FFFS 2013:2

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag;

beslutade den 15 februari 2013.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 1, 2 och 3 förordningen

(1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkrings-

företag samt 19 b § förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. i fråga om

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovis-

ning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att bilaga 4 till föreskrifterna ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 2 kap. 1–5 §§ ska betecknas 3 kap. 4–8 §§,

dels att den nya 3 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 1 och 3 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 9 och 14 §§, 6 kap.

1 och 2 §§, 7 kap. 2 § samt 8 kap. 1, 2 och 5 §§, 4, 9, 15, 16 och 27 §§ i bilaga 1

samt 5, 10, 16 och 17 §§ i bilaga 2 samt rubriken närmast före 5 kap. 9 § ska ha

följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas 14 nya paragrafer, 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap.

9 och 10 §§, 4 kap. 3–6 §§, 5 kap. 9 a och 21–24 §§, samt 6 kap. 5 § samt närmast

före 3 kap. 9 och 10 §§, 4 kap. 3–6 §§, samt 5 kap. 21–24 §§ nya rubriker av

följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd ska tillämpas av kreditinstitut och värde-

pappersbolag när de upprättar årsredovisning, koncernredovisning och delårsrap-

porter enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepap-

persbolag.

Reglerna i 2 och 3 §§ samt 7–8 kap. gäller för sådana finansiella holdingföretag

som enligt 1 kap. 1 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag ska tillämpa bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. samma lag.

Reglerna i 2 och 3 §§, 2–4 kap., 5 kap. 21, 22 och 24 §§ samt 6 kap. gäller för

sådana filialer till utländska kreditinstitut och värdepappersbolag som ska tillämpa

lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag när de upprättar

årsredovisning enligt 14 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Reglerna i 2 och 3 §§ samt 2–4 kap. gäller för sådana filialer till utländska

kreditinstitut och värdepappersbolag som ska tillämpa lagen om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag när de upprättar årsbokslut enligt 14 § lagen

om utländska filialer m.m.

FFFS 2013:2

Utkom från trycket

den 21 februari 2013

FFFS 2013:2

2

2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med

1. godkända internationella redovisningsstandarder: internationella redovisnings-

standarder som antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 3 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002

om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IAS-förordningen),

2. institut: om inte något annat anges, a) kreditinstitut och värdepappersbolag, b)

finansiella holdingföretag när de tillämpar reglerna om koncernredovisning, och c)

filialer när de tillämpar reglerna om årsredovisning eller årsbokslut,

3. institut med internationell anknytning: ett institut som bedriver gränsöverskri-

dande verksamhet eller har en eller flera filialer utomlands eller ingår i samma

koncern som minst ett utländskt finansiellt företag, dvs. ett utländskt företag som

motsvarar ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller försäkringsföretag,

4. internationella redovisningsstandarder:

International Accounting Standards

(IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS), tolkningar från

Standing Interpretations Committee (SIC) och tolkningar från IFRS Interpretations

Committee (IFRIC),

5. noterade institut: institut vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad

marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs. institut som

omfattas av artikel 4 i IAS-förordningen,

6. onoterade institut: institut som inte är noterade institut, och

7. övertagen egendom: egendom som ett institut förvärvat för att skydda en fordran

enligt 7 kap.3 och 5 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller

7 kap. 10 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 kap.

1 § Ett institut ska tillämpa en regel i godkända internationella redovisnings-

standarder om den är förenlig med lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-

institut och värdepappersbolag och dessa föreskrifter. I annat fall ska motsvarande

regel i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och dessa

föreskrifter tillämpas.

Ett institut behöver inte tillämpa en regel i godkända internationella redovisnings-

standarder som är förenlig med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag och dessa föreskrifter, om

det i stället tillämpar motsvarande

regel i Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för

juridiska personer

.

