Patientlag (2014:821)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-06-19
Ändring införd
SFS 2014:821 i lydelse enligt SFS 2023:42
Ikraft
2015-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

[S2]Lagen innehåller bestämmelser om

 • tillgänglighet (2 kap.),
 • information (3 kap.),
 • samtycke (4 kap.),
 • delaktighet (5 kap.),
 • fast vårdkontakt och individuell planering (6 kap.),
 • val av behandlingsalternativ och hjälpmedel (7 kap.),
 • ny medicinsk bedömning (8 kap.),
 • val av utförare (9 kap.),
 • personuppgifter och intyg (10 kap.),
 • synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap.).

[K1]2 §  Bestämmelserna i 1 kap. 9 §, 6 kap. 4 § och 7 kap.1 och 2 §§ gäller endast hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med en region eller en kommun som huvudman.

[S2]Bestämmelserna i 2 kap.3 och 4 §§, 6 kap. 3 §, 8 kap. 1 § och 9 kap. 1 § gäller endast hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs med en region som huvudman. Lag (2019:964).

[K1]3 §  Lagen omfattar inte tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125).

[K1]4 §  Bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas finns i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

[S2]Bestämmelser om hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter och ansvar för vården av patienter finns i patientsäkerhetslagen (2010:659). Lag (2017:66).

Prop. 2016/17:43: Bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas finns i hälso- och sjukvårdslagen(2017:000).

Bestämmelser om hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter och ansvar för vården av patienter finns i patientsäkerhetslagen (2010:659). ...

[K1]5 §  Med hälso- och sjukvård avses i denna lag dels åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, dels sjuktransporter.

[K1]6 §  Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

[S2]Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

[K1]7 §  Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Lag (2017:66).

Prop. 2016/17:43: Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

I paragrafen har det gjorts en språklig rättelse.

[K1]8 §  När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

[K1]9 §  Bestämmelser om habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning och tolktjänst för vardagstolkning finns i 8 kap. 7 § och 12 kap. 5 §hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Lag (2017:66).

Prop. 2016/17:43: Bestämmelser om habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning och tolktjänst för vardagstolkning finns i 8 kap. 7 § och 12 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen(2017:000).

[K2]1 §  Hälso- och sjukvården ska vara lätt tillgänglig.

[K2]2 §  Patienten ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd.

[K2]3 §  Enligt 9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska patienter erbjudas en vårdgaranti. Den ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid får

 1. kontakt med primärvården,
 2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården,
 3. besöka den specialiserade vården, och
 4. planerad vård. Lag (2018:554).

Prop. 2016/17:43: Enligt 9 kap. 1 §hälso- och sjukvårdslagen(2017:000) ska patienter erbjudas en vårdgaranti. Den ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid får

Prop. 2017/18:83: Enligt 9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska patienter erbjudas en vårdgaranti. Den ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid får

[K2]4 §  Om vårdgarantin enligt 3 §3 eller 4 inte uppfylls, ska patienten få vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten.

[K3]1 §  Patienten ska få information om

 1. sitt hälsotillstånd,
 2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling,
 3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning,
 4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård,
 5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet,
 6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,
 7. eftervård, och
 8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

[K3]2 §  Patienten ska även få information om

 1. möjligheten att välja behandlingsalternativ samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård,
 2. regionens elektroniska system för listning av patienter hos utförare,
 3. möjligheten att välja och få tillgång till en fast läkarkontakt,
 4. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt,
 5. vårdgarantin, och
 6. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz. Lag (2022:272).

Prop. 2015/16:139: Ändringen i paragrafens punkt 4 är endast av språklig karaktär genom ett förtydligande att associeringsavtalet Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har skrivits ut i sin helhet med förkortningen EES inom parantes.

[K3]2 a §  Om kostnaden för vården av en patient ska ersättas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den ursprungliga lydelsen, ska vårdgivaren informera patienten om

 1. att hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
 2. det register om anmälan av verksamhet m.m. som förs av IVO enligt 2 kap.patientsäkerhetslagen (2010:659), och
 3. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen och om patientnämndernas verksamhet. Lag (2016:658).

Prop. 2015/16:139: Paragrafen är ny och föreskriver att om kostnaden för vården av patienten ska ersättas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den ursprungliga lydelsen, ska vårdgivaren informera patienten om att hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), om det register om anmälan av verksamhet m.m. som förs av IVO enligt <a href="https://lagen.nu/2010:659#K2" ...

