FFFS 2005:11

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.

Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.

Prenumerera också via e-post på www.fi.se.

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om försäkringsförmedling;

beslutade den 14 juni 2005.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 7

kap. förordningen

(2005:411) om försäkringsförmedling.

Efter de paragrafindelade föreskrifterna lämnar Finansinspektionen allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd omfattar fysiska och juridiska personer

som utövar eller avser att utöva verksamhet enligt lagen (2005:405) om försäk-

ringsförmedling.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd används samma definitioner som i 1 kap.

10 § lagen om försäkringsförmedling, om inte något annat anges.

I dessa föreskrifter och allmänna råd betyder

1. ansvarsförsäkring: sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som avses i

2 kap. 5 § 4 och 6 § första stycket 2 lagen om försäkringsförmedling, och

2. fondandelsförmedling: sådan verksamhet som avses i 1 kap. 3 b § lagen

(1991:981) om värdepappersrörelse.

2 kap. Kunskap och kompetens

Ansvar för kunskap och kompetens

1 § En försäkringsförmedlare som är en juridisk person ska se till att de anställda

som ska förmedla försäkringar eller fondandelar har den kunskap och kompetens

som krävs och att de anställdas kunskaper uppdateras enligt 10 §.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om

försäkringsförmedling (EGT L9, 15.01.2003 s. 3, Celex 32002L0092).

FFFS 2005:11

Utkom från trycket

den 27 juni 2005

FFFS 2005:11

2

Allmänna råd

En försäkringsförmedlare som är en juridisk person bör upprätta riktlinjer för

vilken kunskap och kompetens som de anställda som ska förmedla försäk-

ringar eller fondandelar ska ha. Riktlinjerna bör inte avse enskilda anställda

utan olika befattningar eller kategorier av anställda hos förmedlaren med in-

riktning på den verksamhet som de ska utöva och de produkter som de ska

förmedla. Av riktlinjerna bör det också framgå hur försäkringsförmedlaren

ska säkerställa att de anställdas kunskaper uppdateras.

En försäkringsförmedlare som avser att delegera en arbetsuppgift som har

samband med försäkringsförmedling till någon hos förmedlaren som inte har

rätt att förmedla försäkringar, bör upprätta riktlinjer för vilken eller vilka

arbetsuppgifter som kan delegeras samt vilken kunskap och kompetens som

den ska ha till vilken delegation kan ske. Försäkringsförmedlaren bör vid

delegation följa de anvisningar som lämnas i detta avseende i regeringens

proposition 2004/05:133 Försäkringsförmedling, s. 52 f.

Om försäkringsförmedlaren är en juridisk person, bör riktlinjerna fastställas

av någon i ledningen för den juridiska personen.

Anpassning av kunskap

2 § Den som ska förmedla försäkringar ska ha en kunskap som till sitt innehåll och

sin nivå är anpassad till den verksamhet som ska utövas och de försäkringar som

ska förmedlas.

Allmänna råd

Med kunskapens innehåll avses olika ämnesområden. I 6–8 §§ ges inom de

olika huvudområdena, exempelvis juridik, exempel på olika ämnen som den

som ska förmedla försäkringar kan behöva ha kunskap om. Det är alltså

fråga om exempel på ämnen vilket innebär dels att en förmedlare inte måste

ha kunskap om alla ämnen som anges där, dels att det kan finnas ämnen som

en förmedlare behöver ha kunskap om som inte tas upp där. Vilka ämnen

som en förmedlare behöver ha kunskap om kan variera beroende på den

verksamhet som denne ska utöva och de försäkringar som denne ska

förmedla.

Med kunskapens nivå avses olika kognitiva nivåer (känna till, förstå, kunna

tillämpa etc.). Vilken nivå på kunskapen som den som ska förmedla försäk-

ringar behöver ha kan variera för olika ämnen men också inom ett och sam-

ma ämne. En förmedlare bör exempelvis när det gäller lagen om försäk-

ringsförmedling känna till bestämmelserna om ingripande i 8 kap. men

kunna tillämpa bestämmelserna om god försäkringsförmedlingssed i 5 kap.

4 §.

Med att kunskapen ska vara anpassad till de försäkringar som ska förmedlas

avses att hänsyn bör tas till om det gäller enkla, standardiserade produkter

eller mer komplicerade produkter och om det gäller livförsäkringar eller

skadeförsäkringar. Hänsyn bör också tas till om förmedlingen ska avse bara

någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

FFFS 2005:11

3

Med att kunskapen ska vara anpassad till den verksamhet som ska utövas

avses att hänsyn bör tas inte bara till de försäkringar som ska förmedlas utan

också vilka kundkategorier som förmedlingen ska avse.

