar om ersättning för ingående mervärdesskatt med stöd av 2 §. Skatteverket har vidare förklarat att det förhållandet att samordningsförbund har rätt till ersättning för dold mervärdesskatt enligt 5 § inte medför att de ska ha rätt till ersättning enligt 2 §, i vilken bestämmelse samordningsförbund inte uttryckligen omnämns. Skatteverket har slutligen förklarat att verket inte har någon möjlighet att bortse från lagtexten och att verket fortsättningsvis måste avslå samordningsförbundens ansökningar om ersättning för ingående mervärdesskatt.

3. Överväganden och förslag

3.1. Ersättning för viss mervärdesskatt för samordningsförbund

Promemorians förslag: Samordningsförbund som bedriver

verksamhet enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha rätt till ersättning för ingående mervärdesskatt enligt 2 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdeskatt för kommuner och landsting.

Skälen för promemorians förslag: Vid införandet av lagen

om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting beskrev regeringen i propositionen utformningen av systemet för konkurrenskorrigering. Förslaget till ny kompensationsordning innebar att återbetalningarna för ingående mervärdesskatt i verksamheter som inte medför skattskyldighet skulle ske inom ett av kommunerna respektive landstingen självfinansierat system. Det skulle hos Riksgäldskontoret finnas två räntebärande konton, ett för kommunernas räkning och ett för landstingens räkning. Kommuner, landsting, kommunalförbund och beställarförbund skulle enligt förarbetena ha rätt att efter ansökan få ersättning från kontona till ett belopp motsvarande den ingående mervärdesskatt som inte omfattades av mervärdesskattelagens bestämmelser och det s.k. särskilda bidraget vid upphandling av eller bidragsgivning till tjänster producerade inom de mervärdesskattefria områdena sjukvård,

Överväganden och förslag Ds 2011:41

tandvård, social omsorg och utbildning (prop. 1995/96:64 s. 54). I propositionens lagförslag nämns dock inte uttryckligen beställarförbund. Finansutskottet uttalade att utskottet godtog den i propositionen förordade lösningen på systemet för konkurrenskorrigering (bet. 1995/96:FiU5).

År 2006 ersattes lagen om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting med lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting. Bortsett från att kontona avskaffades gjordes i övrigt inga materiella förändringar (prop. 2005/06:7, bet. 2005/06:FiU13, rskr. 2005/06:19).

Beställarförbund som bedrev försöksverksamhet enligt lagen om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst ersattes med samordningsförbund i och med att verksamheten gjordes permanent med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Av regeringens proposition 1995/96:64 och finansutskottets betänkande framgår att avsikten var att även beställarförbund, som sedermera ersatts av samordningsförbund, skulle ha rätt att få ersättning för ingående mervärdesskatt som inte omfattas av mervärdesskattelagen. Mot denna bakgrund föreslås att lagen om ersättning för viss mervärdeskatt för kommuner och landsting ändras så att även samordningsförbund som bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får rätt till sådan ersättning. Samordningsförbunden får därigenom rätt till ersättning på samma grund och i samma omfattning som kommuner, landsting och kommunalförbund. Eftersom samordningsförbunden får rätt till ersättning enligt 2 § bör de också omfattas av skyldigheten att justera ersättning vid överlåtelse eller ändrad användning av investeringsvaror (6 a– 6 c §§).

Ds 2011:41 Överväganden och förslag

3.2. Rätten till ersättning för beställarförbund upphör

Promemorians förslag: Rätten till ersättning för s.k. dold

mervärdesskatt för viss försöksverksamhet som numera har upphört ska tas bort.

Skälen för promemorians förslag: Enligt 5 § andra stycket 2

lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting har sådant beställarförbund som bedriver försöksverksamhet som avses i lagen om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst rätt till ersättning för dold mervärdesskatt. Den försöksverksamhet som anges i bestämmelsen har numera upphört (prop. 2002/03:2, bet. 2002/03:SfU1, rskr. 2002/03:7). Mot denna bakgrund föreslås att rätten till ersättning för försöksverksamheten tas bort.

3.3. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Promemorians förslag: De föreslagna ändringarna ska träda i

kraft den 1 juli 2012.

Ändringen som innebär att samordningsförbund får rätt till ersättning enligt 2 § lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting ska tillämpas på ersättning avseende januari 2010–juni 2012.

Samordningsförbund som inte tidigare haft rätt till sådan ersättning ska få hänföra ersättningen till den första ersättningsperioden efter ikraftträdandet.

Skälen för promemorians förslag: Det är angeläget att

förslagen i promemorian träder i kraft vid snarast möjliga tidpunkt, vilket bedöms vara den 1 juli 2012. Som framgår av

Överväganden och förslag Ds 2011:41

avsnitt 3.1 får lagstiftarens avsikt anses ha varit att beställarförbunden, som sedermera ersatts med samordningsförbund, skulle omfattas av kompensationsordningen i 2 § lagen om viss ersättning för mervärdesskatt för kommuner och landsting. Så har också Skatteverket tillämpat regelverket fram till 2011 (se avsnitt 2.4). Några av ansökningarna som gjorts 2011 och som Skatteverket har ogillat gäller ersättning avseende 2010. Mot denna bakgrund bör den ändring som nu föreslås för samordningsförbunds rätt till ersättning tillämpas på ersättning avseende januari 2010–juni 2012. Samordningsförbund som överklagat Skatteverkets avslagsbeslut i fråga om ersättning avseende sådan tid bör ges möjlighet att på nytt ansöka om sådan ersättning även om domstol avslagit överklagandet. Samordningsförbund som inte tidigare haft rätt till ersättning föreslås därför få hänföra sådan ersättning till den första ersättningsperioden efter ikraftträdandet.

