FFFS 2007:23

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

beslutade den 19 oktober 2007.

Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 7 kap. förordningen (2005:411) om

försäkringsförmedling i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling

dels att nuvarande 2 kap. 12 § ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 2 kap. 10, 11, 13 och 14 §§ ska betecknas 2 kap. 12–15 §§ samt

att nuvarande 3 kap. 4–6 §§ ska betecknas 3 kap. 6–8 §§,

dels att 1 kap., 2 kap. 1, 3–9, de nya 12–15 §§, 3 kap. 1–3 §§, 4 kap., 5 kap. 2 §,

6 kap. 2, 3 och 12 §§, 9–11 kap. samt rubrikerna närmast före 2 kap. 3–9 §§, 3 kap.

3 §, 5 kap. 2 § och 6 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 10 och 11 §§ samt 3 kap. 4 och

5 §§, två nya bilagor, bilaga 1 och 2, samt närmast före 2 kap. 9–11 §§ och 3 kap. 4

och 5 §§ fem nya rubriker av följande lydelse.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd omfattar fysiska och juridiska personer

som utövar eller avser att utöva verksamhet enligt lagen (2005:405) om försäk-

ringsförmedling.

För den som utövar eller avser att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 5 kap.

1 § första stycket lagen om försäkringsförmedling gäller särskilda bestämmelser i

1. 2 kap. 1 och 9–15 §§ om kunskap och kompetens,

2. 3 kap. 4 och 5 §§ om insikt och erfarenhet,

3. 5 kap. 2 § om ansvarsförsäkring, och

4. 6 kap. 2, 3 och 12 §§ om information till en kund.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd används samma definitioner som i 1 kap.

10 § lagen om försäkringsförmedling, om inte något annat anges.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om

försäkringsförmedling (EGT L9, 15.01.2003 s. 3, Celex 32002L0092).

FFFS 2007:23

Utkom från trycket

den 25 oktober 2007

FFFS 2007:23

2

I föreskrifterna och de allmänna råden betyder

1. ansvarsförsäkring: sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som avses

i 2 kap. 5 § 4 och 6 § första stycket 2 lagen om försäkringsförmedling,

2. fondandelsförmedling: sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 1 § 1 och 5 §

första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

3. investeringsrådgivning om fondandelar: sådan sidoverksamhet som avses

i 2 kap. 1 § 5 och 5 § första stycket 15 lagen om värdepappersmarknaden.

2 kap. Kunskap och kompetens

Ansvar för kunskap och kompetens

1 § En försäkringsförmedlare som är en juridisk person ska se till att de anställda

som ska förmedla försäkringar eller fondandelar eller lämna investeringsrådgivning

om fondandelar till andra än konsumenter har den kunskap och kompetens som

krävs och att de anställdas kunskaper uppdateras enligt 12 §.

För anställda som lämnar investeringsrådgivning om fondandelar till konsumenter

gäller bestämmelserna i 16 kap. 2 och 7 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2007:16) om värdepappersrörelse.

Allmänna råd

En försäkringsförmedlare som är en juridisk person bör upprätta riktlinjer för

vilken kunskap och kompetens som de anställda som ska förmedla

försäkringar eller fondandelar eller lämna investeringsrådgivning om

fondandelar ska ha. Riktlinjerna bör inte avse enskilda anställda utan olika

befattningar eller kategorier av anställda hos förmedlaren med inriktning på

den verksamhet som de ska utöva och de produkter som de ska förmedla. Av

riktlinjerna bör det också framgå hur försäkringsförmedlaren ska säkerställa

att de anställdas kunskaper uppdateras.

En försäkringsförmedlare som avser att delegera en arbetsuppgift som har

samband med försäkringsförmedling till någon hos förmedlaren som inte har

rätt att förmedla försäkringar, bör upprätta riktlinjer för vilken eller vilka

arbetsuppgifter som kan delegeras samt vilken kunskap och kompetens som

den ska ha till vilken delegation kan ske. Försäkringsförmedlaren bör vid

delegation följa de anvisningar som lämnas i detta avseende i regeringens

proposition 2004/05:133 Försäkringsförmedling, s. 52 f.

Om försäkringsförmedlaren är en juridisk person, bör riktlinjerna fastställas

av någon i ledningen för den juridiska personen.

Krav på kunskap för den som ska förmedla försäkringar som kompletterar en

vara eller en tjänst

Grundläggande krav

3 § Den som vid sidan av sin huvudsakliga yrkesverksamhet ska förmedla försäk-

ringar som kompletterar en vara eller en tjänst, ska ha kunskap om följande.

FFFS 2007:23

3

1. Försäkringsförmedlarens roll och ansvar

a) Lagen om försäkringsförmedling

b) Förordningen om försäkringsförmedling

c) Relevanta föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen

d) Finansinspektionens roll och tillsyn

e) God försäkringsförmedlingssed

f) Etik och moral

Särskilda krav vid förmedling av livförsäkringar

4 § Den som vid sidan av sin huvudsakliga yrkesverksamhet ska förmedla livför-

säkringar som kompletterar en vara eller en tjänst ska, utöver det som anges i 3 §,

ha kunskap om följande.

1. Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter samt relevanta före-

skrifter och allmänna råd från Finansinspektionen

2. Livförsäkring på en grundläggande nivå

3. De försäkringar som ska förmedlas

Särskilda krav vid förmedling av skadeförsäkringar

5 § Den som vid sidan av sina huvudsakliga yrkesverksamhet ska förmedla skade-

försäkringar som kompletterar en vara eller en tjänst ska, utöver det som anges i

3 §, ha kunskap om följande.

1. Skadeförsäkring på en grundläggande nivå

2. De försäkringar som ska förmedlas

Krav på kunskap för den som ska förmedla försäkringar i andra fall

Grundläggande krav

6 § Den som ska förmedla försäkringar i andra fall än de som anges i 3 § ska ha

kunskap om

1. Försäkringsförmedlarens roll och ansvar

a) Lagen om försäkringsförmedling

b) Förordningen om försäkringsförmedling

c) Relevanta föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen

d) Finansinspektionens roll och tillsyn

e) God försäkringsförmedlingssed

f) Etik och moral

2. Juridik, exempelvis

a) Försäkringsrörelselagstiftning

b) Försäkringsavtalsrätt

c) Allmän avtalsrätt

d) Konsumenträtt

FFFS 2007:23

4

e) Mellanmansrätt

f) Skadeståndsrätt

g) Bolagsrätt

h) Penningtvättslagstiftning

i) Insiderlagstiftning

j) Skatterätt

3. Ekonomi, exempelvis

a) Privatekonomi

b) Företagsekonomi

c) Försäkringsekonomi

4. Internationell försäkring, exempelvis

a) EG-rätt

b) Internationell försäkringsmarknad

Särskilda krav vid förmedling av livförsäkringar

7 § Den som ska förmedla livförsäkringar i andra fall än de som anges i 4 § ska,

utöver det som anges i 6 §, ha kunskap om följande.

1. Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter samt relevanta föreskrifter och

allmänna råd från Finansinspektionen

2. Juridik, exempelvis

a) Äktenskapsbalken

b) Sambolagstiftning

c) Föräldrabalken

d) Ärvdabalken

e) Skatterätt

3. Finansiell ekonomi, exempelvis

a) Kapitalmarknaden

b) Finansiella instrument

c) Placeringsstrategier

d) Portföljlära

e) Avkastning och risk

4. Lagstadgad försäkring

5. Försäkring enligt avtal, exempelvis

a) Individuell personförsäkring

b) Gruppersonförsäkring

c) Kollektivavtalsgrundad personförsäkring

6. Försäkringsformer, exempelvis

a) Traditionell försäkring

b) Fondförsäkring

c) Tjänstepensionsförsäkring

FFFS 2007:23

5

7. Livförsäkringsteknik, exempelvis

a) Premieberäkning

b) Återköp och flytträtt

c) Återbäring

d) Solvens och kollektiv konsolidering

8. Associationsformer

9. Riskbedömning, exempelvis

a) Karenstider

b) Oriktiga uppgifter

c) Andra begränsningar av försäkringsbolagets ansvar

d) Återförsäkring

Särskilda krav vid förmedling av skadeförsäkringar

8 § Den som ska förmedla skadeförsäkringar i andra fall än de som anges i 5 § ska,

utöver det som anges i 6 §, ha kunskap om följande.

1. Juridik, exempelvis

a) Entreprenadrätt

2. Risk management

3. Försäkringsformer, exempelvis

a) Egendomsförsäkring

b) Avbrottsförsäkring

c) Ansvarsförsäkring

d) Kreditförsäkring

e) Transportförsäkring

f) Sjöförsäkring

g) Motorfordonsförsäkring

h) Entreprenadförsäkring

i) Förmögenhetsförsäkring

j) Sjuk- och olyckfallsförsäkring

k) Rättsskyddsförsäkring

l) Specialförsäkring

4. Återförsäkring

Krav på kunskap för den som ska förmedla fondandelar eller lämna

investeringsrådgivning om fondandelar

Grundläggande krav

9 § Den som ska förmedla fondandelar eller lämna investeringsrådgivning om

fondandelar ska ha kunskap om

1. 8 kap. 1, 12, 15–19 och 22–27 §§ lagen om värdepappersmarknaden,

FFFS 2007:23

6

2. 2, 7 och 12 kap., 13 kap. 1–5 §§, 14 kap. och 21 kap. Finansinspektionens före-

skrifter om värdepappersrörelse i tillämpliga delar,

3. 1–6, 8 och 9 kap. lagen (2004:46) om investeringsfonder i tillämpliga delar, och

4. 13 och 14 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2004:2) om investerings-

fonder i tillämpliga delar.

Särskilda krav vid förmedling av fondandelar

10 § Den som ska förmedla fondandelar ska, utöver det som anges i 9 §, ha

kunskap om

1. 8 kap. 20 § lagen om värdepappersmarknaden,

2. 15 kap. 1 och 7–11 §§ Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse,

3.

skillnaden mellan förmedling av fondandelar och förmedling av

fondförsäkringar,

4. skillnaden mellan förmedling av fondandelar och marknadsföring av fondandelar

och andra finansiella instrument, och

5. skillnaden mellan förmedling av fondandelar och investeringsrådgivning om

fondandelar och andra finansiella instrument.

