EIFS 2015:1

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek

1

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Utgivare: Göran Morén (chefsjurist)

ISSN 2000-592X

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om

nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och

insamling av uppgifter för att bestämma

intäktsramens storlek;

Beslutade den 14 januari 2015.

Energimarknadsinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 16 § och

18 § 1, 2 och 5 förordningen (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag

(intäktsramsförordningen)

.

1 kap. Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om nätkoncessionshavares

skyldighet att lämna förslag till intäktsram tillsammans med de uppgifter

som krävs för att pröva förslaget enligt 5 kap. 2 § ellagen (1997:857).

Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om vad en ansökan om om-

prövning ska innehålla och om dokumentation.

2 §

Om det finns särskilda skäl kan nätmyndigheten, efter ansökan av nät-

koncessionshavaren, besluta om undantag från dessa föreskrifter.

2 kap. Definitioner

1 §

I dessa föreskrifter avses med

1. Förläggningsmiljö för jordkabel:

a. City: ett område som ligger innanför tätortsgränsen på Statistiska cen-

tralbyråns tätortskarta och som samtidigt i Lantmäteriets terrängkarta

kategoriseras som sluten eller hög bebyggelse.

b. Tätort: ett område som är innanför tätortsgränsen på Statistiska cen-

tralbyråns tätortskarta och som inte kategoriseras som city enligt

ovan.

c. Landsbygd normal: all mark utanför tätortsgränserna på Statistiska

centralbyråns tätortskarta förutom mark som antingen klassas i Sveri-

ges geologiska undersöknings (SGU) jordartskarta som berg i dagen,

tunt jordtäcke på berg, riklig eller måttlig till riklig förekomst av

block, måttlig till riklig förekomst av stora block, riklig förekomst av

block eller mark med motsvarande förhållanden.

1

Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om

gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv

2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55, Celex 32009L0072).

EIFS 2015:1

Utkom från trycket

den 4 februari 2015

2

EIFS 2015:1

d. Landsbygd svår (omfattar endast jordkabel upp till och med 24 kV):

all mark utanför tätortsgränserna på Statistiska centralbyråns tät-

ortskarta som samtidigt antingen klassas i Sveriges geologiska under-

sökningars (SGU) jordartskarta som berg i dagen, tunt jordtäcke på

berg, riklig eller måttlig till riklig förekomst av block, måttlig till rik-

lig förekomst av stora block, riklig förekomst av block eller mark med

motsvarande förhållanden.

2. Förläggningsmiljö för luftledning över 24 kV:

a. Tätort/city: ett område som ligger inom Statistiska centralbyråns tät-

ortsgränser.

b. Övrigt: ett område som inte kategoriseras som tätort/city.

3. Kringutrustning: utrustning i stationer som inte ingår i någon annan an-

läggningskategori.

4. Nuanskaffningsvärde: det värde som en anläggningstillgång åsätts vid

värderingstidpunkten enligt någon av de metoder som anges i 6–8 §§ in-

täktsramsförordningen.

5. Redovisningsenhet: den eller de nätkoncessioner som redovisningen av-

ser.

6. Redovisningsidentitet: den beteckning redovisningsenheten fått från nät-

myndigheten.

7. Reservmateriel: anläggningar som inte är installerade i nätverksamheten

men som ska kunna tas i bruk på kort tid vid behov.

8. Rådighet: den förfoganderätt med vilken en tillgång innehas.

9. Spänning (kV): konstruktionsspänning.

10.Station: anläggning med elektrisk utrustning för att transformera eller

fördela elektrisk energi, med en eller flera transformatorer.

Termer och uttryck som i övrigt används i dessa föreskrifter har samma

innebörd som i ellagen (1997:857) och intäktsramsförordningen.

3 kap. Nätkoncessionshavarens förslag till intäktsram

1 §

Ett förslag till intäktsram och uppgifter som lämnas enligt dessa före-

skrifter ska avse varje nätkoncession för område för sig. Om flera nätkonces-

sioner redovisas samlat enligt 3 kap. 3 § ellagen (1997:857) ska dessa anses

utgöra ett område. En nätkoncession för område innefattar även sådan nät-

koncession för linje som avses i 11 § förordningen (1995:1145) om redovis-

ning av nätverksamhet.