Den som bara vid sidan av sin huvudsakliga yrkesverksamhet ska förmedla

försäkringar som kompletterar en vara eller en tjänst

Grundläggande krav för den som ska förmedla försäkringar

3 § Den som ska förmedla försäkringar ska ha kunskap om

• Försäkringsförmedlarens roll och ansvar

Lagen om försäkringsförmedling

Förordningen om försäkringsförmedling

Relevanta föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen

Finansinspektionens roll och tillsyn

God försäkringsförmedlingssed

Etik och moral

Särskilda krav för den som ska förmedla livförsäkringar

4 § Den som ska förmedla livförsäkringar ska, utöver det som anges i 3 §, ha

kunskap om

• Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter samt rele-

vanta föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen

• Livförsäkring på en grundläggande nivå

• De försäkringar som ska förmedlas

Särskilda krav för den som ska förmedla skadeförsäkringar

5 § Den som ska förmedla skadeförsäkringar ska, utöver det som anges i 3 §, ha

kunskap om

• Skadeförsäkring på en grundläggande nivå

• De försäkringar som ska förmedlas

Den som i övriga fall ska förmedla försäkringar

Grundläggande krav för den som ska förmedla försäkringar

6 § Den som ska förmedla försäkringar ska ha kunskap om

• Försäkringsförmedlarens roll och ansvar

Lagen om försäkringsförmedling

Förordningen om försäkringsförmedling

Relevanta föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen

FFFS 2005:11

4

Finansinspektionens roll och tillsyn

God försäkringsförmedlingssed

Etik och moral

• Juridik, exempelvis

Försäkringsrörelselagstiftning

Försäkringsavtalsrätt

Allmän avtalsrätt

Konsumenträtt

Mellanmansrätt

Skadeståndsrätt

Bolagsrätt

Penningtvättslagstiftning

Insiderlagstiftning

Skatterätt

• Ekonomi, exempelvis

Privatekonomi

Företagsekonomi

Försäkringsekonomi

• Internationell försäkring, exempelvis

EG-rätt

Internationell försäkringsmarknad

Särskilda krav för den som ska förmedla livförsäkringar

7 § Den som ska förmedla livförsäkringar ska, utöver det som anges i 6 §, ha

kunskap om

• Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter samt relevanta föreskrifter

och allmänna råd från Finansinspektionen

• Juridik, exempelvis

Äktenskapsbalken

Sambolagstiftning

Föräldrabalken

Ärvdabalken

Skatterätt

• Finansiell ekonomi, exempelvis

Kapitalmarknaden

Finansiella instrument

Placeringsstrategier

Portföljlära

Avkastning och risk

• Lagstadgad försäkring

FFFS 2005:11

5

• Försäkring enligt avtal, exempelvis

Individuell personförsäkring

Gruppersonförsäkring

Kollektivavtalsgrundad personförsäkring

• Försäkringsformer, exempelvis

Traditionell försäkring

Fondförsäkring

Tjänstepensionsförsäkring

• Livförsäkringsteknik, exempelvis

Premieberäkning

Återköp och flytträtt

Återbäring

Solvens och kollektiv konsolidering

• Associationsformer

• Riskbedömning, exempelvis

Karenstider

Oriktiga uppgifter

Andra begränsningar av försäkringsbolagets ansvar

Återförsäkring

Särskilda krav för den som ska förmedla skadeförsäkringar

8 § Den som ska förmedla skadeförsäkringar ska, utöver det som anges i 6 §, ha

kunskap om

• Juridik, exempelvis

Entreprenadrätt

• Risk management

• Försäkringsformer, exempelvis

Egendomsförsäkring

Avbrottsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Kreditförsäkring

Transportförsäkring

Sjöförsäkring

Motorfordonsförsäkring

Entreprenadförsäkring

Förmögenhetsförsäkring

Sjuk- och olyckfallsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Specialförsäkring

• Återförsäkring

FFFS 2005:11

6

Den som ska förmedla fondandelar

9 § Den som ska förmedla fondandelar ska ha kunskap om

• Lagen om värdepappersrörelse

• Lagen (2004:46) om investeringsfonder

• Skillnaden mellan förmedling av fondandelar och förmedling av fond-

försäkring

• Skillnaden mellan förmedling av fondandelar samt marknadsföring av

finansiella instrument

Uppdatering av kunskap

10 § Den som förmedlar försäkringar eller fondandelar ska uppdatera sin kunskap

på berörda områden i 3–9 §§ när det behövs.

Allmänna råd

Den som förmedlar försäkringar eller fondandelar bör uppdatera sin kunskap

exempelvis vid större förändringar i de regelverk som är relevant för dennes

verksamhet och med hänsyn till produktutvecklingen på dennes verksam-

hetsområde.

Praktisk erfarenhet

11 § Den som ska förmedla försäkringar ska ha en praktisk erfarenhet som är an-

passad till den verksamhet som ska utövas och de försäkringar som ska förmedlas.

Den som bara vid sidan av sin huvudsakliga yrkesverksamhet ska förmedla försäk-

ringar som kompletterar en vara eller en tjänst behöver inte ha någon praktisk

erfarenhet.

Allmänna råd

Med att den praktiska erfarenheten ska vara anpassad till de försäkringar

som ska förmedlas avses att hänsyn bör tas till om det gäller enkla, standar-

diserade produkter eller mer komplicerade produkter och om det gäller liv-

försäkringar eller skadeförsäkringar. Hänsyn bör också tas till om förmed-

lingen ska avse bara någon eller några försäkringsklasser eller grupper av

försäkringsklasser.

Med att den praktiska erfarenheten ska vara anpassad till den verksamhet

som ska utövas avses att hänsyn bör tas inte bara till de försäkringar som ska

förmedlas utan också vilka kundkategorier som förmedlingen ska avse.

Den som ska förmedla försäkringar som sin huvudsakliga yrkesverksamhet

bör som huvudregel under en sammanlagd tid av minst två år under de

senaste fem åren ha arbetat med sådana arbetsuppgifter under kvalificerad

FFFS 2005:11

7

handledning hos en försäkringsförmedlare eller med likvärdiga arbetsupp-

gifter för ett försäkringsföretag.

Komplettering av utbildning för den som är registrerad som

försäkringsmäklare

12 § En fysisk person som är registrerad som försäkringsmäklare enligt lagen

(1989:508) om försäkringsmäklare ska, för att få utöva försäkringsförmedling en-

ligt lagen om försäkringsförmedling, komplettera sin tidigare utbildning med kun-

skap om

• Försäkringsförmedlarens roll och ansvar

Lagen om försäkringsförmedling

Förordningen om försäkringsförmedling

Relevanta föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen

Finansinspektionens roll och tillsyn

God försäkringsförmedlingssed

Etik och moral

Kunskapstest

13 § Den som ska förmedla försäkringar eller fondandelar ska ha gjort ett test som

visar att han eller hon har den kunskap som krävs enligt 2

−10 §§. Testet ska ha till-

handahållits eller godkänts av någon med kunskap om de ämnesområden som testet

avser och av någon med kunskap om hur test utformas enligt vedertagna metoder

för testutveckling. Dessutom ska testet genomföras på ett säkert och tillförlitligt

sätt som garanterar den testades kunskaper.