Särskilda krav vid investeringsrådgivning om fondandelar

11 § Den som ska lämna investeringsrådgivning om fondandelar ska, utöver det

som anges i 9 §, ha kunskap om

1. 15 kap. 1–6 §§ och 8–10 §§ Finansinspektionens föreskrifter om värdepapper-

rörelse,

2. skillnaden mellan investeringsrådgivning om fondandelar och investeringsråd-

givning om andra finansiella instrument,

3. skillnaden mellan investeringsrådgivning om fondandelar och marknadsföring

av fondandelar och andra finansiella instrument, och

4. skillnaden mellan investeringsrådgivning om fondandelar och förmedling av

fondandelar.

Den som ska lämna investeringsrådgivning om fondandelar till konsumenter ska

dessutom ha den kunskap som anges i 16 kap. 3–5 §§ Finansinspektionens före-

skrifter om värdepappersrörelse.

Av 2 kap. 5 och 6 §§ samt 5 kap. 1 § lagen om försäkringsförmedling följer att den

som ska lämna investeringsrådgivning om fondandelar till andra än konsumenter

ska ha lämplig kunskap för den verksamhet som ska utövas.

Uppdatering av kunskap

12 § Den som förmedlar försäkringar eller fondandelar eller lämnar investerings-

rådgivning om fondandelar till andra än konsumenter ska uppdatera sin kunskap på

berörda områden i 3–11 §§ när det behövs.

För den som ska lämna investeringsrådgivning om fondandelar till konsumenter

gäller bestämmelserna i 16 kap. 7 § Finansinspektionens föreskrifter om värdepap-

persrörelse.

FFFS 2007:23

7

Allmänna råd

Den som förmedlar försäkringar eller fondandelar eller lämnar investerings-

rådgivning om fondandelar bör uppdatera sin kunskap exempelvis vid större

förändringar i de regelverk som är relevant för dennes verksamhet och med

hänsyn till produktutvecklingen på dennes verksamhetsområde.

Praktisk erfarenhet

13 § Den som ska förmedla försäkringar ska ha en praktisk erfarenhet som är an-

passad till den verksamhet som ska utövas och de försäkringar som ska förmedlas.

Den som bara vid sidan av sin huvudsakliga yrkesverksamhet ska förmedla försäk-

ringar som kompletterar en vara eller en tjänst behöver inte ha någon praktisk

erfarenhet.

För den som ska lämna investeringsrådgivning om fondandelar till konsumenter

gäller bestämmelserna i 16 kap. 8 § Finansinspektionens föreskrifter om värdepap-

persrörelse.

Allmänna råd

Med att den praktiska erfarenheten ska vara anpassad till de försäkringar

som ska förmedlas avses att hänsyn bör tas till om det gäller enkla, standar-

diserade produkter eller mer komplicerade produkter och om det gäller liv-

försäkringar eller skadeförsäkringar. Hänsyn bör också tas till om förmed-

lingen ska avse bara någon eller några försäkringsklasser eller grupper av

försäkringsklasser.

Med att den praktiska erfarenheten ska vara anpassad till den verksamhet

som ska utövas avses att hänsyn bör tas inte bara till de försäkringar som ska

förmedlas utan också vilka kundkategorier som förmedlingen ska avse.

Den som ska förmedla försäkringar som sin huvudsakliga yrkesverksamhet

bör som huvudregel under en sammanlagd tid av minst två år under de

senaste fem åren ha arbetat med sådana arbetsuppgifter under kvalificerad

handledning hos en försäkringsförmedlare eller med likvärdiga arbetsupp-

gifter för ett försäkringsföretag.

Kunskapstest

14 § Den som ska förmedla försäkringar eller fondandelar ska ha gjort ett test som

visar att han eller hon har den kunskap som krävs enligt 2

−10 §§. Testet ska ha

tillhandahållits eller godkänts av någon med kunskap om de ämnesområden som

testet avser och av någon med kunskap om hur test utformas enligt vedertagna

metoder för testutveckling. Dessutom ska testet genomföras på ett säkert och

tillförlitligt sätt som garanterar den testades kunskaper.

För den som ska lämna investeringsrådgivning om fondandelar till konsumenter

gäller bestämmelserna i 16 kap. 6 § Finansinspektionens föreskrifter om värdepap-

persrörelse.

FFFS 2007:23

8

När det gäller försäkringsförmedling kan Finansinspektionen, efter ansökan av

försäkringsförmedlaren, besluta om undantag från kravet på kunskapstest, om det

finns särskilda skäl och kunskapen kan visas på annat sätt.

Allmänna råd

Testet bör vara utformat på ett sätt som säkerställer dess validitet, det vill

säga att testet mäter det som det är avsett att mäta, och dess reliabilitet, det

vill säga att testet är tillförlitligt och fritt från slumpens inverkan.