För innehavare av nätkoncession för linje, vars ledningar inte redovisas

tillsammans med nätkoncession för område enligt första stycket, ska bedöm-

ningen avse de ledningar som tillsammans utgör en nättariffgrundande redo-

visningsenhet.

3

EIFS 2015:1

2 §

Ett förslag till intäktsram samt uppgifter för prövning av förslaget en-

ligt dessa föreskrifter ska ha kommit in till nätmyndigheten senast nio måna-

der innan tillsynsperioden börjar.

En nätkoncessionshavare som påbörjar en ny verksamhet ska lämna ett

förslag till intäktsram senast nio månader innan verksamheten påbörjas.

3 §

En nätkoncessionshavare som anser att det föreligger särskilda skäl att

tillämpa en annan tillsynsperiod än fyra år ska senast vid den tidpunkt som

framgår av 2 § lämna ett motiverat förslag om annan tidsperiod för nätmyn-

digheten.

4 §

Ett förslag till intäktsram ska innehålla följande grunduppgifter om

nätkoncessionshavaren

1. företagsnamn,

2. organisationsnummer,

3. adress,

4. behörig firmatecknare,

5. kontaktperson med kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-post-

adress,

6. redovisningsidentitet och

7. anläggningsnummer för de nätkoncessioner som redovisningen omfattar.

5 §

Ett förslag till intäktsram ska även innehålla det belopp nätkonces-

sionshavaren föreslår att nätmyndigheten ska besluta som intäktsram för till-

synsperioden och de uppgifter som krävs enligt fjärde kapitlet samt de öv-

riga uppgifter som nätkoncessionshavaren bedömer krävs för att nätmyndig-

heten ska kunna pröva förslaget.

Beloppet enligt första stycket ska anges i svenska kronor exklusive mer-

värdesskatt och i prisnivån för det kalenderår som infaller två år innan till-

synsperioden börjar.

6 §

Elektronisk rapportering av uppgifter som krävs för att pröva en in-

täktsram enligt dessa föreskrifter ska lämnas genom det IT-system som nät-

myndigheten tillhandahåller via sin webbplats och på det sätt som myndig-

heten anvisar.

4 kap. Uppgifter för beräkning av intäktsram

Anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen

1 §

Vilka anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen följer av 5 kap.

9 § ellagen (1997:857) och 5 § intäktsramsförordningen.

De anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen och som är i bruk den

31 december två kalenderår före tillsynsperiodens början ska redovisas en-

ligt 4–8 §§. Sådana anläggningstillgångar som nätkoncessionshavaren avser

börja använda kalenderåret före tillsynsperioden eller under tillsynsperioden

ska redovisas enligt 9 § och sådana anläggningstillgångar som nätkonces-

sionshavaren avser sluta använda kalenderåret innan tillsynsperioden eller

under tillsynsperioden ska redovisas enligt 10 §.

4

EIFS 2015:1

2 §

En anläggningstillgång som inte behövs för att bedriva nätverksamhe-

ten ska enligt 5 kap. 9 § ellagen (1997:857) ingå i kapitalbasen, om det

skulle vara oskäligt mot nätkoncessionshavaren att bortse från tillgången. I

de fall nätkoncessionshavaren redovisar en sådan tillgång i kapitalbasen en-

ligt 4–9 §§ ska det särskilt anges varför tillgången inte behövs samt vilka

ekonomiska konsekvenser det innebär för nätkoncessionshavaren om till-

gången inte skulle ingå i kapitalbasen.

Redovisning av anläggningskategori

3 §

De anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen ska redovisas förde-

lat på anläggningskategorierna

1. ledningar,

2. stationer, transformatorer och kringutrustning samt

3. system för drift eller övervakning av en anläggningstillgång för överfö-

ring av el eller system för beräkning eller rapportering vid mätning av

överförd el.