Allmänna råd

Testet bör vara utformat på ett sätt som säkerställer dess validitet, det vill

säga att testet mäter det som det är avsett att mäta, och dess reliabilitet, det

vill säga att testet är tillförligt och fritt från slumpens inverkan.

Bevis

14 § Den som ska förmedla försäkringar eller fondandelar ska vid de kontroller

som avses i 10 och 11 kap. samt vid Finansinspektionens tillsyn kunna förete bevis

om testets innehåll och omfattning samt resultat.

3 kap. Insikt och erfarenhet

Vem som ska anses ingå i ledningen

1 § I ledningen för en juridisk person som förmedlar försäkringar ska det anses

ingå när det gäller

• aktiebolag: styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och

vice verkställande direktör,

FFFS 2005:11

8

• kommanditbolag: komplementär,

• annat handelsbolag: bolagsman, och

• ekonomisk förening: styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande

direktör och vice verkställande direktör.

Grundläggande krav på ledningen

2 § Den som ska vara komplementär i ett kommanditbolag som förmedlar försäk-

ringar eller bolagsman i ett annat handelsbolag som förmedlar försäkringar får inte

vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Att detsamma

gäller den som ska vara styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör

eller vice verkställande direktör i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som

förmedlar försäkringar följer av 8 kap.2, 9, 24 och 27 §§aktiebolagslagen

(1975:1385) respektive 6 kap.1, 3 och 4 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar.

Kunskap om relevanta regler

3 § I ledningen för en juridisk person som ska förmedla försäkringar ska det ingå

någon som känner till innehållet i lagen om försäkringsförmedling, förordningen

om försäkringsförmedling samt relevanta föreskrifter och allmänna råd från Fi-

nansinspektionen.

I ledningen för en juridisk person som dessutom ska förmedla fondandelar ska det

ingå någon som känner till innehållet i relevanta bestämmelser i lagen om värde-

pappersrörelse och lagen om investeringsfonder.

Kunskap om försäkringsmarknaden

4 § I ledningen för en juridisk person som ska förmedla försäkringar ska det ingå

någon som förstår försäkringsmarknadens roll och funktion.

Kunskap om försäkringar

5 § I ledningen för en juridisk person som ska förmedla försäkringar ska det ingå

någon som känner till de försäkringar som förmedlingen ska avse.

Kunskap om eller praktisk erfarenhet av företagsledning

6 § I ledningen för en juridisk person som ska förmedla försäkringar ska det ingå

någon som kan tillämpa kunskap om företagsledning eller som har minst två års

praktisk erfarenhet av företagsledning.

4 kap. Skötsamhet i ekonomiska angelägenheter

Grundläggande krav på ledningen

1 § Den som ska vara komplementär i ett kommanditbolag som förmedlar försäk-

ringar eller bolagsman i ett annat handelsbolag som förmedlar försäkringar får inte

vara i konkurs. Att detsamma gäller den som ska vara styrelseledamot, styrelsesup-

pleant, verkställande direktör eller vice verkställande direktör i ett aktiebolag eller

FFFS 2005:11

9

en ekonomisk förening som förmedlar försäkringar följer av 8 kap. 2, 9, 24 och

27 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) respektive 6 kap. 1, 3 och 4 §§ lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar.

Övriga krav på skötsamhet

2 § Den som ska förmedla försäkringar eller ingå i ledningen för en juridisk person

som ska förmedla försäkringar får inte ha en skuld som överstiger 100 000 kronor

och som är föremål för verkställighet hos kronofogdemyndigheten. Skuld för vil-

ken sekretess gäller ska inte beaktas.

5 kap. Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring vid försäkringsförmedling

1 § För ansvarsförsäkring vid förmedling av försäkringar gäller utöver det som an-

ges i 4 kap. 1 § förordningen om försäkringsförmedling följande.

Den högsta ersättning som kan betalas för en skada ska uppgå till ett belopp som

motsvarar minst en miljon euro eller det högre belopp, grundat på förändringar i

det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska gemenskapernas kommis-

sion tillkännager vart femte år med början 2007.

Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas under ett år ska uppgå till ett

belopp som motsvarar något av följande, eller det högre belopp, grundat på förän-

dringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska gemenskapernas

kommission tillkännager vart femte år med början 2007:

1. minst två miljoner euro om antalet fysiska personer som omfattas av

försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till högst 10,

2. minst tre miljoner euro om antalet fysiska personer som omfattas av

försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till mellan 11 och 20, och

3. minst fyra miljoner euro om antalet fysiska personer som omfattas av

försäkringen vid försäkringstidens början överstiger 20.

Ansvarsförsäkring vid fondandelsförmedling

2 § För ansvarsförsäkring vid förmedling av fondandelar gäller bestämmelserna i

16–19 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:6) om verksamhetsplan för

värdepappersbolag m.fl.. Därutöver gäller följande.

Den högsta ersättning som kan betalas för en skada ska uppgå till minst en miljon

kronor. Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas under ett år ska uppgå

till minst fem miljoner kronor.

6 kap. Information

Försäkringsförmedlarens identitet

1 § En försäkringsförmedlare som är en fysisk person ska informera kunden om

sitt för- och efternamn, sitt personnummer och i förekommande fall sin firma. En

försäkringsförmedlare som är en juridisk person ska informera kunden om sin

FFFS 2005:11

10

firma och sitt organisationsnummer samt för- och efternamnet på den fysiska per-

son som förmedlar försäkringen.

Om försäkringsförmedlaren förmedlar försäkringen för en annan försäkringsför-

medlare, ska förmedlaren också informera kunden om den förmedlarens för- och

efternamn eller firma.

