FFFS 2020:24

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag

och tjänstepensionsföretag;

beslutade den 13 oktober 2020.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4, 5, 7 och 8 §§ förordningen

(1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkrings-

företag i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

(FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

dels att 1 kap. 1 §, 7 kap. 2 § och rubriken närmast före 7 kap. 2 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 7 kap. 4 och 5 §§, och närmast före

7 kap. 4 § en ny rubrik av följande lydelse.

Finansinspektionen lämnar även följande allmänna råd.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för försäkringsaktiebolag, ömsesidiga

försäkringsbolag och försäkringsföreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen

(2010:2043), samt för tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag

och tjänstepensionsföreningar som omfattas av lagen (2019:742) om tjänste-

pensionsföretag, om inget annat följer av femte stycket.

Bestämmelserna i 2 och 3 §§ samt 7 och 8 kap. gäller för sådana finansiella holding-

företag som enligt 1 kap. 1 § tredje stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag ska tillämpa 7 kap. samma lag, när de upprättar koncern-

redovisning.

Bestämmelserna i 2 och 3 §§ samt 2–4 och 6 kap. gäller för sådana filialer till

utländska försäkringsföretag och utländska tjänstepensionsinstitut som ska tillämpa

lagen om årsredovisning i försäkringsföretag när de upprättar årsredovisning enligt

6 kap. 3 a § bokföringslagen (1999:1078). Bestämmelserna i 2–4 kap. gäller för

filialer till utländska försäkringsföretag och tjänstepensionsinstitut som ska tillämpa

lagen om årsredovisning i försäkringsföretag när de upprättar årsbokslut enligt 6 kap.

3 b § bokföringslagen.

Bestämmelserna i 2 och 3 §§ samt 2–4 kap. tillämpas även på årsbokslut som upp-

rättas för sådan verksamhet som avser skadeförsäkring, återförsäkring av skade-

försäkring, eller verksamhet som drivs av tjänstepensionsinstitut, och som drivs från

fasta driftställen av generalagenter eller generalrepresentationer enligt 2 kap. 8 §

bokföringslagen och tillämpas på motsvarande sätt som anges i den paragrafen.

Dessa föreskrifter och allmänna råd ska inte tillämpas av sådana ömsesidiga för-

säkringsbolag och försäkringsföreningar som har undantag enligt 1 kap. 1 § fjärde

FFFS 2020:24

Utkom från trycket

den 19 oktober 2020

FFFS 2020:24

2

stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och som får tillämpa bestäm-

melser om förenklad årsredovisning. Detta gäller om inte annat följer av

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad

årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag.

Dessa föreskrifter och allmänna råd ska inte tillämpas av sådana specialföretag som

avses i 1 kap. 12 § 11 försäkringsrörelselagen.

Allmänna råd

Tillägget i fjärde stycket innebär att dessa föreskrifter och allmänna råd

tillämpas på motsvarande sätt som för en filial. Varje skadeförsäkringsföretag

som driver verksamhet genom en generalrepresentation anses utgöra en

självständig filial i förhållande till ett annat skadeförsäkringsföretag som

driver verksamhet genom samma generalrepresentation. Se 4 kap. 8 § bok-

föringslagen.

2 kap.

Tillämpning av internationella redovisningsstandarder

Allmänna råd

1. Alla företag bör tillämpa godkända internationella redovisningsstandarder

om inte något annat krävs enligt lag eller annan författning, eller följer av

dessa föreskrifter och allmänna råd.

För följande standarder lämnas detta förtydligande:

IAS 33 Resultat per aktie. Standarden behöver endast tillämpas av företag

som omfattas av standardens tillämpningsområde.

IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 4 Försäkringsavtal. Ett försäkrings-

företag som utnyttjar det tidsbegränsade undantaget i IFRS 4 från

tillämpningen av IFRS 9 bör under den perioden, i stället för vad som anges

om IFRS 9 i dessa föreskrifter och allmänna råd och i RFR 2 Redovisning för

juridiska personer, tillämpa motsvarande bestämmelser i IAS 39. Det tids-

begränsade undantaget medges enligt punkterna 20A–20K i IFRS 4.

Internationella redovisningsstandarder som inte är godkända får tillämpas i

den utsträckning de inte strider mot godkända standarder, lag, annan för-

fattning eller mot dessa föreskrifter och allmänna råd.