Redovisning av anläggningstillgångar

4 §

En nätkoncessionshavare ska åsätta en anläggningstillgång ett nuan-

skaffningsvärde enligt de metoder som framgår av 6–8 §§ intäktsramsför-

ordningen och redovisa värdet till nätmyndigheten.

Nätkoncessionshavaren ska också, oavsett nuanskaffningsvärderingsme-

tod, redovisa tillgången med angivande av

1. anläggningskategori enligt 3 §,

2. typ av anläggning,

3. teknisk specifikation,

4. spänning (kV),

5. värderingsmetod,

6. rådighet och

7. ledningar i enheten kilometer och övriga anläggningstillgångar i antal.

För luftledning med en spänning över 24 kV och för jordkabel får också

anläggningstillgångens förläggningsmiljö anges. Om anläggningstillgångens

förläggningsmiljö inte anges antas anläggningstillgången vara förlagd i för-

läggningsmiljö landsbygd normal.

5 §

Nätkoncessionshavaren ska ange det årtal som en anläggningstillgång

ursprungligen börjat användas om detta skett före den 1 januari 2011. För en

anläggningstillgång som ursprungligen började användas från och med den 1

januari 2011 ska det anges vilket halvår anläggningen börjat användas. Om

åldern ska bestämmas enligt 6 § Energimarknadsinspektionens föreskrifter

(EIFS 2015:2) om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning

av intäktsram för elnätsföretag (beräkningsföreskriften) ska den tidsperioden

anges. Om anläggningen börjat användas före år 1977 eller om åldersuppgif-

ter saknas ska detta anges.

Vid redovisning av ålder för en anläggning där investering i befintlig an-

läggning har beaktats ska anläggningens ålder i enlighet med första stycket

redovisas uppdelad, i enlighet med vad som följer av 7 § beräkningsföre-

skriften, efter när de olika delarna har börjat användas.

5

EIFS 2015:1

6 §

Om en anläggningstillgångs nuanskaffningsvärde beräknas enligt 7 §

intäktsramsförordningen, med grund i utgiften för att förvärva eller tillverka

tillgången när den ursprungligen började användas, i stället för med norm-

värde enligt 6 § i samma förordning, ska nätkoncessionshavaren redovisa

anskaffningstidpunkten och anskaffningsvärdet.

I de fall anskaffningsvärdet för en tillgång också skulle innefatta andra

tillgångar får anskaffningsvärdet fördelas mellan tillgångarna utifrån vad

som är skäligt i det enskilda fallet. En sådan fördelning ska dokumenteras.

Nätkoncessionshavaren ska ange varför det finns särskilda skäl att be-

räkna en anläggningstillgångs nuanskaffningsvärde enligt 7 § intäktsrams-

förordningen.

7 §

Om en anläggningstillgångs nuanskaffningsvärde beräknas enligt 8 §

första meningen intäktsramsförordningen,

ska nätkoncessionshavaren redo-

visa anläggningens bokförda värde. Det bokförda värdet ska avse den 31 de-

cember det kalenderår som infaller två år innan tillsynsperioden börjar.

I de fall det bokförda värdet för tillgången också skulle innefatta andra

tillgångar får det bokförda värdet fördelas mellan dessa tillgångar utifrån vad

som är skäligt i det enskilda fallet.

Nätkoncessionshavaren ska ange varför det saknas förutsättningar att be-

räkna nuanskaffningsvärdet för anläggningstillgången enligt 6–7 §§ intäkts-

ramsförordningen.

8 §

Om en anläggningstillgång värderas till vad som är skäligt med hänsyn

till tillgångens beskaffenhet enligt 8 § andra meningen intäktsramsförord-

ningen,

ska nätkoncessionshavaren vid redovisning av nuanskaffningsvärdet

enligt 4 § första stycket redovisa

1. det värde som tillgången har per den 31 december det kalenderår som in-

faller två år innan tillsynsperioden börjar,

2. hur nuanskaffningsvärdet för denna tidpunkt har beräknats och

3. varför det saknas bokfört värde eller, om sådant finns, vilka synnerliga

skäl som åberopas.