Allmänna råd

Ett institut bör inte skriva upp finansiella tillgångar enligt 4 kap. 6 § årsredo-

visningslagen (1995:1554), jfr 4 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovis-

ning i kreditinstitut och värdepappersbolag, eller tillämpa andra i lag med-

givna valmöjligheter som inte är förenliga med godkända internationella

redovisningsstandarder, om inte något annat följer av dessa föreskrifter.

FFFS 2013:2

3

För följande standarder lämnas dessa förtydliganden:

a) IFRS 8 Rörelsesegment. Standarden behöver endast tillämpas av ett

institut som omfattas av standardens tillämpningsområde.

b) IAS 33 Resultat per aktie. Standarden behöver endast tillämpas av ett

institut som omfattas av standardens tillämpningsområde.

c) IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards

tillämpas. Lättnadsreglerna i standarden får tillämpas i den utsträckning det

är förenligt med punkt 1 avseende IFRS 1 i RFR 2 Redovisning för juridiska

personer.

2 § Vid bedömning av om ett institut har ett bestämmande inflytande över ett

annat företag krävs, utöver att villkoren i IAS 27 Koncernredovisning och separata

finansiella rapporter och SIC 12 När ska ett företag för särskilt ändamål, ett SPE,

omfattas av koncernredovisningen? är uppfyllda, att institutet har en ägarandel i

företaget, jfr 1 kap. 4 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag och 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Om ett institut saknar ägarandel men enligt IAS 27 och SIC 12 ändå har ett be-

stämmande inflytande över ett annat företag, ska det lämna upplysningar om detta i

en not. Det andra företaget ska, om det är ett institut, i en not ange vilket företag

som har det bestämmande inflytandet utan ägarandel och hur inflytandet kan

utövas.

3 kap.

1 § Balansräkningens poster ska ha det innehåll som anges i bilaga 1. Resultat-

räkningens poster ska ha det innehåll som anges i bilaga 2.

Allmänna råd

Med undantag för materiella anläggningstillgångar och immateriella anlägg-

ningstillgångar (Tillgångar, post 9), behöver inte omsättnings- och anlägg-

ningstillgångar eller kort- och långfristiga skulder klassificeras separat i

balansräkningen, jfr IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Ytterligare

tillägg till och undantag från IAS 1 följer av Rådet för finansiell

rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

I resultaträkningen bör ett institut redovisa de delsummor som framgår av

bilaga 3.

3 §1Ett institut ska göra avsättning i balansräkningen för sådana pensionsförplik-

telser till anställda som inte har täckning i en pensionsförsäkring eller i särskilt av-

skiljda tillgångar (pensionsstiftelse eller motsvarande).

Institut vars redovisade pensionsskuld i balansräkningen eller kapital i särskilt av-

skiljda tillgångar överstiger kapitalvärdet av pensionsförpliktelserna till anställda,

ska inte redovisa överskottet i balansräkningen.

Första och andra styckena gäller inte för förmånsbestämda planer som redovisas

enligt IAS 19 Ersättningar till anställda.

1 Ändringen innebär att de allmänna råden upphävs.

FFFS 2013:2

4

Förvaltade tillgångar

6 §

2

Medel som ett institut förvaltar i eget namn men för tredje mans räkning ska

redovisas i balansräkningen, om institutet har rätt att förfoga över tillgångarna.

Tillgångar som förvärvats i tredje mans namn och för dennes räkning får inte tas

upp i balansräkningen.

Allmänna råd

För att ha rätt att förfoga över medlen enligt 6 § första stycket krävs det att

institutet är ett värdepappersbolag med tillstånd att ta emot kunders medel på

eget konto enligt 2 kap. 2 § första stycket 8 lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden eller att det är ett kreditinstitut.

Avistaköp och avistaförsäljning

9 § Avistaköp och avistaförsäljningar ska redovisas per affärsdagen. Med avista-

köp och avistaförsäljning avses, när det gäller transaktioner på den svenska

marknaden, avtal med leverans inom; tre bankdagar på penning- och obligations-

marknaden eller aktiemarknaden samt två bankdagar på råvarumarknaden eller

valutamarknaden.