[K3]2 b §  En patient som skrivs ut från sluten vård ska få sammanfattande information om den vård och behandling som getts under vårdtiden, om avsikten är att patienten ska få insatser från socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård eller den regionfinansierade öppna vården. Om information finns tillgänglig, ska patienten även få uppgifter om vem som är patientens fasta vårdkontakt, tidpunkt för när samordnad individuell planering avses genomföras och uppgifter om befintliga planer för vård och omsorg efter utskrivningen. Lag (2019:964).

[K3]2 c §  I 4 kap. 7 § biobankslagen (2023:38) finns bestämmelser om information och samtycke vid insamling och bevarande av ett prov i en biobank och användning av ett prov. Lag (2023:42).

[K3]3 §  När patienten är ett barn ska även barnets vårdnadshavare få information enligt 1 och 2 §§.

[K3]4 §  Om informationen inte kan lämnas till patienten, ska den i stället såvitt möjligt lämnas till en närstående till honom eller henne.

[K3]5 §  Informationen får inte lämnas till patienten eller någon närstående om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta.

[K3]6 §  Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.

[S2]Mottagarens önskan om att avstå från information ska respekteras.

[K3]7 §  Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.

[S2]Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om han eller hon ber om det.

[K4]1 §  Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras.

[K4]2 §  Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om inte annat följer av denna eller någon annan lag. Innan samtycke inhämtas ska patienten få information enligt 3 kap. Patienten kan, om inte annat särskilt följer av lag, lämna sitt samtycke skriftligen, muntligen eller genom att på annat sätt visa att han eller hon samtycker till den aktuella åtgärden.

[S2]Patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Om en patient avstår från viss vård eller behandling, ska han eller hon få information om vilka konsekvenser detta kan medföra.

[K4]3 §  När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

[K4]4 §  Patienten ska få den hälso- och sjukvård som behövs för att avvärja fara som akut och allvarligt hotar patientens liv eller hälsa, även om hans eller hennes vilja på grund av medvetslöshet eller av någon annan orsak inte kan utredas.

[K5]1 §  Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

[K5]2 §  En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom egenvård enligt lagen (2022:1250) om egenvård ska utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar. Lag (2022:1254).

[K5]3 §  Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta.

6 kap. Fast vårdkontakt och individuell planering

[K6]1 §  Patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses. Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt.

[K6]2 §  En fast vårdkontakt ska utses för patienten om han eller hon begär det, eller om det är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

[K6]3 §  Patienten ska få möjlighet att välja och få tillgång till en fast läkarkontakt hos den utförare inom primärvården som patienten valt genom listning enligt 7 kap. 3 a § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Lag (2022:272).

[K6]4 §  För en enskild som har behov av både hälso- och sjukvård och insatser från socialtjänsten ska en individuell plan upprättas under de förutsättningar som anges i 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Lag (2017:66).

Prop. 2016/17:43: För en enskild som har behov av både hälso- och sjukvård och insatser från socialtjänsten ska en individuell plan upprättas under de förutsättningar som anges i 16 kap. 4 §hälso- och sjukvårdslagen(2017:000).

[K7]1 §  När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få den valda behandlingen, om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.

[S2]Patienten har inte rätt att välja en sådan behandling som kommunen ansvarar för enligt 12 kap.1 eller 2 § eller 14 kap. 1 §hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) utanför den kommun inom vilken han eller hon är bosatt, om denna kommun kan erbjuda en behandling som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Lag (2017:66).

Prop. 2016/17:43: När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få den valda behandlingen, om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.

Patienten har inte rätt att välja en sådan behandling som kommunen ansvarar för enligt 12 kap. 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 § ...

[K7]2 §  När det finns olika hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning tillgängliga ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få det valda hjälpmedlet, om det med hänsyn till hans eller hennes behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som befogat.

8 kap. Ny medicinsk bedömning

[K8]1 §  En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet att inom eller utom den egna regionen få en ny medicinsk bedömning.

[S2]Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om

 1. behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och
 2. det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat. Lag (2019:964).

[K9]1 §  En patient som omfattas av en regions ansvar för hälso- och sjukvård ska inom eller utom denna region få möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård.

[S2]Bestämmelser om val av utförare inom primärvården genom listning finns i 7 kap.3 a och 3 b §§hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Lag (2022:272).

Prop. 2021/22:72: I första stycket finns en allmän bestämmelse om patientens möjlighet att välja utförare inom den offentligt finansierade öppenvården. Av andra stycket, som är nytt, framgår att det finns särskilda bestämmelser om listning för val av utförare inom primärvården i 7 kap. 3 a och 3 b §§ HSL. Se kommentaren till dessa bestämmelser nedan.