Redovisning av investeringar

9 §

Om nätkoncessionshavaren vid tidpunkten för ingivandet av ett förslag

till intäktsram avser att börja använda en anläggningstillgång året före till-

synsperioden eller under tillsynsperioden ska nätkoncessionshavaren redo-

visa tillgången i sin kapitalbas med angivande av

1. anläggningskategori enligt 3 §,

2. typ av anläggning,

3. ledningar i enheten kilometer och övriga anläggningar i antal,

4. vilket halvår tillgången avses att börja användas,

5. beräknat nuanskaffningsvärde och

6. när anläggningen ursprungligen börjat användas såsom framgår av 5 §.

Redovisning av utrangeringar

10 §

Om nätkoncessionshavaren avser att sluta använda en anläggningstill-

gång som redovisats enligt 4–8 §§ ska nätkoncessionshavaren också redo-

6

EIFS 2015:1

visa under vilket halvår i tillsynsperioden som tillgången avses sluta använ-

das. Nätkoncessionshavare ska även lämna uppgifter om när anläggningen

ursprungligen börjat användas enligt vad som framgår av 5 §.

Redovisning av anläggningar som finansierats genom statligt stöd

11 §

Om nätkoncessionshavaren under tillsynsperioden kommer ha an-

läggningar i drift som finansierats genom statligt stöd i enlighet med 4 kap.

9 b § ellagen ska detta anges.

Redovisning av uppgifter för beräkning av skäliga kostnader i

nätverksamhet

12 §

Nätkoncessionshavaren ska lämna uppgift om kostnaderna i nätverk-

samheten enligt följande kostnadsslagsindelning

1. totala kostnader för transitering och inköp av kraft,

2. råvaror och förnödenheter,

3. övriga externa kostnader,

4. personalkostnader och

5. övriga rörelsekostnader.

Uppgifterna ska redovisas per kalenderår och avse den period om fyra ka-

lenderår som slutar två år innan tillsynsperioden börjar.

Om uppgifterna redan har lämnats av nätkoncessionshavaren enligt för-

ordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet eller enligt före-

skrifter meddelade med stöd av denna, behöver uppgifterna inte lämnas på

nytt.

13 §

Nätkoncessionshavaren ska ange följande kostnader per kalenderår

och avseende den period om fyra kalenderår som slutar två år innan tillsyns-

perioden börjar

1. förändring av varulager

,

2. aktiverat arbete för egen räkning,

3. kostnader för att täcka nätförluster fördelat på inköp och egen produk-

tion,

4. kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät och

5. kostnader för ersättning till innehavare av produktionsanläggning för in-

matning av el enligt 3 kap. 15 § ellagen.

Om uppgifterna redan har lämnats av nätkoncessionshavaren enligt för-

ordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet eller enligt före-

skrifter meddelade med stöd av denna, behöver uppgifterna inte lämnas på

nytt.

14 §

Stamnätsföretag ska utöver vad som anges i 13 § även ange följande

kostnader per kalenderår som avser den period om fyra kalenderår som slu-

tar två år innan tillsynsperioden börjar

1. kostnader för energiersättning för minskade nätförluster,

2. kostnader för motköp,

3. kostnader för transitering av el genom tredje land,

4. kostnader för systemdrift, primärreglering och störningsreserven,

5. kostnader för anläggningsavgifter,

7

EIFS 2015:1

6. kostnader uppkomna på grund av internationella regelverk och

7. kostnader som uppstått med anledning av avtal som avses i 4 kap. 9 b §

ellagen.

15 §

Nätkoncessionshavaren ska ange följande kostnader per kalenderår

som avser den period om fyra kalenderår som slutar två år innan tillsyns-

perioden börjar i de fall de har redovisats enligt 12 §

1. kostnader för myndighetsavgifter enligt förordningen (1995:1296) om

vissa avgifter på elområdet,

2. avbrottsersättning till kund,

3. avbrottsersättning från överliggande nät,

4. kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät,

5. leasingkostnader för anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen ex-

klusive kostnader för drift och underhåll och

6. kostnader som finns redovisade bland kostnader enligt 12 § men som be-

aktats vid åldersbestämningen av investeringar i befintliga anläggningar.

