FFS 2010:5

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2010:5

Utkom från

trycket

2010-10-22

Försvarsmaktens skyddsföreskrifter;

beslutade den 15 oktober 2010

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 14 § skyddsförordningen (2010:523)

och efter hörande av Rikspolisstyrelsen följande.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om

godkännande beträffande Försvarsmaktens personal,

2. bevakning av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av Försvarsmak-

ten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, skyddsobjekt som ut-

görs av militära fartyg och luftfartyg, samt skyddsobjekt enligt 5 § 2–5 skyddsla-

gen (2010:305), och

3. utformning av skyltar som används för att lämna upplysning om ett beslut

om skyddsobjekt.

I föreskrifterna finns dessutom bestämmelser om behörighet att inom För-

svarsmakten fatta beslut i frågor om skyddsobjekt, godkännanden av skyddsvak-

ter och att utse skyddsvakter för bevakning av ett skyddsobjekt.

FFS 2010:5

Sida 2

2 § Föreskrifterna i denna författning gäller även bevakning av skyddsobjekt vid

sådan vakttjänst som avses i 9 kap. 1 § förordningen (1996:927) med bestämmel-

ser för Försvarsmaktens personal.

3 § I Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2010:6) om vakttjänst inom Försvarsmak-

ten (VaktB) finns grundläggande föreskrifter om bevakning.

Utbildning och utrustning av skyddsvakter m.m.

Utbildning av skyddsvakter

4 § Endast den som med godkänt resultat har avlagt teoretiskt och praktiskt prov

för skyddsvakter i Försvarsmakten får tjänstgöra som skyddsvakt i myndigheten.

Proven ska särskilt vara inriktade på den prövades förmåga att agera i situatio-

ner då användning av tvång eller våld kan uppkomma, och i övrigt uppfylla de

krav som Försvarsmaktens högkvarter (Högkvarteret) har beslutat.

5 § En skyddsvakt som tillhör Försvarsmaktens personal ska genomgå teoretisk

och praktisk fortbildning i bevakningstjänst.

6 § Utbildning inför prov som avses i 4 § och fortbildning enligt 5 § ska genomfö-

ras enligt en utbildningsplan som har beslutats av Högkvarteret. Av utbildnings-

planen ska framgå vilka ämnesområden som utbildningen ska omfatta och antalet

undervisningstimmar per ämnesområde.

Utbildningen ska ledas av en instruktör som med godkänt resultat har genom-

gått särskild instruktörsutbildning för skyddsvakter. Instruktörsutbildningen ska

genomföras enligt en utbildningsplan som Högkvarteret har beslutat.

7 § Högkvarteret får överlämna uppgifterna enligt 4–6 §§ till en annan organisa-

tionsenhet i myndigheten.

FFS 2010:5

Sida 3

Utrustning av skyddsvakter

8 § När en skyddsvakt som tillhör Försvarsmaktens personal fullgör sin bevak-

ningsuppgift ska han eller hon på uniformen eller tjänstedräkten på vänster över-

arm ha en armbindel, eller ett annat emblem, med texten ”SKYDDSVAKT” eller

på bröstet bära en funktionsbeteckning i textil, eller i annat material, med samma

text. Armbindel eller emblem får kombineras med funktionsbeteckning.

Försvarsmakten har i särskild ordning beslutat hur ett emblem (armbindel) och

funktionsbeteckning för skyddsvakt ska bäras till militär uniform eller tjänste-

dräkt.

9 § Enligt 11 § skyddsförordningen (2010:523) ska en skyddsvakt under tjänstgö-

ringen medföra bevis om godkännande.

10 § När en skyddsvakt som tillhör Försvarsmaktens personal fullgör sin bevak-

ningsuppgift ska han eller hon vara utrustad med skjutvapen.

Chefen för den organisationsenhet i Försvarsmakten under vilken skyddsvak-

ten lyder får, om särskilda skäl föreligger, besluta att skyddsvakten inte ska vara

utrustad med skjutvapen.

