FFFS 2007:17

Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

INNEHÅLL

FFFS 2007:17

1 kap. Tillämpningsområde

1

2 kap. Ägar- och ledningsprövning

1

Tillämpningsområde 1

Skriftlig information till Finansinspektionen

1

Ägarprövning 2

Ledningsprövning 2

Övriga bestämmelser

3

3 kap. Inregistrering

3

4 kap. Disciplinnämnd

4

5 kap. Marknadsövervakning vid en börs

6

Omfattning 6

Resurser och kompetens

6

Övervakning av handel och kursbildning

6

Övervakning av deltagare

7

Övervakning av utgivares informationsskyldighet

7

Övervakning av finansiella instrument

7

Dokumentation och rapportering för övervakning

7

Övervakning av regelbunden finansiell information

7

6 kap. Marknadsövervakning vid ett värdepappersinstitut

9

Omfattning 9

Resurser och kompetens

9

Övervakning 9

Dokumentation och rapportering

10

7 kap. Information efter handel

10

Innehåll och tidpunkt

10

Offentliggörande av transaktion

11

Dispens 11

8 kap. Undantag och dispens från skyldigheten att offentliggöra

information före och efter handel

11

Börser och handelsplattformar

11

9 kap. Systematiska internhandlare

11

10 kap. Informationsplikt för utgivare av överlåtbara värdepapper 12

Kurspåverkande information

12

Emissioner m.m.

13

Kommun 13

Offentligt erbjudande om förvärv av aktier m.m.

13

Offentliggörande m.m.

14

Krav på att lämna information elektroniskt

15

FFFS 2007:17

11 kap. Utgivare utan säte i en stat inom EES

15

Krav på information om stämma

15

Krav på regelbunden finansiell information

16

12 kap. Anmälan om och offentliggörande av uppgifter om

aktieinnehav 17

Tillämpningsområde 17

Aktiebolags offentliggörande och ingivande av information till

Finansinspektionen 17

Regler för innehavare

18

Undantag för aktier utgivna av bolag utan säte inom EES

20

13 kap. Aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier

20

14 kap. Aktiemarknadsnämnden beslutar i vissa frågor om offentliga

uppköpserbjudanden på aktiemarknaden samt kungör vissa sådana

beslut 21

Överlåtelse av förvaltningsuppgifter till Aktiemarknadsnämnden

21

Kungörande av Aktiemarknadsnämndens beslut

21

Ikraftträdandebestämmelser 21

Bilaga 1 a Ägarprövning – fysisk person

22

Bilaga 1 b Ägarprövning – juridisk person

23

Bilaga 1 c Ledningsprövning – i samband med ägarprövning

24

Bilaga 2 a Ledningsprövning – frågor till styrelseledamot och

styrelsesuppleant

25

Bilaga 2 b Ledningsprövning – frågor till vd och dennes

ställföreträdare 27

Bilaga 3 Förenklad ägar- och ledningsprövning för den som har

ägar- eller ledningsprövats under de senaste 365 dagarna

29

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om verksamhet på marknadsplatser;

beslutade den 6 juli 2007.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 1 § 14, 33–34, 45–60

och 62 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden samt 5 § 2, 4, 6–13

och 6 § 13 förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för börser, clearingorganisationer, värdepappersinsti-

tut, bolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad mark-

nad eller en handelsplattform och för utgivare av sådana överlåtbara värdepapper.

2 § Föreskrifterna innehåller bestämmelser om

– ägar- och ledningsprövning

– inregistrering

– disciplinnämnd

– marknadsövervakning

– marknadsövervakning vid ett värdepappersinstitut

– information efter handel

– undantag och dispens från skyldigheten att offentliggöra information efter handel

– systematiska internhandlare

– informationsplikt för utgivare av överlåtbara värdepapper

– utgivare utan säte i en stat inom EES

– anmälan om och offentliggörande av uppgifter om aktieinnehav

– aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier

– att aktienämnden beslutar i vissa frågor om offentliga uppköpserbjudanden på ak-

tiemarknaden samt kungör vissa sådana beslut.

2 kap. Ägar- och ledningsprövning

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om vilka uppgifter en börs, en clea-

ringorganisation och dess ägare ska lämna till Finansinspektionen i samband med

en ägar- eller ledningsprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarkna-

den.

Skriftlig information till Finansinspektionen

2 § En börs, en clearingorganisation och dess ägare ska lämna skriftlig information

till Finansinspektionen med de uppgifter som anges i bilagorna 1–3.

FFFS 2007:17

Utkom från trycket

den 19 juli 2007

FFFS 2007:17

2

Ägarprövning

Ansökan om tillstånd att förvärva aktier

3 § Till en ansökan om tillstånd att förvärva ett kvalificerat innehav av aktier eller

andelar i ett en börs eller en clearingorganisation ska de uppgifter bifogas som

framgår av bilaga 1 a eller 1 b.

Om förvärvaren är en juridisk person ska bilaga 1 b användas för uppgifter om den

juridiska personen samt bilaga 1 c för uppgifter om styrelseledamot, styrelsesup-

pleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den förvärvande juri-

diska personen.

Till en anmälan om ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat inne-

hav i en börs eller en clearingorganisation ska de uppgifter bifogas som framgår av

bilaga 1 c.

Ansökan om tillstånd att driva verksamhet

4 § Till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet ska för en fysisk person som

äger ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i en börs eller en clearing-

organisation bifogas de uppgifter som framgår av bilaga 1 a. Om ägaren är en juri-

disk person ska de uppgifter som framgår av bilaga 1 b bifogas.

För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställ-

företrädare i ett företag som äger ett kvalificerat innehav ska till en ansökan om till-

stånd att få driva verksamhet bifogas de uppgifter som framgår av bilaga 1 c.

5 § En juridisk person som står under tillsyn av en finansiell tillsynsmyndighet i

ett annat EES-land behöver inte bifoga de uppgifter som framgår av bilagorna 1–3

till sin ansökan om ägarprövning. En beskrivning eller en skiss över ägarbilden i

koncernen före och efter förvärvet med ägarandelarna angivna i procent ska dock

alltid bifogas.

Ledningsprövning

6 § En börs, en clearingorganisation och ett ägarföretag ska informera Finansin-

spektionen om när det utser eller avser att utse följande personer i företaget:

– styrelseledamot

– styrelsesuppleant

– en verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, det vill säga den som ska

tjänstgöra i stället för den verkställande direktören.

Värdepappersföretaget ska även underrätta Finansinspektionen när antalet styrelse-

ledamöter minskas.

När en ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes

ställföreträdare utses i en börs eller en clearingorganisation ska de uppgifter bi-

fogas som framgår av bilagorna 2 a respektive 2 b.

FFFS 2007:17

3

Övriga bestämmelser

7 § Den som tidigare har ägar- eller ledningsprövats någon gång under de senaste

365 dagarna får i stället för de uppgifter som framgår av 3–4 och 6 §§ lämna de

uppgifter som framgår av bilaga 3.

3 kap. Inregistrering

1 § Med överlåtbara värdepapper menas i detta kapitel överlåtbara värdepapper

enligt 1 kap. 4 § 2 a och 2 b lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 § Inregistrering av överlåtbara värdepapper vid en börs får, om inte annat anges i

3 §, ske endast om det kan förutsättas uppstå en ändamålsenlig börshandel med

ifrågavarande överlåtbara värdepapper med beaktande av utgivarens ekonomiska

förhållanden, organisation och förmåga att fullgöra sin informationsskyldighet

gentemot börsen och marknaden, samt ansökan om inregistrering avser

a) överlåtbara värdepapper som är fritt överlåtbara,

b) överlåtbara värdepapper vars utgivare eller den som trätt i dennes ställe inte har

inställt sina betalningar, försatts i konkurs eller trätt i likvidation,

c) överlåtbara värdepapper vars utgivare kan uppvisa årsredovisningar och revi-

sionsberättelser eller motsvarande historiska uppgifter för de tre senaste räken-

skapsåren (emissionsprospekt som har getts ut under denna tid samt delårs- respek-

tive halvårsrapporter för tiden efter den senaste årsredovisningen).

För aktier gäller, förutom vad som anges i första stycket, att inregistrering får ske

endast om ansökan om inregistrering avser

a) aktier i bolag vars förväntade marknadsvärde, eller om detta värde inte kan upp-

skattas, bolagets eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för den för bo-

laget gällande inkomstskattesatsen för det senaste räkenskapsåret, inte understiger

1 miljon euro,

b) tecknade och tilldelade aktier där full och godtagbar betalning har erlagts,

c) samtliga redan emitterade aktier av samma slag,

d) aktier som är spridda till allmänheten i större omfattning än som motsvarar

25 procent av det tecknade aktiekapitalet för samtliga aktier av samma slag.

För konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning,

optionsrätt till nyteckning utan samband med skuldebrev (teckningsoption), emis-

sionsbevis, interimsbevis, vinstandelslån, kapitalandelslån eller konvertibelt vinst-

andelsbevis gäller, förutom vad som anges i första stycket, att inregistrering får ske

endast om ifrågavarande överlåtbara värdepapper getts ut av bolag vars aktier är

eller samtidigt blir upptagna till handel vid en börs.

För andra skuldebrev än de som anges i tredje stycket gäller, förutom vad som

anges i första stycket, att inregistrering får ske endast om ansökan om inregistre-

ring avser

a) lån vars totala nominella belopp inte understiger 200 000 euro.

b) skuldebrev vars utgivare har fullgjort sina förpliktelser ifråga om skuldebreven,

c) samtliga skuldebrev som emitterats samtidigt och med samma villkor.

Om de belopp som avses i andra eller fjärde stycket är uttryckt i en annan valuta,

ska valutan omräknas till euro enligt växelkursen vid den tidpunkt då frågan om

inregistrering avgörs.

FFFS 2007:17

4

3 § Om de krav på spridning eller belopp som ställs i 2 § andra stycket inte före-

ligger, får inregistrering ske under förutsättning att börsen bedömer att marknads-

förhållandena ändå blir tillfredsställande.

Inregistrering får även ske om sådana handlingar som avses i 2 § första stycket c

kan uppvisas för färre år än tre räkenskapsår om investerarna bedöms ha tillgång

till den information som de behöver för att kunna bilda sig en välgrundad uppfat-

tning om utgivaren och de överlåtbara värdepapper som är föremål för ansökan om

inregistrering.

Vad som anges i 2 § andra stycket a och d gäller inte inregistrering av ytterligare

aktieposter av samma slag än de som redan inregistrerats.

För inregistrering av överlåtbara värdepapper i ett utländskt företag gäller vad som

föreskrivs om överlåtbara värdepapper i ett svenskt företag i tillämpliga delar.

Andelar i ett utländskt fondföretag får inregistreras vid en börs om det utländska

fondföretaget driver fondverksamhet i sitt hemland och där står under tillsyn av en

myndighet eller annat behörigt organ.

4 § Aktier i avstämningsbolag får inregistreras även om aktierna inte motsvaras av

aktiebrev. Detsamma gäller sådana andelar i en värdepappersfond som inte mot-

svaras av fondandelsbevis samt andra överlåtbara värdepapper för vilka handlingar

inte utfärdats, om andelarna och de andra överlåtbara värdepapperen registreras på

ett sådant sätt som är likvärdigt med vad som gäller för aktier i avstämningsbolag.

Detta gäller i tillämpliga delar även för utländska överlåtbara värdepapper.

5 § En utgivare som väljer Sverige som hemmedlemsstat enligt 1 kap. 9 § lagen

om värdepappersmarknaden ska genast offentliggöra detta, samt lämna informatio-

nen till Finansinspektionen på det sätt som anges i 17 kap. samma lag.

4 kap. Disciplinnämnd

1 § Styrelsen i en börs utser ledamöterna i en disciplinnämnd. Finansinspektionen

ska dessförinnan ges tillfälle att yttra sig över föreslagna ledamöter.

2 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden som bestämmer tid och

plats för sammanträdet.

3 § Disciplinnämnden ska ta upp disciplinärenden till prövning efter att en an-

sökan har lämnats av börsen eller av en emittent eller en börsmedlem när det gäller

det egna kontraktsförhållandet. Ärenden som gäller ett företag med ett kvalificerat

innehav i börsen, ska dock tas upp efter prövning av disciplinnämndens ordföran-

de, om det är sannolikt att nämnden kan komma att besluta om en sanktion.

Nämnden kan även ta upp disciplinärenden till prövning efter att en anmälan gjorts

av en emittent eller en börsmedlem i annat fall än vad som avses i första stycket.

Finansinspektionens rätt att begära nämndens prövning framgår av 13 kap. 14 §

andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Med anmälare avses en sådan emittent eller börsmedlem som i sin anmälan hän-

visar till överträdelser av börsens regler vilka inte hänför sig till det egna kontrakts-

förhållandet med börsen.

FFFS 2007:17

5

4 § En begäran om prövning av ett disciplinärende ska göras skriftligen och inne-

hålla en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för denna. De

skriftliga handlingar som åberopas ska samtidigt lämnas till disciplinnämnden.

Finner börsen att det finns en skälig anledning att anta att ett disciplinärende kom-

mer initieras mot ett företag som har ett kvalificerat innehav i börsen, ska börsen

överlämna handlingarna i ärendet till disciplinnämndens ordförande för prövning

enligt 3 § första stycket.

Disciplinnämnden får kräva att handlingar i ärendet ska vara författade eller över-

satta till svenska språket.

5 § Uppfyller en ansökan om prövning inte föreskrifterna i 4 § eller är den på

annat sätt ofullständig ska nämnden ge parten en möjlighet att komplettera sin an-

sökan.

Nämnden får avvisa en ansökan

1. om komplettering inte inkommer inom förelagd tid, eller

2. om ansökan är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för fortsatt hand-

läggning av ärendet.

6 § Om en anmälan tas upp till prövning enligt 3 § andra stycket ska anmälan och

det som hör till anmälan snarast överlämnas till den som anmälan avser och till

dennes motpart. Ärendet ska därefter handläggas mellan de parter som framgår av

3 § första stycket.

7 § Disciplinnämnden ska, innan en disciplinåtgärd meddelas, inhämta ett yttrande

från Finansinspektionen, om ärendet gäller en deltagare som står under myndig-

hetens tillsyn. Disciplinnämnden får även i övrigt när det finns skäl till det inhämta

ytterligare utredning.

8 § Förfarandet i nämnden sker skriftligen. En part ska dock ges möjlighet att

muntligen framföra sina synpunkter inför nämnden. En motpart ska då ges tillfälle

att närvara.

Efter nämndens beslut får handlingarna i ärendet överlämnas till anmälaren samt

får anmälaren närvara vid ett sammanträde inför nämnden.

9 § Ett ärende får inte avgöras utan att den som är part har fått kännedom om en

uppgift som tillförts ärendet genom någon annan än parten, och har fått tillfälle att

yttra sig över den uppgiften.

10 § Disciplinnämnden ska vid sin prövning av ärenden bestå av minst fem leda-

möter. Av dessa ska ordföranden vara lagfaren och ha erfarenhet som domare.

Minst två ledamöter ska vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmark-

naden. Ordföranden får ensam fatta beslut som inte innefattar en slutlig prövning

av ärendet.

11 § Som nämndens beslut gäller den uppfattning som flest ledamöter ansluter sig

till. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om det vid en överläggning till

beslut finns skiljaktiga meningar ska en omröstning ske. I det sammanhanget gäller

vad som anges i 18 § förvaltningslagen (1986:223) i tillämpliga delar.

12 § Disciplinnämndens beslut ska grundas på det som handlingarna innehåller

och det som i övrigt har förekommit i ärendet. Beslutet ska upprättas skriftligen

och de skäl till vilka beslutet grundas på ska anges.

FFFS 2007:17

6

13 § Beslutet ska skickas till parter och anmälare efter nämndens beslut samma

dag som det meddelats. Om det finns en skiljaktig mening ska den bifogas beslutet.

14 § Disciplinnämnden ska vid sina sammanträden föra ett protokoll och i det

anteckna disciplinnämndens ledamöter, parter och anmälare, ärendets beskaffenhet

och skiljaktig mening. Ett protokoll behöver dock inte upprättas om erforderliga

uppgifter framgår av ett särskilt uppsatt beslut.

5 kap. Marknadsövervakning vid en börs

Omfattning

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om hur en börs ska utföra övervakning av

1. handel och kursbildning enligt 13 kap. 7 § lagen (2007:528) om värdepappers-

marknaden,

2. att deltagarna i handeln följer de krav som anges i 14 kap. 7 § lagen om värde-

pappersmarknaden,

3. att de finansiella instrument som är upptagna till handel fortlöpande uppfyller

kraven i 15 kap. 2 § lagen om värdepappersmarknaden,

4. att utgivare fullgör sin informationsskyldighet enligt 15 kap. 2 § lagen om värde-

pappersmarknaden, och

5. finansiell information som föreskrivs i 16 kap. 13 § lagen om värdepappersmark-

naden.