16 §

Tillgångar i nätverksamheten som är anläggningstillgångar enligt års-

redovisningslagen (1995:1554) men inte anläggningstillgångar enligt 3 § in-

täktsramsförordningen ska inte redovisas i kapitalbasen enligt 4–9 §§. Nät-

koncessionshavaren får i stället redovisa dessa tillgångars samlade avskriv-

ningar för vart och ett av de fyra kalenderår som infaller två år innan tillsyns-

periodens början samt samlade utgående bokförda värde för vart och ett av

de fyra kalenderår som infaller tre år innan tillsynsperiodens början.

17 §

Nätkoncessionshavare ska lämna uppgift om prognostiserade kostna-

der i nätverksamheten under tillsynsperioden redovisat per kalenderår och i

prisnivån för det kalenderår som infaller två år innan tillsynsperioden börjar

för

1. kostnader för nätförluster, fördelat på inköp och egen produktion,

2. kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät,

3. kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät,

4. kostnader för ersättning till innehavare av produktionsanläggning för in-

matning av el enligt 3 kap. 15 § ellagen och

5. kostnader för myndighetsavgifter enligt förordningen (1995:1296) om

vissa avgifter på elområdet.

18 §

Stamnätsföretaget ska utöver vad som anges i 17 § även lämna upp-

gift om prognostiserade kostnader i nätverksamheten under tillsynsperioden

redovisat per kalenderår och i prisnivån för det kalenderår som infaller två år

innan tillsynsperioden börjar för

1. kostnader för energiersättning för minskade nätförluster,

2. kostnader för motköp,

3. kostnader för transitering av el genom tredje land,

4. kostnader för systemdrift, primärreglering och störningsreserven,

5. kostnader för anläggningsavgifter,

6. kostnader uppkomna på grund av internationella regelverk och

7. kostnader som uppstått med anledning av avtal som avses i 4 kap. 9 b §

ellagen.

8

EIFS 2015:1

5 kap. Ansökan om omprövning av intäktsram

1 §

En ansökan om omprövning av intäktsramen enligt 5 kap. 10, 12 och

15 §§ ellagen (1997:857) ska innehålla det belopp med vilket nätkonces-

sionshavaren föreslår ändring av intäktsramen samt de skäl och uppgifter

som åberopas till stöd för ändringen.

Beloppet ska anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.

6 kap. Uppgifter som ska lämnas efter tillsynsperioden

1 §

Nätkoncessionshavaren ska senast tre månader efter tillsynsperiodens

slut redovisa det faktiska utfallet per kalenderår under tillsynsperioden avse-

ende de uppgifter som redovisats enligt fjärde kapitlet samt de samlade in-

täkterna i nätverksamheten.

Redovisning av tillgångar i kapitalbasen

2 §

Nätkoncessionshavaren ska redovisa en anläggningstillgång som bör-

jade användas i nätverksamheten kalenderåret innan tillsynsperioden eller

under tillsynsperioden. De uppgifter som ska lämnas om anläggningstill-

gången framgår av 4 kap. 4–8 §§ och 9 § 4.

3 §

Nätkoncessionshavaren ska redovisa en anläggningstillgång som har

slutat användas i nätverksamheten kalenderåret innan tillsynsperioden eller

under tillsynsperioden. De uppgifter som ska lämnas om anläggningstill-

gången framgår av 4 kap. 4–8 §§ och 10 §.

