FFS 2015:5

Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2015:613) om militär grundutbildning

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2015:5

Utkom från

trycket

2015-12-23

Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning ( 2015:613 ) om

militär grundutbildning;

beslutade den 18 december 2015.

Försvarsmakten föreskriver följande med stöd av 4, 6, 8, 9 och 10 §§ förord-

ning (2015:613) om militär grundutbildning.

Inledande bestämmelser

1 § Denna författning innehåller föreskrifter om

1.

krav för antagning till militär grundutbildning,

2.

innehåll i militär grundutbildning,

3.

krav för godkännande efter genomförd militär grundutbildning,

4.

ersättning under militär grundutbildning, samt

5.

utbildningspremie vid studieuppehåll och byte av inriktning.

2 § I denna föreskrift avses med

1.

allmän grundläggande militär utbildning: det inledande skedet av den mili-

tära grundutbildningen inom Försvarsmakten

2.

fortsatt militär grundutbildning: fortsatt militär utbildning efter den all-

männa grundläggande militära utbildningen, bestående av befattningsutbildning

samt i förekommande fall förbandsutbildning

3.

rekryttest: ett internetbaserat urvals- och självskattningsverktyg som mat-

char den sökandes svar mot Försvarsmaktens fastställda krav

4.

antagningsprövning: prövning där den sökandes kravuppfyllnad mot För-

svarsmaktens fysiska, psykiska och medicinska krav samt säkerhetskrav prövas

FFS 2015:5

Sida 2

5.

målkatalog: katalog med målkrav och uppgifter som individ eller enhet ska

kunna lösa efter genomförd militär grundutbildning

6.

spärrtid: tid under vilket omprov ej kan medges

7.

giltighetstid: tid under vilken provresultat är giltigt oavsett om det är god-

känt eller icke godkänt.

Antagning till militär grundutbildning

3 § För att, utöver kraven i 4 § förordning (2015:613) om militär grundutbildning,

bli antagen till militär grundutbildning krävs att den sökande

1.

har lämnat en ansökan om antagning till militär grundutbildning innehål-

lande samtliga efterfrågade uppgifter,

2.

har genomfört Försvarsmaktens rekryttest med godkänt resultat och där läm-

nat samtliga efterfrågade uppgifter om sig själv,

3.

har genomfört antagningsprövning med godkänt resultat,

4.

har godkänts vid säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Rekryttest

4 § För att gå vidare efter rekryttestet ska den sökande bedömas vara lämplig för

att kunna anställas som gruppbefäl, soldat eller sjöman, eller teckna avtal som

hemvärnsman, eller påbörja utbildning som kan leda till anställning som yrkes-

eller reservofficer.

Vid bedömningen av sökandens lämplighet ska hänsyn tas till personliga egen-

skaper, laglydnad, hälsotillstånd, förhållningssätt till Försvarsmaktens värdegrund

samt fysisk och psykisk status.

Spärr- och giltighetstider framgår av bilaga 1.

FFS 2015:5

Sida 3

5 § Utöver de krav som framgår i 4 § ska den som söker militär grundutbildning i

syfte att anställas som

gruppbefäl, soldat eller sjöman, eller för att påbörja utbild-

ning som kan leda till anställning som yrkes- eller reservofficer

a)

ha godkända betyg i matematik A, svenska A och engelska A från gymnaie-

skolan eller ha motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, när gymnasieut-

bildningen påbörjades före den 1 juli 2011, eller

b)

ha godkända betyg (E) i ämnena matematik 1 (100 p), svenska 1 (100 p) och

engelska 5 (100 p) enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om infö-

rande av skollagen (2010:800) när gymnasieutbildningen påbörjades efter den

1 juli 2011, eller

c)

ha översatta och validerade utländska betyg som uppfyller motsvarande krav

enligt punkterna a eller b.

6 § Utöver de krav som framgår i 4 § ska den som söker militär grundutbildning i

syfte att teckna avtal som hemvärnsman vara behörig att söka till nationellt gym-

nasieprogram enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av

skollagen (2010:800).

7 § Sökande som har genomfört Försvarsmaktens rekryttest och uppfyller kraven

enligt 4–6 §§ ges, i mån av plats, möjlighet att boka tid för antagningsprövning.

8 § Om antalet sökande som uppfyller kraven enligt 4–6 §§ är fler än som kan

beredas möjlighet att genomföra antagningsprövning

ska urvalet till sådan pröv-

ning grundas på

1.

bedömningen av de uppgifter som sökande lämnat avseende kraven enligt

4-6 §§,

FFS 2015:5

Sida 4

2.

sökandes utbildning, tjänstgöring eller annan relevant militär erfarenhet från

Försvarsmakten eller frivillig försvarsorganisation,

3.

för Försvarsmakten relevant civil utbildning, certifiering eller arbetslivs-

erfarenhet,

4.

sökandes intresse för viss inriktning som motsvarar Försvarsmaktens behov,

5.

om sökandens bostadsort ligger inom upptagningsområdet för den utbild-

ningsgrupp för hemvärn som utbildningsplatsen kan hänföras till, när antagningen

avser rekrytering till hemvärnet.

