FFS 2024:1

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:3) om grundläggande officersutbildning och tjänstegrader

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2024:1

Utkom från trycket

2024-02-20

Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2019:3) om

grundläggande officersutbildning och tjänstegrader;

beslutade den 16 februari 2024.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 9, 21 och 24 §§ officersförord-

ningen (2007:1268) och efter hörande av Försvarshögskolan

dels att 3 kap. 9 och 13–15 §§ samt 7 kap. ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2–4, 6, 7, 10–12, 21–24, 27 §§,

4 kap. 2 §, 5 kap. 6 och 7 §§, 6 kap. 2 och 5 §§, samt nya 3 kap. 9 och

24 §§ samt bilaga 2 och 4 ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer 3 kap. 3 a, 4 a, 8 a, 11 a, 20 a §§

av följande lydelse.

1 kap.

2 § I denna författning avses med

antagningslista

en förteckning av sökande till en viss organisations-

enhet och utbildningsinriktning för en viss antagnings-

omgång, sorterad efter i vilken ordning de sökande ska

antas,

antagningsordning

ett dokument som innehåller Försvarsmaktens närmare

reglering av antagning till en grundläggande officers-

utbildning inom Försvarsmakten,

FFS 2024:1

Sida 2

antagningsprövning

en prövning där den sökandes kravuppfyllnad mot

Försvarsmaktens fysiska, psykiska och medicinska

krav enligt kravprofildokumentet testas och den

sökandes lämplighet bedöms avseende sökt

utbildningsprogram och i förekommande fall

utbildningsinriktning,

befälslämplighet

psykologisk urvalsmetod som mäter bedömd lämplig-

het som befäl,

flygmedicinskt urval

medicinskt urval som görs i syfte att kontrollera krav-

uppfyllnad mot utbildningsinriktningar med flygmedi-

cinska krav,

giltighetstid

tid under vilken provresultat är gällande, oavsett om

det är godkänt eller icke godkänt,

kapacitetstester

psykologiska tester som mäter kognitiva förmågor,

kollegium

ett organ som stödjer officersaspiranter och som bere-

der förslag till skiljande från grundläggande officersut-

bildning inom Försvarsmakten,

kravprofildokument

ett dokument med Försvarsmaktens fysiska, psykiska,

medicinska och andra krav för antagning till ett visst

utbildningsprogram eller viss utbildningsinriktning,

personlighetstester

psykologiska tester som mäter personlighets-

egenskaper,

pilottester

medicinska och psykologiska tester som ska genomfö-

ras med godkänt resultat för att kunna söka till För-

FFS 2024:1

Sida 3

svarsmaktens flygförarutbildning,

psykologintervju

psykologisk urvalsmetod som huvudsakligen mäter

personlighetsegenskaper, och

spärrtid

tid under vilken omprov inte kan medges.

2 kap.

1 § Grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten består av följande

utbildningsprogram.

Utbildning

Syfte

1. Försvarsmaktens

officersutbildning

Ge officersaspiranten behörighet för anställ-

ning som yrkes- eller reservofficer och

tjänstgöring som officer.

2. Försvarsmaktens

specialistofficersutbildning

Ge officersaspiranten behörighet för anställ-

ning som yrkes- eller reservofficer och

tjänstgöring som specialistofficer eller som

specialistofficer i reserven.

3. Försvarsmaktens

reservofficersutbildning

Ge officersaspiranten behörighet för anställ-

ning som reservofficer och tjänstgöring som

officer i reserven.

4. Försvarsmaktens

reservspecialist-

officersutbildning

Ge officersaspiranten behörighet för anställ-

ning som reservofficer och tjänstgöring som

specialistofficer i reserven.

5. Försvarsmaktens

flygförarutbildning

Ge officersaspiranten behörighet för

anställning som yrkesofficer inom

flygtjänst.

FFS 2024:1

Sida 4

Inom varje utbildningsprogram kan det finnas olika utbildningsinriktningar.

Olika utbildningsinriktningar kan ha olika krav.

3 kap.

2 § Av 1 § förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets plikt-

och prövningsverk framgår att Totalförsvarets plikt- och prövningsverk på

uppdrag av Försvarsmakten ska tillhandahålla urvalstester av dem som ansökt

till militär utbildning inom Försvarsmakten.