Bevis

15 § Den som ska förmedla försäkringar eller fondandelar eller lämna investe-

ringsrådgivning om fondandelar till konsumenter ska vid de kontroller som avses i

10 och 11 kap. samt vid Finansinspektionens tillsyn kunna lägga fram bevis om

innehåll, omfattning och resultat av det test som anges i 14 § första stycket respek-

tive 16 kap. 6 § Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse.

3 kap. Insikt och erfarenhet

Vem som ska anses ingå i ledningen

1 § I ledningen för en juridisk person som förmedlar försäkringar ska följande per-

soner anses ingå för

• aktiebolag: styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och

vice verkställande direktör,

• kommanditbolag: komplementär,

• annat handelsbolag: bolagsman, och

• ekonomisk förening: styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande

direktör och vice verkställande direktör.

Om komplementären i ett kommanditbolag eller bolagsmannen i ett handelsbolag

är en juridisk person, ska de fysiska personer som ingår i ledningen för denna

juridiska person anses ingå i ledningen för den juridiska personen som förmedlar

försäkringar.

Grundläggande krav på ledningen

2 § Den som ska vara komplementär i ett kommanditbolag som förmedlar försäk-

ringar eller bolagsman i ett annat handelsbolag som förmedlar försäkringar får inte

vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Att detsamma

gäller den som ska vara styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör

eller vice verkställande direktör i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som

förmedlar försäkringar följer av 8 kap.3, 11, 28 och 31 §§aktiebolagslagen

(2005:551) respektive 6 kap.1, 3 och 4 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska före-

ningar.

FFFS 2007:23

9

Kunskap om regler för försäkringsförmedling

3 § I ledningen för en juridisk person som ska förmedla försäkringar ska det ingå

någon som känner till innehållet i lagen om försäkringsförmedling, förordningen

om försäkringsförmedling samt relevanta föreskrifter och allmänna råd från

Finansinspektionen.

Kunskap om regler för fondandelsförmedling

4 § I ledningen för en juridisk person som ska förmedla fondandelar ska det ingå

någon som känner till innehållet i

1. 8 kap. 1, 9–12 och 14–27 §§ lagen om värdepappersmarknaden,

2. 2, 6–9 samt 11 och 12 kap., 13 kap. 1–5 §§, 14 och 21 kap. Finansinspektionens

föreskrifter om värdepappersrörelse i tillämpliga delar samt,

3. 15 kap. 1 och 7–11 §§ samt 19 kap. Finansinspektionens föreskrifter om värde-

pappersrörelse,

4. 1–6, 8 och 9 kap. lagen (2004:46) om investeringsfonder i tillämpliga delar, och

5. 13 och 14 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2004:2) om investerings-

fonder.

Kunskap om regler för investeringsrådgivning om fondandelar

5 § I ledningen för en juridisk person som ska lämna investeringsrådgivning om

fondandelar ska det ingå någon som känner till innehållet i

1. de bestämmelser som anges 4 § 1, 2, 4 och 5 med undantag för 8 kap. 20 § lagen

om värdepappersmarknaden, och

2. 15 kap. 1–6 och 8–10 §§ och 16 kap. Finansinspektionens föreskrifter om värde-

pappersrörelse.

4 kap. Skötsamhet i ekonomiska angelägenheter

Grundläggande krav på ledningen

1 § Den som ska vara komplementär i ett kommanditbolag som förmedlar

försäkringar eller bolagsman i ett annat handelsbolag som förmedlar försäkringar

får inte vara i konkurs. Att detsamma gäller den som ska vara styrelseledamot,

styrelsesuppleant, verkställande direktör eller vice verkställande direktör i ett

aktiebolag eller en ekonomisk förening som förmedlar försäkringar följer av 8 kap.

3, 11, 28 och 31 §§aktiebolagslagen (2005:551) respektive 6 kap. 1, 3 och 4 §§

lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Övriga krav på skötsamhet

2 § Den som ska förmedla försäkringar eller ingå i ledningen för en juridisk person

som ska förmedla försäkringar får inte

1. ha skulder som överstiger 100 000 kronor och som verkställs hos Kronofogde-

myndigheten,

2. under de senaste fem åren ha fått ett tillstånd eller en registrering återkallad

enligt 8 kap. 1 § lagen om försäkringsförmedling, eller

FFFS 2007:23

10

3. ha ingått i ledningen för en juridisk person som under de senaste fem åren har

fått ett tillstånd eller en registrering återkallad enligt 8 kap. 1 § lagen om försäk-

ringsförmedling eller ha ingått i ledningen för en sådan juridisk person inom sex

månader före återkallelsen.

Bestämmelserna i första stycket 2 och 3 gäller även om beslutet om återkallelse

inte har vunnit laga kraft om

1. Finansinspektionen har beslutat att återkallelsen ska gälla omedelbart, och

2. allmän förvaltningsdomstol inte har bestämt att beslutet tills vidare inte ska

gälla.

5 kap. Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring vid fondandelsförmedling och investeringsrådgivning om

fondandelar

2 § För ansvarsförsäkring vid förmedling av fondandelar och investeringsråd-

givning om fondandelar gäller följande.

