FFS 2018:7

Försvarsmaktens föreskrifter om befordran och konstituering

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2018:7

Utkom från trycket

2018-12-03

Försvarsmaktens föreskrifter om befordran och konstituering;

beslutade den 30 november 2018.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 § förordningen (1996:927)

om Försvarsmaktens personal följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna författning återfinns Försvarsmaktens föreskrifter om befordran och

konstituering.

Förteckning över befordringsutbildningar återfinns i bilaga 1 och befattnings-

nivåer OF/OR med motsvarande tjänstegrader återfinns i bilaga 2.

2 § Försvarsmakten får besluta om befordran enligt denna författning.

Författningen reglerar befordran och konstituering för all militär personal för-

utom för de som nämns i 3 §.

3 § Av 24‒25 §§ förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

framgår att beslut om anställning som general, amiral, generallöjtnant eller vice-

amiral fattas av regeringen.

4 § Av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2017:4) om personaltjänst framgår För-

svarsmaktens tjänstegrader med inbördes ordningsföljd.

5 § I denna författning används följande begrepp och förkortningar med nedan

angiven betydelse.

FFS 2018:7

Sida 2

Begrepp eller förkortning

Betydelse

Akademisk examen på avancerad nivå

Magisterexamen om minst 60 högsko-

lepoäng eller masterexamen om minst

120 högskolepoäng, eller motsvarande

examen.

Akademisk examen på grundnivå

Akademisk examen från universitet

eller högskola om minst 180 högskole-

poäng innefattande skriftligt examens-

arbete om minst 15 högskolepoäng,

eller motsvarande examen.

Befordran

Att militär personal ges högre tjänste-

grad tillsvidare.

Befordrande chef

Den chef som enligt denna författning

äger rätt att fatta beslut om befordran.

Befordringsutbildning

Utbildning som kan ge behörighet för

befordran.

Förbandschef

Chef för organisationsenhet.

Högskolepoäng

Detsamma som i 6 kap. 2 § högskole-

förordningen (1993:100) jämte ikraft-

trädande- och övergångsbestämmelser.

Konstituering

Att militär personal ges högre tjänste-

grad under en begränsad tid.

Krigsbefattning

En befattning som återfinns i ett krigs-

förband i Försvarsmaktens krigsorgani-

sation.

Militär personal

Detsamma som i 2 kap. 2 § förordning-

en (1996:927) om Försvarsmaktens

personal.

OFSK

En yrkesofficer som är officer och som

är verksam inom någon av funktionerna

försvarsmeteorologi eller försvarsme-

dicin, eller som försvarsingenjör.

FFS 2018:7

Sida 3

OF-befattning

En befattning som är nivåsatt för att

bemannas med militär personal med en

av de tjänstegrader för officerare som

återfinns i bilagan till officersförord-

ningen (2007:1268).

OR-befattning

En befattning som är nivåsatt för att

bemannas med militär personal med

annan tjänstegrad än någon av de tjäns-

tegrader för officerare som återfinns i

bilagan till officersförordningen

(2007:1268).

2 kap. Gemensamma bestämmelser om befordran

1 § Befordringsbar är den som

1. tjänstgjort i Försvarsmakten i sådan omfattning att värdering avseende

lämplighet, kunskaper och färdigheter kunnat genomföras,

2. bedöms vara lämplig för befordran,

3. innehar de kunskaper och färdigheter som krävs för den högre tjänstegraden,

och

4. uppfyller tidskrav enligt 2 §.

För officersaspiranter gäller i stället bestämmelserna i 7 kap.

Tidskrav

2 § Befordran till högre tjänstegrad får tidigast ske enligt följande.

1. Den som innehar någon av de tjänstegrader som framgår av bilagan till offi-

cersförordningen (2007:1268) ska ha innehaft tjänstegraden i minst två år.