11 § Av 10 § fjärde stycket Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2010:6) om vakt-

tjänst inom Försvarsmakten (VaktB) framgår att en skyddsvakt som tillhör För-

svarsmaktens personal endast får använda skjutvapen, viss annan utrustning och

hundar som tillhandahålls av Försvarsmakten.

FFS 2010:5

Sida 4

Utformning av bevis om godkännande

12 § Ett bevis om godkännande av en skyddsvakt enligt 11 § skyddsförordningen

(2010:523) ska innehålla uppgift om den organisationsenhet i Försvarsmakten

som har meddelat godkännandet, skyddsvaktens fullständiga namn och person-

nummer, hans eller hennes tjänstegrad eller tjänstetitel, datum för bevisets utfär-

dande, den tid under vilken godkännandet gäller, hur beviset kan kontrolleras

samt uppgift om vem som har meddelat godkännandet.

Om skyddsvaktsbevisets närmare utformning finns särskilda bestämmelser.

Bevakning av skyddsobjekt

13 § För varje sådant skyddsobjekt som avses i 1 § första stycket 2 ska det finnas

en plan för bevakningen. I planen ska särskilt anges vilka kriterier som ska ligga

till grund för att medge någon person tillträde till skyddsobjektet. Planen får infö-

ras i en bevakningsinstruktion enligt 16 § Försvarsmaktens föreskrifter (2010:6)

om vakttjänst inom Försvarsmakten (VaktB).

Inom Försvarsmakten ska chefen för den organisationsenhet till vilket skydds-

objektet hör svara för att en sådan plan beslutas.

14 § Skyddsvakten får medge en person tillträde till ett skyddsobjekt med tillträ-

desförbud och som avses i 1 § första stycket 2 endast om personens identitet har

klarlagts eller om det på grund av andra omständigheter står klart att personen är

behörig.

I 2 kap. 14 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen framgår i vilken utsträck-

ning den som vill ta del av allmänna handlingar får tillfrågas om sin identitet.

FFS 2010:5

Sida 5

15 § Föreskrifter om rätt för en skyddsvakt att använda

1. tvångsmedel finns i 1117 §§skyddslagen (2010:305), och

2. våld följer av 29 § polislagen (1984:387) samt 24 kap.brottsbalken.

Om användning av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten finns be-

stämmelser i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2010:7) om användande av skjut-

vapen vid vakttjänst m.m. inom Försvarsmakten.

Skyltars utformning

16 § Enligt 22 § skyddslagen (2010:305) ansvarar den som äger eller nyttjar ett

skyddsobjekt för att upplysning om beslutet om objektet lämnas genom skylt eller

på annat sätt.

Inom Försvarsmakten ska, om inte annat har beslutats av Högkvarteret, uppgif-

ten enligt första stycket fullgöras av den organisationsenhet till vilken skyddsob-

jektet hör.

Grundläggande bestämmelser om skyltars utformning

17 § En skylt för ett skyddsobjekt ska ha den utformning, färgsättning och inne-

börd som framgår av bilaga till denna författning.

18 § En skylt ska ha text på svenska. Om det föreligger ett särskilt behov får en

sådan skylt kompletteras med en skylt som har text på andra språk.

19 § En skylt ska tillverkas i ett beständigt material. Skyltar som sätts upp vid en

väg ska vara retroreflekterande om de inte är belysta.

Skyltarnas grafiska utformning, färgsättning och egenskaper i övrigt anges i

bilagan.

FFS 2010:5

Sida 6

20 § En skylt får kompletteras med tilläggsinformation på samma skylt som anges

i bilagan eller på en särskild skylt (tilläggstavla). En tilläggstavlas närmare färg-

sättning anges i bilagan. Den ska i övrigt utformas enligt vad som följer av bila-

gan.

Beslut om skyddsobjekt och godkännande av skyddsvakter m.m.