1. Försäkringen ska gälla för skada som orsakats från och med den dag då förmed-

laren registrerades hos Bolagsverket och som anmäls till försäkringsgivaren så

länge försäkringen gäller.

2. Försäkringen ska vara förenad med ett efterskydd som innebär att försäkringen

även täcker skador som anmäls till försäkringsgivaren inom tre år från det att för-

säkringen har upphört att gälla och som inte täcks av någon annan försäkring.

3. Den skadelidande ska få rikta krav på ersättning enligt försäkringsavtalet direkt

mot försäkringsgivaren i den utsträckning han eller hon inte har fått ersättning av

den försäkrade.

4. Ersättningen ska betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk.

5. Försäkringen ska kunna upphöra tidigast en månad efter det att Finansinspek-

tionen har underrättats om upphörandet.

6. Den högsta ersättning som kan betalas för en skada ska uppgå till ett belopp som

motsvarar minst 500 000 euro. Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas

under ett år ska uppgå till ett belopp som motsvarar minst 750 000 euro.

6 kap. Information till en kund

Försäkringsförmedlarens registrering

2 § Försäkringsförmedlaren ska informera kunden om att förmedlaren är regi-

strerad hos Bolagsverket. Försäkringsförmedlaren ska också informera kunden om

vilket eller vilka slag av försäkringar som registreringen avser och i förekommande

fall om registreringen är begränsad till någon eller några försäkringsklasser eller

grupper av försäkringsklasser.

FFFS 2007:23

11

Försäkringsförmedlaren ska informera kunden om att förmedlarens registrering kan

kontrolleras hos Bolagsverket och då ange Bolagsverkets postadress, e-postadress,

telefonnummer och webbplats.

En försäkringsförmedlare som är en juridisk person ska informera kunden om att

Finansinspektionen på begäran ska upplysa kunder och andra om en anställd hos

förmedlaren har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till

visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av

försäkringsklasser. Om den juridiska personen är en anknuten försäkringsförmed-

lare, ska förmedlaren i stället informera kunden om att det försäkringsföretag som

förmedlaren är anknuten till på begäran ska upplysa kunder och andra om en

anställd hos förmedlaren har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är

begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller

grupper av försäkringsklasser.

Allmänna råd

En anknuten försäkringsförmedlare bör informera kunden om var hos försäk-

ringsföretaget som upplysningar om anställda kan fås, exempelvis på en

webbplats eller av en kontaktperson.

Om informationen lämnas muntligen enligt 6 kap. 4 § första stycket lagen

om försäkringsförmedling, behöver försäkringsförmedlaren bara informera

kunden om att förmedlaren är registrerad hos Bolagsverket och att registre-

ringen kan kontrolleras där. En försäkringsförmedlare som är en juridisk per-

son behöver dessutom bara informera kunden om att Finansinspektionen

eller, om den juridiska personen är en anknuten försäkringsförmedlare, det

försäkringsföretag som förmedlaren är anknuten till på begäran ska upplysa

kunder och andra om en anställd har rätt att förmedla försäkringar. All infor-

mation enligt 2 § ovan måste dock finnas med i den information som för-

medlaren ska lämna till kunden snarast efter det att försäkringsavtal har in-

gåtts på det sätt som anges i 6 kap. 3 § lagen om försäkringsförmedling.

En försäkringsförmedlare som hos Bolagsverket är registrerad för fondan-

delsförmedling eller investeringsrådgivning om fondandelar bör när den för-

medlar fondandelar respektive lämnar investeringsrådgivning om fondan-

delar informera kunden om detta.

Tillsynsmyndighet

3 § Försäkringsförmedlaren ska informera kunden om att förmedlaren står under

Finansinspektionens tillsyn och då ange Finansinspektionens postadress, e-post-

adress, telefonnummer och webbplats.

Allmänna råd

Om informationen lämnas muntligen enligt 6 kap. 4 § första stycket lagen

om försäkringsförmedling, behöver försäkringsförmedlaren bara informera

kunden om att förmedlaren står under Finansinspektionens tillsyn. All in-

formation enligt 3 § ovan måste dock finnas med i den information som

förmedlaren ska lämna till kunden snarast efter det att försäkringsavtal har

ingåtts på det sätt som anges i 6 kap. 3 § lagen om försäkringsförmedling.

FFFS 2007:23

12

En försäkringsförmedlare som hos Bolagsverket är registrerad för fondan-

delsförmedling eller investeringsrådgivning om fondandelar, bör när den

förmedlar fondandelar respektive lämnar investeringsrådgivning om fondan-

delar informera kunden om att Finansinspektionens tillsyn avser också denna

verksamhet.

En försäkringsförmedlare som i samma rörelse som försäkringsförmedlingen

utövar annan verksamhet än förmedling av fondandelar eller investeringsråd-

givning om fondandelar och som inte står under Finansinspektionens tillsyn,

bör när den utövar den andra verksamheten informera kunden om att Finans-

inspektionens tillsyn inte avser denna verksamhet.