2. Den som innehar tjänstegraden förstesergeant, fanjunkare eller förvaltare

ska ha innehaft tjänstegraden i minst fyra år.

3. Den som är korpral ska för befordran till sergeant ha innehaft sin tjänstegrad

i minst ett år.

FFS 2018:7

Sida 4

Principer för befordran

3 § Försvarsmakten får besluta om befordran av militär personal enligt någon av

följande principer.

1. Befordran efter genomgången tillämplig befordringsutbildning enligt bilaga

1 med godkänt resultat.

2. Befordran efter placering tillsvidare i en befattning i högre befattningsnivå

enligt bilaga 2 än den som motsvarar individens aktuella tjänstegrad.

För befordran av korpral till sergeant, förstesergeant till fanjunkare, fänrik till

löjtnant och löjtnant till kapten gäller särskilda bestämmelser.

4 § Som tjänstgöringstid enligt 2 § räknas även tid då arbetstagaren är tjänstledig

från anställningen i Försvarsmakten

1. enligt föräldraledighetslagen (1995:584),

2. för politiska uppdrag med stöd av regeringsformen eller kommunallagen

(2017:725), eller

3. för fackligt uppdrag enligt lagen (1974:358) om facklig förtroendemans

ställning på arbetsplatsen.

För den som är yrkesofficer räknas även tid när denne är anställd som yrkesof-

ficer vid annan myndighet som tjänstgöringstid.

5 § Om det finns särskilda skäl får den som är befordrande chef besluta om undan-

tag från tidskraven i 2 §.

6 § Befordran med stöd av 3 § 2 får endast genomföras mot OF- eller OR-

befattningar som är krigsbefattningar.

Befordringsutbildningar

7 § Försvarsmakten får avseende utbildningarna enligt bilaga 1 5─10 godkänna

även annan motsvarande utbildning vid nationellt eller internationellt lärosäte som

befordringsutbildning om Försvarsmakten bedömer att utbildningen är likvärdig.

FFS 2018:7

Sida 5

3 kap. Befordran av yrkesofficerare

Officerare

1 § Befordran av fänrik till löjtnant får ske om fänriken innehar en akademisk

examen på grundnivå.

Fänrik som genomgått Försvarsmaktens flygförarutbildning med godkänt re-

sultat får befordras till löjtnant utan att inneha en akademisk examen på grund-

nivå.

2 § För befordran från löjtnant till kapten krävs endast att löjtnanten är beford-

ringsbar enligt 2 kap. 1 §.

För löjtnant som genomgått Försvarsmaktens flygförarutbildning får befordran

endast ske om löjtnanten har en akademisk examen på grundnivå.

3 § Befordran av kapten till major eller örlogskapten får ske när kaptenen genom-

gått tillämplig befordringsutbildning med godkänt resultat.

4 § Kapten som är OFSK får efter genomgången taktisk stabskurs vid Försvars-

högskolan med godkänt resultat endast befordras till major eller örlogskapten om

1. befattningen finns inom det funktionsområde där kaptenens särskilda kom-

petens finns, och

2. befattningens befattningsnivå är OF 3.

5 § Befordran av major eller örlogskapten till överstelöjtnant eller kommendör-

kapten får ske när majoren eller örlogskaptenen genomgått tillämplig befordrings-

utbildning med godkänt resultat.

6 § Befordran till tjänstegrader högre än överstelöjtnant eller kommendörkapten

får ske efter placering tillsvidare i en befattning i högre befattningsnivå än den

som motsvarar individens aktuella tjänstegrad.

FFS 2018:7

Sida 6

Specialistofficerare

7 § För befordran av förstesergeant till fanjunkare krävs endast att förstesergean-

ten är befordringsbar enligt 2 kap. 1 §.

8 § Befordran av fanjunkare till förvaltare får ske när fanjunkaren genomgått till-

lämplig befordringsutbildning med godkänt resultat.