10 kap. Personuppgifter och intyg

[K10]1 §  Inom hälso- och sjukvårdsverksamhet ska personuppgifter utformas och i övrigt behandlas så att patientens och övriga registrerades integritet respekteras.

[S2]Bestämmelser om patientens rätt att ta del av journalhandlingar och andra uppgifter och att motsätta sig behandling av personuppgifter samt andra bestämmelser om behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvårdsverksamhet finns i patientdatalagen (2008:355) och lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Lag (2022:917).

[K10]2 §  Bestämmelser om sekretess inom allmän hälso- och sjukvårdsverksamhet finns i 25 kap.offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

[S2]Bestämmelser om tystnadsplikt inom enskild hälso- och sjukvårdsverksamhet finns i 6 kap.12, 13 och 16 §§patientsäkerhetslagen (2010:659).

[K10]3 §  Den som är skyldig att föra patientjournal ska på begäran av patienten utfärda intyg om vården.

[K11]1 §  Patientnämnderna ska enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

 1. hjälpa patienter och deras närstående att föra fram klagomål och att få svar av vårdgivaren i enlighet med 3 kap. 8 b § patientsäkerhetslagen (2010:659),
 2. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, och
 3. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal. Lag (2017:379).

Prop. 2016/17:122: Paragrafen har anpassats till 2 § i den nya lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

[K11]2 §  En patient som har drabbats av en vårdskada ska snarast informeras om

 1. att det har inträffat en händelse som medfört en vårdskada,
 2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,
 3. vårdgivarens skyldighet att hantera klagomål och synpunkter,
 4. patientnämndernas uppgift att hjälpa patienten att föra fram klagomål och att få svar av vårdgivaren,
 5. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, och
 6. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen. Lag (2017:379).

[K11]2 a §  Vårdgivaren ska snarast besvara klagomål från patienter och deras närstående. Klagomålen ska besvaras på lämpligt sätt och med hänsyn till klagomålets art och den enskildes förmåga att tillgodogöra sig information.

[S2]Vårdgivaren ska ge klaganden

 1. en förklaring till vad som har inträffat, och
 2. i förekommande fall, en beskrivning av vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen. Lag (2017:379).

Prop. 2016/17:122: Paragrafen, som utformats enligt Lagrådets synpunkter, är ny och behandlas i avsnitt 6.1 och 7.1. Paragrafen motsvarar i sak 3 kap. 8 b § patientsäkerhetslagen.

[K11]3 §  Inspektionen för vård och omsorg ska enligt vad som anges i 7 kap.1018 §§patientsäkerhetslagen (2010:659) efter anmälan pröva klagomål mot verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård och mot hälso- och sjukvårdspersonal.

[K11]4 §  Patienten och dennes närstående ska få möjlighet att delta i vårdgivarens patientsäkerhetsarbete.

Ändringar

Patientlag (2014:821)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:327, Prop. 2013/14:106, Bet. 2013/14:SoU24
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:658) om ändring i patientlagen (2014:821)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:258, Prop. 2015/16:139, Bet. 2015/16:SoU14
Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §; ny 3 kap. 2 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2017:66) om ändring i patientlagen (2014:821)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 1 kap. 4, 7, 9 §§, 2 kap. 3 §, 6 kap. 4 §, 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:379) om ändring i patientlagen (2014:821)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:259, Prop. 2016/17:122, Bet. 2016/17:SoU16
Omfattning
ändr. 11 kap. 1, 2 §§; ny 11 kap. 2 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:615) om ändring i patientlagen (2014:821)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:326, Prop. 2016/17:106, Bet. 2016/17:SoU18
Omfattning
ny 3 kap. 2 b §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:554) om ändring i patientlagen (2014:821)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:294, Prop. 2017/18:83, Bet. 2017/18:SoU22
Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:964) om ändring i patientlagen (2014:821)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 2 b §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2022:272) om ändring i patientlagen (2014:821)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:225, Prop. 2021/22:72, Bet. 2021/22:SoU22
Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §, 6 kap. 3 §, 9 kap. 1 §
Ikraftträder
2022-07-01

Lag (2022:917) om ändring i patientlagen (2014:821)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:381, Prop. 2021/22:177, Bet. 2021/22:SoU30
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2022:1254) om ändring i patientlagen (2014:821)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:428, Prop. 2021/22:244, Bet. 2021/22:SoU35
Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2023:42) om ändring i patientlagen (2014:821)

Förarbeten
Rskr. 2022/23:115, Prop. 2021/22:257, Bet. 2022/23:SoU4
Omfattning
ny 3 kap. 2 c
Ikraftträder
2023-07-01