En anknuten försäkringsförmedlare ska dessutom informera kunden om firman för

det eller de försäkringsföretag som förmedlaren är anknuten till.

Försäkringsförmedlaren ska också informera kunden om sin postadress och sitt

telefonnummer samt i förekommande fall om sin besöksadress, sin e-postadress

och sitt telefaxnummer.

Allmänna råd

Om informationen lämnas muntligen enligt 6 kap. 4 § första stycket lagen

om försäkringsförmedling, behöver försäkringsförmedlaren bara informera

kunden om de förhållanden som anges i 1 § första

−tredje styckena ovan samt

om sin postadress eller sitt telefonnummer. All information enligt 1 § ovan

måste dock finnas med i den information som förmedlaren ska lämna till

kunden snarast efter det att försäkringsavtal har ingåtts på det sätt som anges

i 6 kap. 3 § lagen om försäkringsförmedling.

Försäkringsförmedlarens registrering

2 § Försäkringsförmedlaren ska informera kunden om att förmedlaren är regi-

strerad hos Bolagsverket. Försäkringsförmedlaren ska också informera kunden om

vilket eller vilka slag av försäkringar som registreringen avser och i förekommande

fall om registreringen är begränsad till någon eller några försäkringsklasser eller

grupper av försäkringsklasser.

Försäkringsförmedlaren ska informera kunden om att förmedlarens registrering kan

kontrolleras hos Bolagsverket och då ange Bolagsverkets postadress, e-postadress,

telefonnummer och webbplats.

En försäkringsförmedlare som är en juridisk person ska informera kunden om att

Finansinspektionen på begäran ska upplysa kunder och andra om en anställd hos

förmedlaren har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till

visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av

försäkringsklasser. Om den juridiska personen är en anknuten försäkringsförmed-

lare, ska förmedlaren i stället informera kunden om att det försäkringsföretag som

förmedlaren är anknuten till på begäran ska upplysa kunder och andra om en

anställd hos förmedlaren har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är

begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller

grupper av försäkringsklasser.

Allmänna råd

En anknuten försäkringsförmedlare bör informera kunden om var hos försäk-

ringsföretaget som upplysningar om anställda kan fås, exempelvis på en

webbplats eller av en kontaktperson.

FFFS 2005:11

11

Om informationen lämnas muntligen enligt 6 kap. 4 § första stycket lagen

om försäkringsförmedling, behöver försäkringsförmedlaren bara informera

kunden om att förmedlaren är registrerad hos Bolagsverket och att registre-

ringen kan kontrolleras där. En försäkringsförmedlare som är en juridisk per-

son behöver dessutom bara informera kunden om att Finansinspektionen

eller, om den juridiska personen är en anknuten försäkringsförmedlare, det

försäkringsföretag som förmedlaren är anknuten till på begäran ska upplysa

kunder och andra om en anställd har rätt att förmedla försäkringar. All infor-

mation enligt 2 § ovan måste dock finnas med i den information som för-

medlaren ska lämna till kunden snarast efter det att försäkringsavtal har in-

gåtts på det sätt som anges i 6 kap. 3 § lagen om försäkringsförmedling.

En försäkringsförmedlare som hos Bolagsverket är registrerad för fondan-

delsförmedling bör vid förmedling av fondandelar informera kunden om

detta.

Tillsynsmyndighet

3 § Försäkringsförmedlaren ska informera kunden om att förmedlaren står under

tillsyn av Finansinspektionen och då ange Finansinspektionens postadress, e-post-

adress, telefonnummer och webbplats.

Allmänna råd

Om informationen lämnas muntligen enligt 6 kap. 4 § första stycket lagen

om försäkringsförmedling, behöver försäkringsförmedlaren bara informera

kunden om att förmedlaren står under tillsyn av Finansinspektionen. All in-

formation enligt 3 § ovan måste dock finnas med i den information som

förmedlaren ska lämna till kunden snarast efter det att försäkringsavtal har

ingåtts på det sätt som anges i 6 kap. 3 § lagen om försäkringsförmedling.

En försäkringsförmedlare som hos Bolagsverket är registrerad för fondan-

delsförmedling bör vid förmedling av fondandelar informera kunden om att

Finansinspektionens tillsyn avser också denna verksamhet.

En försäkringsförmedlare som i samma rörelse som försäkringsförmedlingen

utövar annan verksamhet än förmedling av fondandelar och som inte står

under Finansinspektionens tillsyn, bör vid utövandet av den andra verksam-

heten informera kunden om att Finansinspektionens tillsyn inte avser denna

verksamhet.

Kvalificerat innehav

4 § Försäkringsförmedlaren ska i förekommande fall informera kunden om i vilket

eller vilka försäkringsföretag som förmedlaren har ett kvalificerat innehav och då

ange försäkringsföretagets firma.

En försäkringsförmedlare som är en juridisk person ska i förekommande fall

informera kunden om vilket eller vilka försäkringsföretag som har ett kvalificerat

innehav i förmedlaren och då ange försäkringsföretagets firma.

FFFS 2005:11

12

Priset för försäkringsförmedlingen

5 § Försäkringsförmedlaren ska informera kunden om all ersättning som förmed-

laren får för försäkringsförmedlingen, oavsett vid vilken tidpunkt och i vilken form

ersättningen betalas till försäkringsförmedlaren och om ersättningen betalas av

kunden eller av någon annan än kunden. Informationen ska avse storleken på

ersättningen eller, om detta inte är möjligt, grunderna för hur ersättningen bestäms.

Om ersättning för försäkringsförmedlingen betalas till anställda eller uppdrags-

tagare hos förmedlaren, ska informationen avse även denna ersättning. Detsamma

gäller om försäkringsförmedlaren förmedlar försäkringen för en annan försäkrings-

förmedlare och ersättning för försäkringsförmedlingen betalas till förmedlarens

uppdragsgivare.