Resurser och kompetens

2 § En börs ska, förutom de funktioner och resurskrav som ställs i 13 kap. 2 §

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ha den kompetens som krävs för att

kunna upprätthålla en effektiv övervakning enligt 1 §.

Marknadsövervakningen vid en börs ska ha kapacitet att

1. inhämta information från utgivare och deltagare, i syfte att få en förklaring till

sådana fall som avses i 1 § 1–5 och som hänför sig till de reglerade marknader som

börsen driver, och

2. inhämta information från svenska och utländska börser i syfte att få en förklaring

till sådana fall som avses i 1 § 1–5.

3 § Börsen ska ha skriftliga rutiner för att utföra övervakningen och för skyldig-

heter enligt 1 § 5, att vidta åtgärder vid överträdelser, enligt de syften som avses i

12 §.

Övervakning av handel och kursbildning

4 § En börs ska i sin marknadsövervakning över handel och kursbildning enligt

1 § 1 förfoga över tekniska system som kontinuerligt och i realtid registrerar fluk-

tuationer i kurser och omsättning och indikerar avvikande handelsmönster.

Börsen ska för respektive marknad eller finansiellt instrument definiera och i det

tekniska systemet införa lämpliga gränsvärden för vad som är att anse som av-

vikande handelsmönster.

FFFS 2007:17

7

5 § En börs ska i sin marknadsövervakning kunna bedöma kursutvecklingen mot

bakgrund av uppgifter i massmedia och i system som tillhandahåller information.

Övervakning av deltagare

6 § En börs ska i sin marknadsövervakning av deltagarna enligt 1 § 2 kunna över-

vaka att deltagarna löpande följer de krav som gäller för att delta i handeln på den

reglerade marknaden.

Övervakning av utgivares informationsskyldighet

7 § En börs ska i sin marknadsövervakning kontrollera enligt 1 § 4 att utgivare

fullgör sina skyldigheter att lämna och offentliggöra information enligt lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden och enligt avtal mellan börsen och utgiva-

ren.

Övervakning av finansiella instrument

8 § En börs ska i sin marknadsövervakning kontrollera enligt 1 § 3 att de finan-

siella instrument som är upptagna till handel uppfyller kraven på förutsättningar för

upptagande till handel enligt lagen om värdepappersmarknaden och enligt börsens

regler.

Dokumentation och rapportering för övervakning

9 § En börs ska dokumentera vidtagna utredningsåtgärder enligt 1 § 1–4. Doku-

mentationen ska förvaras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i

minst tio år.

Börsen ska årligen offentliggöra en rapport om övervakningen enligt 1 § 1–4.

10 § En börs ska till Finansinspektionen rapportera vidtagna utredningsåtgärder

som rör ett företag som har ett kvalificerat ägande i börsen.

11 § En börs ska i sin övervakning av handel och kursbildning skyndsamt infor-

mera Finansinspektionen om transaktioner i fråga om finansiella instrument som

kan misstänkas stå i strid med de författningar eller god sed som gäller på värde-

pappersmarknaden.

För de fall där det kan antas att en transaktion utgör eller har samband med insider-

brott eller otillbörlig marknadspåverkan finns särskilda regler om rapporterings-

skyldighet i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument.

Övervakning av regelbunden finansiell information

12 § Syftet med övervakningen av regelbunden finansiell information enligt 1 § 5

är att skydda investerare och främja allmänhetens förtroende för värdepappers-

marknaden, genom att bidra till en ökad öppenhet i den finansiella informationen

som är relevant för investerarnas beslut. Övervakningen ska ske i enlighet med 14–

18 §§.

FFFS 2007:17

8

Granskning

13 § Granskningen ska åtminstone utgå från ett urval av utgivare och slag av

regelbunden finansiell information. Urvalsmetoden ska i så fall vara en kombina-

tion av rotations- eller slumpmässig ansats och en riskbaserad ansats. Vid en risk-

baserad ansats ska hänsyn tas till både sannolikheten för överträdelser och poten-

tiella effekter på förtroendet för värdepappersmarknaden. Vid urvalet kan även

hänsyn tas till indikationer på överträdelser som kommit till börsens kännedom.

14 § Urvalets storlek ska vara tillräckligt stort för att övervakningen ska bidra till

förtroendet på värdepappersmarknaden. Varje utgivare ska granskas åtminstone en

gång inom en femårsperiod.

15 § Börsen ska bedriva granskningen skyndsamt. Börsen ska informera de utgi-

vare vars regelbundna finansiella information är föremål för granskning.

Europeiskt samarbete

16 § Övervakningen ska bedrivas med beaktande av den utveckling som sker inom

ramen för EU-samarbetet. I övervakningen ska börsen sträva efter att bidra till en

enhetlig tillämpning av internationella redovisningsstandarder, såväl i Sverige som

inom EES. Börsen ska därvid biträda Finansinspektionen i det europeiska tillsyns-

arbetet.

Åtgärder vid överträdelser

17 § Börsen ska vidta åtgärder när den upptäcker överträdelser i den regelbundna

finansiella informationen. Åtgärderna ska vara effektiva, skyndsamma och stå i

proportion till överträdelsen. Beslut om åtgärder ska offentliggöras löpande.

Dokumentation och rapportering för övervakning

18 § Börsen ska snarast informera Finansinspektionen efter att den inlett en pro-

cess för att utreda om en konstaterad överträdelse ska föranleda någon åtgärd mot

en utgivare.

Börsen ska senast den 1 mars varje år lämna en rapport om föregående års över-

vakning till Finansinspektionen. Rapporten ska åtminstone innehålla information

om övervakningen, resultatet av granskningarna samt hur börsen har uppställt de

krav som ställs på övervakningen i 16 kap. 13 § lagen om värdepappersmarknaden

och i dessa föreskrifter.

Börsen ska senast den 1 mars varje år offentliggöra en rapport om föregående års

övervakning. Rapporten ska åtminstone innehålla information om övervakningen

och resultatet av granskningarna.

19 § Börsen ska dokumentera sina rutiner för övervakningen. Börsen ska även

dokumentera vidtagna övervakningsåtgärder, vilket innefattar åtminstone utförda

urval, granskningsåtgärder, kommunikation med utgivarna och åtgärder vid konsta-

terade överträdelser. Dokumentationen ska förvaras i ordnat skick och på betryg-

gande och överskådligt sätt i minst tio år.

FFFS 2007:17

9

6 kap. Marknadsövervakning vid ett värdepappersinstitut

Omfattning

1 § Ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva en handelsplattform eller

organiserar handel med finansiella instrument enligt 2 kap. 1 § 1 lagen (2007:528)

om värdepappersmarknaden, ska organisera eller låta organisera sin marknadsöver-

vakning på ett sådant sätt att handel som står i strid med lagen (2005:377) om straff

för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, andra författningar,

institutets regler eller god sed på värdepappersmarknaden kan upptäckas och ut-

redas.

Med att organisera handel genom investeringstjänsten mottagande och vidarebe-

fordran av order avses i dessa föreskrifter sådan handel i vilken en vidare kund-

krets har möjlighet att delta. Handeln ska dessutom ha en sådan omfattning och

frekvens att en fortlöpande omsättning uppkommer i instrumentet.

Reglerna i detta kapitel ska även gälla för en börs som driver en handelsplattform.

Resurser och kompetens

2 § Värdepappersinstitutet ska med hänsyn till verksamhetens art och omfattning i

sin marknadsövervakning förfoga över tillräckliga personella resurser och tillräck-

lig kompetens för att upprätthålla en effektiv övervakning enligt 1 §.

Marknadsövervakningen ska åtminstone ha kapacitet att

1. kontinuerligt följa handeln och kursutvecklingen

2. bedöma kursutvecklingen mot bakgrund av uppgifter i massmedia och i system

som tillhandahåller information, och

3. inhämta information, i den mån det är möjligt, från emittenter, kunder och mot-

parter, i syfte att få en förklaring till sådana fall som avses i 1 §.

3 § Värdepappersinstitutet ska organisera sin marknadsövervakning i verksamhet-

en på ett sådant sätt att eventuella intressekonflikter beaktas.

4 § Värdepappersinstitutet ska ha skriftliga instruktioner och rutiner för hur mark-

nadsövervakningen ska gå till.

Övervakning

5 § Värdepappersinstitutet ska i sin marknadsövervakning förfoga över tekniska

system som kontinuerligt registrerar fluktuationer i kurser och omsättning och indi-

kerar avvikande handelsmönster.

Värdepappersinstitutet ska för respektive marknad eller finansiellt instrument

definiera och i det tekniska systemet införa lämpliga gränsvärden för vad som är att

anse som avvikande handelsmönster.

