EIFS 2012:4

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och

allmänna råd om redovisning av nätverksamhet

Beslutade den 13 december 2012.

Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 17 § förord-

ningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet och beslutar följande

allmänna råd.

Inledande bestämmelser

1 §

Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för redovisning av nätverk-

samhet enligt 3 kap. 4 § ellagen (1997:857).

Redovisning av nätverksamhet

2 §

I dessa föreskrifter avses med

1.

Abonnentavbrottstiden: Produkten av avbrottets varaktighet och antal

spänningslösa abonnemang vid avbrottstillfället.

2.

Avbrott: Tillstånd då uttags-, gräns- eller inmatningspunkt är elektriskt

frånkopplad i en eller flera faser från spänningssatt koncessionerat nät.

3.

Avbrottsfrekvensen: Antal avbrott dividerat med antal abonnemang.

4.

Högspänning: Den spänning som nominellt är högre än 1 000 volt

växelspänning mellan friledare.

5.

Lågspänning: Den spänning som nominellt uppgår till högst 1 000 volt

växelspänning mellan friledare.

6.

Maximalt överförd effekt: Årets högsta värde under en timme.

7.

Medelavbrottstid: Summa abonnentavbrottstid dividerat med antal

abonnemang.

8.

Regionnät: Ledningar där spänningen understiger 220 kV vilka an-

vänds för överföring av el mellan regioner och områden och som ut-

nyttjas med stöd av nätkoncession för linje.

9.

Sammanlagd abonnerad effekt: Avtalad effekt för inmatning i inmat-

ningspunkt och gränspunkt.

10. Summan abonnentavbrottstid: Abonnentavbrottstiden för samtliga un-

der året inträffade avbrott.

11. Överföringskostnad: Summan av rörelsekostnad och avskrivningar en-

ligt plan.

För övriga definitioner hänvisas till förordning (1999:716) om mätning och

rapportering av överförd el.

EIFS 2012:4

Utkom från trycket

den 7 januari 2013

2

EIFS 2012:4

3 §

Uppgifter som lämnas i årsrapport avseende nätkoncession för område

ska även innefatta sådan nätkoncession för linje som avses i 11 § förord-

ningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet.

4 §

Det ska framgå vilket eller vilka anläggningsnummer för nätkonces-

sion för område respektive för nätkoncession för linje som uppgifterna i års-

rapporten avser.

5 §

Årsrapporten ska innehålla balansräkning, resultaträkning och noter

enligt följande.

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande

arbeten

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Hyresrätter och liknande rättigheter

Goodwill

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstill-

gångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Fordringar hos koncernföretag

Andelar i intresseföretag

Fordringar hos intresseföretag

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Lån till delägare eller till delägare närstående

Andra långfristiga fordringar

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter

Varor under tillverkning

Färdiga varor och handelsvaror

Pågående arbete för annans räkning

Förskott till leverantörer

3

EIFS 2012:4

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Fordringar hos intresseföretag

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar

Andelar i koncernföretag Egna aktier

Övriga kortfristiga placeringar

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 1

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Överkursfond

Uppskrivningsfond

Reservfond

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

Årets resultat

Obeskattade reserver

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsättningar för skatter

Övriga avsättningar

Långfristiga skulder

Obligationslån

Skulder till kreditinstitut

Skulder till koncernföretag

Skulder till intresseföretag

Övriga skulder

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Förskott från kunder (får även redovisas som avdragspost under Varulager

m.m.)

Leverantörsskulder

Växelskulder

1

Vad gäller eget kapital bör anpassning ske till den fördelning av eget kapital som gäl-

ler för den juridiska person i vilken nätverksamhet bedrivs.

4

EIFS 2012:4

Skulder till koncernföretag

Skulder till intresseföretag

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

POSTER INOM LINJEN

2

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och

för förpliktelser som redovisas som avsättningar, varje slag för sig

Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje slag för sig

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsätt-

ningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet

Övriga ansvarsförbindelser

Resultaträkning

Schema för kostnadsslagsindelad resultaträkning

Nettoomsättning

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete

för annans räkning

Aktiverat arbete för egen räkning

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

Handelsvaror

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella

och immateriella anläggningstillgångar

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

Jämförelsestörande poster

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar:

Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat från andelar i intresseföretag

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstill-

gångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (med särskild uppgift om in-

täkter från koncernföretag)

Räntekostnader och liknande resultatposter (med särskild uppgift om kostna-

der avseende koncernföretag)

2

Vad gäller poster inom linjen avses den juridiska personens inom linjen poster och

inte bara nätverksamhetens.