Innehav för handel

10 § Innehav för handel enligt IAS 39 Finansiella instrument; Redovisning och

värdering, ska redovisas som Innehav för handelsändamål enligt årsredovis-

ningslagen (1995:1554).

4 kap.

3

1 § Övertagen egendom ska klassificeras som en omsättningstillgång enligt lagen

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Om egen-

domen är en finansiell tillgång ska den klassificeras som en finansiell tillgång som

kan säljas. Om egendomen är en materiell tillgång ska den värderas som varulager.

Allmänna råd

Paragrafen anger hur övertagen egendom ska behandlas i värderingssam-

manhang. Övertagen egendom definieras i 1 kap. 2 §. För värdering av

finansiella tillgångar som kan säljas och varulager finns regler i internatio-

nella redovisningsstandarder, jfr IFRS 13 Värdering till verkligt värde och

IAS 2 Varulager.

2 Artikel 10 i direktiv 86/635/EEG.

3 Ändringen innebär att de allmänna råden till 4 kap.1 och 2 §§ lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag upphävs.

FFFS 2013:2

5

Tillämpning av IAS 39 Finansiella instrument; Redovisning och värdering

3 § Ett institut ska inte tillämpa punkt 3 avseende IAS 39 Finansiella instrument;

Redovisning och värdering i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om

undantag från IAS 39.

Leasing

4 § En leasegivare som med stöd av RFR 2 Redovisning för juridiska personer

redovisar ett finansiellt leasingavtal som ett operationellt leasingavtal

– får göra avskrivningar på den utleasade tillgången enligt annuitetsmetoden, även

om det inte skulle vara förenligt med IAS 17 Leasingavtal, jfr IAS 17 punkt 53,

och

– ska tillämpa reglerna för finansiella leasingavtal när det gäller nedskrivningar och

återföringar av nedskrivningar avseende den utleasade tillgången, jfr IAS 39 punkt

63–65.

Sociala avgifter

5 § Sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade instrument till anställda som

ersättning för köpta tjänster ska kostnadsföras fördelade på de perioder under vilka

tjänsterna utförs. Kostnaden ska då beräknas med tillämpning av samma

värderingsmodell som använts när optionerna ställdes ut. Den avsättning som görs

ska ett institut omvärdera vid varje rapporttillfälle utifrån en beräkning av de

sociala avgifter som kan komma att betalas när instrumenten löses.

Avkastningsskatt

6 § Ett institut som har valt att tillämpa IAS 19 Ersättning till anställda på sina

förmånsbestämda pensionsplaner ska löpande redovisa avkastningsskatt, som tas ut

på avsättningar i balansräkningen, i resultatet för den period skatten avser. Sådan

avkastningsskatt ska inte ingå i skuldberäkningen avseende förmånsbestämda

pensionsplaner.

5 kap.

Förvaltade tillgångar

9 §

4

För var och en av posterna i balansräkningen ska ett institut i en not lämna

uppgifter om summan av de medel som förvaltas i eget namn men för tredje mans

räkning, se 3 kap. 6 § första stycket.

9 a § Uppgifter ska lämnas i en not om summan av de tillgångar som har

förvärvats i tredje mans namn och för dennes räkning och som inte redovisas i

balansräkningen, se 3 kap. 6 § andra stycket.

14 § För upplysningar om ersättningar och förmåner till personer i ledningen finns

bestämmelser i 5 kap.1 och 2 §§ lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-

institut och värdepappersbolag, jfr 5 kap.20 och 2225 §§årsredovisningslagen

(1995:1554).