Om värdepappersinstitutet med hänsyn till verksamhetens art och omfattning kan

bedriva en effektiv övervakning utan ett sådant tekniskt system som anges i första

stycket får övervakningen bedrivas manuellt. Värdepappersinstitutet ska dock i sin

FFFS 2007:17

10

manuella övervakning ha tagit ställning och dokumenterat vad som är att betrakta

som avvikande handelsmönster.

Dokumentation och rapportering

6 § Värdepappersinstitutet ska dokumentera vidtagna utredningsåtgärder. Gjorda

iakttagelser ska sammanfattas skriftligen och vidimeras av ansvarig marknadsöver-

vakare. Dokumentationen ska förvaras i ordnat skick och på betryggande och

överskådligt sätt i minst tio år.

7 § Värdepappersinstitutet ska årligen rapportera om övervakningens genomföran-

de till Finansinspektionen.

8 § Värdepappersinstitutet ska skyndsamt informera Finansinspektionen om tran-

saktioner i fråga om finansiella instrument som kan misstänkas stå i strid med de

författningar, institutets regler eller god sed som gäller på värdepappersmarknaden.

För de fall där det kan antas att en transaktion utgör eller har samband med insider-

brott eller otillbörlig marknadspåverkan, finns särskilda regler om rapporterings-

skyldighet i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument.

7 kap. Information efter handel

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om skyldigheten att offentliggöra infor-

mation efter handel för

– en börs enligt 13 kap. 9 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

– den som driver en handelsplattform enligt 11 kap. 9 § lagen om värdepappers-

marknaden,

– ett värdepappersinstitut enligt 9 kap. 9 § 2 lagen om värdepappersmarknaden då

transaktionen inte har genomförts på en reglerad marknad eller en handelsplatt-

form.

Innehåll och tidpunkt

Andra finansiella instrument än skuldebrev samt termins- och optionskontrakt

avseende skuldebrev

2 § Informationen efter handel ska offentliggöras så snart det kan ske. Offentlig-

görandet av varje avslut ska innehålla de uppgifter som nämns i art 27.1.a kommis-

sionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG.

Skuldebrev samt termins- och optionskontrakt avseende skuldebrev

3 § För skuldebrev samt termins- och optionskontrakt avseende skuldebrev ska

offentliggörandet av varje avslut, i stället för informationen i 2 §, åtminstone inne-

hålla uppgifter om

1. vägt avsnitt avseende handlad volym under affärsdagen,

2. högsta avslutspris under affärsdagen,

3. lägsta avslutspris under affärsdagen, och

FFFS 2007:17

11

4. total volym för samtliga affärer under affärsdagen.

4 § För skuldebrev samt termins- och optionskontrakt avseende skuldebrev ska

informationen efter handel offentliggöras senast kl. 09.00 dagen efter affärsdagen,

i stället för tidpunkten i 2 §.

Offentliggörande av transaktion

5 § Offentliggörande av en transaktion för ett finansiellt instrument ska ske i

enlighet med artikel 30 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006.

Dispens

6 § Finansinspektionen kan, om det finns särskilda skäl, efter särskild ansökan från

en börs eller ett värdepappersinstitut eller den som driver en handelsplattform,

medge dispens från kraven i 2–6 §§, om det är motiverat med hänsyn till effektivi-

teten för handeln.

8 kap. Undantag och dispens från skyldigheten att offentliggöra

information före och efter handel

Börser och handelsplattformar

Undantag

1 § En börs eller den som driver en handelsplattform behöver inte iaktta infor-

mationsskyldigheten enligt 11 kap. 10 § eller 13 kap. 10 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden i de fall de driver ett system enligt artikel 17–20 i kom-

missionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genom-

förande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG.

Dispens

2 § En börs eller den som driver en handelsplattform kan skjuta upp offentlig-

görandet av uppgifterna om transaktionerna enligt 11 kap. 11 § respektive 13 kap.

11 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, om kriterierna i artikel 28 i

kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 är uppfyllda.

3 § Börsen respektive den som driver en handelsplattform ska lägga fast en ord-

ning för hantering av uppskovssituationer i 2 §. Finansinspektionen ska i förväg

godkänna en sådan ordning.

4 § Börsen respektive den som driver en handelsplattform ska klart och tydligt

meddela marknadsdeltagare och investerare sin fastlagda ordning för hur de

hanterar uppskovssituationer.

9 kap. Systematiska internhandlare

1 § Vid bedömningen av om en aktie är att anses som likvid enligt artikel 22.1

kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genom-

förande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG, ska båda villkoren

(a) och (b) i artikeln vara uppfyllda.

FFFS 2007:17

12

10 kap. Informationsplikt för utgivare av överlåtbara värdepapper

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om informationsplikt för utgivare vars

överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden är upptagen till handel vid en reglerad

marknad efter ansökan av utgivaren och som har Sverige som hemmedlemsstat

enligt 2 kap.3739 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Bestämmelserna gäller, med undantag för 5 och 6 §§, även för en sådan utgivare

vars överlåtbara värdepapper ansökan om inregistrering eller upptagande till handel

har getts in av utgivaren.

Utgivare av överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b

lagen om värdepappersmarknaden som inte har Sverige som hemmedlemsstat ska,

om de överlåtbara värdepapperna är inregistrerade eller upptagna till handel på en

reglerad marknad, tillämpa 13 §. Om en sådan utgivares överlåtbara värdepapper

inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i utgivarens hemmedlemsstat,

ska utgivaren dessutom tillämpa 10, 11, 12 och 16 §§.

Bestämmelserna i 2–4, 10 a–12, och 14 §§ ska tillämpas även ifråga om utgivare

vars överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b lagen om

värdepappersmarknaden handlas på en handelsplattform.

1 a § En utgivare som väljer Sverige som hemmedlemsstat enligt 1 kap. 7–9 §§

lagen om värdepappersmarknaden, ska genast offentliggöra detta på det sätt som

anges i 10 § första stycket, samt lämna information till Finansinspektionen på det

sätt som anges i 16 §.

2 § Informationsplikten innebär att utgivaren fortlöpande ska ha förutsättningar att

fullgöra sin informationsskyldighet. Utgivaren ska ha ekonomi- och rapporterings-

system som gör det möjligt att uppfylla informationskravet. Utgivaren ska även, för

det fall det är nödvändigt, avtalsmässigt säkerställa att informationsplikten kan

fullgöras.

Kurspåverkande information

3 § Utgivaren ska så snart som möjligt offentliggöra, om den fattar ett beslut, eller

om det inträffar en händelse som i icke oväsentlig grad:

– påverkar den bild av utgivaren, eller när en utgivare är ett moderbolag;

koncernen, som skapats genom tidigare offentliggjord information, eller

– på annat sätt påverkar bilden av utgivaren.

3 a § När styrelsen har godkänt årsbokslutet, ska utgivaren så snart som möjligt

offentliggöra en bokslutskommuniké.

Bokslutskommunikén ska innehålla det mest väsentliga från den kommande års-

redovisningen.

Om bokslutet ändras så att det i beaktansvärd mån avviker från vad som angetts i

bokslutskommunikén, ska utgivaren så snart som möjligt offentliggöra ändringen.

4 § Om en utgivare skjuter upp ett offentliggörande i enlighet med 15 kap. 7 §

lagen om värdepappersmarknaden ska utgivaren omedelbart informera börsen om

detta.

FFFS 2007:17

13

För att säkerställa att informationen inte röjs ska utgivaren vid tillämpningen av

15 kap. 7 § lag om värdepappersmarknaden

– neka personer tillgång till sådan information som de inte behöver,

– se till att alla personer som har tillgång till sådan information förstår de rättsliga

skyldigheterna i samband med detta och är medvetna om de sanktioner som hänger

samman med missbruk och otillbörlig spridning av informationen,

– omedelbart offentliggöra sådan information i de fall utgivaren inte har kunnat

säkerställa att den berörda informationen hålls konfidentiell.

Emissioner m.m.

5 § Har utgivaren fattat beslut om en emission av överlåtbara värdepapper enligt

1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b lagen om värdepappersmarknaden ska denne

omedelbart offentliggöra och informera börsen om beslutet, skälen till emissionen,

emissionsvillkoren samt till vem eller vilka emissionen riktas. Samma skyldighet

gäller för emissioner i dotterbolag som ska godkännas på bolagsstämma i moder-

bolaget.

En utgivare ska även offentliggöra meddelanden om hur vinstutdelning ska för-

delas och betalas ut.