5

EIFS 2012:4

Resultat efter finansiella poster

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Bokslutsdispositioner

Skatt på årets resultat (inkomstskatter, betalda och latenta)

Övriga skatter

Årets resultat

Noter

Ingående anskaffningsvärde

X

Inköp X

Försäljningar/utrangeringar X

Omklassificeringar X

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

X

Ingående avskrivningar

X

Försäljningar/utrangeringar

X

Omklassificeringar

X

Årets avskrivningar

X

Utgående ackumulerade avskrivningar

X

Ingående uppskrivningar

X

Försäljningar/utrangeringar

X

Omklassificeringar

X

Årets uppskrivningar

X

Årets nedskrivningar

X

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

X

Utgående ackumulerade uppskrivningar netto

X

Ingående nedskrivningar

X

Försäljningar/utrangeringar

X

Återförd nedskrivning

X

Omklassificeringar

X

Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde)

X

Utgående ackumulerade nedskrivningar (anskaffningsvärde)

Utgående planenligt restvärde

X

Allmänna råd

Schema för balansräkning och kostnadsslag indelad resultaträkning

bör i tillämpliga delar följas för nätverksamheten. Schemat följer För-

eningen Auktoriserade Revisorers FARS vägledning för uppställning

av balansräkning.

Enligt 5 kap. 3 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska tilläggs-

uppgifter lämnas om varje post som tas upp som anläggningstillgång i

balansräkningen. Dessa poster bör specificeras enligt uppställningen

under Noter.

6 §

I noter ska följande tilläggsupplysningar lämnas:

1. Beskrivning av de principer som använts för att till nätverksamheten för-

dela intäkter och kostnader samt tillgångar, skulder, avsättningar, obe-

skattade reserver och eget kapital som ej är direkt hänförbara till specifik

rörelsegren.

6

EIFS 2012:4

Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor

och tjänster som berör nätverksamheten, mellan såväl koncernbolag som

rörelsegrenar.

Beskrivning av de metoder som använts för gränsdragning mellan under-

hållskostnader och investeringar. Vid kombinerat underhåll och värde-

höjande förbättring ska de principer som använts för gränsdragning mellan

underhållskostnader och investeringar beskrivas.

2. Specifikation av immateriella och materiella tillgångar per balansdagen i

tillämpliga delar enligt nedan:

Balanserade utgifter för forsknings och utvecklingsarbeten och liknande ar-

beten

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Hyresrätter och liknande rättigheter

Goodwill

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar

Eldistributionsanläggningar och mätare

Elproduktionsanläggningar

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstill-

gångar

Summa materiella anläggningstillgångar

Total

I posterna eldistributionsanläggningar och mätare samt elproduktionsanlägg-

ningar ska samtliga maskiner och andra tekniska anläggningar samt inventa-

rier, verktyg och installationer som avser eldistribution respektive elproduk-

tion ingå. Bland maskiner och andra tekniska anläggningar samt inventarier,

verktyg och installationer ska endast de anläggningstillgångar som ej avser

eldistributionsanläggningar och mätare samt elproduktionsanläggningar re-

dovisas. Ingår eldistributionsanläggningar och elproduktionsanläggningar i

byggnader och mark ska uppgift lämnas härom. Planenlig avskrivningstid

samt bedömd ekonomisk livslängd, ska anges för respektive anläggningska-

tegori tillsammans med betydelsefulla ändringar i avskrivningsprinciperna.

3. Specifikation över planenligt restvärde per balansdagen för eldistribu-

tionsanläggningar och mätare i tillämpliga delar enligt nedan.

Belopp i tkr

Anläggnings-

kategori

Anskaff-

ningar

Uppskriv-

ningar

Nedskriv-

ningar

Ackumulerade

planenliga av-

skrivningar

Planenligt

restvärde

7

EIFS 2012:4

Ledningar

Ledningar – lokalnät – lågspänning inkl. kabelskåp

Ledningar – lokalnät – högspänning

Regionnätsledningar

Stamnätsledningar

Stationer, transformatorer och kringutrustning

Nätstationer och transformatorer – lokalnät

Mottagnings - och fördelningsstationer anslutna i lokalnät

Stationer – regionnät

Transformatorer – regionnät

Stationer – stamnät

Transformatorer – stamnät

Elmätare och it-system

Mätare och styrutrustning

Övrigt (ska specificeras)

Totalt

4. Specifikation över planenligt restvärde per balansdagen för elproduk-

tionsanläggningar

Elproduktionsanläggningar, uteslutande avsedda för att täcka nätförluster

Mobila reservaggregat, avsedda för tillfälligt bruk vid elavbrott

Totalt

*) Om nätkoncession för linje ingår i nät som innehas med stöd av nätkon-

cession för område enligt 11 § förordningen (1995:1145) om redovisning av

nätverksamhet, ska denna inkluderas i posten ledningar inom lokalnät, hög-

spänning.