3 § För att kunna bli antagen till grundläggande officersutbildning inom Försvars-

makten krävs, utöver kraven i 9 § officersförordningen (2007:1268), att den sö-

kande:

1. a) Har avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller

inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå,

b) har avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

vuxenutbildning på gymnasial nivå,

c) har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 a el-

ler 1 b, eller

d) enligt tidigare gällande bestämmelser i högskoleförordningen

(1993:100) anses ha en utbildning som uppfyller kraven för grundläggande

behörighet till grundläggande högskoleutbildning eller utbildning som påbör-

jas på grundnivå.

2. Har tjänstgjort som anställt gruppbefäl, soldat eller sjöman under minst

180 dagar, eller har fullgjort

a) grundutbildning med värnplikt om minst 180 dagar enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt, med lägst militärbetyg JA-2-2 alterna-

tivt lägst vitsord X-5-5 eller JA-5-5,

b) grundläggande militär utbildning om minst 180 dagar enligt för-

ordningen (2009:4) om grundläggande militär utbildning inom Försvars-

makten med betyg godkänt,

FFS 2024:1

Sida 5

c) grundläggande och kompletterande militär utbildning enligt för-

ordningen (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär ut-

bildning inom Försvarsmakten med lägst betyg godkänt, eller

d) militär grundutbildning om minst 180 dagar enligt förordningen

(2015:613) om militär grundutbildning med lägst militärbetyg JA-2-2.

3. Har genomfört antagningsprövning med vid antagningsbeskedet

godkänt

och giltigt resultat.

Försvarsmakten får besluta om undantag från krav på tjänstgöringstid enligt

2 a–d om det finns särskilda skäl.

3 a § Vid bedömningen om en sökande har en svensk eller utländsk utbildning

som motsvarar kravet i 3 § 1 a–b ska bestämmelserna i 1–4 §§ Universitets-

och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörig-

het och urval tillämpas i gällande lydelse.

4 § Den som vid tidpunkten för ansökan ännu genomgår grundutbildning med

värnplikt om minst 180 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt får

antas med förbehållet att grundutbildningen ska vara fullgjord med lägst militär-

betyg JA-2-2 senast vid tidpunkten då den grundläggande officersutbildningen

påbörjas.

4 a § Den som vid tidpunkten för ansökan till Försvarsmaktens flygförarutbild-

ning ännu inte genomgått grundutbildning med värnplikt om minst 180 dagar en-

ligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller motsvarande i enlighet med 3 §

2, får antas med förbehållet att grundutbildningen ska vara fullgjord med lägst

militärbetyg JA-2-2 senast vid tidpunkten då Försvarsmaktens flygförarutbildning

påbörjas.

6 § För att kunna bli antagen till Försvarsmaktens reservofficersutbildning krävs

att sökanden, utöver kravet i 3 § 1 b, har lägst betyget E i de kurser i svenska eller

svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande

examen i gymnasieskolan.

FFS 2024:1

Sida 6

Sökanden ska även, utöver kravet i 3 § 2, ha genomgått gruppbefälsutbildning

med godkänt resultat.

Försvarsmakten får besluta om undantag från kravet i andra stycket om det

finns särskilda skäl.

7 § För att kunna bli antagen till Försvarsmaktens reservspecialistofficersutbild-

ning krävs att sökanden, i stället för kravet i 3 § 2, har tjänstgjort som anställt

gruppbefäl, soldat eller sjöman i minst tolv månader, varav minst fem månader

som gruppbefäl.

Sökanden ska även ha genomgått gruppbefälsutbildning med godkänt resultat.

Försvarsmakten får besluta om undantag avseende tjänstgöringstiden enligt

första stycket om det finns särskilda skäl. Försvarsmakten får också besluta om

undantag från kravet i andra stycket om det finns särskilda skäl.

8 a § För att kunna bli antagen till Försvarsmaktens flygförarutbildning krävs

att sökanden, istället för kravet i 3 § 3, uppfyller följande krav.

1. Sökanden ska vid ansökningstillfället ha genomgått samtliga pilottester med

godkänt resultat.

2. Det godkända resultatet ska ha uppnåtts vid första eller andra prövningstill-

fället.

3. Resultatet ska vid ansökningstillfället fortfarande vara giltigt.

9 § För att kunna bli antagen till Försvarsmaktens flygförarutbildning med inrikt-

ningar som efter utbildning kan leda till anställning som specialistofficer, krävs att

sökanden, utöver kraven i 3 § 2, har genomgått gruppbefälsutbildning med god-

känt resultat.

Försvarsmakten får besluta om undantag från kravet i första stycket om det

finns särskilda skäl.

