FFFS 2013:8

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av

säkerhetsreserv;

beslutade den 25 juni 2013.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av förordningen (2000:1127) om

bemyndigande för Finansinspektionen att meddela verkställighetsföreskrifter om

säkerhetsreserver i skadeförsäkringsföretag, och lämnar allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för skadeförsäkringsföretag som

driver skadeförsäkringsrörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).

2 kap. Avsättning till säkerhetsreserv

1 § Ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv får per balansdagen inte redovisas

till ett högre belopp än vad som framgår av 2í5 §§.

Företaget får inte göra avsättning till säkerhetsreserven för kända oreglerade skador

avseende sjukränta, livränta eller för försäkring där premien bestämts för längre tid

än tio år. Däremot får företaget göra avsättning till säkerhetsreserv för sjuk- och

livränta som avser okända skador.

2 § Den maximala säkerhetsreserven i ett skadeförsäkringsföretag utgörs av det

högsta av

1. summan av de maximibelopp per försäkringsgren som följer av 4 och 5 §§,

2. 100 prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110), eller

3. tre gånger det högsta faktiska självbehållet för enskild risk.

Företaget får endast göra avsättning till säkerhetsreserv för sådan försäkring som

ryms under de försäkringsgrenar som anges i 4 §.

Allmänna råd

Första stycket 3 bör tolkas som det självbehåll som tillämpas i företagets

återförsäkringsavtal för enskilda risker. Det bör inte tolkas som t.ex.

maximal skadekostnad enligt ett eventuellt s.k. stop loss-avtal, dvs. åter-

försäkring där försäkringsersättningen vanligen beror på det sammanlagda

skadeutfallet för ett bestånd om detta under ett år överstiger en viss nivå

enligt återförsäkringsavtalet. I beräkningen bör företaget bortse från (för-

väntat) antal s.k. reinstatements, dvs. tilläggspremier som återförsäkrings-

givaren kan kräva efter en skada för att upprätthålla fortsatt återförsäkrings-

skydd.

FFFS 2013:8

Utkom från trycket

den 2 juli 2013

FFFS 2013:8

2

3 § Ett skadeförsäkringsföretag ska beräkna maximalt avsättningsbelopp (maximi-

beloppet) för en försäkringsgren enligt 4 § som andelar av premieinkomst och

avsättning för oreglerade skador, i båda fallen för egen räkning.

4 § För att bestämma maximibeloppet för en försäkringsgren gäller följande

formler.

Premieinkomsten anges med P och avsättning för oreglerade skador med E.

Med UK avses utjämningsavsättning för direkt kreditförsäkring enligt 5 kap. 10 §

försäkringsrörelselagen (2010:2043). Maximibeloppet för kreditförsäkring är redu-

cerat med värdet av denna reserv, men ska vara lägst 0.

a. Direktförsäkring i Sverige, utom kreditförsäkring och borgensförsäkring

Försäkring som avser:

– sjuk- och olycksfallsförsäkring:

0,10P+0,20E

– trygghetsförsäkring vid arbetsskada:

0,00P+0,45E

– hem- och villaförsäkring:

0,50P+0,25E

– företags- och fastighetsförsäkring:

0,50P+0,20E

motorfordonsförsäkring:

0,75P+0,40E

trafikförsäkring:

0,25P+0,15E

sjöfartsförsäkring:

2,00P+0,20E

luftfartsförsäkring:

2,00P+0,15E

transportförsäkring:

0,50P+0,40E

– avgångsbidragsförsäkring:

0,30P+0,15E

hagelskadeförsäkring:

1,20P+0,15E

husdjursförsäkring:

0,50P+1,00E

arbetslöshetsförsäkring:

3,00P+0,00E

b. Direkt försäkring, utom kreditförsäkring och borgensförsäkring, i utlandet

Direkt försäkring som av ett svenskt skadeförsäkringsföretag meddelas genom

gränsöverskridande verksamhet eller från ett fast driftsställe (filial eller agentur) i

utlandet:

1,50P+0,45E

FFFS 2013:8

3

c. Direkt försäkring kredit och borgen i Sverige eller utlandet

6,00P+0,00EíUK

d. Mottagen återförsäkring

Om återförsäkringen är avgiven från ett svenskt försäkringsföretag som ingår i

samma koncern som det mottagande skadeförsäkringsföretaget, tillämpas samma

formel för maximibelopp som gäller om affären behålls i det avgivande företaget,

dvs. enligt a, b eller c. Med koncern avses här en koncern enligt aktiebolagslagen

(2005:551), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar eller försäkrings-

rörelselagen (2010:2043).

I annat fall gäller följande:

kreditåterförsäkring:

6,00P+0,00E

– övrig försäkring:

1,50P+0,45E

5 § Trots det som anges i 4 § får maximibeloppet för krigsrisker beräknas som

2P+0,00E. Maximibeloppet för atomförsäkring beräknas som det högsta av

beloppen 10P+0,00E och högsta individuella ansvarighetsbeloppet för egen

räkning.