21 § Inom Försvarsmakten fattas beslut i frågor om skyddsobjekt som avses i

1. 2 § 1–3 skyddsförordningen (2010:523) samt 5 § 4 och 6 § andra stycket

skyddslagen (2010:305) av Försvarsmaktens insatschef eller av den avdelnings-

chef vid insatsstaben som insatschefen har bestämt, och

2. 5 § 5 skyddslagen av myndighetschefen.

22 § Beslut i frågor om godkännande av skyddsvakter som tillhör Försvarsmak-

tens personal ska fattas av chefen för den organisationsenhet till vilken den som

ska godkännas hör.

Chef enligt första stycket ska utfärda det bevis om godkännande som avses i

12 §.

23 § Utöver kraven för att kunna bli skyddsvakt enligt 25 § skyddslagen

(2010:305) får som skyddsvakt i Försvarsmakten endast godkännas den som upp-

fyller kraven enligt 4 § första stycket.

24 § Den organisationsenhet i Försvarsmakten som ansvarar för bevakningen av

ett skyddsobjekt ska utse de skyddsvakter som är godkända enligt 6 § andra

stycket skyddsförordningen (2010:523) och som krävs för bevakningen av dessa

skyddsobjekt. Den som har utsett en skyddsvakt ska dokumentera beslutet. Beslu-

tet ska vara tillgängligt för den skyddsvakt beslutet gäller och andra berörda.

FFS 2010:5

Sida 7

25 § Inom Försvarsmakten ska skyldigheten enligt 24 § skyddslagen (2010:305)

att i vissa fall underrätta den myndighet som har beslutat om ett skyddsobjekt

fullgöras av den organisationsenhet som nyttjar objektet. En underrättelse ska

lämnas till insatsledningen i Högkvarteret. Har en länsstyrelse beslutat om

skyddsobjektet ska Högkvarteret underrätta länsstyrelsen.

Undantag

26 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, fattar beslut i ärenden

om undantag.

____________

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna författning träder i kraft den 1 december 2010.

Genom författningen upphävs Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:13) om

skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Skyltar för skyddsobjekt som har satts upp enligt föreskrifterna i den upphävda

författningen får användas på objektet längst till och med den 31 december 2014.

Bestämmelserna i 11–17 och 21 §§ samt 18–20 §§, i den upphävda författ-

ningen, i fråga om militära skyddsområden, och bilagans föreskrifter om skyltar

för militära skyddsområden, ska dock tillämpas till och med den 31 december

2011. De uppgifter som enligt 11 § i den upphävda författningen ska fullgöras av

försvarsområdesbefälhavaren respektive där angivna chefer, ska istället fullgöras

av Högkvarteret.

Sverker Göranson

Stefan

Ryding-Berg

FFS 2010:5

Sida 8

Bilaga

1.

Grafiska egenskaper för skyltar

Färger

Skyltar ska ha följande färger.

- Skyltens botten ska vara gul (färg Pantone 116 C, gul),

- dess symbolramar och ordet "STOPP" ska ha röd färg (färg Pantone 185 C,

röd), samt

- bårder, symboler och text ska ha svart färg.

Byggnader av kulturhistoriskt värde får, istället för vad som anges i första stycket,

förses med skylt som ska ha följande färger.

- Skyltens botten ska vara grå (färg Pantone 430 C, ljusgrå),

- dess symbolramar och ordet ”STOPP” ska ha röd färg (färg Pantone 185 C,

röd), samt

- bårder, symboler och text ska ha svart färg.

En tilläggstavla ska ha gul botten (färg Pantone 116 C, gul) svart ram och text.

Skyltar i reflekterande material

Skyltar i retroreflekterande ska ha den reflexionsförmåga och färgåtergivning för

gult, rött, grått och svart som anges i Vägverkets föreskrifter (VVFS 1995:94) om

typgodkännande av reflekterande material för vägmärken och andra trafikanord-

ningar och av vissa lyktor.

Teckensnitt

Bokstäver som förekommer på skyltarna ska ha teckensnittet ”Tratex” i olika va-

rianter. Texten ska centreras på varje rad.

