FFFS 2020:17

om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2004:10) för revisorer förordnade av Finansinspektionen

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Allmänna råd

om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS

2004:10) för revisorer förordnade av Finansinspektionen;

beslutade den 13 oktober 2020.

Finansinspektionen beslutar i fråga om Finansinspektionens allmänna råd (FFFS

2004:10) för revisorer förordnade av Finansinspektionen att 1 § ska ha följande

lydelse.

1 §1 Dessa allmänna råd gäller för revisorer som har förordnats av

Finansinspektionen enligt följande bestämmelser:

17 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),

13 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

8 kap. 9 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

5 § förordningen (1970:68) om tillsyn över hypoteksinstituten,

10 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

23 kap. 7 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och

10 kap. 7 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

_______________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 november 2020.

ERIK THEDÉEN

Nanny Hiort

1 Ändringen innebär att 69 § lagen (1972:262) om understödsföreningar har tagits bort ur

förteckningen.

FFFS 2020:17

Utkom från trycket

den 19 oktober 2020