I förekommande fall ska, för varje anläggningskategori enligt ovan, även

specificeras årets uppskrivningar och nedskrivningar.

Planenlig avskrivningstid samt bedömd ekonomisk livslängd, ska anges

för respektive anläggningskategori tillsammans med betydelsefulla änd-

ringar i avskrivningsprinciperna.

Belopp i tkr

Anlägg-

nings-

kategori

An-

skaff-

nings-

värde

Investe-

ringar

och rein-

veste-

ringar

Utrange-

ringar

An-

skaff-

nings-

värde

UB

Årets

avskriv-

ning

enligt

plan

Ackumu-

lerade

avskriv-

ningar

enligt plan

Plan-

enligt

rest-

värde

Belopp i tkr

Anlägg-

nings-

kategori

An-

skaff-

nings-

värde

Investe-

ringar

och rein-

veste-

ringar

Utrange-

ringar

An-

skaff-

nings-

värde

UB

Årets

avskriv-

ning

enligt

plan

Ackumu-

lerade

avskriv-

ningar

enligt plan

Plan-

enligt

rest-

värde

8

EIFS 2012:4

7 §

För nätkoncession för område ska den särskilda rapport som bifogas

förvaltningsberättelsen innehålla följande information.

1. Identitetsfaktorer

Anläggningar

1.1 Ledningslängd lågspänning fördelad på luftledning och jordkabel, in-

klusive serviser

(km)

1.2 Ledningslängd högspänning fördelad på luftledning och jordkabel, in-

klusive serviser

(km)

1.3 Antal nätstationer samt total installerad transformatoreffekt i nätstatio-

nerna

Nätabonnemang

1.4 Totalt antal abonnemang i inmatningspunkt

1.5 Varav abonnemang för småskalig produktion fördelat på lågspänning

och högspänning (antal)

1.6 Antal abonnemang i gränspunkt

1.7 Totalt antal högspänningsabonnemang i uttagspunkt

1.8 Totalt antal lågspänningsabonnemang i uttagspunkt

Överföring

1.10 Nätets sammanlagda abonnerade effekt (MW)

1.11 Maximalt överförd effekt (MW)

1.12 Inmatad energi från småskaliga elproduktionsanläggningar (MWh)

1.13 Inmatad energi inklusive nätförluster – högspänning och lågspänning

(MWh)

1.14 Utmatad energi till slutkund – högspänning och lågspänning (MWh)

1.15 Årets nätförlust (MWh)

1.15.1 Under året producerad energi för att täcka nätförluster (MWh)

2. Intäkter

2.1 Intäkter från abonnemang fördelat på inmatningspunkt och gränspunkt

(tkr)

2.2 Intäkter från högspänningsabonnemang i uttagspunkt (tkr)

2.3 Intäkter från lågspänningsabonnemang i uttagspunkt (tkr)

3. Kostnader

3.1 Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät(tkr)

3.2 Kostnader för drift och beredskap (tkr)

3.3 Kostnader för förebyggande underhåll (tkr)

3.4 Kostnader för mätning och rapportering (tkr)

3.5 Kostnader för att täcka nätförluster fördelat på inköp och egen produk-

tion (tkr)

3.6 Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning av el

enligt 3 kap. 15 § ellagen (1997:857) (tkr)

9

EIFS 2012:4

4. Nyckeltal

Leveranssäkerhet

4.1 Antal abonnenter med avbrott 12–24 timmar

4.2 Antal abonnenter med avbrott längre än 24 timmar

4.3 Antal ersatta abonnenter med avbrott 12–24 timmar

4.4 Antal ersatta abonnenter med avbrott längre än 24 timmar

8 §

För nätkoncessioner för linje avseende regionnät ska den särskilda rap-

port som bifogas förvaltningsberättelsen innehålla följande information.