Ansvarsförsäkring

12 § En försäkringsförmedlare som inte är en anknuten försäkringsförmedlare ska

informera kunden om

1. vilken försäkringsgivare som har meddelat ansvarsförsäkringen och då ange

försäkringsgivarens firma, postadress, e-postadress och telefonnummer,

2. att den skadelidande får rikta krav på ersättning direkt mot försäkringsgivaren i

den mån han eller hon inte har fått ersättning av den försäkrade och den tid inom

vilken ett sådant krav måste framställas till försäkringsgivaren, och

3. den högsta ersättning som kan betalas ut för varje skada och för alla skador

under ett år.

För en anknuten försäkringsförmedlare ska informationen i stället avse försäkrings-

företagets ansvar enligt 6 kap. 1 § andra stycket lagen om försäkringsförmedling.

Allmänna råd

Om informationen lämnas muntligen enligt 6 kap. 4 § första stycket lagen

om försäkringsförmedling, behöver försäkringsförmedlaren bara informera

kunden om vilken försäkringsgivare som har meddelat ansvarsförsäkringen

och då ange försäkringsgivarens firma. All information enligt 12 § ovan

måste dock finnas med i den information som förmedlaren ska lämna till

kunden snarast efter det att försäkringsavtal har ingåtts på det sätt som anges

i 6 kap. 3 § lagen om försäkringsförmedling.

En försäkringsförmedlare som förmedlar fondandelar eller lämnar investe-

ringsrådgivning om fondandelar, bör när den förmedlar fondandelar eller

lämnar investeringsrådgivning om fondandelar, när det gäller ansvarsförsäk-

ringen för denna verksamhet, informera kunden om motsvarande förhållan-

den som anges 12 § första stycket 1

−3 ovan.

En försäkringsförmedlare som i samma rörelse som försäkringsförmedlingen

utövar annan verksamhet än fondandelsförmedling eller investeringsrådgiv-

ning om fondandelar, bör när den utövar den andra verksamheten informera

kunden om att ansvarsförsäkringen inte gäller för denna verksamhet.

FFFS 2007:23

13

9 kap. Underrättelse om filialetablering och gränsöverskridande

verksamhet

Underrättelse om filialetablering

1 § En försäkringsförmedlares underrättelse enligt 4 kap. 1 § första stycket lagen

om försäkringsförmedling om sin avsikt att inrätta en filial i ett annat land inom

EES ska innehålla uppgifter om

1. försäkringsförmedlarens för- och efternamn eller firma,

2. försäkringsförmedlarens person- eller organisationsnummer,

3. försäkringsförmedlarens postadress i Sverige,

4. om försäkringsförmedlaren är en anknuten försäkringsförmedlare och i så fall

vilket eller vilka försäkringsföretag som förmedlaren är anknuten till,

5. i vilket land som filialen ska inrättas,

6. filialens postadress, och

7. filialens företrädare.

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet

2 § En försäkringsförmedlares underrättelse enligt 4 kap. 2 § första stycket lagen

om försäkringsförmedling om sin avsikt att erbjuda och tillhandahålla tjänster i ett

annat land inom EES utan att inrätta filial där ska innehålla uppgifter om

1. försäkringsförmedlarens för- och efternamn eller firma,

2. försäkringsförmedlarens person- eller organisationsnummer,

3. försäkringsförmedlarens postadress i Sverige, och

4. i vilket land som verksamheten ska utövas.

10 kap. Vad försäkringsföretaget ska iaktta i samband med kontroll av

anknutna försäkringsförmedlare

Kontroll av fysisk person

1 § Vid den kontroll av en fysisk person som ska göras enligt 2 kap. 4 § lagen om

försäkringsförmedling ska försäkringsföretaget utöver det som anges i 3 kap. 3 §

förordningen om försäkringsförmedling begära att den fysiska personen lämnar en

skriftlig försäkran om att han eller hon

1. inte är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller har förvaltare

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. inte har skulder som överstiger 100 000 kronor och som verkställs hos Krono-

fogdemyndigheten,

3. inte de senaste fem åren har fått ett tillstånd eller en registrering återkallad

enligt 8 kap. 1 § lagen om försäkringsförmedling,

4. inte har ingått i ledningen för en juridisk person som under de senaste fem åren

har fått ett tillstånd eller en registrering återkallad enligt 8 kap. 1 § lagen om för-

säkringsförmedling eller har ingått i ledningen för en sådan juridisk person inom

sex månader före återkallelsen,

5. har den kunskap som krävs enligt 2 kap., och

6. har en sådan praktisk erfarenhet som avses i 2 kap.

FFFS 2007:23

14

Försäkringsföretaget får i stället begära att den fysiska personen lägger fram bevis

på de förhållanden som anges i första stycket. Bevis enligt första stycket 1–4 får

inte vara äldre än tre månader.

Det som anges i första stycket 6 gäller inte om den fysiska personen bara vid sidan

av sin huvudsakliga yrkesverksamhet ska förmedla försäkringar som kompletterar

en vara eller en tjänst.