6 § En utgivare av sådana överlåtbara värdepapper enligt 1 §, som planerar att

ändra bolagsordning, stadgar eller liknande ska överlämna ett förslag till ändringen

dels till den börs där de överlåtbara värdepapperna är upptagna till handel, dels till

Finansinspektionen.

Förslaget ska överlämnas till börsen och till Finansinspektionen senast vid tid-

punkten för kallelse till den bolagsstämma eller det möte som ska besluta om den

föreslagna ändringen.

En utgivare vars beslut om ändring i bolagsordningen inte får registreras innan det

har godkänts av Finansinspektionen, behöver inte lämna något förslag till Finans-

inspektionen enligt denna bestämmelse.

Kommun

7 § Vad som anges i 5 och 6 §§ är inte tillämpligt på stat, kommun eller offentliga

organ som har gett ut överlåtbara värdepapper.

Offentligt erbjudande om förvärv av aktier m.m.

8 § Om utgivaren förbereder att lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av

aktier eller sådana finansiella instrument som anges i 2 § lagen (2000:1087) om

anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument i ett aktiemark-

nadsbolag, ska utgivaren omedelbart underrätta börsen när det finns en skälig

anledning till att förberedelserna kommer att leda till ett sådant erbjudande.

9 § En utgivare ska även omedelbart underrätta börsen om den har informerats om

att någon kommer att lämna dess ägare ett offentligt erbjudande om förvärv av

aktier eller sådana finansiella instrument som anges i 2 § lagen (2000:1087) om

anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

FFFS 2007:17

14

Offentliggörande m.m.

10 § En utgivare ska se till att ett offentliggörande av information enligt 17 kap.

2 § lagen om värdepappersmarknaden sker på ett sådant sätt att informationen kan

få en god spridning hos allmänheten i Sverige och i övriga stater inom EES så

samtidigt som möjligt.

Övrig information enligt detta kapitel ska offentliggöras genom att den hålls till-

gänglig på utgivarens webbplats.

10 a § En utgivare vars överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a

eller 2 b lagen om värdepappersmarknaden handlas på en handelsplattform, ska se

till att offentliggörande av information sker på ett sådant sätt att informationen kan

få en god spridning hos allmänheten.

11 § När information lämnas till medier för offentliggörande enligt 4 kap. 20 §

lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller 17 kap. 3 § lagen om

värdepappersmarknaden, ska det framgå att det är fråga om sådan information som

utgivaren ska offentliggöra enligt dessa lagar. Det ska även framgå vilken utgivare

informationen avser, vad för slags information det är frågan om, samt datum och

tidpunkt för när informationen lämnades till medierna för offentliggörande.

Information som lämnas till medier för offentliggörande ska lämnas som oredige-

rad och fullständig text. Information som ska offentliggöras enligt 16 kap. 4–7 §§

lagen om värdepappersmarknaden kan dock lämnas genom att utgivaren underrät-

tar medierna, utöver den lagringsfunktion enligt 17 kap. 5 § samma lag som infor-

mationen finns tillgänglig på.

Information ska lämnas till medier för offentliggörande på ett sätt som är säkert i

fråga om risken för att uppgifter förvrängs och för obehörig tillgång till informa-

tionen samt som identifierar varifrån informationen kommer.

Om det uppstår fel eller avbrott i samband med att informationen lämnas till

medier för offentliggörande, ska detta åtgärdas snarast.

12 § Informationen som offentliggörs enligt 10 § första stycket ska även snarast

möjligt publiceras på utgivarens webbplats. Informationen ska finnas tillgänglig på

utgivarens webbplats under minst 3 år.

Väsentliga förändringar av tidigare offentliggjord information ska så snart som

möjligt offentliggöras efter det att förändringen uppstått. Detta ska ske genom sam-

ma kanaler som användes för den ursprungliga informationen.

13 § En utgivare som ska offentliggöra information enligt 17 kap. lagen om värde-

pappersmarknaden eller i övrigt enligt dessa föreskrifter, ska offentliggöra informa-

tionen i enlighet med följande bestämmelser om språk.

En utgivare som har Sverige som hemmedlemsstat:

a) Om utgivarens överlåtbara värdepapper enligt 1 § är upptagna till handel endast

på en svensk reglerad marknad, ska informationen offentliggöras på svenska.

b) Om utgivarens överlåtbara värdepapper enligt 1 § är upptagna till handel på en

svensk reglerad marknad och på en reglerad marknad i en eller flera andra stater

inom EES, ska informationen offentliggöras dels på svenska, dels på antingen

engelska eller på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den eller de

staterna.

FFFS 2007:17

15

c) Om utgivarens överlåtbara värdepapper enligt 1 § inte är upptagna till handel på

en svensk reglerad marknad utan endast på en reglerad marknad i en eller flera

andra stater inom EES, ska informationen offentliggöras på svenska, engelska eller

på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna i den eller de staterna.

En stat som har en annan stat inom EES som hemmedlemsstat, ska offentliggöra

informationen på svenska eller engelska.

En utgivare av överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller 2 b

lagen om värdepappersmarknaden vars nominella värde per enhet på emissions-

dagen är eller motsvarar minst 50 000 euro, ska, oavsett vad som anges i första–

tredje styckena, offentliggöra informationen på svenska, engelska eller på ett språk

som godtas av de behöriga myndigheterna där de överlåtbara värdepapperna är

upptagna till handel.

En utgivare får offentliggöra information på fler språk än de som föreskrivs i denna

bestämmelse. Om det finns särskilda skäl kan Finansinspektionen medge undantag

från bestämmelserna i första–fjärde styckena.

Första–tredje styckena gäller inte sådan information som omfattas av bestämmel-

sen i 5 kap. 13 §.

14 § Utgivaren får inte kombinera offentliggörande av information som ska läm-

nas enligt dessa föreskrifter, med marknadsföring av den egna verksamheten, om

detta kan bli vilseledande.

15 § En utgivare vars överlåtbara värdepapper enligt 1 § är upptagna till handel på

en svensk reglerad marknad, ska om de överlåtbara värdepapperna även är upp-

tagna till handel på en utländska reglerad marknad, samtidigt som information

offentliggörs där enligt 3 §, även lämna informationen till den svenska reglerade

marknaden och offentliggöra där. För en kommun är det tillräckligt att lämna

informationen till den svenska reglerade marknaden.

Utgivaren ska se till att offentliggörandet sker så samtidigt som möjligt i sådana

medlemsstater inom Europeiska unionen, där utgivaren har begärt eller godkänt att

det överlåtbara värdepapperet tas upp till handel på en reglerad marknad.

Krav på att lämna information elektroniskt

16 § Information som lämnas till Finansinspektionen i enlighet med 17 kap. 4 §

lagen om värdepappersmarknaden, ska ges in i elektronisk form via anvisad plats

på Finansinspektionens webbplats och enligt de närmare anvisningar om format

och rutiner som myndigheten vid var tid lämnar. I samband med detta ska avsända-

rens identitet och informationens äkthet säkerställas genom användandet av elek-

tronisk legitimation.

11 kap. Utgivare utan säte i en stat inom EES

Krav på information om stämma

1 § Sådana krav i en utländsk reglering som avses i 18 kap. 8 och 9 §§ lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden, ska anses motsvara bestämmelserna i

18 kap.5 och 11 §§ samma lag, om kraven är att en utgivare åtminstone måste

informera om tid, plats och dagordning för mötet respektive stämman.

FFFS 2007:17

16

Krav på regelbunden finansiell information

2 § Sådana krav i en utländsk reglering som avses i 16 kap. 11 § lagen om värde-

pappersmarknaden ska, när det gäller innehållet i en årsredovisnings förvaltnings-

berättelse, anses motsvara kraven i öppenhetsdirektivet, om kraven i den utländska

regleringen är att förvaltningsberättelsen åtminstone ska innehålla följande

uppgifter:

a) En rättvisande redogörelse för utvecklingen av utgivarens verksamhet, resultat

och ställning, tillsammans med en beskrivning av de viktigaste risker och osäker-

hetsfaktorer som utgivaren står inför, på så sätt att redogörelsen utgör en balanse-

rad och heltäckande bedömning av detta, i överensstämmelse med affärsverksam-

hetens storlek och komplexitet. Om det krävs för en förståelse av utgivarens ut-

veckling, resultat eller ställning, ska bedömningen omfatta både finansiella och, i

tillämpliga fall, icke-finansiella nyckeltal som är relevanta för den affärsverk-

samhet det gäller.

b) Uppgifter om sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har in-

träffat efter räkenskapsårets slut.

c) Uppgifter om utgivarens förväntade framtida utveckling.