I 6–11 §§ ges beträffande vissa ersättningsformer föreskrifter om vilken informa-

tion som ska lämnas. Om den aktuella ersättningen inte omfattas av någon av dessa

ersättningsformer, gäller föreskrifterna i första stycket.

Ersättning från kunden

6 § Om försäkringsförmedlaren får ersättning för försäkringsförmedlingen från

kunden, ska informationen avse storleken på ersättningen eller, om detta inte är

möjligt, grunderna för hur ersättningen bestäms.

Ersättning från försäkringsgivaren

7 § Om försäkringsförmedlaren får ersättning för försäkringsförmedlingen från

försäkringsgivaren innan försäkringsavtal ingås, ska informationen avse storleken

på ersättningen eller, om detta inte är möjligt, grunderna för hur ersättningen be-

stäms.

8 § Får försäkringsförmedlaren ersättning för försäkringsförmedlingen från försäk-

ringsgivaren när försäkringsavtal ingås, ska informationen avse storleken på ersätt-

ningen. Om försäkringsgivaren har rätt att få tillbaka hela eller del av ersättningen

om försäkringstagaren inom viss tid från det att försäkringsavtalet ingicks helt eller

delvis slutar att betala den avtalade premien till försäkringsgivaren, ska förmed-

laren informera kunden om inom vilken tid som denna rätt gäller och hur stor del

av ersättningen som försäkringsgivaren har rätt att få tillbaka.

9 § Om försäkringsförmedlaren får ersättning för försäkringsförmedlingen från

försäkringsgivaren under försäkringstiden, ska informationen avse grunderna för

hur ersättningen bestäms. Får förmedlaren särskild ersättning från försäkrings-

givaren om försäkringstagaren betalar en högre premie än den avtalade till försäk-

ringsgivaren, ska informationen avse storleken på ersättningen eller grunderna för

hur ersättningen bestäms.

10 § Får försäkringsförmedlaren, på grund av att summan av avtalade premier för

försäkringar som förmedlaren har förmedlat från försäkringsgivaren har uppnått en

viss storlek eller på grund av något annat liknande förhållande, högre ersättning för

försäkringsförmedlingen från försäkringsgivaren än förmedlaren annars skulle ha

fått, ska informationen avse grunderna för hur ersättningen bestäms.

FFFS 2005:11

13

Ersättning från annan än kunden eller försäkringsgivaren

11 § Om försäkringsförmedlaren får ersättning för försäkringsförmedlingen från

annan än kunden eller försäkringsgivaren, ska informationen avse storleken på

ersättningen eller, om detta inte är möjligt, grunderna för hur ersättningen bestäms.

Ansvarsförsäkring

12 § En försäkringsförmedlare som inte är en anknuten försäkringsförmedlare ska

informera kunden om

1. vilken försäkringsgivare som har meddelat ansvarsförsäkringen och då

ange försäkringsgivarens firma, postadress, e-postadress och telefonnum-

mer,

2. att den skadelidande får rikta krav på ersättning direkt mot försäkrings-

givaren i den mån han eller hon inte har fått ersättning av den försäkrade

och den tid inom vilken ett sådant krav måste framställas till försäkrings-

givaren, och

3. den högsta ersättning som kan betalas ut för varje skada och för alla skador

under ett år.

För en anknuten försäkringsförmedlare ska informationen i stället avse försäkrings-

företagets ansvar enligt 6 kap. 1 § andra stycket lagen om försäkringsförmedling.

Allmänna råd

Om informationen lämnas muntligen enligt 6 kap. 4 § första stycket lagen

om försäkringsförmedling, behöver försäkringsförmedlaren bara informera

kunden om vilken försäkringsgivare som har meddelat ansvarsförsäkringen

och då ange försäkringsgivarens firma. All information enligt 12 § ovan

måste dock finnas med i den information som förmedlaren ska lämna till

kunden snarast efter det att försäkringsavtal har ingåtts på det sätt som anges

i 6 kap. 3 § lagen om försäkringsförmedling.

En försäkringsförmedlare som utövar fondandelsförmedling bör vid förmed-

ling av fondandelar, när det gäller ansvarsförsäkringen för denna verksam-

het, informera kunden om motsvarande förhållanden som anges 12 § första

stycket 1

−3 ovan.

En försäkringsförmedlare som i samma rörelse som försäkringsförmedlingen

utövar annan verksamhet än fondandelsförmedling bör vid utövandet av den

andra verksamheten informera kunden om att ansvarsförsäkringen inte gäller

för denna verksamhet.

Klagomål mot försäkringsförmedlaren

13 § Försäkringsförmedlaren ska informera kunden om förfarandet för förmed-

larens klagomålshantering och vem som är klagomålsansvarig. Av informationen

ska framgå hur kunden och andra som är berörda av försäkringsförmedlingen ska

gå tillväga för att framställa klagomål mot förmedlaren och i förekommande fall

föra ett klagomål vidare hos förmedlaren.

Försäkringsförmedlaren ska också informera kunden om den vägledning som kan

fås av Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå

samt av den kommunala konsumentvägledningen.

FFFS 2005:11

14

Allmänna råd

Om informationen lämnas muntligen enligt 6 kap. 4 § första stycket lagen

om försäkringsförmedling, behöver försäkringsförmedlaren bara informera

kunden om vem som är klagomålsansvarig och om den vägledning som kan

fås av Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäk-

ringsbyrå samt av den kommunala konsumentvägledningen. All information

enligt 13 § ovan måste dock finnas med i den information som förmedlaren

ska lämna till kunden snarast efter det att försäkringsavtal har ingåtts på det

sätt som anges i 6 kap. 3 § lagen om försäkringsförmedling.