Antagningsprövning

9 § Vid antagningsprövning ska sökanden prövas i förhållande till de krav som

anges i 10–11 §§.

10 § För att den sökande efter antagningsprövning ska erbjudas en utbildnings-

plats ska hon eller han

1.

uppfylla de lägsta krav avseende medicinsk hälsa samt fysisk och psykisk

prestationsförmåga som Försvarsmakten har fastställt,

2.

bedömas vara lämplig för att anställas som gruppbefäl, soldat eller sjöman,

3.

eller teckna avtal som hemvärnsman, eller påbörja utbildning som kan leda

till anställning som yrkes- eller reservofficer,

4.

bedömas vara lojal och pålitlig från säkerhetssynpunkt efter säkerhetspröv-

ning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Vid bedömningen av sökandens lämplighet ska hänsyn tas till personliga egen-

skaper, särskilt avseende förhållningssätt till grundläggande demokratiska princi-

per,

Spärr- och giltighetstider framgår av bilaga 1.

FFS 2015:5

Sida 5

11 § Den som söker till befattningar eller arbetsområden enligt bilaga 2 ska upp-

fylla de särskilda krav avseende 10 § 1–2 som Försvarsmakten har fastställt.

12 § Vid urval mellan flera sökande som uppfyller kraven enligt 10–11 §§ till

samma utbildningsplats ska antagningen i första hand grundas på de resultat som

den sökande uppnått vid prövning mot de krav som anges i 10–11 §§. I andra

hand ska antagningen grundas på sökandes utbildning, tjänstgöring eller annan

relevant militär erfarenhet från Försvarsmakten eller frivillig försvarsorganisation.

I tredje hand ska antagningen grundas på för Försvarsmakten relevant civil ut-

bildning, certifiering eller arbetslivserfarenhet.

13 § Vid behov av ytterligare urval får detta, utöver vad som framgår av 12 §,

grundas på

a)

sökandens intresse för viss inriktning som motsvarar Försvarsmaktens

behov,

b)

om sökandens bostadsort ligger inom upptagningsområdet för den utbild-

ningsgrupp för hemvärn som utbildningsplatsen kan hänföras till, när det gäller

utbildningsplatser riktade mot hemvärnet.

Innehåll i militär grundutbildning

14 § Under militär grundutbildning ska rekryten utveckla kunskap om det svenska

försvaret och dess syfte. Med kunskap om det svenska försvaret och dess syfte

avses i denna föreskrift att ha kunskap om

1.

Försvarsmakten som ett säkerhetspolitiskt instrument för riksdag och rege-

ring syftande till att värna svenska intressen, samt

2.

Försvarsmaktens organisation, uppgifter och styrning.

FFS 2015:5

Sida 6

15 § Under allmän grundläggande militär utbildning ska rekryten utveckla en

grundläggande militär färdighet. Med grundläggande militär färdighet avses i

denna föreskrift att kunna

1.

försvara sig själv, och

2.

tillsammans med andra kunna bevaka eller försvara skyddsobjekt, anlägg-

ning eller terräng.

16 § Under fortsatt militär grundutbildning ska rekryten utveckla militära färdig-

heter och kunskaper för att kunna lösa uppgifter i planerad, specifik befattning i

visst krigsförband. Innehållet i fortsatt militär grundutbildning regleras närmare i

Försvarsmaktens målkataloger.

Godkännande efter genomförd militär grundutbildning

17 § För att rekryten ska vara godkänd efter genomförd militär grundutbildning

krävs att rekryten

1.

har fullgjort grundutbildningstid enligt gällande antagningsbeslut

2.

har färdigheter och kunskaper att lösa uppgifter enligt målkatalogen för

befattningstypen, samt

3.

är lämplig i befattningen bedömd utifrån kriterier i bilaga 3.

Närmare kriterier för att uppnå godkänt resultat regleras i Försvarsmaktens

reglemente för militär grundutbildning.

Efter genomförd militär grundutbildning ska militärbetyg utfärdas. Närmare

reglering av militärbetyg återfinns i Försvarsmaktens reglemente för militär

grundutbildning.

Ersättning under militär grundutbildning

18 § Rekryter som genomgår utbildning enligt förordning (2015:613) om militär

grundutbildning ska i månadsersättning erhålla 10 procent av det vid varje tillfälle

gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110).