4 Artikel 10 i direktiv 86/635/EEG.

FFFS 2013:2

6

Allmänna råd

Upplysningar om väsentliga villkor i avtal med nyckelpersoner i ledande

ställning om framtida pensioner och liknande förmåner efter avslutad anställ-

ning bör även omfatta följande uppgifter:

– om pensioner är avgiftsbestämda eller förmånsbestämda,

– räkenskapsårets kostnad i förhållande till pensionsgrundande ersättning för

avgiftsbestämda pensioner,

– räkenskapsårets kostnad i förhållande till pensionsgrundande ersättning för

förmånsbestämda pensioner, samt

– för förmånsbestämda pensioner: pensionsnivån uttryckt i förhållande till

pensionsgrundande ersättning eller, i förekommande fall, i kronor och om

pensionen är villkorad av framtida anställning.

Upplysningar om andra ersättningar enligt 5 kap. 20 § årsredovisningslagen

(1995:1554) omfattar även annat arbete än som styrelseledamot eller annan

ledande befattningshavare. Dessa ersättningar avser även arvoden för upp-

drag som tillhör styrelseledamotens normala yrkesverksamhet, exempelvis

som advokat eller konsult. Det saknar betydelse om ersättningen för arbetet

betalas direkt till personen, till ett bolag eller annan tredje man.

Begreppet nyckelpersoner i ledande ställning definieras enligt

IAS

24

Upplysningar om närstående. Dessa personer bör även anses ingå i

ledningen vid tillämpning av 5 kap. 20 § tredje stycket, 22 § andra stycket

och 25 § årsredovisningslagen.

Icke återförda nedskrivningar

21 § Regler för nedskrivningar som har gjorts före ikraftträdandet av lagen

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag framgår av

punkt 5 i övergångsbestämmelserna vid införande av årsredovisningslagen

(1995:1554). Upplysningar om att en nedskrivning inte har återförts på grund av

denna övergångsregel ska anges i en not. Dessutom ska effekten av en sådan icke

återförd nedskrivning på institutets ställning och resultat anges i not.

Eget kapital

22 § Upplysningar om eget kapital enligt 5 kap.1 och 4 §§ lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag behöver inte lämnas i en not

till den del informationen ingår i en rapport över förändring i eget kapital. En

hänvisning till denna rapport ska i sådana fall lämnas i en not till eget kapital.

Mindre onoterade värdepappersbolag

23 § Ett onoterat värdepappersbolag vars balansomslutning för de två senaste

räkenskapsåren inte överstiger 1 000 prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäk-

ringsbalken (2010:110), behöver enbart lämna upplysningar enligt följande god-

kända internationella redovisningsstandarder:

– IFRS 4 Försäkringsavtal.

– IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar.

– IFRS 13 Värdering till verkligt värde.

– IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, i den del som avser upplysningar om

kapital.

FFFS 2013:2

7

– IAS 7 Rapport över kassaflöden.

– IAS 10 Händelser efter rapportperioden.

– IAS 16 Materiella anläggningstillgångar, med de tillägg som framgår av punkt 4

avseende IAS 16 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

– IAS 17 Leasingavtal, med de undantag och tillägg som framgår av punkt 1

avseende IAS 17 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

– IAS 18 Intäkter.

– IAS 19 Ersättningar till anställda, med de undantag och tillägg som framgår av

punkt 1 avseende IAS 19 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om

pensionsförpliktelserna är av väsentlig storlek.

– IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser.

– IAS 23 Lånekostnader.

– IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar.

– IAS 38 Immateriella tillgångar, med det tillägg som framgår av punkt 3 och 6

avseende IAS 38 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

– IAS 40 Förvaltningsfastigheter, med det tillägg som framgår av punkt 3

avseende IAS 40 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Första stycket ska inte tillämpas om institutet

– upprättar eller omfattas av en koncernredovisning, eller

– har en internationell anknytning.

Ett institut ska i noten som redogör för tillämpade redovisningsprinciper ange om

det har tillämpat denna lättnad.

Filialer till utländska företag

24 § Filialer till ett utländskt företag som motsvarar ett kreditinstitut, värdepap-

persbolag eller försäkringsföretag, behöver inte lämna några upplysningar enligt

godkända internationella redovisningsstandarder eller RFR 2 Redovisning för

juridiska personer.

6 kap.