4. Konsekvenser

Samverkan enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser infördes 2004 med syfte att ge ytterligare möjligheter till samverkan inom rehabiliteringsområdet. Finansiell samordning bedrivs av samordningsförbund och är en frivillig samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landsting samt en eller flera kommuner.

Av resurserna till den finansiella samordningen ska Försäkringskassan bidra med statens andel motsvarande hälften av medlen, landsting och kommunen ska bidra med var sin fjärdedel.

För 2009 och 2010 avsattes i statens budget 250 miljoner kronor årligen för samordningsförbundens verksamhet. För 2011 budgeterades 260 miljoner kronor och dessa medel bedöms förbrukas i sin helhet. För 2012 föreslås samordningsförbunden tilldelas 280 miljoner kronor till följd av att antalet samordningsförbund och kommuner som deltar i samordningsförbund successivt har ökat. Mellan 2008 och juni 2011 har antalet samordningsförbund ökat från 72 till 82 och för närvarande medverkar 213 kommuner (av totalt 290) i denna samordning.

Enligt uppgift från Skatteverket i oktober 2011 har omkring 65 samordningsförbund ansökt om ersättning enligt 2 § lagen om ersättning för viss mervärdeskatt för kommuner och landsting. Under 2009 och 2010 har dessa samordningsförbund fått ersättning med 24–30 miljoner kronor per år. Denna ersättning finansieras emellertid inte med ovan nämnda anslag utan via inkomsttitel 7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner, på statsbudgetens inkomstsida.

Konsekvenser Ds 2011:41

Som nämnts tidigare har Skatteverket avslagit samordningsförbundens ansökningar om ersättning för ingående mervärdesskatt under 2011 för ersättning avseende 2010 och 2011.

De ändringar som föreslås och som innebär att samordningsförbunden ges rätt till ersättning på samma grund som kommuner, landsting och kommunalförbund kommer att innebära ökade utgifter för staten. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012 och beräknas medföra utökade utgifter för staten om ca 35 miljoner kronor årligen. Därutöver tillkommer utgifter för ersättning som avser 2010 och 2011. Detta innebär att statens utgifter under 2012 förväntas bli ca 90 miljoner kronor.

5. Författningskommentar

Förslag till lag om ändring i lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

1 b §

Paragrafen som är ny, behandlas i avsnitt 3. Av bestämmelsen framgår att vad som sägs om kommun i 2, 5, 6 a–6 c, 8, 12, 13–18 och 21 §§ även gäller för landsting, kommunalförbund och sådant samordningsförbund som bedriver verksamhet enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. En motsvarande bestämmelse finns i den nuvarande 6 § och 6 a § tredje stycket som utgår. Förslaget att samordningsförbunden får ersättning även enligt 2 § medför att det inte längre finns någon skillnad mellan den krets av objekt som har rätt till ersättning enligt 2 § och den krets av objekt som har rätt till ersättning enligt 5 §. Genom förslaget kommer alla typer av objekt som omfattas av lagen att ha rätt till ersättning i samma omfattning och på samma grund som kommuner. Till följd av detta anges i 1 b § att det som sägs om kommun i de uppräknade bestämmelserna även gäller för landsting, kommunalförbund och samordningsförbund.

Författningskommentar Ds 2011:41

2 §

Förslaget behandlas i avsnitt 3.1.

I paragrafen regleras rätten till ersättning för viss mervärdesskatt som inte får dras av enligt mervärdesskattelagen (1994:200). Enligt den förslagna 1 b § ska det som sägs i 2 § om kommuner även gälla för landsting, kommunalförbund och samordningsförbund. Samordningsförbunden kommer därmed att få rätt till ersättning för ingående mervärdesskatt i samma omfattning som kommuner, landsting och kommunalförbund. Som en följd av detta tas landsting och kommunalförbund bort i uppräkningen i 2 § av de objekt som har rätt till ersättning.

5 §

Förslaget om att beställarförbundens rätt till ersättning ska upphöra behandlas i avsnitt 3.2.

Försökslagstiftningen som reglerats i lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst upphörde i och med att verksamheten gjordes permanent med lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Beställarförbunds rätt till ersättning för s.k. dold mervärdesskatt enligt 5 § andra stycket 2 lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting upphör därmed.

Det nuvarande andra stycket i paragrafen utgår som en följd av den förslagna 1 b §. Landsting, kommunalförbund och samordningsförbund som redan har rätt till ersättning enligt den nuvarande bestämmelsen i 5 § kommer även i fortsättningen att omfattas av ersättningsrätten.

Det tidigare tredje stycket flyttas till paragrafens andra stycke.

Ds 2011:41 Författningskommentar

6 a §

I paragrafen utgår tredje stycket. Landsting och kommunalförbund kommer som en följd av den nya 1 b § att omfattas av justeringsskyldigheten även i fortsättningen. Även samordningsförbunden ska omfattas av skyldigheten att justera ersättning enligt 6 a–6 c §§ eftersom de får rätt till ersättning enligt 2 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Förslaget behandlas i avsnitt 3.3.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 juli 2012.

Punkten 2 innebär att samordningsförbundens rätt till ersättning enligt 2 § under de förutsättningar som anges i paragrafen tillämpas på ersättning avseende januari 2010–juni 2012.

Punkten 3 innebär att ett samordningsförbund som avseende sådan ersättning som avses i punkt 2 fått avslag på ersättningen på nytt får ansöka om sådan ersättning, nämligen i den första ersättningsperioden efter ikraftträdandet.