FFS 2015:5

Sida 7

Rekryter kan därutöver erhålla dagersättning samt eventuella tillägg till dagersätt-

ning med belopp som fastställts av Försvarsmakten

Utbildningspremie vid utbildningsuppehåll eller byte av inriktning

19 § Utbildningspremie kan inte erhållas för längre utbildningstid än 365 dagar.

20 § Den rekryt som gjort uppehåll i utbildningen erhåller utbildningspremie i

förhållande till den sammanlagda utbildningstid som genomförts. Tiden för uppe-

håll räknas ej som utbildningstid.

21 § Den rekryt som har bytt inriktning och fullföljt utbildningen enligt nytt an-

tagningsbeslut med godkänt resultat erhåller utbildningspremie i förhållande till

den sammanlagda utbildningstid som har genomförts.

Övriga bestämmelser

22 § Överbefälhavaren, eller den hon eller han bestämmer, får besluta om undan-

tag från de krav som regleras i 5–6 §§.

23 § Krav enligt 10 § 1 beslutas av personaldirektören efter samråd med

produktionschefen och insatschefen, eller annan som respektive chef bestämmer.

24 § Krav enligt 11 § beslutas av personaldirektören efter samråd med

produktionschefen och insatschefen, eller annan som respektive chef bestämmer.

25 § Dagersättning samt eventuella tillägg till dagersättning enligt 18 § andra

stycket beslutas av produktionschefen.

FFS 2015:5

Sida 8

____________

1.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2016.

2.

Genom författningen upphävs Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2012:3)

om tillämpning av förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande

militär utbildning inom Försvarsmakten.

3.

Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2012:3) om tillämpning av förordning

(2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom För-

svarsmakten ska fortfarande gälla för rekryter som påbörjat utbildningen före den

nya författningens ikraftträdande.

Micael Bydén

Anna Asp

FFS 2015:5

Sida 9

Bilaga 1

Spärr- och giltighetstider för urvalstester vid antagningsprövning

Urvalsaktivitet

Spärrtid

Giltighetstid

Rekryttest

-

-

Begåvningstest (iProv)

18 mån

24 mån

Psykisk funktionsför-

måga

18 mån

24 mån

Befälslämplighet

18 mån

24 mån

Fys

3 mån

24 mån

Muskel

3 mån

24 mån

Syn

**

24 mån

Hörsel

**

24 mån

Tjänstbarhet

**

24 mån

Jägartest

3 mån

24 mån

** Syn, hörsel och tjänstbarhet har ingen spärrtid, omprov kan beviljas under

vissa förutsättningar.

FFS 2015:5

Sida 10

Bilaga 2

Befattning / Områden

Jägargruppbefäl

Jägarsoldat

Luftburen soldat

Underrättelsesoldat

Fallskärmsjägare

Flygbasjägare

Stridsbåtsförare

Kustjägare

Attackdykare

Röjdykare

Fältarbetsdykare

Ubåtstjänst

Telekrigoperatör och televapen

Specialistofficer/Reservofficer Språk

Bildtolk

Musiksoldat

Stridspilot

Helikopterpilot

Flygledare

Uppdragsspecialist Helikopter

Flygstridsledare

Färdmekaniker

Meterolog

R 3 - Räddning, röjning, reperation

FFS 2015:5

Sida 11

Bilaga 3

Kriterier för bedömning av lämplighet

A Ansvar, omdöme och föredöme

1 Tar sitt ansvar

2 Vidtar åtgärder när det behövs

3 Är ett föredöme för andra

4 Har god ordning och ett gott uppförande

5 Förmår att göra riktiga och kloka avvägningar

B Flexibilitet, initiativ och kreativitet

6 Anpassar sig till skiftande uppgifter, människor, miljöer och tidsförhållanden

7 Agerar självständigt och tar initiativ inom egna eller angränsande områden

8 Är idérik, kreativ och finner lösningar i uppkomna situationer

C Inspiration, motivation och ledarskap

9 Motiverar andra

10 Hjälper andra till utveckling

11 Ger konstruktiv feedback på utförda insatser

12 Berömmer andra

13 Strukturerar sitt och vid behov andras insatser på ett ändamålsenligt sätt

14 Har ett situationsanpassat ledarskap/förhållningssätt

D Samarbete, hänsyn och social kompetens

15 Samarbetar mot gemensamma mål

16 Strävar efter att uppnå överenskommelser om vad som skall göras

17 Kan säga emot utan att vara otrevlig

18 Får god kontakt med andra människor

19 Bidrar till ett bra arbetsklimat

20 Tar hänsyn till andras personliga förutsättningar

21 Visar förståelse för andras behov

E Uthållighet och självkontroll

22 Visar förmåga att hantera stressiga situationer

23 Visar psykologisk uthållighet och en vilja att inte ge upp

24 Visar en god förmåga att hantera sina egna känslor

F Värdegrund

25 Agerar enligt Försvarsmaktens värdegrund