1 § Upplysningar som ska lämnas i förvaltningsberättelsen enligt dessa föreskrifter

får lämnas på annan plats i årsredovisningen. I sådana fall ska förvaltnings-

berättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna lämnas.

2 § Finansiella nyckeltal och sammandrag av resultat- och balansräkningarna ska

redovisas i en flerårsöversikt för åtminstone de senaste fem åren.

Femårsöversikten ska upprättas i enlighet med de redovisningsprinciper som

tillämpas i den senaste årsredovisningen, om det inte är förenat med särskilda svå-

righeter att göra en sådan omräkning. Om institutet inte har gjort någon omräkning,

ska det upplysa om detta och ange skälen.

5 § Upplysningar ska lämnas om hur nya eller ändrade internationella redovis-

ningsstandarder, som har publicerats men ännu inte tillämpats, kommer att påverka

kapitalkravet, kapitalbasen och stora exponeringar vid tidpunkten för övergången.

Beloppsuppgifter ska lämnas om det inte är praktiskt ogenomförbart.

FFFS 2013:2

8

7 kap.

2 § Internationella redovisningsstandarder som antagits av Europeiska kommis-

sionen i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisnings-

standarder

(

IAS-förordningen), ska tillämpas när en koncernredovisning upprättas,

oavsett om institutet är noterat eller onoterat, jfr 7 kap. 8 § lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Ett moderföretag ska i koncernredovisningen tillämpa reglerna i

a) 5 kap. 14 § om ersättningar och förmåner till ledningen,

b) 5 kap. 20 § om föreskriftsenlighet, och

c) 6 kap. om förvaltningsberättelse, femårsöversikt och kapitaltäckningsanalys.

Allmänna råd

Ett institut bör tillämpa Rådet för finansiell rapporterings rekommendation

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner i koncernredovis-

ningen. Denna rekommendation bör tillämpas med de avvikelser och tillägg

som följer av bestämmelser i lagen (1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag, se 7 kap. 7 § samma lag.

Uttalanden från Rådet för finansiell rapportering (UFR) bör tillämpas på

samma sätt som RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

För följande standarder lämnas dessa förtydliganden:

a) IFRS 8 Rörelsesegment. Standarden behöver endast tillämpas i koncern-

redovisningen av ett institut som omfattas av standardens tillämpnings-

område.

b) IAS 33 Resultat per aktie. Standarden behöver endast tillämpas i koncern-

redovisningen av ett institut som omfattas av standardens tillämpnings-

område.

Kapitaltäckningsanalys i finansiella holdingföretag

En kapitaltäckningsanalys ska ingå i koncernredovisningen för ett finansiellt

holdingföretag enligt 7 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag. Analysen ska enligt hänvisningen till

6 kap. 3 § samma lag avse den finansiella företagsgrupp för vilken holding-

företaget är moderföretag.

Kapitaltäckningsanalysen ska även avse ett finansiellt konglomerat, om

holdingföretaget är skyldigt att rapportera kapitaltäckningen för konglo-

meratet till en tillsynsmyndighet.

Närmare regler om kapitaltäckningsanalysens innehåll finns i 6 kap. 4 §.

FFFS 2013:2

9

8 kap.

1 §5 Ett noterat institut som inte omfattas av en koncernredovisning ska utöver de

upplysningar som krävs enligt 9 kap. lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-

institut och värdepappersbolag även tillämpa IAS 34 Delårsrapportering, samt

lämna de upplysningar som framgår av 2–4 §§.

Institut som inte omfattas av första stycket behöver endast tillämpa 9 kap. lagen om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt lämna de upplysningar

som framgår av 2–4 §§.

2 § Översiktliga upplysningar enligt 6 kap. 5 § om hur nya eller ändrade inter-

nationella redovisningsstandarder, som har publicerats men ännu inte tillämpats,

kommer att påverka kapitalkravet, kapitalbasen och stora exponeringar ska lämnas

i delårsrapporten.

5 § Ett institut ska i en delårsrapport för koncernen tillämpa IAS 34 och 2–4 §§.

Allmänna råd

Ett institut bör även tillämpa Rådet för finansiell rapporterings rekom-

mendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, och

uttalanden från Rådet för finansiell rapportering UFR när det upprättar

delårsrapport för koncernen.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2013 och tillämpas på årsbokslut,

årsredovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter som upprättas för

räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2013 eller senare.

MARTIN ANDERSSON

Jorma

Kyrö

5 Ändringen innebär även att de allmänna råden upphävs.

FFFS 2013:2

10

Bilaga 1

4 §6Tillgångar: Post 3 — Utlåning till kreditinstitut. Posten omfattar fordringar

på kreditinstitut och centralbanker. Med kreditinstitut avses även utländska institut

av motsvarande slag, inklusive internationella bankinrättningar.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte för

1. fordringar som representeras av obligationer eller andra räntebärande värde-

papper som ska tas upp under Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. (Till-

gångar, post 2) eller Obligationer och andra räntebärande värdepapper (Tillgångar,

post 5),

2. tillgodohavanden hos centralbanker som kan disponeras fritt när som helst och

som ska tas upp under Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker (Tillgångar,

post 1), och

3. fordringar på sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra

stycket.

Allmänna råd

Fordringar på centralbanker och kreditinstitut omfattar clearingfordringar på

berörda institut.

Vid en äkta återköpstransaktion redovisar mottagande part enligt 3 kap. 8 §

andra stycket den erlagda köpeskillingen som en fordran på överförande

part. Fordran bör redovisas under denna post om överförande part är ett

kreditinstitut eller en centralbank. I övriga fall redovisas fordran under

Utlåning till allmänheten (Tillgångar, post 4).

En fordran i form av kontantsäkerhet vid värdepappersupplåning bör redo-

visas under denna post om långivaren är ett kreditinstitut eller en

centralbank. I övriga fall redovisas fordran under Utlåning till allmänheten

(Tillgångar, post 4).

Om motparten har rätt enligt avtal eller sedvänja att sälja eller vidarepant-

sätta annan säkerhet än kontantsäkerhet, bör den överförande parten dels

omklassificera tillgången i sin balansräkning, exempelvis som utlånad

tillgång, pantsatta egetkapitalinstrument eller fordran enligt återköpsavtal,

dels redovisa den skilt från andra tillgångar, jfr IAS 39 Finansiella

instrument: Redovisning och värdering.

9 §7 Tillgångar: Post 8 — Aktier och andelar i koncernföretag. Här redovisas

innehav av aktier och andelar i koncernföretag samt teckningsrätter och delrätter på

aktier i koncernföretag, jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Allmänna råd

Under denna post bör ett institut även redovisa derivatinstrument avseende

aktier och andelar i koncernföretag.

15 §

8

Skulder, avsättningar och eget kapital: Post 1 — Skulder till kredit-

institut. Posten omfattar skulder till kreditinstitut och centralbanker. Med

6 Artikel 15 i direktiv 86/635/EEG.

7 Artikel 8 i direktiv 86/635/EEG.

8 Artikel 18 i direktiv 86/635/EEG.

FFFS 2013:2

11

kreditinstitut avses även utländska institut av motsvarande slag, inklusive

internationella bankinrättningar.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte för

1. obligationer eller andra värdepapper som redovisas under Emitterade värde-

papper m.m. (Skulder, avsättningar och eget kapital, post 3),

2. skulder som redovisas under Efterställda skulder (Skulder, avsättningar och eget

kapital, post 7), och

3. skulder till sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra

stycket.

Allmänna råd

Skulder till centralbanker och kreditinstitut omfattar clearingskulder till be-

rörda institut.

Vid en äkta återköpstransaktion redovisar överförande part enligt 3 kap. 8 §

andra stycket den mottagna köpeskillingen som en skuld till mottagande

part. Om mottagande part är ett kreditinstitut eller en centralbank bör skul-

den redovisas under denna post. I övriga fall redovisas skulden under In- och

upplåning från allmänheten (Skulder, avsättningar och eget kapital, post 2).