10 § Sökande till grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten ska

genomgå antagningsprövning om han eller hon vid ansökningssöktillfället upp-

FFS 2024:1

Sida 7

fyller kraven enligt 3 § 1−2 eller genomgår grundutbildning med värnplikt.

Detta gäller inte sökande till Försvarsmaktens flygförarutbildning.

Försvarsmakten får besluta om undantag från första stycket om den sökande

är anställd i Försvarsmakten och i tjänsten deltar i verksamhet som innebär

hinder för att genomgå antagningsprövning.

Antagningsprövning kan genomföras av Totalförsvarets plikt- och pröv-

ningsverk eller genom Försvarsmaktens försorg.

11 § För att kunna antas till grundläggande officersutbildning inom Försvars-

makten ska den sökande, utöver kraven i 3−9 §§,

1. uppfylla det sökta utbildningsprogrammets, och i förekommande fall ut-

bildningsinriktningens, krav enligt kravprofildokumentet, och

2. bedömas vara lämplig för anställning som yrkes- eller reservofficer.

Av 9 § 3 officersförordningen (2007:1268) framgår att sökanden ska ha ge-

nomgått säkerhetsprövning och uppfylla kraven enligt säkerhetsskyddslagen

(2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). 1

11 a § En sökande som deltar i en urvalsaktivitet under spärrtid får inte åbe-

ropa resultatet i sin ansökan.

Spärr- och giltighetstider framgår av bilaga 2.

Försvarsmakten får besluta om undantag från vad som gäller om spärrtider

om det finns särskilda skäl.

12 § Lämplighetsbedömningen enligt 11 § utgörs av en sammanvägd bedöm-

ning av samtliga intervjuer och referenstagningar under antagningsförfarandet

mot det sökta utbildningsprogrammet eller utbildningsinriktningen.

Urvalsfaktorer för lämplighetsbedömningen framgår av bilaga 3.

Resultat från lämplighetsbedömningen redovisas som en siffra från 0 till

3 med följande betydelse.

1 Förändringen innebär bl.a. att andra stycket upphör att gälla.

FFS 2024:1

Sida 8

Värde

Betydelse

0

Bedöms inte lämplig.

1

Bedöms lämplig.

2

Bedöms väl lämplig.

3

Bedöms mycket väl lämplig.

20 a § Om det finns särskilda skäl får Försvarsmakten besluta om undantag

från något eller några antagningskrav, om sökande har förutsättningar att till-

godogöra sig utbildningen utan att uppfylla antagningskraven.

21 § För antagning till Försvarsmaktens flygförarutbildning gäller inte

16–18 §§. Istället ska 22–24 §§ tillämpas.

22 § Antagning till Försvarsmaktens flygförarutbildning ska baseras på rang-

ordningen av de sökande.

Rangordningen av de sökande ska framgå av en antagningslista för varje

utbildningsinriktning och utbildningsomgång.

23 § Rangordningen enligt 22 § ska grundas på en sammanvägd bedömning av

kapacitetstesterna, lämplighetsbedömningen enligt 12 § och förväntat antal år i

befattning som flygförare efter utbildningens slut. Vid bedömning av förväntat

antal år i befattning som flygförare ska kriteriet ålder användas.

Vid lika värde efter den sammanvägda bedömningen ska rangordningen

grundas i första hand på positiv särbehandling av det underrepresenterade kö-

net och i andra hand på lottning.

24 § Om antalet sökande som är antagningsbara är fler än antalet utbildnings-

platser för den aktuella utbildningsinriktningen och antagningsomgången ska

urval göras. Urvalet ska grundas på antagningslistan.

27 § Av antagningsbeskedet ska även framgå hur och när svar ska vara För-

svarsmakten tillhanda.

FFS 2024:1

Sida 9

Uteblivet eller för sent inkommet svar innebär att den sökande förlorar sin

utbildningsplats.

Antagen som inte ianspråktar sin utbildningsplats vid utbildningsstart förlo-

rar sin utbildningsplats.

4 kap.

2 § Den som genomgår grundläggande officersutbildning inom Försvarsmak-

ten ska löpande värderas avseende lämplighet för det utbildningsprogram eller

utbildningsinriktning som han eller hon utbildas mot.

Resultatet av värderingen ska löpande delges officersaspiranten.

Vid lämplighetsbedömning ska kriterierna A─F enligt bilaga 4 användas.

5 kap.

6 § Den som anställs enligt 1 § och som rekryteras för att tjänstgöra som offi-

cer eller officer i reserven ska vid anställningstillfället ges tjänstegraden fänrik.