Redovisning av kostnader i nätverksamheten

4 §

Nätkoncessionshavaren ska lämna uppgift om nätverksamhetens kost-

nader under tillsynsperioden redovisat per kalenderår för

1. kostnader för nätförluster, fördelat på inköp och egen produktion,

2. kostnader för abonnemang till överliggande och angränsande nät,

3. kostnader för anslutningar till överliggande och angränsande nät,

4. kostnader för ersättning till innehavare av produktionsanläggning för in-

matning av el enligt 3 kap. 15 § ellagen och

5. kostnader för myndighetsavgifter enligt förordningen (1995:1296) om

vissa avgifter på elområdet.

5 §

Stamnätsföretaget ska utöver vad som anges i 4 § även lämna uppgift

om nätverksamhetens kostnader under tillsynsperioden redovisat per kalen-

derår för

1. kostnader för energiersättning för minskade nätförluster,

2. kostnader för motköp,

3. kostnader för transitering av el genom tredje land,

4. kostnader för systemdrift, primärreglering och störningsreserven,

5. kostnader för anläggningsavgifter,

6. kostnader uppkomna på grund av internationella regelverk och

7. kostnader som uppstått med anledning av avtal som avses i 4 kap. 9 b §

ellagen.

9

EIFS 2015:1

Redovisning av intäkter i nätverksamheten

6 §

Nätkoncessionshavaren ska lämna uppgift om intäkterna i nätverksam-

heten under tillsynsperioden redovisat per kalenderår, specificerat enligt

1. transiteringsintäkter,

2. anslutningsintäkter,

3. engångsintäkter,

4. återbetalningar till kund av tidigare års nätavgifter,

5. ersättning till kund för leveransavbrott,

6. myndighetsavgifter enligt förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på

elområdet,

7. övriga rörelseintäkter och

8. tidigare förutbetalda intäkter som ska hänföras till tillsynsperioden.

Summan av de intäkter som ska hänföras till nästkommande tillsyns-

period, ska särskilt anges.

7 §

Stamnätsföretaget ska utöver vad som anges i 6 § även lämna uppgift

om intäkter som uppstått med anledning av avtal som avses i 4 kap. 9 b § el-

lagen under tillsynsperioden redovisat per kalenderår.

Summan av de intäkter som ska hänföras till nästkommande tillsynspe-

riod, ska särskilt anges.

7 kap. Dokumentation av anläggningstillgångar

1 §

Förutom vad som följer av 15 § intäktsramsförordningen ska uppgifter

om anläggningstillgångarna också dokumenteras enligt 2–4 §§.

2 §

Nätkoncessionshavaren ska dokumentera de tillgångar som ingår i ka-

pitalbasen i ett förslag om intäktsram med angivande av

1. typ av anläggning,

2. teknisk specifikation,

3. spänning (kV),

4. värderingsmetod,

5. ledningar i enheten kilometer och övriga anläggningstillgångar i antal,

6. nuanskaffningsvärde och

7. uppgifter i enlighet med 4 kap. 5 § i denna föreskrift om när tillgången

ursprungligen började användas.

För luftledning med en spänning över 24 kV och för jordkabel får också

anläggningstillgångens förläggningsmiljö anges.

3 §

Nätkoncessionshavaren ska dokumentera en tillgång som ingår i kapi-

talbasen till grund för prövning av ett förslag om intäktsram med värderings-

metod, enligt 6–8 §§ intäktsramsförordningen samt skälen till att denna me-

tod använts och de värderingsunderlag, intyg eller motsvarande som styrker

nätkoncessionshavarens val av metod och beräkningen av värdet.

4 §

Nätkoncessionshavaren ska dokumentera uppgifter och underlag som

legat till grund för bedömningen av när en anläggning börjat användas.

10

EIFS 2015:1

Övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 10 februari 2015 då Energimarknadsin-

spektionens föreskrifter (EIFS 2010:6) och allmänna råd om nätkoncessions-

havares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma

intäktsramens storlek upphör att gälla. För uppgifter som ska lämnas angå-

ende en intäktsram som har fastställts före ikraftträdandet gäller fortfarande

den upphävda föreskriften.

På Energimarknadsinspektionens vägnar

Anne Vadasz Nilsson

Johan Carlsson

Elanders Sverige AB, 2015