En skuld till följd av att långivaren har tagit emot kontantsäkerhet vid värde-

papperslån bör redovisas under denna post om låntagaren är ett kreditinstitut

eller en centralbank. I övriga fall redovisas skulden under In- och upplåning

från allmänheten (Skulder, avsättningar och eget kapital, post 2).

16 § 9 Skulder, avsättningar och eget kapital: Post 2 — In- och upplåning från

allmänheten. Här redovisas all in- och upplåning från allmänheten, dvs. från andra

än kreditinstitut och centralbanker. Här redovisas även in- och upplåning från

Riksgäldskontoret.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte för

1. upplåning i form av obligationer eller andra värdepapper som redovisas under

Emitterade värdepapper m.m. (Skulder, avsättningar och eget kapital, post 3), och

2. skulder som ska tas upp under Efterställda skulder (Skulder, avsättningar och

eget kapital, post 7).

Under delpost 2.a Inlåning redovisas insatta sparmedel i bank samt de medel som

förvaltas i eget namn men för tredje mans räkning.

27 § Skulder, avsättningar och eget kapital: Post 13 — Balanserad vinst eller

förlust. Här redovisas balanserad vinst eller ansamlad förlust.

Allmänna råd

Om institutet förvärvar egna aktier minskas fritt eget kapital med utgiften för

förvärvet. Vid överlåtelse av egna aktier ökas fritt eget kapital med inkom-

sten av överlåtelsen. Se 5 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag och 5 kap. 14 § andra stycket årsredo-

visningslagen (1995:1554).

Av 5 kap. 4 § i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag framgår det hur ett kreditinstitut ska dela in sitt egna kapital.

9 Artikel 19 i direktiv 86/635/EEG.

FFFS 2013:2

12

Bilaga 2

5 §

10

Post 4 — Erhållna utdelningar. Här redovisas all utdelning från aktier och

andelar, inklusive utdelning från intresseföretag och koncernföretag. Här redovisas

även erhållna koncernbidrag från dotterföretag om institutet

inte har valt som

princip att redovisa dessa som bokslutsdisposition eller valt att redovisa erhållna

koncernbidrag från dotterföretag på en separat rad i resultaträkningen närmast efter

posten Erhållna utdelningar.

10 §

11

Post 9 — Allmänna administrationskostnader. Här redovisas

1.

personalkostnader, inklusive löner och arvoden, bonus och provisioner,

pensionskostnader och andra sociala kostnader, och

2. övriga administrationskostnader.

Även institut som tillämpar undantaget från IAS 19 i RFR 2 Redovisning för

juridiska personer och redovisar förmånsbestämda pensionsplaner enligt dessa

principer, får redovisa räntedelen av årets pensionskostnader i denna post.

Allmänna råd

Övriga administrationskostnader omfattar bl.a. hyres-, revisions-, utbild-

nings-, IT, telekommunikations-, rese- och representationskostnader samt

kassadifferenser.

16 § Post 14A — Andelar i intresseföretags resultat. Här redovisas koncernens

andel i resultatet för de intresseföretag som redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Utdelning från intresseföretag redovisas i post 4 – Erhållna utdelningar.

17 § Post 15 — Bokslutsdispositioner. Här redovisas avsättningar till och upplös-

ningar av obeskattade reserver samt lämnade och erhållna koncernbidrag om

institutet har valt som princip att redovisa dessa som bokslutsdispositioner (jfr 5 §

post 4 – Erhållna utdelningar).

Avsättningar och upplösningar av obeskattade reserver ska inte redovisas i en

koncernresultaträkning.

Den uppskjutna skattekostnaden ska redovisas under den

skattepost som är tillämplig (post 16 Skatt på årets resultat eller post 17 Övriga

skatter).

10 Artikel 30 i direktiv 86/635/EEG.

11 Artikel 27 i direktiv 86/635/EEG.