Den som inte lämnar en skriftlig försäkran, lägger fram bevis som är äldre än tre

månader eller lägger fram bevis som visar att kraven i första stycket inte är

uppfyllda, får inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

Kontroll av juridisk person

Kontroll av den juridiska personen

2 § Vid den kontroll av en juridisk person som ska göras enligt 2 kap. 4 § lagen

om försäkringsförmedling ska försäkringsföretaget begära att en behörig företräda-

re för den juridiska personen lämnar en skriftlig försäkran om att

1. den juridiska personen inte är i konkurs eller likvidation, och

2. de anställda som ska förmedla försäkringar uppfyller de krav som ställs.

Försäkringsföretaget får i stället begära att den behöriga företrädaren lägger fram

bevis om de förhållanden som anges i första stycket. Bevisen får inte vara äldre än

tre månader.

Om den behöriga företrädaren inte lämnar en skriftlig försäkran, lägger fram bevis

som är äldre än tre månader eller lägger fram bevis som visar att kraven i första

stycket inte är uppfyllda, får den juridiska personen inte anmälas för registrering

hos Bolagsverket.

Kontroll av ledningen för den juridiska personen

3 § Vid den kontroll av ledningen för en juridisk person som ska göras enligt

2 kap. 4 § lagen om försäkringsförmedling ska försäkringsföretaget utöver det som

anges i 3 kap. 4 § förordningen om försäkringsförmedling begära att den som ska

ingå i ledningen eller vara ersättare för denne lämnar en skriftlig försäkran om att

han eller hon

1. inte är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller har förvaltare

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. inte har skulder som överstiger 100 000 kronor och som verkställs hos Krono-

fogdemyndigheten,

3. inte de senaste fem åren har fått ett tillstånd eller en registrering återkallad

enligt 8 kap. 1 § lagen om försäkringsförmedling, och

4. inte har ingått i ledningen för en juridisk person som under de senaste fem åren

har fått ett tillstånd eller en registrering återkallad enligt 8 kap. 1 § lagen om för-

säkringsförmedling eller har ingått i ledningen för en sådan juridisk person inom

sex månader före återkallelsen.

Försäkringsföretaget får i stället begära att den som ska ingå i ledningen eller vara

ersättare för denne lägger fram bevis om de förhållanden som anges i första

stycket. Bevisen får inte vara äldre än tre månader.

FFFS 2007:23

15

Vid den kontroll som ska göras av att ledningen uppfyller kraven i 3 kap. 3–8 §§

ska försäkringsföretaget, genom att begära att den som ska ingå i ledningen eller

vara ersättare för denne lämnar en skriftlig försäkran eller lägger fram bevis om de

förhållanden som anges där, försäkra sig om att det i ledningen ingår personer som

tillsammans uppfyller dessa krav.

Om någon som ska ingå i ledningen eller vara ersättare för någon i ledningen inte

lämnar en skriftlig försäkran, lägger fram bevis som är äldre än tre månader eller

lägger fram bevis som visar att kraven i första och tredje styckena inte är uppfyllda,

får den juridiska personen inte anmälas för registrering hos Bolagsverket.

Dokumentation och arkivering av kontrollen

4 § Försäkringsföretaget ska dokumentera kontrollen av en fysisk eller juridisk

person.

Dokumentationen ska utöver det som anges i 3 kap. 3 § andra stycket och 4 § andra

stycket förordningen om försäkringsförmedling innehålla

1. uppgift om den som kontrollen avser,

2. uppgift om tidpunkten för kontrollen, och

3. den försäkran som har lämnats eller de bevis som har lagts fram.

Dokumentationen ska vara lätt att söka och identifiera. Den ska arkiveras på ett

säkert och varaktigt sätt.

11 kap. Vad den juridiska personen ska iaktta i samband med kontroll

av anställda

Kontroll av anställda

1 § Vid den kontroll av en anställd som ska göras enligt 2 kap. 6 § andra stycket

lagen om försäkringsförmedling ska den juridiska personen utöver det som anges i

3 kap. 5 § förordningen om försäkringsförmedling begära att den anställde lämnar

en skriftlig försäkran om att han eller hon

1. inte är underårig, i konkurs, underkastad näringsförbud eller har förvaltare

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. inte har skulder som överstiger 100 000 kronor och som verkställs hos

Kronofogdemyndigheten,

3. inte de senaste fem åren har fått ett tillstånd eller en registrering återkallad

enligt 8 kap. 1 § lagen om försäkringsförmedling,

4. inte har ingått i ledningen för en juridisk person som under de senaste fem åren

har fått ett tillstånd eller en registrering återkallad enligt 8 kap. 1 § lagen om

försäkringsförmedling eller har ingått i ledningen för en sådan juridisk person inom

sex månader före återkallelsen,

5. har den kunskap som krävs enligt 2 kap., och

6. har en sådan praktisk erfarenhet som avses i 2 kap.

Den juridiska personen får i stället begära att den anställde lägger fram bevis om de

förhållanden som anges i första stycket. Bevis enligt första stycket 1–4 får inte vara

äldre än tre månader.

FFFS 2007:23

16

Det som anges i första stycket 6 gäller inte om den anställde bara vid sidan av sin

huvudsakliga yrkesverksamhet ska förmedla försäkringar som kompletterar en vara

eller en tjänst.