3 § Sådana krav i en utländsk reglering som avses i 16 kap. 11 § lagen om värde-

pappersmarknaden ska, när det gäller innehållet i delårsinformationen, anses mot-

svara kraven i öppenhetsdirektivet, om kraven i den utländska regleringen är att det

förutom delårsinformationen krävs en kortfattad sammanställning av räkenska-

perna, och delårsinformationen åtminstone måste innehålla följande information:

a) En redogörelse avseende den period som informationen avser.

b) Uppgifter om utgivarens förväntade framtida utveckling för räkenskapsårets

återstående sex månader.

c) För utgivare av aktier ska större transaktioner med närstående ingå om dessa

uppgifter inte rapporterats löpande.

4 § Sådana krav i en utländsk reglering som avses i 16 kap. 11 § lagen om

värdepappersmarknaden ska, när det gäller kvartalsrapporter, anses motsvara dem i

öppenhetsdirektivet, om kraven i den utländska regleringen är att utgivaren måste

offentliggöra kvartalsrapporter.

5 § Sådana krav i en utländsk reglering som avses i 16 kap. 11 § lagen om

värdepappersmarknaden ska, när det gäller undertecknande och intygande av en

årsredovisning respektive en halvårsrapport, anses motsvara dem i öppenhetsdirek-

tivet, om kraven i den utländska regleringen är att en eller flera personer hos

utgivaren är ansvariga för årsredovisningen och halvårsrapporten, och särskilt för

följande:

a) Att de finansiella rapporterna uppfyller kraven i tillämpliga rapporterings-

ramverk eller redovisningsstandarder.

b) Att den beskrivning av verksamheten som ingår i förvaltningsberättelsen är rätt-

visande.

6 § Sådana krav i en utländsk reglering som avses i 16 kap. 11 § lagen om värde-

pappersmarknaden ska, när det gäller koncernredovisning, anses motsvara dem i

öppenhetsdirektivet, om kraven i den utländska regleringen inte är att moderföre-

taget upprättar ett årsbokslut, utan att utgivaren med säte i den staten ska lämna

följande information i sin koncernredovisning:

a) För utgivare av aktier; beräkning av utdelning och förmågan att betala vinstut-

delning.

FFFS 2007:17

17

b) För alla utgivare; i tillämpliga fall, krav på minimikapital och eget kapital samt

likviditetsfrågor.

För att uppfylla kravet på likvärdighet ska utgivaren också kunna lämna den be-

höriga myndigheten i hemmedlemsstaten ytterligare reviderade upplysningar som

enbart innehåller information som dels relaterar till utgivarens årsbokslut, dels är

relevanta uppgifter enligt första stycket a och b. Dessa upplysningar får utarbetas

enligt redovisningsstandarderna i den aktuella staten.

7 § Sådana krav i en utländsk reglering som avses i 16 kap. 11 § lagen om värde-

pappersmarknaden ska, när det gäller årsbokslut, anses motsvara dem i öppenhets-

direktivet, om kraven i den utländska regleringen är att en utgivare inte behöver

upprätta en koncernredovisning utan ska upprätta årsbokslut, antingen enligt

– internationella redovisningsstandarder antagna enligt artikel 3 i Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och tillämpbara inom gemenskapen,

eller

– nationella redovisningsstandarder i det tredjeland som motsvarar sådana standar-

der.

Om den finansiella informationen inte överensstämmer med sådana standarder, ska

ett omräknat årsbokslut upprättas för att säkerställa likvärdigheten. Årsbokslutet

måste dessutom revideras separat.

12 kap. Anmälan om och offentliggörande av uppgifter om

aktieinnehav

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om skyldigheten att anmäla och offent-

liggöra uppgifter om ändrat innehav av aktier och andra finansiella instrument som

regleras i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Aktiebolags offentliggörande och ingivande av information till

Finansinspektionen

2 § När ett aktiebolag offentliggör information enligt 4 kap. 9 § första stycket eller

18 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska det följa bestäm-

melserna i 10 kap. 10 § första stycket och 11 § i dessa föreskrifter.

3 § Information som avses i 4 kap. 1 § tredje stycket, 9 § första stycket och 18 §

lagen om handel med finansiella instrument ska offentliggöras på svenska, danska

norska eller engelska.

Om det finns särskilda skäl kan Finansinspektionen medge undantag från bestäm-

melserna i första stycket.

4 § När ett aktiebolag lämnar information till Finansinspektionen enligt 4 kap.

21 § lagen om handel med finansiella instrument, ska det följa bestämmelserna i

10 kap. 16 § i dessa föreskrifter.

FFFS 2007:17

18

Regler för innehavare

Marknadsgarant

5 § Om en marknadsgarant avser att utnyttja undantaget enligt 4 kap. 14 § lagen

om handel med finansiella instrument, ska den meddela Finansinspektionen att den

handlar eller avser att handla i egenskap av marknadsgarant för en viss utgivare. Ett

sådant meddelande ska lämnas snarast, dock senast handelsdagen efter det att

handeln har påbörjats. Marknadsgaranten ska också underrätta Finansinspektionen

när den upphör att vara marknadsgarant för en viss utgivare.

Undantag från sammanläggning av innehav för vissa moderföretag

6 § För att undantag från sammanläggning av moder- och dotterföretags innehav

ska få göras enligt 4 kap. 16 och 17 §§ lagen om handel med finansiella instrument,

ska förutsättningarna under a och b vara uppfyllda.

a) Moderföretaget får inte genom direkta eller indirekta anvisningar eller på annat

sätt ingripa när ett dotterföretag som är ett fondbolag eller värdepappersinstitut ut-

nyttjar de rösträtter som det innehar.

Med direkta anvisningar avses alla anvisningar som ges av moderföretaget, eller

annat av moderföretaget kontrollerat företag, och som anger hur fondbolaget eller

värdepappersinstitutet i enskilda fall ska utnyttja rösträtterna.

Med indirekta anvisningar avses alla allmänna eller specifika anvisningar, oavsett

form, som ges av moderföretaget, eller annat av moderföretaget kontrollerat före-

tag, och som syftar till att inskränka fondbolagets eller värdepappersinstitutets

frihet att utnyttja rösträtterna, för att tillgodose vissa av moderföretagets eller annat

av moderföretaget kontrollerat företags egna affärsintressen.

b) Ett fondbolag eller värdepappersinstitut som är dotterföretag, ska oberoende av

moderföretaget fritt kunna utnyttja de rösträtter som är knutna till de tillgångar det

förvaltar.

7 § Ett moderföretag som önskar utnyttja undantaget enligt 4 kap. 16 och 17 §§

lagen om handel med finansiella instrument, ska utan dröjsmål lämna följande

information till Finansinspektionen:

a) En förteckning över namnen på de dotterföretag som är fondbolag eller värde-

pappersinstitut, med uppgift om vilka behöriga myndigheter som har tillsyn över

dem.

b) En deklaration om att moderföretaget uppfyller villkoren enligt 6 § a med av-

seende på varje sådant fondbolag eller värdepappersinstitut.

8 § Moderföretaget ska löpande uppdatera förteckningen enligt 7 § a.

Kort innehavstid som syftar till clearing och avveckling

9 § Den korta innehavstid som anges i 4 kap. 12 § 1 lagen om handel med finan-

siella instrument, får uppgå till högst tre handelsdagar från transaktionsdagen.

FFFS 2007:17

19

Innehållet i en anmälan

10 § En anmälan om förvärv eller överlåtelse av aktier eller sådana depåbevis som

omfattas av 4 kap. 2 § första stycket 1 lagen om handel med finansiella instrument,

ska innehålla uppgift om

1. den anmälningsskyldiges namn, personnummer eller annat identitetsnummer

eller, om den anmälningsskyldige är en juridisk person, firma, organisationsnum-

mer eller annat identitetsnummer, samt adress,

2. emittentens namn,

3. andel av samtliga aktier samt av rösträtt efter transaktionen,

4. antal och slag av aktier efter transaktionen,

5. i tillämpliga fall, kedjan av kontrollerade företag genom vilka rösträtterna inne-

has,

6. datum då tröskelvärdet nåddes, överskreds eller underskreds,

7. aktieägarens identitet, även om aktieägaren enligt 4 kap. 3 § lagen om handel

med finansiella instrument inte är den som har rätt att utnyttja rösträtterna, och

8. om aktieägaren enligt 4 kap. 3 § lagen om handel med finansiella instrument inte

är den som har rätt att utnyttja rösträtterna, den fysiska eller juridiska person som

har rätt att utnyttja rösträtter på aktieägarens vägnar.