9 § Befordran av förvaltare till regementsförvaltare eller flottiljförvaltare får ske

när förvaltaren placerats tillsvidare i en OR 9-befattning.

Yrkesofficerare vid andra myndigheter

10 § Försvarsmakten beslutar om befordran för yrkesofficer som är anställd som

yrkesofficer vid annan myndighet.

Sådan befordran får ske efter hemställan från den myndighet där yrkesofficeren

är anställd.

Hemställan ska ställas till den som enligt 12 kap. 1 § är befordrande chef.

4 kap. Befordran av reservofficerare

Officerare i reserven

1 § Befordran av fänrik till löjtnant får ske om fänriken innehar en akademisk

examen på grundnivå, eller minst 180 högskolepoäng om programmet omfattar

fler högskolepoäng än 180.

2 § Befordran av löjtnant till kapten får ske om löjtnanten innehar en akademisk

examen på grundnivå, eller minst 180 högskolepoäng om programmet omfattar

fler högskolepoäng än 180.

FFS 2018:7

Sida 7

3 § Befordran av kapten till major eller örlogskapten får ske när kaptenen genom-

gått tillämplig befordringsutbildning med godkänt resultat.

4 § Befordran till tjänstegrader högre än major eller örlogskapten får ske efter

placering tillsvidare i en befattning i högre befattningsnivå än den som motsvarar

individens aktuella tjänstegrad, under förutsättning att officeren i reserven har en

akademisk examen på avancerad nivå.

Specialistofficerare i reserven

5 § För befordran av förstesergeant till fanjunkare krävs endast att förstesergean-

ten är befordringsbar enligt 2 kap. 1 §.

6 § Befordran av fanjunkare till förvaltare får ske när fanjunkaren placerats tills-

vidare i en OR 8-befattning.

7 § Befordran av förvaltare till regementsförvaltare eller flottiljförvaltare får ske

när förvaltaren placerats tillsvidare i en OR 9-befattning.

5 kap. Befordran av anställda gruppbefäl, soldater och sjömän

1 § Befordran av menig 1:a klass till vicekorpral får ske när den menige 1:a klass

genomgått tillämplig befordringsutbildning med godkänt resultat.

2 § Befordran av vicekorpral till korpral får ske när vicekorpralen placerats tills-

vidare i en OR 4-befattning.

3 § För befordran av korpral till sergeant krävs endast att korpralen är beford-

ringsbar enligt 2 kap. 1 §.

FFS 2018:7

Sida 8

6 kap. Befordran av totalförsvarspliktig personal

1 § Totalförsvarspliktig personal som under grundutbildning med värnplikt ge-

nomgått gruppbefälsutbildning med godkänt resultat får befordras till vicekorpral

tidigast efter 150 tjänstgöringsdagar.

7 kap. Befordran av officersaspiranter

1 § Officersaspirant ska vid inledningen av första utbildningsåret befordras till

vicekorpral. Officersaspirant som redan är vicekorpral behåller sin tjänstegrad.

Vid inledningen av andra utbildningsåret ska befordran till korpral ske.

Vid inledningen av tredje utbildningsåret ska befordran till sergeant ske.

2 § Officersaspirant som redan är anställd som yrkesofficer, reservofficer, grupp-

befäl, soldat eller sjöman eller som är inskriven för värnplikt, och som innehar

högre tjänstegrad än enligt 1 §, behåller den högre tjänstegraden under tiden som

officersaspirant.

8 kap. Befordran inom hemvärnet

1 § Försvarsmakten får besluta om särskilda bestämmelser för befordran av hem-

värnssoldater samt för frivillig personal med befattning inom hemvärnet.

Kraven i sådana bestämmelser får inte underskrida kraven i bestämmelserna i 2

kap. 1─3 §§.

9 kap. Befordran vid särskilda skäl

1 § Om det finns särskilda skäl får Försvarsmakten besluta om befordran på andra

grunder än bestämmelserna i 2–8 kap.