Tvistlösning

14 § Försäkringsförmedlaren ska informera kunden om möjligheten att få en tvist

med förmedlaren prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

Allmänna råd

Försäkringsförmedlaren bör informera kunden om möjligheten att få en tvist

med förmedlaren prövad av allmän domstol.

7 kap. Dokumentation av försäkringsförmedlingen

Uppgifter om försäkringsförmedlaren

1 § Dokumentationen ska innehålla den information som enligt 6 kap. i dessa

föreskrifter och 6 kap. 2 § lagen om försäkringsförmedling ska lämnas till kunden

med uppgift om när informationen har lämnats till denne.

Uppgifter om kunden

2 § Om kunden är en fysisk person, ska dokumentationen innehålla uppgift om

kundens för- och efternamn. Är kunden en juridisk person, ska dokumentationen

innehålla uppgift om kundens firma samt för- och efternamnet på den som

företräder den juridiska personen vid försäkringsförmedlingen.

Dokumentationen ska innehålla uppgift om kundens önskemål eller behov samt i

förekommande fall ekonomiska och andra förhållanden. Uppgifterna ska anpassas

efter hur komplicerat det aktuella försäkringsavtalet är.

Om kunden är känd för försäkringsförmedlaren, behöver förmedlaren inte hämta in

samtliga dessa uppgifter om kunden. I sådant fall ska försäkringsförmedlaren doku-

mentera skälen för att låta bli att hämta in uppgifterna.

Allmänna råd

Om det finns en varaktig kundrelation mellan försäkringsförmedlaren och

kunden, bör uppgifterna om kunden uppdateras regelbundet.

FFFS 2005:11

15

Vill kunden inte lämna uppgifter om sig själv, bör detta anges i

dokumentationen.

Uppgifter om försäkringsförmedlingen

3 § Dokumentationen ska innehålla uppgift om

1. tidpunkten för försäkringsförmedlingen,

2. varje råd som har lämnats till kunden och skälen för varje råd, och

3. om kunden har avråtts från att vidta en åtgärd och skälen för det.

Uppgifterna om skälen för varje råd som har lämnats till kunden ska anpassas efter

hur komplicerat det aktuella försäkringsavtalet är.

Allmänna råd

Om kunden trots avrådan väljer att vidta en åtgärd, bör detta anges i

dokumentationen om förhållandet är känt för försäkringsförmedlaren.

Dokumentationens utförande

4 § Uppgifter enligt 3 § ska dokumenteras vid förmedlingstillfället och av den som

förmedlar försäkringen. Uppgifter enligt 1 och 2 §§ får dokumenteras före förmed-

lingstillfället och av annan än den som förmedlar försäkringen.

5 § Dokumentation enligt 1

−3 §§ får utföras på valfritt medium under förutsätt-

ning att dokumentationen för varje förmedlingstillfälle är lätt att söka och identi-

fiera samt kan lämnas till kunden i en sådan form som anges i 7 §.

Utlämnande av dokumentation

6 § Dokumentation enligt 1

−3 §§ ska lämnas till kunden vid förmedlingstillfället

eller snarast möjligt därefter.

7 § Dokumentation enligt 1

−3 §§ ska lämnas till kunden i en handling eller i någon

annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för kunden.

Arkivering av dokumentationen

8 § Dokumentationen ska arkiveras på ett säkert sätt och ska vara lätt att söka och

identifiera. Den ska sparas så länge som det behövs med hänsyn till försäkrings-

tiden och den tid inom vilken anspråk på skadestånd kan göras.

8 kap. Klagomålshantering

Vad som är ett klagomål

1 § Med klagomål avses att en kund eller någon annan som är direkt berörd av

försäkringsförmedlingen till en försäkringsförmedlare framför konkret missnöje

mot dennes agerande i ett enskilt fall.

FFFS 2005:11

16

Instruktion för klagomålshantering

2 § En försäkringsförmedlare ska ha en policy och en instruktion för klagomåls-

hantering. Om försäkringsförmedlaren är en juridisk person, ska policyn och in-

struktionen fastställas av någon i ledningen för den juridiska personen.

Allmänna råd

Syftet med policyn och instruktionen är att säkerställa att klagomål hanteras

på ett väl fungerande och ändamålsenligt sätt och i enlighet med de regler

som gäller.

Den praktiska klagomålshanteringen bör när det gäller en anknuten försäk-

ringsförmedlare kunna skötas av det försäkringsföretag som förmedlaren är

anknuten till. Detta gäller under förutsättning att klagomålshanteringen fun-

gerar effektivt och i enlighet med de krav som ställs.

3 § Policyn ska beskriva hur klaganden ska bemötas i klagomålsärenden. Av in-

struktionen ska framgå förfarandet för hantering av klagomål och beslutsordningen

i dessa ärenden. Den ska också innehålla rutiner för information och uppföljning av

klagomålsärenden hos förmedlaren.

Policyn och instruktionen ska dokumenteras och spridas till dem som är berörda av

den. De ska ses över fortlöpande och revideras om det behövs. Genom den interna

kontrollen ska det säkerställas att klagomålshanteringen fungerar effektivt och i

enlighet med policyn och instruktionen.

Klagomålsansvarig

4 § En försäkringsförmedlare ska ha en väl fungerande ordning för kontakter med

klaganden. Förmedlaren ska ha en klagomålsansvarig som kunder och andra som är

berörda av försäkringsförmedlingen kan vända sig till. Förmedlaren ska underrätta

Finansinspektionen om vem som är klagomålsansvarig.

Motivering av beslut

5 § Om försäkringsförmedlarens beslut i ett klagomålsärende går klaganden emot,

ska förmedlaren informera klaganden om skälen för beslutet. Om klaganden begär

det, ska informationen lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig

form som är tillgänglig för klaganden.