2. Alla företag bör tillämpa rekommendationen RFR 2 Redovisning för

juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering, om inte annat följer

av lag, annan författning eller av dessa föreskrifter och allmänna råd.

Uttalanden från Rådet för finansiell rapportering (UFR) bör tillämpas på

samma sätt som RFR 2, om inte annat följer av lag, annan författning eller

dessa föreskrifter och allmänna råd.

3. Utöver vad som följer av punkten 2 tillämpas internationella redovisnings-

standarder med följande begränsningar på grund av lagen (1995:1560) om års-

redovisning i försäkringsföretag:

FFFS 2020:24

3

a) Företag redovisas inte som moderföretag och dotterföretag om en ägarandel

saknas. Se 1 kap. 3 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och

1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554). Om ett företag saknar ägar-

andel, men ändå har ett bestämmande inflytande över ett annat företag, bör det

förstnämnda företaget lämna tilläggsupplysningar för att ge en rättvisande

bild. Se 2 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och 2 kap. 3 §

årsredovisningslagen. I så fall bör det andra företaget ange vilket företag som

har bestämmande inflytande utan ägarandel och hur inflytandet kan utövas.

b) Redovisningen av ett instrument eller dess delar som en skuld eller eget

kapital, i enlighet med den ekonomiska innebörden av villkoren, tillämpas inte

hos utgivaren till den del instrumentet avser vad som ska klassificeras som ett

eget kapital enligt lag eller annan författning. Se 3 kap. 4 § lagen om års-

redovisning i försäkringsföretag och 3 kap. 10 a och 10 b §§ årsredovisnings-

lagen.

Utgivaren bör i en not lämna upplysningar om klassificeringen i enlig-

het med den ekonomiska innebörden.

c) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risk, ska enligt lagen

om årsredovisning i försäkringsföretag alltid värderas till verkligt värde. Se

4 kap. 2 § samma lag.

d) Förutbetalda anskaffningskostnader för avtal om försäkring ska enligt lagen

om årsredovisning i försäkringsföretag under vissa förutsättningar tas upp som

en tillgång. Se 4 kap. 8 § samma lag.

e) Nedskrivningar som har gjorts innan lagen om årsredovisning i försäkrings-

företag trädde i kraft får inte återföras. Se punkten 5 i övergångsbestäm-

melserna vid införande av årsredovisningslagen. Upplysningar om att en

nedskrivning inte har återförts av detta skäl och bedömningen av effekten på

företagets ställning och resultat bör lämnas i en not.

f) IFRS 8 Rörelsesegment behöver inte tillämpas i årsredovisningen, oavsett

om företaget upprättar en koncernredovisning eller inte. För försäkrings-

företag och tjänstepensionsföretag vars rörelse omfattar flera försäkrings-

grenar finns i stället bestämmelser om resultatanalys i 2 kap. 1 § och 6 kap.

3 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag samt 6 kap. 3 § dessa före-

skrifter och allmänna råd.

g) Upplysningar om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget

står för ska lämnas i förvaltningsberättelsen enligt 6 kap. 1 § lagen om års-

redovisning i försäkringsföretag. Dessa upplysningar omfattar även de upp-

lysningar som bör lämnas enligt IFRS 4 om karaktären och omfattningen av

de risker som härrör från försäkringsavtal. Enligt IFRS 4 ska dessa upplys-

ningar lämnas i en not. Upplysningarna får lämnas i förvaltningsberättelsen

om en notupplysning lämnas med en hänvisning till den plats där dessa

uppgifter lämnas.

h) Upplysningar om eget kapital enligt 3 kap. 4 § lagen om årsredovisning i

försäkringsföretag kan lämnas i en not, i en balansräkning, i en rapport över

förändring i eget kapital eller i en rapport som specificerar övrigt totalresultat.

Om upplysningen enbart lämnas i en rapport över förändringen i eget kapital

eller i en rapport som specificerar övrigt totalresultat, bör en notupplysning

lämnas med en hänvisning till den rapporten.

FFFS 2020:24

4

i) Ett onoterat försäkringsföretag eller ett onoterat tjänstepensionsföretag

behöver inte upprätta en kassaflödesanalys, jämför IAS 1 Utformning av

finansiella rapporter.