Ett sådant beslut ska motiveras.

FFS 2018:7

Sida 9

10 kap. Konstituering

1 § Försvarsmakten får besluta om konstituering av yrkesofficerare, reservoffice-

rare, hemvärnssoldater och frivillig personal enligt vad som följer av 2−3 §§. Ett

sådant beslut ska motiveras.

Beslut om konstituering får maximalt omfatta två år men får förnyas.

Konstitueringen gäller enbart så länge som individen är placerad i den befatt-

ning som konstitueringen avser.

2 § Vid internationell tjänstgöring får konstituering tillämpas om

1. en individs tjänstegrad är lägre än den som motsvarar nivån för den befatt-

ning som individen ska placeras i, eller om den understiger en internationell orga-

nisations krav, och

2. individen är placerad i befattningen för en planerad period om minst tre må-

nader.

3 § Vid annan tjänstgöring än sådan som avses i 2 § får konstituering tillämpas

om

1. en individs tjänstegrad är lägre än den som motsvarar nivån för den befatt-

ning som individen är placerad i, eller om den understiger annan myndighets krav,

och

2. individen är placerad i befattningen för en planerad period om minst tolv

månader.

4 § Beslut om konstituering får endast omfatta ett tjänstegradssteg och ska för

yrkes- och reservofficerare ske antingen

1. inom de tjänstegrader för officerare som framgår av bilagan till officersför-

ordningen (2007:1268), eller

2. inom de tjänstegrader för specialistofficerare som framgår i bilaga 1 till

Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2017:3) om grundläggande officersutbildning

och tjänstegrader.

FFS 2018:7

Sida 10

5 § Om det finns särskilda skäl får Försvarsmakten besluta om konstituering med

undantag från bestämmelserna i 1–4 §§.

Ett sådant beslut ska motiveras.

11 kap. Befordran under krig

1 § Försvarsmakten får under krig besluta om befordran utan hänsyn till bestäm-

melserna i 2 kap. 1−3 §§ (fältbefordran).

12 kap. Bemyndiganden

1 § Befordrande chefer är följande.

Befordran till tjänstegrad

Befordrande chef

Generalmajor/Konteramiral

Brigadgeneral/Flottiljamiral

Överbefälhavaren

Överste/Kommendör

Personaldirektören

Överstelöjtnant/Kommendörkapten

Regementsförvaltare/Flottiljförvaltare

Personaldirektören eller chefen för

specialförbandsledningen

Major/Örlogskapten

Kapten

Förvaltare

Löjtnant

Fanjunkare

Fänrik

Förstesergeant

Sergeant

Korpral

Vicekorpral

Menig 1:a klass

Förbandschef

2 § Förbandschef får, för tid när Sverige är i krig, delegera sin rätt att besluta om

befordran enligt 11 kap. 1 § till underställd krigsförbandschef.

FFS 2018:7

Sida 11

3 § Beslut om konstituering fattas enligt följande.

Konstituering till tjänstegrad

Beslut fattas av

Personalgrupp

Generalmajor/Konteramiral

Brigadgeneral/Flottiljamiral

Överbefälhavaren

Yrkesofficerare,

reservofficerare

Överste/Kommendör

Personaldirektören

Yrkesofficerare,

reservofficerare

Överstelöjtnant/Kommendörkapten

Regementsförvaltare/Flottiljförvaltare

Personaldirektören

eller chefen för

specialförbandsled-

ningen

Yrkesofficerare,

reservofficerare

De tjänstegrader som finns i hemvärns-

förbanden

Rikshemvärns-

chefen

Hemvärnssolda-

ter, frivillig per-

sonal med befatt-

ning i hemvärnet

Major/Örlogskapten

Kapten

Förvaltare

Löjtnant

Fanjunkare

Fänrik

Förstesergeant

Sergeant

Korpral

Förbandschef

Yrkesofficerare,

reservofficerare,

anställda grupp-

befäl, soldater

och sjömän, fri-

villig personal

4 § Innan förbandschef beslutar om konstituering av yrkesofficerare eller reser-

vofficerare ska han eller hon hemställa hos personaldirektören om medgivande till

konstituering.