1. Identitetsfaktorer

Anläggningar

1.1 Ledningslängd luftledning per spänningsintervall fördelat på:

1.1.1 50-20 kV (km)

1.1.2 130-70 kV (km)

1.1.3 >130 kV (km)

1.2 Ledningslängd jordkabel per spänningsintervall fördelat på:

1.2.1 50-20 kV (km)

1.2.2 130-70 kV (km)

1.2.3 >130 kV (km)

Nätabonnemang

1.3 Totalt antal abonnemang för inmatning från produktionsanläggningar

1.4 Antal abonnemang för inmatning från småskaliga elproduktionsanlägg-

ningar

1.5 Totalt antal abonnemang i gränspunkt

1.6 Totalt antal abonnemang i uttagspunkt

Överföring

1.7 Sammanlagd abonnerad effekt fördelad på:

1.7.1 50-20 kV (MW)

1.7.2 130-70 kV (MW)

1.7.3 >130 kV (MW)

1.8 Maximalt överförd effekt (MW)

1.9 Inmatad energi från småskaliga elproduktionsanläggningar (MWh)

1.10 Överförd energi exklusive nätförluster fördelad på:

1.10.1 50-20 kV (MW)

1.10.2 70-130 kV (MW)

1.10.3 >130 kV (MW)

1.11 Nätförluster (MWh)

1.12 Under året inköpt energi för att täcka nätförluster (MWh)

1.13 Under året producerad energi för att täcka nätförluster (MWh)

2. Intäkter

2.1 Intäkter från abonnemang i inmatningspunkt och gränspunkt (tkr)

2.2 Intäkter från abonnemang i uttagspunkt (tkr)

3. Kostnader

3.1 Kostnader för anslutning till överliggande och angränsande nät (tkr)

10

EIFS 2012:4

3.2 Kostnader för drift och beredskap (tkr)

3.3 Kostnader för förebyggande underhåll (tkr)

3.4 Kostnader för mätning och rapportering (tkr)

3.5 Kostnader för att täcka nätförluster fördelat på inköp och egen produk-

tion (tkr)

4. Nyckeltal

Leveranssäkerhet

4.1 Avbrottsfrekvens fördelad på:

4.1.1 50-20 kV

4.1.2 130-70 kV

4.1.3 >130 kV

4.2 Överföringskostnad per överförd energimängd (öre/kWh)

Särskild granskning av nätverksamhet och utformning av

revisorsintyg

Allmänna råd

Ett revisorsintyg avseende årsrapport för nätverksamhet bör utformas

enligt följande.

Intyg för (den som bedriver nätverksamhet NN) avseende årsrap-

port beträffande nätverksamheten för räkenskapsåret 20xx. I egenskap

av revisor(er) i NN har jag (vi) granskat NNs årsredovisning för år

20xx i enlighet med god revisionssed och avlämnat revisionsberät-

telse 20xx-xx. Årsrapporten är upprättad enligt 3 kap.1-3 §§ellagen

(1997:857), förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverk-

samhet och föreskriften (EIFS 2012:4) om redovisning av nätverk-

samhet och har hämtats ur NNs räkenskaper som har granskats av mig

(oss). Vid granskningen har inte framkommit något som tyder på att

NNs redovisningsrutiner och internkontrollsystem inte är så utfor-

made att den avlämnade årsrapporten endast omfattar samtliga intäk-

ter och kostnader samt tillgångar, avsättningar och skulder samt eget

kapital som har samband med den bedrivna nätverksamheten.

/alternativt/ Granskningen föranleder följande kommentarer/anmärk-

ningar:

Datum

……………………

Namnförtydligande

Auktoriserade revisorer /godkänd(a) revisorer

Allmänna råd

Kostnaderna för drift och underhåll bör fördelas på kostnader för drift

och beredskap respektive kostnader för förebyggande underhåll.

11

EIFS 2012:4

Övriga bestämmelser

9 §

Nätmyndigheten kan efter ansökan medge dispens från dessa föreskrif-

ter om särskilda skäl föreligger.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2013 och ska tillämpas

första gången i fråga om årsrapport för nätverksamhet avseende det räken-

skapsår som inletts närmast efter den 31 december 2011. Genom dessa före-

skrifter upphävs Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och all-

männa råd (1995:1) om redovisning av nätverksamhet (omtryck 1998:1).

På Energimarknadsinspektionens vägnar.

Yvonne Fredriksson

Johan Carlsson

Elanders Sverige AB, 2013