Handläggningsrutiner

6 § Av 5 kap. 6 § andra meningen lagen om försäkringsförmedling följer att han-

tering av klagomål ska vara effektiv. Klagomål ska också hanteras med tillbörlig

omsorg. De ska besvaras sakligt och korrekt och, om klaganden begär det, i en

handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för

klaganden.

FFFS 2005:11

17

Handläggningstider

7 § Av 5 kap. 6 § tredje meningen lagen om försäkringsförmedling följer att klago-

mål ska besvaras snarast möjligt. Om försäkringsförmedlaren inte kan besvara

klagomålet inom 14 dagar från den dag då klagomålet togs emot, ska förmedlaren

inom denna tid informera klaganden om handläggningen av ärendet.

Allmänna råd

Försäkringsförmedlaren bör beakta det intresse som klaganden kan ha av att

få ett snabbt besked för att kunna säkra bevisning eller företa ekonomiska

dispositioner med anledning av klagomålet.

Tvistlösning

8 § Försäkringsförmedlaren ska informera klaganden om möjligheten att få en tvist

med förmedlaren prövad av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän dom-

stol. Informationen ska lämnas senast i samband med att klagomålet avvisas. Om

klaganden inte redan har fått information om skälen för beslutet i en handling eller

i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för klaganden, ska för-

medlaren samtidigt informera klaganden om rätten att på begäran få information

om skälen för beslutet på detta sätt.

Registrering av klagomål

9 § Försäkringsförmedlaren ska på ett lämpligt sätt registrera alla klagomål som

framställs mot denne.

Dokumentation och arkivering av klagomål

10 § Klagomålsärenden ska dokumenteras på ett sådant sätt att det i efterhand går

att följa hanteringen av ett klagomål. Dokumentationen ska arkiveras på ett säkert

sätt och ska vara lätt att söka och identifiera. Den ska sparas så länge som det

behövs med hänsyn till ärendets karaktär samt försäkringsförmedlarens eller

klagandens behov av dokumentationen.

9 kap. Underrättelse om filialetablering och gränsöverskridande

verksamhet

Underrättelse om filialetablering

1 § En försäkringsförmedlares underrättelse enligt 4 kap. 1 § första stycket lagen

om försäkringsförmedling om sin avsikt att inrätta en filial i ett annat land inom

EES ska innehålla uppgift om

1. försäkringsförmedlarens för- och efternamn eller firma,

2. försäkringsförmedlarens

person- eller organisationsnummer,

3. försäkringsförmedlarens postadress i Sverige,

4. om försäkringsförmedlaren är en anknuten försäkringsförmedlare och i så

fall vilket eller vilka försäkringsföretag som förmedlaren är anknuten till,

5. i vilket land som filialen ska inrättas,

FFFS 2005:11

18

6. filialens

postadress,

7. filialens företrädare, och

8. vilken verksamhet som ska utövas där med angivande av försäkringsslag

och i förekommande fall försäkringsklasser eller grupper av försäkrings-

klasser.

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet

2 § En försäkringsförmedlares underrättelse enligt 4 kap. 2 § första stycket lagen

om försäkringsförmedling om sin avsikt att erbjuda och tillhandahålla tjänster i ett

annat land inom EES utan att inrätta filial där ska innehålla uppgift om

1. försäkringsförmedlarens för- och efternamn eller firma,

2. försäkringsförmedlarens

person- eller organisationsnummer,

3. försäkringsförmedlarens postadress i Sverige,

4. i vilket land som verksamheten ska utövas, och

5. vilken verksamhet som ska utövas där med angivande av försäkringsslag

och i förekommande fall försäkringsklasser eller grupper av försäkrings-

klasser.

10 kap. Vad försäkringsföretaget ska iaktta i samband med kontroll av

anknutna försäkringsförmedlare

Kontroll av fysisk person

1 § Vid den kontroll av en fysisk person som ska göras enligt 2 kap. 4 § lagen om

försäkringsförmedling ska försäkringsföretaget utöver det som anges i 3 kap. 3 §

förordningen om försäkringsförmedling begära att den fysiska personen lämnar en

försäkran om att han eller hon

1. inte är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller har

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. inte har en sådan skuld som avses i 4 kap. 2 §,

3. har godkänts i ett test som visar att han eller hon har den kunskap som

krävs enligt 2 kap., och

4. har en sådan praktisk erfarenhet som avses i 2 kap. 11 §.

Försäkringsföretaget får i stället begära att den fysiska personen företer bevis om

de förhållanden som anges i första stycket. Bevis enligt första stycket 1 och 2 får

inte vara äldre än tre månader.

Det som anges i första stycket 4 gäller inte om den fysiska personen bara vid sidan

av sin huvudsakliga yrkesverksamhet ska förmedla försäkringar som kompletterar

en vara eller en tjänst.

Den som inte lämnar en försäkran, företer bevis som är äldre än tre månader eller

företer bevis som visar att kraven i första stycket inte är uppfyllda, får inte anmälas

för registrering hos Bolagsverket.

FFFS 2005:11

19

Kontroll av juridisk person

Kontroll av den juridiska personen

2 § Vid den kontroll av en juridisk person som ska göras enligt 2 kap. 4 § lagen

om försäkringsförmedling ska försäkringsföretaget begära att en behörig före-

trädare för den juridiska personen lämnar en försäkran om att

1. den juridiska personen inte är i konkurs eller likvidation, och

2. de anställda som ska förmedla försäkringar uppfyller de krav som ställs.

Försäkringsföretaget får i stället begära att den behöriga företrädaren företer bevis

om de förhållanden som anges i första stycket. Bevisen får inte vara äldre än tre

månader.