11 § En anmälan om förvärv eller överlåtelse av sådana finansiella instrument som

avses i 4 kap. 2 § första stycket 2 lagen om handel med finansiella instrument, ska

innehålla uppgift om

1. den anmälningsskyldiges namn, personnummer eller annat identitetssnummer

eller, om den anmälningsskyldige är en juridisk person, firma, organisationsnum-

mer eller annat identitetsnummer och adress,

2. innehav av rösträtt efter transaktionen,

3. antal och slag av finansiella instrument efter transaktionen,

4. i tillämpliga fall, kedjan av kontrollerade företag genom vilka de finansiella in-

strumenten innehas,

5. datum då tröskelvärdet nåddes, överskreds eller underskreds,

6. för instrument med en utnyttjandeperiod, i tillämpliga fall en uppgift om den dag

eller tidsperiod då aktierna ska eller kan förvärvas,

7. instrumentets löptid eller förfallodag,

8. innehavarens identitet, och

9. den underliggande emittentens namn.

Språk

12 § En anmälan som lämnas enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket lagen om

handel med finansiella instrument, ska vara upprättad på svenska, danska, norska

eller engelska.

Om det finns särskilda skäl kan Finansinspektionen medge undantag från bestäm-

melserna i första stycket.

Ingivande av anmälan i elektronisk form till Finansinspektionen

13 § Om en anmälan enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket lagen om handel med

finansiella instrument lämnas till Finansinspektionen i elektronisk form, ska detta

göras via anvisad plats på Finansinspektionens webbplats och enligt de anvisningar

om format och rutiner som myndigheten vid var tid lämnar. I samband med detta

FFFS 2007:17

20

ska avsändarens identitet och informationens äkthet säkerställas genom användan-

det av elektronisk legitimation.

Undantag för aktier utgivna av bolag utan säte inom EES

14 § Sådana krav i en utländsk reglering som avses i 4 kap. 23 § lagen om handel

med finansiella instrument, ska anses motsvara dem som följer av artikel 15 i

öppenhetsdirektivet, om kravet är att aktiebolaget ska offentliggöra det totala

antalet rösträtter och kapital för allmänheten senast 30 kalenderdagar efter det att

det totala antalet ökat eller minskat.

15 § Sådana krav i en utländsk reglering som avses i 4 kap. 24 § lagen om handel

med finansiella instrument, ska anses motsvara dem som följer av artikel 14 i

öppenhetsdirektivet, om enligt kraven en emittent med säte i den staten ska upp-

fylla följande villkor:

a) En emittent som tillåts äga högst fem procent av sina egna aktier med rösträtt

ska meddela varje gång det tröskelvärdet nås, överskrids eller underskrids.

b) En emittent som tillåts äga högst mellan fem och tio procent av sina egna aktier

med rösträtt ska meddela varje gång tröskelvärdet fem procent eller det högsta

tillåtna tröskelvärdet nås, överskrids eller underskrids.

c) En emittent som tillåts äga över tio procent av sina egna aktier med rösträtt ska

meddela varje gång tröskelvärdet fem procent eller tröskelvärdet tio procent nås,

överskrids eller underskrids.

13 kap. Aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier

1 § Bestämmelserna i detta kapitel ska tillämpas av ett svenskt aktiebolag vars

aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, som förvärvar eller överlåter

egna aktier.

2 § Ett aktiebolag som avses i 1 § ska anmäla handeln med egna aktier till en

svensk börs där aktierna är upptagna till handel på en reglerad marknad.

En sådan anmälan ska ha kommit in till börsen senast 30 minuter före börsens

öppnande den börsdag som följer närmast efter det att ett avtal ingåtts om förvärv

eller överlåtelse av aktier i aktiebolaget.

3 § Anmälan enligt 2 § ska innehålla uppgifter om

– datum för transaktionen,

– det antal aktier som förvärvats eller överlåtits fördelat på olika slag,

– det pris som har betalats eller erhållits per aktie,

– aktiebolagets aktuella innehav av egna aktier,

– det totala antalet aktier i aktiebolaget.

4 § Börsen ska på sin webbplats offentliggöra uppgifter om den handel med egna

aktier som anmäls enligt 2 §.

FFFS 2007:17

21

14 kap. Aktiemarknadsnämnden beslutar i vissa frågor om offentliga

uppköpserbjudanden på aktiemarknaden samt kungör vissa sådana

beslut

Överlåtelse av förvaltningsuppgifter till Aktiemarknadsnämnden

1 § Aktiemarknadsnämnden ska fatta beslut i frågor som avses i 2 kap. 3 § andra

stycket, 3 kap. 4 § samt 7 kap.4 och 5 §§ lagen (2006:451) om offentliga uppköps-

erbjudanden på aktiemarknaden.

Kungörande av Aktiemarknadsnämndens beslut

2 § Aktiemarknadsnämnden ska kungöra sådana beslut som nämnden fattar i en-

lighet med 7 kap. 4 och 5 §§ lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktie-

marknaden, om beslutet innebär att ansökan helt eller delvis bifalls.

Nämnden kungör beslutet genom att publicera det på sin webbplats.

_______________

Ikraftträdandebestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2007, då följande av Finans-

inspektionens föreskrifter och allmänna råd ska upphöra att gälla

– Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:43) om inregistrering av fondpapper

m.m.,

– Finansinspektionen föreskrifter (FFFS 1998:16) om disciplinnämnd för börser,

– Finansinspektionen föreskrifter (FFFS 2001:5) om marknadsövervakning vid

börser, auktoriserade marknadsplatser och värdepappersinstitut,

– Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2005:6) om aktiebolags förvärv och över-

låtelse av egna aktier,

– Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2006:4) om att Aktiemarknadsnämnden

ska besluta i vissa frågor om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

samt kungöra vissa sådana beslut.

2. I fråga om dispenser enligt 3 kap. 6 § FFFS 1995:43 och 2 kap. 3 § FFFS 2001:5

som medgetts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

GENT JANSSON

Carina

Larsson

FFFS 2007:17

22

Bilaga 1 a

Ägarprövning – fysisk person

1. Ange vilket företag förvärvet avser och hur många procent av aktierna respek-

tive röstetalet i företaget förvärvet avser.

2. Äger du eller en nära anhörig1 aktier i företaget eller i ett annat företag, som i sin

tur äger aktier i företaget som avses i punkt 1?

3. Bifoga en beskrivning eller en skiss över ägarbilden i koncernen före och efter

förvärvet med ägarandelarna angivna i procent.

4. Har du eller en nära anhörig1 andra finansiella relationer med företaget?

5. Har du under det senaste året lämplighetsprövats av en utländsk tillsynsmyndig-

het? Om ja, redogör för detta.

6. Har du under de senaste fem åren varit styrelseledamot, styrelsesuppleant, verk-

ställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett företag som Finansinspektionen

eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet övervakar? Har detta företag varit

föremål för en sanktion från en tillsynsmyndighet? Om ja, redogör för omständig-

heterna.

7. Har du försatts i personlig konkurs i Sverige eller utomlands? Om ja, redogör för

detta.

8. Har du suttit i styrelsen eller ledningen för ett företag som varit föremål för

ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande i Sverige

eller utomlands? Om ja, ange företagets namn och redogör för omständigheterna.

9. Har du under de senaste fem åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol

för ett brott där fängelse ingår i straffskalan? Om ja, redogör för omständigheterna.

10. Har du några övriga upplysningar som du vill framföra?

Anmärkning: Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter

från till exempel Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyn-

digheten och Upplysningscentralen UC AB.

Jag intygar att ovanstående uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

…………………………………

Namn:

Adress, telefonnummer:

Personnummer:

1 Med nära anhörig avses t.ex. make/maka, sambo, barn, föräldrar och övriga närstående

som du har gemensamt hushåll med.

FFFS 2007:17

23

Bilaga 1 b

Ägarprövning – juridisk person

1. Ange sökandebolagets namn, organisationsnummer samt adress. Bifoga även ett

registreringsbevis för bolaget som är högst två månader gammalt samt bolagets

senaste reviderade årsredovisning.

2. Ange vilket företag förvärvet avser och hur många procent av aktierna respek-

tive röstetalet i företaget förvärvet avser.

3. Bifoga en beskrivning eller en skiss över hela ägarkedjan i koncernen, före och

efter förvärvet, med ägarandelarna angivna i procent.

4. Ange de övriga företag inom koncernen eller företagsgruppen som står under

Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

5. Har företaget under det senaste året varit föremål för prövning av en utländsk

tillsynsmyndighet? Om ja, lämna uppgifter om detta.