5 § Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, beslutar om befordran

enligt 9 kap. 1 § till generalmajor, konteramiral, brigadgeneral eller flottiljamiral.

6 § Personaldirektören, eller den han eller hon bestämmer, beslutar om

1. godkännande av likvärdig utbildning som befordringsutbildning enligt

2 kap. 7 §.

FFS 2018:7

Sida 12

2. befordran enligt 9 kap. 1 § till andra tjänstegrader än de som överbefälhava-

ren beslutar om enligt 5 §, och

3. undantag enligt 10 kap. 5 §.

7 § Produktionschefen, eller den han eller hon bestämmer, beslutar om särskilda

bestämmelser enligt 8 kap. 1 §.

8 § Rikshemvärnschefen, eller den han eller hon bestämmer, beslutar om beford-

ran av hemvärnssoldat till major eller förvaltare.

13 kap. Undantag

1 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, fattar beslut i ärenden

om undantag.

__________________

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019.

Micael Bydén

Carin Bratt

FFS 2018:7

Sida 13

Bilaga 1

Förteckning över befordringsutbildningar

Utbildning

Ger behörighet

för befordran till

tjänstegrad

Relevant för

1

Grundutbildning med stöd av

a) lagen (1994:1809) om total-

försvarsplikt,

b) förordningen (2009:4) om

grundläggande militär ut-

bildning inom Försvarsmak-

ten,

c) förordningen (2010:590) om

grundläggande och komplet-

terande militär utbildning

inom Försvarsmakten, eller

d) förordningen (2015:613) om

militär grundutbildning.

Menig 1:a klass

All militär personal

2

Grundutbildning för frivillig

personal

Menig 1:a klass

Frivillig personal

3

Gruppbefälsutbildning

Vicekorpral

All militär personal

4

Försvarsmaktens högre

specialistofficersutbildning

Förvaltare

All militär personal

5

Försvarshögskolans taktiska

stabskurs

Major eller ör-

logskapten

Reservofficerare,

OFSK, disputerade

yrkesofficerare

6

Försvarshögskolans stabsutbild-

ning

Major eller ör-

logskapten

All militär personal

7

Försvarshögskolans högre stabs-

officersutbildning

Överstelöjtnant

eller kommen-

dörkapten

All militär personal

8

Försvarshögskolans högre offi-

cersprogram, första året (HOP 1)

Major eller ör-

logskapten

All militär personal

9

Försvarshögskolans högre offi-

cersprogram, andra året (HOP 2)

Överstelöjtnant

eller kommen-

dörkapten

All militär personal

FFS 2018:7

Sida 14

10

Försvarshögskolans samman-

hållna högre officersprogram

(HOP 12)

Överstelöjtnant

eller kommen-

dörkapten

All militär personal

FFS 2018:7

Sida 15

Bilaga 2

Befattningsnivåer OF/OR med motsvarande tjänstegrader

Befattningsnivå

OF/OR

Tjänstegrad

OF 9

General, amiral

OF 8

Generallöjtnant, viceamiral

OF 7

Generalmajor, konteramiral

OF 6

Brigadgeneral, flottiljamiral

OF 5

Överste, kommendör

OF 4

Överstelöjtnant, kommendörkapten

OF 3

Major, örlogskapten

OF 2

Kapten

OF 1

Fänrik, löjtnant

OR 9

Regementsförvaltare, flottiljförvaltare

OR 8

Förvaltare

OR 7

Fanjunkare

OR 6

Förstesergeant

OR 5

Sergeant

OR 4

Korpral

OR 3

Vicekorpral

OR 2

Menig 1:a klass

OR 1

Menig