FFFS 2016:32

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:1) om information om ränta på bostadskrediter

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2015:1) om information om ränta på

bostadskrediter;

beslutade den 12 december 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 2 förordningen (2004:329)

om bank- och finansieringsrörelse samt 12 § 5 förordningen (2016:1033) om

verksamhet med bostadskrediter att 1 och 2 §§ i Finansinspektionens föreskrifter

(FFFS 2015:1) om information om ränta på bostadskrediter ska ha följande lydelse.

1 § Dessa föreskrifter gäller för följande företag som lämnar bostadskrediter till

konsumenter:

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar, och

6. kreditgivare med tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostads-

krediter.

2 § I föreskrifterna ska termer och uttryck ha samma betydelse som i 2 kap. 1 §

lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, 1 kap. 5 § lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 2 § konsumentkreditlagen

(2010:1846) och Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2014:11) om krediter i

konsumentförhållanden.

I stället för vad som följer av första stycket används termen bostadskredit i dessa

föreskrifter endast i betydelsen en kredit som är förenad med panträtt i fast

egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller som är förenad med

motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017.

ERIK THEDÉEN

Roger

Jacobsson

FFFS 2016:32

Utkom från trycket

den 16 december 2016