6. Har ni några övriga upplysningar som ni vill framföra?

Anmärkning: Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter

från till exempel Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

…………………………………

Behörig firmatecknare:

Telefonnummer:

FFFS 2007:17

24

Bilaga 1 c

Ledningsprövning – i samband med ägarprövning

1. Vilken erfarenhet och kompetens har du inom det finansiella området? Bifoga

din meritförteckning.

2. Vilket företag avser ledningsprövningen?

3. Har du tidigare varit styrelseordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i

en styrelse där en eller flera ledamöter inte beviljats ansvarsfrihet? Ange i så fall i

vilket eller vilka företag.

4. Har du inom det närmaste året lämplighetsprövats av en utländsk tillsyns-

myndighet? Om ja, lämna uppgifter om detta.

5. Har du under den senaste femårsperioden blivit avskedad från ett finansiellt

företag?

6. Har du under de senaste fem åren varit styrelseledamot, styrelsesuppleant, verk-

ställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett företag som Finansinspektionen

eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet övervakar? Har detta företag varit

föremål för en sanktion från en tillsynsmyndighet? Om ja på någon av ovanstående

frågor, redogör för omständigheterna.

7. Har du försatts i personlig konkurs i Sverige eller utomlands? Om ja, redogör för

detta.

8. Har du suttit i styrelsen eller ledningen för ett företag som varit föremål för

ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande i Sverige

eller utomlands? Om ja, ange företagets namn och redogör för omständigheterna.

9. Har du under de senaste fem åren blivit dömd vid en svensk eller utländsk dom-

stol för ett brott där fängelse ingår i straffskalan? Om ja, redogör för detta.

10. Har du några övriga upplysningar som du vill framföra?

Anmärkning: Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in upp-

gifter från till exempel Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Krono-

fogdemyndigheten och Upplysningscentralen UC AB.

Jag intygar att ovanstående uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………………………………

Namn:

Adress, telefonnummer:

Personnummer:

FFFS 2007:17

25

Bilaga 2 a

Ledningsprövning – frågor till styrelseledamot och styrelsesuppleant

1. Vilken erfarenhet och kompetens har du inom det finansiella området? Bifoga

din meritförteckning.

2. Vilket företag avser ledningsprövningen?

3. Är du anställd i ett annat företag än det som avses i punkt 2? Om ja, ange vilket

samt vilken befattning du har.

4. Är du styrelseordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i ett annat före-

tag än det som avses i punkt 2? Ange i så fall i vilket eller vilka företag.

5. Har du tidigare varit styrelseordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i

en styrelse där en eller flera ledamöter inte beviljats ansvarsfrihet? Ange i så fall i

vilket eller vilka företag.

6. Äger du direkt eller indirekt aktier i det företag som avses i punkt 2, eller i ett

annat företag som motsvarar 10 % eller mer av kapitalet eller av samtliga röster?

Om ja, ange i vilket eller vilka företag.

7. Äger du direkt eller indirekt aktier i det företag som avses i punkt 2, eller i ett

annat företag som understiger 10 %, men där innehavet ändå kan anses möjliggöra

ett väsentligt inflytande över ledningen i företaget? Om ja, ange i vilket eller vilka

företag.

8. Har du eller en nära anhörig2 andra finansiella relationer med företaget som

avses i punkt 2?

9. Har du även en annan funktion i företaget som avses i punkt 2 eller inom koncer-

nen/företagsgruppen?

10. Har du inom det närmaste året lämplighetsprövats av en utländsk tillsynsmyn-

dighet? Om ja, lämna uppgifter om detta.

11. Har du under den senaste femårsperioden blivit avskedad från ett finansiellt

företag?

12. Har du under de senaste fem åren varit styrelseledamot, styrelsesuppleant,

verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett företag som Finansinspek-

tionen eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet övervakar? Har detta företag

2 Med nära anhörig avses t.ex. make/maka, sambo, barn, föräldrar och övriga närstående

som du har gemensamt hushåll med.

FFFS 2007:17

26

varit föremål för en sanktion från en tillsynsmyndighet? Om du svarar ja på någon

av ovanstående frågor, redogör för omständigheterna.

13. Har du försatts i personlig konkurs i Sverige eller utomlands? Om ja, redogör

för detta.

14. Har du suttit i styrelsen eller ledningen för ett företag som varit föremål för

ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande i Sverige

eller utomlands? Om ja, ange företagets namn och redogör för omständigheterna.

15. Har du under de senaste fem åren blivit dömd vid en svensk eller utländsk

domstol för ett brott där fängelse ingår i straffskalan? Om ja, redogör för detta.

16. Har du några övriga upplysningar som du vill framföra?

Anmärkning: Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in

uppgifter från till exempel Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Krono-

fogdemyndigheten och Upplysningscentralen UC AB.

Jag intygar att ovanstående uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………………………………

Namn:

Adress, telefonnummer:

Personnummer:

FFFS 2007:17

27

Bilaga 2 b

Ledningsprövning – frågor till verkställande direktör och dennes

ställföreträdare

1. Vilken erfarenhet och kompetens har du inom det finansiella området? Bifoga

din meritförteckning.

2. Vilket företag avser ledningsprövningen?

3. Är du verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett annat företag än

det som avses i punkt 2? Ange i så fall i vilket eller vilka företag.

4. Är du anställd i ett annat företag än det som avses i punkt 2? Ange i så fall i

vilket eller vilka företag och vilken funktion du har.

5. Är du styrelseordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i ett annat före-

tag än det som avses i punkt 2? Ange i så fall i vilket eller vilka företag.

6. Har du tidigare varit styrelseordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i

en styrelse där en eller flera ledamöter inte beviljats ansvarsfrihet? Ange i så fall i

vilket eller vilka företag.

7. Äger du direkt eller indirekt aktier i företaget som avses i punkt 2, eller i ett

annat företag, som motsvarar 10 % eller mer av kapitalet eller av samtliga röster?

Ange i så fall i vilket eller vilka företag.

8. Äger du direkt eller indirekt aktier i företaget som avses i punkt 2, eller i ett

annat företag, som understiger 10 %, men där innehavet ändå kan anses möjliggöra

ett väsentligt inflytande över ledningen i företaget? Ange i så fall i vilket eller vilka

företag.

9. Har du eller en nära anhörig3 andra finansiella relationer med företaget som av-

ses i punkt 2?

10. Har du någon annan funktion i företaget som avses i punkt 2, eller inom kon-

cernen eller företagsgruppen?

11. Har du under det senaste året lämplighetsprövats av en utländsk tillsynsmyn-

dighet? Om ja, redogör för detta.

12. Har du under de senaste fem åren avskedats från ett finansiellt företag?

3 Med nära anhörig avses t.ex. make/maka, sambo, barn, föräldrar och övriga närstående

som du har gemensamt hushåll med.

FFFS 2007:17

28

13. Har du under de senaste fem åren varit styrelseledamot, styrelsesuppleant,

verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett företag som Finansinspek-

tionen eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet övervakar? Har detta företag

varit föremål för en sanktion från en tillsynsmyndighet? Om du svarar ja på någon

av ovanstående frågor, redogör för omständigheterna .

14. Har du försatts i personlig konkurs i Sverige eller utomlands? Om ja, redogör

för omständigheterna.

15. Har du suttit i styrelsen eller ledningen för företag som varit föremål för ackord

eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande i Sverige eller

utomlands? Om ja, ange företagets namn och redogör för omständigheterna.

16. Har du under de senaste fem åren blivit dömd vid en svensk eller utländsk

domstol för ett brott där fängelse ingår i straffskalan? Om ja, redogör för omstän-

digheterna.

17. Har du några övriga upplysningar som du vill framföra?

Anmärkning: Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in upp-

gifter från till exempel Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Krono-

fogdemyndigheten och Upplysningscentralen UC AB.

Jag intygar att ovanstående uppgifter är riktiga och fullständiga

Datum:

………………………………………

Namn:

Adress, telefonnummer:

Personnummer:

FFFS 2007:17

29

Bilaga 3

Förenklad ägar- och ledningsprövning för den som tidigare har ägar-

eller ledningsprövats under de senaste 365 dagarna

1. Har något förändrats vad gäller uppgifter som lämnades vid Finansinspektionens

senaste ägar- eller ledningsprövning? Om ja, ange förändringarna.

Anmärkning: Finansinspektionen tar i samband med ägar- och ledningsprövning in

uppgifter från till exempel Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Krono-

fogdemyndigheten och Upplysningscentralen UC AB.

Jag intygar /Härmed intygas att ovanstående uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………………………………

Namn/behörig firmatecknare:

Adress, telefonnummer:

Personnummer/organisationsnummer: