HSLF-FS 2017:17

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:33) om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning

HSLF-FS

2017:17

Utkom från trycket

den 23 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-25

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:33) om

information som avser uppfödning genom amning

eller med modersmjölksersättning;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 och 4 § 2 förordningen

(1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att medde-

la föreskrifter m.m. och 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § första stycket 1

och andra stycket första meningen patientsäkerhetsförordningen

(2010:1369) att 1, 2 och 4 §§ samt rubriken närmast före 2 § Social-

styrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:33) om information som avser

uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning ska ha

följande lydelse.

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid uppfödning av spädbarn

genom amning eller användning av modersmjölksersättning i sådana

verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Ledningssystem

2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår

att varje vårdgivare ansvarar för att det finns sådana processer och

rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de

krav som ställs i dessa föreskrifter.

4 § Den information som lämnas om uppfödning genom amning

och användning av modersmjölksersättning till modern eller någon

annan person som vårdar ett spädbarn ska vara objektiv och entydig.

Informationen ska vara anpassad till det enskilda spädbarnets och

moderns behov och ska i övrigt överensstämma med vad som framgår

av 3 kap.patientlagen (2014:821) och 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen

(2010:659).

HSLF-FS

2017:17

2

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017