4. Utöver vad som följer av punkterna 2 och 3 tillämpas internationella

redovisningsstandarder, rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska

personer från Rådet för finansiell rapportering samt uttalanden från Rådet för

finansiell rapportering (UFR) med följande anpassningar.

a) Avistaköp och avistaförsäljningar bör redovisas per affärsdagen även om

det inte krävs enligt lag. När det gäller transaktioner på den svenska

marknaden innebär avistaköp och avistaförsäljning avtal med leverans inom

två bankdagar på penning- och obligationsmarknaden, aktiemarknaden,

råvarumarknaden samt valutamarknaden.

b) Sådana Placeringstillgångar (C) som inte är finansiella instrument får

försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag omvärdera till verkligt värde

med stöd av särskilda bestämmelser i lagen om årsredovisning i försäkrings-

företag. Byggnader och Mark (C.1) kan därför värderas till verkligt värde, om

samtliga tillgångar i posten värderas på samma sätt. Se 4 kap. 5 § samma lag.

Rörelsefastigheter får till skillnad från det som anges i internationella

redovisningsstandarder redovisas och värderas på samma sätt som för-

valtningsfastigheter. Om undantaget utnyttjas bör upplysningarna om en

alternativ värdering med utgångspunkt i anskaffningsvärdet enligt 4 kap. 7 §

samma lag lämnas uppdelade på rörelsefastigheter och förvaltningsfastig-

heter.

c) Det som anges om balanserade vinstmedel i internationella redovisnings-

standarder eller i rekommendationerna från Rådet för finansiell rapportering,

bör i stället avse konsolideringsfond i livförsäkringsföretag och tjänste-

pensionsföretag som inte får dela ut vinst. Se 3 kap. 4 § lagen om års-

redovisning i försäkringsföretag.

d) Innehav för handel enligt IFRS 9 Finansiella instrument, bör redovisas som

Innehav för handelsändamål enligt årsredovisningslagen.

e) Ett företag bör inte tillämpa punkt 2 om IFRS 9 i RFR 2 Redovisning för

juridiska personer.

f) Ett företag får tillämpa lättnadsreglerna i IFRS 1 Första gången

International Financial Reporting Standards tillämpas, i den utsträckning det

är förenligt med punkt 2 om IFRS 1 i RFR 2 Redovisning för juridiska

personer.

g) Även företag som tillämpar undantaget från IAS 19 Ersättning till anställda

i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, och som redovisar förmåns-

bestämda pensionsplaner enligt de principer som anges där, får redovisa ränte-

delen av årets pensionskostnad som driftskostnad enligt 3 kap. 9 §.

Oavsett vad som följer av godkända internationella redovisningsstandarder

eller RFR 2, behöver inte IAS 19 eller punkt 1 om IAS 19 i RFR 2 tillämpas

på försäkringsföretags och tjänstepensionsföretags avtal om försäkring som

gäller ersättningar efter avslutad anställning till egna anställda. Jämför IFRS

4 punkt 4 b, IFRS 7 punkt 3 b, IAS 32 punkt 4 b och IFRS 9 punkt 2.1.c. Om

undantaget utnyttjas redovisas avtalen i stället enligt bestämmelserna om

FFFS 2020:24

5

försäkringsavtal eller, i förekommande fall, bestämmelserna om investerings-

eller servicekontrakt.

h) Ett företag bör inte tillämpa punkt 1 om IAS 32 i RFR 2 Redovisning för

juridiska personer om klassificering av ett finansiellt instrument, såsom skuld

respektive eget kapital. I stället bör 3 b tillämpas.

5. Ett onoterat försäkringsföretag eller ett onoterat tjänstepensionsföretag,

vars balansomslutning för de två senaste räkenskapsåren inte överstiger

1 000 prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110),

behöver enbart lämna upplysningar enligt följande godkända internationella

redovisningsstandarder:

– IFRS 4 Försäkringsavtal,

– IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar,

– IFRS 13 Värdering till verkligt värde,

– IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, i den del som avser upplysningar

om kapital, och

– IAS 40 Förvaltningsfastigheter, med det tillägg som framgår av punkt 3 vad

gäller IAS 40 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Bestämmelserna i första stycket bör inte tillämpas om företaget

– upprättar en koncernredovisning eller omfattas av en sådan,

– har en internationell anknytning,

– är ett livförsäkringsföretag som driver verksamhet som avser tjänste-

pensionsförsäkringar enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen

(2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller

– är ett tjänstepensionsföretag.

Företaget bör i redogörelsen för tillämpade redovisningsprinciper ange om det

har tillämpat dessa bestämmelser.