En anställd som inte lämnar en skriftlig försäkran, lägger fram bevis som är äldre

än tre månader eller lägger fram bevis som visar att kraven i första stycket inte är

uppfyllda, får inte användas som grund för ansökan om tillstånd hos Finansinspek-

tionen eller anmälan för registrering hos Bolagsverket.

Dokumentation och arkivering av kontrollen

2 § Den juridiska personen ska dokumentera kontrollen av en anställd.

Dokumentationen ska innehålla

1. uppgift om den som kontrollen avser,

2. uppgift om tidpunkten för kontrollen, och

3. den försäkran som har lämnats eller de bevis som har lagts fram.

Dokumentationen ska vara lätt att söka och identifiera. Den ska arkiveras på ett

säkert och varaktigt sätt.

Allmänna råd

Exempel på hur en juridisk person kan dokumentera en kontroll av en

anställd finns i bilagorna 1 och 2.

_______________

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 november 2007.

2. I fråga om 4 kap. 2 § samt 10 och 11 kap. gäller äldre föreskrifter för

– den som har fått tillstånd eller registrering för försäkringsförmedling eller fond-

andelsförmedling före ikraftträdandet, och

– vid ikraftträdandet pågående anställningar eller uppdrag som verkställande direk-

tör, vice verkställande direktör, styrelseledamot, styrelsesuppleant, komplementär

eller annan bolagsman i en juridisk person som har fått tillstånd eller registrering

för försäkringsförmedling eller fondandelsförmedling före ikraftträdandet.

3. I fråga om en ansökan om tillstånd för försäkringsförmedling eller fondandels-

förmedling eller en anmälan för registrering för försäkringsförmedling som kommit

in till Finansinspektionen respektive Bolagsverket före ikraftträdandet gäller äldre

föreskrifter.

INGRID BONDE

Susanne

Sundberg

FFFS 2007:23

17

Bilaga 1

Exempel på kontroll av anställd som har lämnat försäkran

Dokumentation av kontroll av en anställd

Företagets namn:______________________________________________

Företagets organisationsnummer:________________________________

Den anställdes namn:___________________________________________

Den anställdes personnummer:___________________________________

Tidpunkt för kontrollen:________________________________________

A. Försäkran

Jag försäkrar att jag

1. inte är underårig, i konkurs, underkastad näringsförbud eller har förvaltare en-

ligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. inte har skulder som överstiger 100 000 kronor och som verkställs hos Krono-

fogdemyndigheten,

3. inte de senaste fem åren har fått ett tillstånd eller en registrering återkallad en-

ligt 8 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

4. inte har ingått i ledningen för en juridisk person som under de senaste fem åren

har fått ett tillstånd eller en registrering återkallad enligt 8 kap. 1 § lagen om för-

säkringsförmedling, eller har ingått i ledningen för en sådan juridisk person inom

sex månader före återkallelsen,

5. har den kunskap som krävs enligt 2 kap. Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling, och

6. har en sådan praktisk erfarenhet som avses i 2 kap. FFFS 2005:11.

______________________________________

Datum

______________________________________

Underskrift av den anställde

B. Utdrag ur belastningsregistret

Den anställde har visat upp ett sådant utdrag som avses i 22 a § förordningen

(1999:1134) om belastningsregister. (Observera att företaget inte får behålla ut-

draget.)

______________________________________

Datum

______________________________________

Underskrift av behörig företrädare

FFFS 2007:23

18

Bilaga 2

Exempel på kontroll av anställd som har visat intyg

Dokumentation av kontroll av en anställd

Företagets namn:______________________________________________

Företagets organisationsnummer:________________________________

Den anställdes namn:___________________________________________

Den anställdes personnummer:___________________________________

Tidpunkt för kontrollen:________________________________________

A. Intyg

1. Personbevis från Skatteverket

2. Intyg från Bolagsverket om att den anställde inte är i konkurs

3. Intyg från Bolagsverket om att den anställde inte har näringsförbud

4. Intyg från Överförmyndaren om att den anställde inte har förvaltare en-

ligt 11 kap. 7 § föräldrabalken

5. Intyg från Finansinspektionen om att den anställde under de senaste fem åren

inte har fått ett tillstånd eller en registrering återkallad enligt 8 kap. 1 § lagen om

försäkringsförmedling

6. Intyg från Finansinspektionen om att den anställde inte har ingått i ledningen för

en juridisk person som under de senaste fem åren har fått ett tillstånd eller en

registrering återkallad enligt 8 kap. 1 § lagen om försäkringsförmedling eller har

ingått i ledningen för en sådan juridisk person inom sex månader före återkallelsen

7. Intyg från Kronofogdemyndigheten om att den anställde inte har skulder som

överstiger 100 000 kronor och som verkställs där

8. Utbildningsbevis

9. Tjänstgöringsintyg

(Observera att intygen ska bifogas dokumentationen.)

B. Utdrag ur belastningsregistret

Den anställde har visat upp ett sådant utdrag som avses i 22 a § förordningen

(1999:1134) om belastningsregister. (Observera att företaget inte får behålla ut-

draget.)

______________________________________

Datum

______________________________________

Underskrift av behörig företrädare