Om den behöriga företrädaren inte lämnar en försäkran, företer bevis som är äldre

än tre månader eller företer bevis som visar att kraven i första stycket inte är upp-

fyllda, får den juridiska personen inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

Kontroll av ledningen för den juridiska personen

3 § Vid den kontroll av ledningen för en juridisk person som ska göras enligt

2 kap. 4 § lagen om försäkringsförmedling ska försäkringsföretaget utöver det som

anges i 3 kap. 4 § förordningen om försäkringsförmedling begära att den som ska

ingå i ledningen eller vara ersättare för denne lämnar en försäkran om att han eller

hon

1. inte är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller har för-

valtare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, och

2. inte har en sådan skuld som avses i 4 kap. 2 §.

Försäkringsföretaget får i stället begära att den som ska ingå i ledningen eller vara

ersättare för denne företer bevis om de förhållanden som anges i första stycket.

Bevisen får inte vara äldre än tre månader.

Vid den kontroll som ska göras av att ledningen uppfyller kraven i 3 kap. 3–6 §§

ska försäkringsföretaget, genom att begära att den som ska ingå i ledningen eller

vara ersättare för denne lämnar en försäkran eller företer bevis om de förhållanden

som anges där, försäkra sig om att det i ledningen ingår personer som tillsammans

uppfyller dessa krav.

Om någon som ska ingå i ledningen eller vara ersättare för någon i ledningen inte

lämnar en försäkran, företer bevis som är äldre än tre månader eller företer bevis

som visar att kraven i första och tredje styckena inte är uppfyllda, får den juridiska

personen inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

Dokumentation och arkivering av kontrollen

4 § Försäkringsföretaget ska dokumentera kontrollen av en fysisk eller juridisk

person.

FFFS 2005:11

20

Dokumentationen ska innehålla

1. uppgift om den som kontrollen avser,

2. uppgift om tidpunkten för kontrollen,

3. den försäkran som har lämnats eller de bevis som har företetts, och

4. uppgift om huruvida den fysiska eller juridiska personen uppfyller de krav

som ställs.

Dokumentationen ska vara lätt att söka och identifiera. Den ska arkiveras på ett

säkert och varaktigt sätt.

11 kap. Vad den juridiska personen ska iaktta i samband med kontroll

av anställda

Kontroll av anställda

1 § Vid den kontroll av en anställd som ska göras enligt 2 kap. 6 § andra stycket

lagen om försäkringsförmedling ska den juridiska personen utöver det som anges i

3 kap. 5 § förordningen om försäkringsförmedling begära att den anställde lämnar

en försäkran om att han eller hon

1. inte är underårig, i konkurs, underkastad näringsförbud eller har förvaltare

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. inte har en sådan skuld som avses i 4 kap. 2 §,

3. har godkänts i ett test som visar att han eller hon har den kunskap som

krävs enligt 2 kap., och

4. har en sådan praktisk erfarenhet som avses i 2 kap. 11 §.

Den juridiska personen får i stället begära att den anställde företer bevis om de för-

hållanden som anges i första stycket. Bevis enligt första stycket 1 och 2 får inte

vara äldre än tre månader.

Det som anges i första stycket 4 gäller inte om den anställde bara vid sidan av sin

huvudsakliga yrkesverksamhet ska förmedla försäkringar som kompletterar en vara

eller en tjänst.

En anställd som inte lämnar en försäkran, företer bevis som är äldre än tre månader

eller företer bevis som visar att kraven i första stycket inte är uppfyllda får inte

användas som grund för ansökan om tillstånd hos Finansinspektionen eller anmälan

för registrering hos Bolagsverket.

Dokumentation och arkivering av kontrollen

2 § Den juridiska personen ska dokumentera kontrollen av en anställd.

Dokumentationen ska innehålla

1. uppgift om den som kontrollen avser,

2. uppgift om tidpunkten för kontrollen,

3. den försäkran som har lämnats eller de bevis som har företetts, och

4. uppgift om huruvida den anställde uppfyller de krav som ställs.

Dokumentationen ska vara lätt att söka och identifiera. Den ska arkiveras på ett

säkert och varaktigt sätt.

FFFS 2005:11

21

12 kap. Underrättelse om ändringar

Ändrade förhållanden vid filialetablering eller gränsöverskridande

verksamhet

1 § En försäkringsförmedlare som har underrättat Finansinspektionen enligt 9 kap.

1 eller 2 §§ ska snarast underrätta Finansinspektionen när något av de förhållanden

som har angetts i underrättelsen har ändrats.

Ändring av anställda

2 § En försäkringsförmedlare som inte är en anknuten försäkringsförmedlare och

som är en juridisk person ska snarast underrätta Finansinspektionen om ändringar

av vilka anställda som förmedlar försäkringar.

Ändring i ledningen

3 § En försäkringsförmedlare som är en juridisk person ska snarast underrätta

Finansinspektionen om ändringar i den juridiska personens ledning.

Ändring av klagomålsansvarig

4 § En försäkringsförmedlare ska snarast underrätta Finansinspektionen om

ändringar av klagomålsansvarig.

_______________

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 juli 2005.

2. Genom föreskrifterna upphävs

– Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1992:36) om ansvarsförsäkring för

försäkringsmäklare,

– Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:33) om utformning av hand-

ling avseende uppdrag till försäkringsmäklare,

– Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1995:52) angående god försäk-

ringsmäklarsed,

– Finansinspektionens

föreskrifter

(FFFS 1996:18) om utbildningskrav för

den som verkat som försäkringsmäklare utanför Sverige,

– Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1996:19) angående utbildnings-

krav för försäkringsmäklare,

– Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering

avseende finansiella tjänster till konsumenter, i de avseenden som de träf-

far försäkringsförmedlare, och

– Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:27) om redovisning av provi-

sionsintäkter för försäkringsmäklarbolag.

Dessa föreskrifter och allmänna råd fortsätter dock att gälla för försäkrings-

mäklare som utövar verksamhet enligt lagen (1989:508) om försäkringsmäk-

lare med stöd av punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen om försäk-

ringsförmedling.

FFFS 2005:11

22

INGRID BONDE

Susanne

Sundberg