I andra stycket betyder en internationell anknytning att företaget

– driver gränsöverskridande verksamhet eller har filial utomlands,

– ingår i samma koncern som minst ett utländskt finansiellt företag (ett

försäkringsföretag, tjänstepensionsinstitut, kreditinstitut eller värdepappers-

bolag), eller

– har en sådan verksamhet som avser skadeförsäkring, återförsäkring av

skadeförsäkring eller verksamhet som drivs i tjänstepensionsinstitut, och som

drivs från fasta driftställen av generalagenter eller generalrepresentationer

enligt 2 kap. 8 § bokföringslagen (1999:1078).

Oavsett första stycket behöver inte filialer till ett utländskt företag lämna några

upplysningar enligt godkända internationella redovisningsstandarder eller

RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Undantaget i femte stycket får även tillämpas för sådan verksamhet som avser

skadeförsäkring, återförsäkring av skadeförsäkring eller verksamhet som

drivs i tjänstepensionsinstitut, och som drivs från fasta driftställen av general-

agenter eller generalrepresentationer enligt 2 kap. 8 § bokföringslagen.

FFFS 2020:24

6

7 kap.

Koncernredovisning enligt internationella redovisningsstandarder

2 § Ett försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag som är moderföretag och som

upprättar koncernredovisning i enlighet med godkända internationella redovisnings-

standarder ska, oavsett om företaget är noterat eller onoterat, när koncern-

redovisningen upprättas – utöver vad som anges i 7 kap. 5 och 6 §§ lagen

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag – tillämpa följande bestäm-

melser i dessa föreskrifter:

a) 5 kap. 2 och 3 §§ om placeringstillgångar för villkorad återbäring,

b) 5 kap. 5 och 6 §§ om eget kapital och villkorad återbäring,

c) 5 kap. 14 § om ersättningar och förmåner till ledningen,

d) 6 kap. 1 § om förvaltningsberättelse, varvid första stycket ska tillämpas i den del

stycket hänvisar till följande föreskrifter och allmänna råd i bilaga 5:

– 1 § om upplysningar om verksamheten,

– 3 § om nya redovisningsstandarders konsekvenser för tillämpning av rörelseregler,

och

– de allmänna råden under 4 § om upplysningar om övervärden i fondförsäkrings-

verksamhet, samt

e) 6 kap. 2 § om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen.

Det som anges i första stycket gäller även för ett sådant finansiellt holdingföretag

som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag,

som upprättar koncernredovisning i enlighet med godkända internationella redovis-

ningsstandarder.

Allmänna råd

Upplysningar om eget kapital för koncernen enligt 7 kap. 5 § första

stycket 4 b lagen om årsredovisning i försäkringsföretag kan lämnas i en not,

i en koncernbalansräkning, i en rapport över förändringen i eget kapital eller i

en rapport som specificerar övrigt totalresultat. Om upplysningarna enbart

lämnas i en rapport över förändringen i eget kapital eller i en rapport som

specificerar övrigt totalresultat, bör en notupplysning lämnas med en hän-

visning till den rapporten.

Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande

redovisningsregler för koncerner, och specificering av bundet och fritt eget

kapital enligt 3 kap. 4 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, bör

tillämpas. Rådets rekommendation RFR 1 tillämpas med de avvikelser och

tillägg som följer av paragrafen och bestämmelserna i lagen om års-

redovisning i försäkringsföretag, se 7 kap. 5 § samma lag.

De uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som anges i punkten 2 i

de allmänna råden till rubriken 2 kap. i dessa föreskrifter, bör tillämpas på

samma sätt som RFR 1.

För följande standarder lämnas dessa förtydliganden:

FFFS 2020:24

7

a) IFRS 8 Rörelsesegment. Standarden behöver endast tillämpas i koncern-

redovisningen av ett företag som omfattas av standardens tillämpningsom-

råde.

b) IAS 33 Resultat per aktie. Standarden behöver endast tillämpas i koncern-

redovisningen av ett företag som omfattas av standardens tillämpningsom-

råde.

De allmänna råden till 41 § i bilaga 3 om obeskattade reserver i koncern-

balansräkningen bör tillämpas i koncernredovisningen.

