FFFS 2021:14

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag;

beslutade den 22 juni 2021.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 1–3 förordningen (1995:1600) om

årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag i fråga om

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 1 kap. 1 §, 6 kap. 3 och 4 §§, 7 kap. 2 § och 8 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 4 a och 4 b §§, av följande lydelse.

Finansinspektionen lämnar även följande allmänna råd.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd ska tillämpas av kreditinstitut och värde-

pappersbolag när de upprättar årsredovisning, koncernredovisning och delårs-

rapporter enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värde-

pappersbolag.

Reglerna i 6 kap. 2 a § och 4 § samt 8 kap. 4 § gäller inte för andra värdepappers-

bolag än de som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–f lagen (2014:968) om särskild

tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

Reglerna i 2 och 3 §§ samt 7 och 8 kap. gäller för sådana finansiella holdingföretag

som enligt 1 kap. 1 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

ska tillämpa bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. samma lag.

Reglerna i 2 och 3 §§, 2–4 kap., 5 kap. 21, 22 och 24 §§ samt 6 kap. gäller för sådana

filialer till utländska kreditinstitut och värdepappersbolag som ska tillämpa lagen om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag när de upprättar årsredovisning

enligt 6 kap. 3 a § bokföringslagen (1999:1078).

Reglerna i 2 och 3 §§ samt 2–4 kap. gäller för sådana filialer till utländska

kreditinstitut och värdepappersbolag som ska tillämpa lagen om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag när de upprättar årsbokslut enligt 6 kap. 3 a §

bokföringslagen.

6 kap.

3 § En kapitaltäckningsanalys ska ingå i årsredovisningen enligt 2 kap. 1 § och

6 kap. 3 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepap-

persbolag. Analysen ska dels avse institutet separat, dels den konsoliderade

FFFS 2021:14

Utkom från trycket

den 30 juni 2021

FFFS 2021:14

2

situationen enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av

förordning (EU) nr 648/2012 eller enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värde-

pappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr

575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 i vilken institutet ingår som

moderföretag.

Om ett institut har ett finansiellt moderholdingföretag, ett värdepappersinriktat

moderholdingföretag eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag och är

skyldigt att för den konsoliderade situationen i vilken institutet ingår som dotter-

företag uppfylla kraven i artikel 11.2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav

för kreditinstitut eller i artikel 7 i förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för

värdepappersföretag, ska institutets kapitaltäckningsanalys avse denna grupp.

Om ett institut är skyldigt att rapportera kapitaltäckning för ett finansiellt konglo-

merat till en tillsynsmyndighet, ska institutets kapitaltäckningsanalys även avse

konglomeratet.

4 § Ett institut ska i sin kapitaltäckningsanalys lämna de uppgifter som anges i

artikel 447 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut.

Uppgifterna ska avse institutet och i förekommande fall dess konsoliderade situation

enligt artikel 18 i samma förordning. Det ska tydligt framgå vilken information som

gäller institutet och vilken information som gäller den konsoliderade situationen.

Övriga uppgifter som ska lämnas enligt förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav

för kreditinstitut och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsyns-

krav och kapitalbuffertar kan lämnas i årsredovisningen. Om uppgifterna lämnas i

årsredovisningen bör de finnas i kapitaltäckningsanalysen. Om uppgifterna lämnas

på en annan plats i årsredovisningen, ska kapitaltäckningsanalysen innehålla en

hänvisning dit.

Allmänna råd

Institutet bör i kapitaltäckningsanalysen även lämna en redogörelse för sitt

totala kapitalbaskrav och kapitalbas enligt de allmänna råden till 8 kap. 1 §

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynskrav och

kapitalbuffertar.

4 a § Ett värdepappersbolag som ska offentliggöra uppgifter enligt artiklarna 49 och

50 a, c och d i förordning (EU) nr 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersbolag

ska lämna dessa uppgifter i sin kapitaltäckningsanalys.

4 b § Ett institut ska för ett finansiellt konglomerat lämna uppgifter i sin kapital-

täckningsanalys dels om kapitalbasen och kapitalkravet, dels om vilken metod enligt

5 kap. 4 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat som det

har använt för beräkningen.

7 kap.

2 § Internationella redovisningsstandarder som antagits av Europeiska kommis-

sionen i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisnings-

standarder (

IAS-förordningen), ska tillämpas när en koncernredovisning upprättas,

FFFS 2021:14

3

oavsett om institutet är noterat eller onoterat, jfr 7 kap. 8 § lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Ett moderföretag ska för koncernen lämna motsvarande upplysningar som krävs

enligt

a) 5 kap. 14 § om ersättningar och förmåner till ledningen,

b) 5 kap. 20 § om föreskriftsenlighet, och

c) 6 kap. 2–5 §§ om femårsöversikt och kapitaltäckningsanalys.

Upplysningar enligt c får lämnas på annan plats än i förvaltningsberättelsen. I sådana

fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna

lämnas.

Allmänna råd

Ett institut bör tillämpa Rådet för finansiell rapporterings rekommendation

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner i koncernredovis-

ningen. Denna rekommendation bör tillämpas med de avvikelser och tillägg

som följer av bestämmelser i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-

institut och värdepappersbolag, se 7 kap. 7 § samma lag.

Uttalanden från Rådet för finansiell rapportering (UFR) bör tillämpas på

samma sätt som RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

För följande standarder lämnas dessa förtydliganden:

a) IFRS 8 Rörelsesegment. Standarden behöver endast tillämpas på koncern-

redovisningen av ett institut som omfattas av standardens tillämpningsområde.

b) IAS 33 Resultat per aktie. Standarden behöver endast tillämpas på koncern-

redovisningen av ett institut som omfattas av standardens tillämpningsområde.

Kapitaltäckningsanalys i finansiella holdingföretag

En kapitaltäckningsanalys ska ingå i koncernredovisningen för ett finansiellt

holdingföretag enligt 7 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-

institut och värdepappersbolag. Analysen ska enligt hänvisningen till 6 kap.

3 § samma lag avse den konsoliderade situationen enligt artikel 18 i förord-

ning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut i vilken holding-

företaget ingår som moderföretag.

Kapitaltäckningsanalysen ska även avse ett finansiellt konglomerat, om

holdingföretaget är skyldigt att rapportera kapitaltäckningen för konglo-

meratet till en tillsynsmyndighet.

Närmare regler om kapitaltäckningsanalysens innehåll finns i 6 kap. 4 §.

8 kap.

4 § Ett institut ska i sin delårsrapport lämna de uppgifter som anges i artikel 447 i

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut. I delårsrapporten får

det även ingå andra uppgifter som enligt samma förordning ska, eller får, lämnas

oftare än årligen. Om institutet inte lämnar sådana uppgifter i delårsrapporten, ska

det framgå av rapporten var uppgifterna finns.

FFFS 2021:14

4

Första stycket ska tillämpas på uppgifter dels för institutet, dels för en konsoliderad

situation enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kredit-

institut. Detta gäller om institutet enligt 6 kap. 3 § har skyldighet att lämna

motsvarande uppgifter för den konsoliderade situationen.

Allmänna råd

Institutets redogörelse för sitt totala kapitalbaskrav och sin kapitalbas enligt

de allmänna råden till 8 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och

allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och

kapitalbuffertar, bör ingå i

delårsrapporten.

_______________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 7 juli 2021.

ERIK THEDÉEN

Kristina Wollter