FFS 2010:5

Sida 9

Måttuppgifter

Skyltarnarna får förekomma i följande fyra storlekar.

UNDERSTORLEK

(A4)

NORMALSTORLEK

(A3)

ÖVERSTORLEK EXTRA

ÖVERSTORLEK

297x210 mm

420x297 mm

1500x1050 mm

5000x3500 mm

Om det finns särskilda skäl får dock skyltar i andra storlekar förekomma.

Om skyltar med andra storlekar används ska måttangivelsema proportioneras

med utgångspunkt från skylten i normalstorlek (A3).

Av figur l framgår de mått i millimeter som gäller för en skylt i normalstorlek

(A3) för ett skyddsobjekt.

Figur 1

FFS 2010:5

Sida 10

2

Grafisk utformning av skyltar

Skylt Särskilda

bestämmelser

2.1 Förbud mot tillträde

Text och symboler ska anpassas efter inne-

hållet i ett beslut enligt 7 § skyddslagen

(2010:305).

Om länsstyrelsen beslutar om skyddsobjek-

tet, ska "FÖRSVARSMAKTEN" bytas ut

mot "LÄNSSTYRELSEN".

2.2 Förbud mot tillträde under vissa tider

Text och symboler ska anpassas som för

skylt under avsnitt 2.1

Om länsstyrelsen beslutar om skyddsobjek-

tet, ska "FÖRSVARSMAKTEN" bytas ut

mot "LÄNSSTYRELSEN".

2.3 Förbud mot tillträde samt förbud att ta

fotografier, göra andra avbildningar, beskriv-

ningar eller mätningar

Text och symboler ska anpassas som för

skylt under avsnitt 2.1

Om Försvarsmakten beslutar om skyddsob-

jektet, ska ”LÄNSSTYRELSEN” bytas ut

mot ”FÖRSVARSMAKTEN".

FFS 2010:5

Sida 11

2.4 Förbud mot tillträde samt förbud att

inom ett skyddsobjekt ta fotografier, göra

andra avbildningar, beskrivningar eller mät-

ningar

Text och symboler ska anpassas som för

skylt under avsnitt 2.1

Om länsstyrelsen beslutar om skyddsobjek-

tet, ska "FÖRSVARSMAKTEN" bytas ut

mot "LÄNSSTYRELSEN".

2.5 Förbud att ta fotografier, göra andra

avbildningar, beskrivningar eller mätningar

Text och symboler ska anpassas som för

skylt under avsnitt 2.1

Om länsstyrelsen beslutar om skyddsobjek-

tet, ska "FÖRSVARSMAKTEN" bytas ut

mot "LÄNSSTYRELSEN".

2.6 Version av skylt 2.5 (kompletterande

skylt enligt 18 §) med engelsk text

Text och symboler ska anpassas som för

skylt under avsnitt 2.1

Om länsstyrelsen beslutar om skyddsobjek-

tet, ska "SWEDISH ARMED FORCES"

bytas ut mot "COUNTY ADMINISTRATI-

VE BOARD".

FFS 2010:5

Sida 12

2.7 Förbud att bada, dyka, ankra och fiska

Text och symboler ska anpassas som för

skylt under avsnitt 2.1

Om länsstyrelsen beslutar om skyddsobjek-

tet, ska "FÖRSVARSMAKTEN" bytas ut

mot "LÄNSSTYRELSEN".

2.8 Förbud att bada och dyka

Text och symboler ska anpassas som för

skylt under avsnitt 2.1

Om länsstyrelsen beslutar om skyddsobjek-

tet, ska "FÖRSVARSMAKTEN" bytas ut

mot "LÄNSSTYRELSEN".

2.9 Skyddsobjektsskylt för byggnad av

kulturhistoriskt värde

Text och symboler ska anpassas som för

skylt under avsnitt 2.1

Om länsstyrelsen beslutar om skyddsobjek-

tet, ska "FÖRSVARSMAKTEN" bytas ut

mot "LÄNSSTYRELSEN".