6 § Företag i en koncern vilka sinsemellan har rätt att lämna eller ta emot koncern-

bidrag enligt 35 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) får i stället för 1í5 §§

tillämpa följande regel. Summan av koncernföretagens säkerhetsreserver får högst

uppgå till summan av företagens maximala säkerhetsreserver, beräknade för varje

enskilt företag enligt bestämmelserna i 1í5 §§.

7 § Ett företag som väljer att göra avsättningar till säkerhetsreserven enligt 6 §

måste ha Finansinspektionens medgivande för att i stället kunna tillämpa reglerna i

1í5 §§.

3 kap. Upplösning av säkerhetsreserv

1 § För ett skadeförsäkringsföretag som tillämpar bestämmelserna i 2 kap. 4–5 §§

gäller följande.

Om säkerhetsreserven (S) vid redovisningsperiodens ingång är större än det

maximala belopp (M) som beräknats vid periodens utgång, enligt reglerna i 2 kap.

1í5 §§, ska överskjutande belopp (Ö = SíM) upplösas.

Denna obligatoriska upplösning (Ö) av säkerhetsreserven (S) jämställs med ett

bidrag för att täcka eventuell förlust (F), dvs. när resultaträkningens post I.10

”Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat” efter återläggning av post I.6

”Återbäring och rabatter” (efter avgiven återförsäkring) är ett negativt belopp (F).

Om den obligatoriska upplösningen (Ö) är 0, eller är mindre än förlusten (F), får en

ytterligare frivillig upplösning (U) göras. Det sammanlagda upplösta beloppet (Ö +

U) får dock inte vara större än förlusten (F).

FFFS 2013:8

4

2 § För en koncern som tillämpar alternativregeln i 2 kap. 6 § gäller följande.

Om den sammanlagda säkerhetsreserven för koncernens skadeförsäkringsföretag

(SK) vid redovisningsperiodens ingång är större än det maximala belopp (MK) som

beräknats vid periodens utgång, ska överskjutande belopp (ÖK = SKíMK) upplösas.

Det upplösta beloppet (ÖK) får fritt fördelas mellan koncernens

skadeförsäkringsföretag.

Denna obligatoriska upplösning (ÖK) av säkerhetsreserven (SK) jämställs med ett

bidrag för att täcka eventuell förlust (FK), dvs. när koncernresultaträkningens post

I.10 ”Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat” efter återläggning av post I.6

”Återbäring och rabatter” (efter avgiven återförsäkring) är ett negativt belopp (FK).

Om den obligatoriska upplösningen (ÖK) är 0, eller är mindre än förlusten (FK), får

en ytterligare frivillig upplösning (UK) göras. Det sammanlagda upplösta beloppet

K + UK) får dock inte vara större än förlusten (FK). Ett sådant upplöst belopp får

också fördelas fritt mellan koncernens skadeförsäkringsföretag.

3 § Ett skadeförsäkringsföretag ska redovisa den upplösta säkerhetsreserven under

post III.11 Bokslutsdispositioner.

4 kap. Undantag från regler för beräkning av säkerhetsreserv

1 § Det som anges i 2í3 kap. gäller för ett skadeförsäkringsföretag som verkar

under normala förhållanden och har ett normalt bestånd.

Finansinspektionen kan dock besluta om undantag från dessa bestämmelser, om det

finns särskilda skäl.

Allmänna råd

Exempel på när ett undantag kan ges från reglerna är om det i beståndet

ingår

– flerårsbetalda försäkringar eller försäkringstyper med ett mycket oregel-

bundet skadeförlopp, t.ex. återförsäkring av typen ”Excess of Loss”, dvs.

återförsäkring där försäkringsersättningen grundas på den del av en skada

som överstiger en viss nivå som anges i återförsäkringsavtalet,

– försäkringar som grundas på kollektivavtal mellan arbetsmarknadens par-

ter, eller

– försäkringar som är beroende av utländsk lagstiftning.

2 § Om det finns synnerliga skäl kan Finansinspektionen besluta om undantag från

principen enligt 3 kap. om att upplösning av säkerhetsreserven endast får göras för

att täcka förluster avseende posten I.10 ”Skadeförsäkringsrörelsens tekniska

resultat”.

Allmänna råd

Ett exempel är när årets förlust i ett skadeförsäkringsaktiebolag efter

maximal upplösning av säkerhetsreserven enligt 3 kap. 1 § är så stor att det

egna kapitalet är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet.

FFFS 2013:8

5

Ett annat fall är när stora skadeutbetalningar leder till avsevärda förluster i

finansrörelsen i det icke-tekniska resultatet, genom att t.ex. tillgångar måste

avyttras vid en olämplig tidpunkt och till ett värde som väsentligt understiger

det bokförda värdet.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2013 och tillämpas på räkenskapsår

som påbörjas den 1 januari 2013 eller senare.

2. Genom föreskrifterna upphävs Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2011:9) om normalplan för skadeförsäkringsföretag beräkning av säker-

hetsreserv.

3. Ett skadeförsäkringsföretag får tillämpa den gamla författningen för räkenskaps-

år som avslutas senast den 31 december 2013, under förutsättning att företaget

skriftligen underrättar Finansinspektionen om detta.

MARTIN ANDERSSON

Erik

Elvers