Koncernredovisning enligt 7 kap. 1–4 §§ lagen om årsredovisning i

försäkringsföretag

4 § Av 7 kap. lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag framgår att

ett onoterat försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag som är moderföretag eller

ett sådant finansiellt holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket lagen om

årsredovisning i försäkringsföretag, och som inte upprättar koncernredovisning i

enlighet med godkända internationella redovisningsstandarder, ska upprätta

koncernredovisning i enlighet med 7 kap.14 §§ samma lag.

Allmänna råd

Upplysningar om eget kapital för koncernen enligt 7 kap. 4 § första stycket 2

lagen om årsredovisning i försäkringsföretag kan lämnas i en not, i en

koncernbalansräkning, i en rapport över förändringen i eget kapital eller i en

rapport som specificerar övrigt totalresultat. Om upplysningarna enbart

lämnas i en rapport över förändringen i eget kapital eller i en rapport som

specificerar övrigt totalresultat, bör en notupplysning lämnas med en hän-

visning till den rapporten.

5 § Ett företag som avses i 4 § ska i koncernredovisningen tillämpa följande bestäm-

melser i dessa föreskrifter:

a) 2 kap. 1 och 2 §§ om återköpstransaktioner och övertagna försäkringsbestånd,

b) 3

kap. om balansräkning och resultaträkning,

c) 4 kap. 1–16 §§ om värderingsregler,

d) 5 kap. om noter m.m., och

e) 2 § första stycket d och e om förvaltningsberättelse.

Allmänna råd

Företaget bör i koncernredovisningen tillämpa godkända internationella redo-

visningsstandarder som används i årsredovisningen i moderföretaget eller i

årsredovisningen i dotterföretag som ingår i koncernredovisningen. Detta

gäller om inte något annat krävs av lag eller annan författning, eller följer av

dessa föreskrifter och allmänna råd.

För följande standarder lämnas dessa förtydliganden:

FFFS 2020:24

8

a) IFRS 3 Rörelseförvärv och IFRS 10 Koncernredovisning bör tillämpas i

koncernredovisningen för innehav med ägarandelar i de delar som är förenliga

med 7 kap.14 §§ lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

b) IFRS 16 Leasingavtal får tillämpas i koncernredovisningen även om

standarden inte tillämpas i årsredovisningen.

c) IAS 19 Ersättningar till anställda bör tillämpas i koncernredovisningen

oavsett om standarden tillämpas i årsredovisningen. Även uttalanden från

Rådet för finansiell rapportering (UFR) relaterade till IAS 19 bör tillämpas.

Detta gäller dock inte försäkringsföretags och tjänstepensionsföretags avtal

om försäkring som gäller ersättningar efter avslutad anställning till egna

anställda.

d) IAS 27 Separata finansiella rapporter bör inte tillämpas i koncern-

redovisningen.

8 kap.

Allmänna råd

Onoterade företag – delårsrapport för enskilda företag

1. Ett onoterat försäkringsföretag eller ett onoterat tjänstepensionsföretag,

vars balansomslutning enligt fastställd balansräkning för det närmaste

föregående räkenskapsåret överstiger 1 miljard kronor, bör lämna en delårs-

rapport minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio

månader. Delårsrapporten bör lämnas oavsett om företaget har valt att tillämpa

godkända internationella redovisningsstandarder eller inte när det upprättar

koncernredovisning. Den bör omfatta en period av minst hälften och högst två

tredjedelar av räkenskapsåret.

2. Ett företag som avses i punkten 1 bör tillämpa 9 kap.årsredovisningslagen

(1995:1554) om delårsrapport med undantag för 1 § första och andra styckena

samt 2 §.

3. Ett företag som avses i punkten 1 bör tillämpa bestämmelserna i 2–4 kap.

även i fråga om delårsrapporter för juridisk person. Företaget behöver inte

lämna uppgifter enligt IAS 34 Delårsrapportering för den juridiska personen.

4. Ett moderföretag som avses i punkten 1, och som i sin tur är dotterföretag

till ett annat företag, behöver inte lämna upplysningar om koncernen under

förutsättning att

– företaget, i enlighet med 7 kap. 3 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag, inte har upprättat någon koncernredovisning för närmast

föregående räkenskapsår,

– det moderföretag vars koncernredovisning har getts in till registrerings-

myndigheten enligt 7 kap. 2 § årsredovisningslagen, har upprättat en delårs-

rapport som omfattar samma rapportperiod som företagets delårsrapport,

– moderföretagets delårsrapport innehåller likvärdiga uppgifter som omfattar

även koncernen, och

– företaget i sin egen delårsrapport lämnar uppgifter om moderföretagets

namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt

säte.