Under genomförande av särskild officersutbildning anläggs tjänstegraden ka-

dett.

Försvarsmakten får besluta om annan tjänstegrad om det finns särskilda

skäl.

7 § Den som anställs enligt 1 § och som rekryteras för att tjänstgöra som speci-

alistofficer eller specialistofficer i reserven ska vid anställningstillfället ges

tjänstegraden sergeant. Under genomförande av särskild officersutbildning

anläggs tjänstegraden kadett.

Försvarsmakten får besluta om annan tjänstegrad om det finns särskilda

skäl.

6 kap.

2 § Den som genomgått Försvarsmaktens officersutbildning med godkänt re-

sultat får anställas som yrkesofficer i Försvarsmakten med stöd av 17 § offi-

FFS 2024:1

Sida 10

cersförordningen (2007:1268), eller som reservofficer i Försvarsmakten med

stöd av 18 § officersförordningen.

Första tjänstegrad ska vara fänrik. Försvarsmakten får besluta om annan

tjänstegrad om det finns särskilda skäl.

5 § Den som genomgått Försvarsmaktens reservspecialistofficersutbildning

med godkänt resultat får anställas som reservofficer i Försvarsmakten med stöd

av 18 § officersförordningen (2007:1268).

Första tjänstegrad ska vara sergeant. Försvarsmakten får besluta om annan

tjänstegrad om det finns särskilda skäl.

___________

Denna författning träder i kraft den 15 mars 2024.

Micael Bydén

Helene Arango Magnusson

FFS 2024:1

Sida 11

Bilaga 2

Spärr- och giltighetstider vid antagning till grundläggande officersutbild-

ning inom Försvarsmakten

A. Spärr- och giltighetstider för urvalstester vid antagningsprövning i Plikt-

och prövningsverkets regi inför grundläggande officersutbildning inom För-

svarsmakten.

*) Syn, hörsel och tjänstbarhet har ingen spärrtid men omprov kan beviljas på

medicinska grunder.

B. Spärr- och giltighetstider för urvalstester vid antagningsprövning i För-

svarsmaktens regi inför grundläggande officersutbildning inom Försvarsmak-

ten. Vilka inriktningar som har vilka urvalsaktiviteter framgår av kravprofildo-

kumentet.

Urvalsaktivitet

Spärrtid

Giltighetstid

Fysisk prestationsförmåga

-

12 månader

Syn

*

12 månader

Hörsel

*

12 månader

Tjänstbarhet

*

12 månader

Urvalsintervju

9 månader

12 månader

Arbetspsykologiska personlighetstester

30 månader

60 månader

Urvalsaktivitet

Spärrtid

Giltighetstid

Begåvningstest

18 månader

36 månader

Psykologintervju

18 månader

36 månader

Fysisk prestationsförmåga

3 månader

36 månader

Syn

*

36 månader

Hörsel

*

36 månader

Tjänstbarhet

*

36 månader

Jägartest

3 månader

36 månader

FFS 2024:1

Sida 12

Bilaga 2

Arbetspsykologiska kapacitetstester

30 månader

60 månader

Psykologintervju

18 månader

18 månader

Flygmedicinskt urval

-

18 månader

*) Syn, hörsel och tjänstbarhet har ingen spärrtid men omprov kan beviljas på

medicinska grunder.

C. Om den sökande tidigare blivit skild från grundläggande officersutbildning

inom Försvarsmakten är tidigare testvärden inte längre giltiga, om inte skiljandet

baserades på officersaspirantens begäran.

FFS 2024:1

Sida 13

Bilaga 4

Lämplighetsbedömning under genomförande av grundläggande officers-

utbildning inom Försvarsmakten

Lämplighetsbedömningen har som främsta syfte att stödja och stärka officersa-

spirantens personliga utveckling, men kan också ligga till grund för beslut om

skiljande från utbildningen. Lämplighetsbedömningen omfattar följande områ-

den.

A. Ansvar, omdöme och föredöme

B. Flexibilitet, initiativ och kreativitet

C. Inspiration, motivation och ledarskap

D. Samarbete, hänsyn och social kompetens

E. Uthållighet och självkontroll

F. Den statliga värdegrunden samt Försvarsmaktens värdegrund och uppföran-

dekod

G. Generella kommande arbetsuppgifter som yrkes- eller reservofficer

Lämplighetsbedömningen sammanfattas i graderingarna lämplig eller inte

lämplig och ska löpande delges officersaspiranten.