FFFS 2020:24

9

5. Ett företag som avses i punkten 1, bör lämna upplysningar om ersättningar

och förmåner till ledningen om sådana ersättningar och förmåner som har

förändrats i en inte oväsentlig omfattning under delårsperioden.

6. Ett företag som avses i punkten 1 bör lämna översiktliga upplysningar enligt

3 § i bilaga 5 om nya redovisningsstandarders konsekvenser för tillämpning

av rörelseregler i delårsrapporten.

7. Ett företag som avses i punkten 1 bör lämna uppgifter om konsoliderings-

kapital och väsentliga nyckeltal enligt de allmänna råden till 6 kap. 2 §.

Solvensrelaterade uppgifter bör beräknas enligt de allmänna råden till

6 kap. 3 §. Företaget bör vidare specificera väsentliga förändringar under året

av övervärden på placeringstillgångar.

Onoterade företag – delårsrapport för

koncerner

8. Det följer av 9 kap. 1 § årsredovisningslagen att ett finansiellt holding-

företag enligt 1 kap. 1 § tredje stycket lagen om årsredovisning i försäkrings-

företag ska lämna en delårsrapport. Ett företag som avses i punkten 1, som är

ett moderföretag, bör lämna en delårsrapport för koncernen i enlighet med vad

som anges i den punkten.

9. Ett onoterat företag som avses i 7 kap. 2 § bör tillämpa Rådet för finansiell

rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för

koncerner, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering (UFR), när

det upprättar en delårsrapport för koncernen.

10. Ett onoterat företag som avses i 7 kap. 2 § bör tillämpa IAS 34 Delårs-

rapportering i koncernredovisningen när det upprättar en delårsrapport för

koncernen.

11. Utöver punkterna 9 och 10 bör ett onoterat företag som avses i 7 kap. 2 §

i delårsrapporten för koncernen enbart tillämpa följande bestämmelser i detta

kapitel:

– Punkten 5 om upplysningar om ersättningar och förmåner till ledningen som

har förändrats i en inte oväsentlig omfattning under delårsperioden.

– Punkten 6 om översiktliga upplysningar om nya redovisningsstandarders

konsekvenser för tillämpning av rörelseregler.

– Punkten 7 om konsolideringskapital, väsentliga nyckeltal och solvens-

relaterade uppgifter, varvid 7 kap. 3 § 2 och de allmänna råden till nämnda

paragraf får beaktas.

12. Ett företag som avses i 7 kap. 4 § bör tillämpa följande bestämmelser när

det upprättar en delårsrapport för koncernen:

9 kap. 1 § tredje stycket samt 3 och 4 §§årsredovisningslagen om delårs-

rapportens form, innehåll och jämförelsetal.

– 7 kap. 4 och 5 §§ i dessa föreskrifter om koncernredovisning enligt 7 kap.

1−4 §§ lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

– Punkten 5 om upplysningar om ersättningar och förmåner till ledningen som

har förändrats i en inte oväsentlig omfattning under delårsperioden.

– Punkten 7 om konsolideringskapital, väsentliga nyckeltal och solvens-

relaterade uppgifter, varvid 7 kap. 3 § 2 i dessa föreskrifter och de allmänna

råden till den paragrafen får beaktas.

FFFS 2020:24

10

Noterade företag – delårsrapport för koncerner

13. Det följer av 9 kap. lagen om årsredovisning i försäkringsföretag att ett

noterat företag ska lämna delårsrapport.

14. Ett noterat företag som avses i 7 kap. 2 § bör i delårsrapporten tillämpa

följande allmänna råd:

– Punkten 5 om upplysningar om ersättningar och förmåner till ledningen som

har förändrats i en inte oväsentlig omfattning under delårsperioden.

– Punkten 6 om översiktliga upplysningar om nya redovisningsstandarders

konsekvenser för tillämpning av rörelseregler.

– Punkten 7 om konsolideringskapital, väsentliga nyckeltal och solvens-

relaterade uppgifter, varvid 7 kap. 3 § 2 och de allmänna råden till den

paragrafen får beaktas.

_______________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 december 2020 och tillämpas

första gången på koncernredovisningar som upprättas för det räkenskapsår som

avslutas den 31 december 2020.

ERIK THEDÉEN

Greta Wennerberg