HSLF-FS 2017:20

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning

HSLF-FS

2017:20

Utkom från trycket

den 23 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-26

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2006:9) om

säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger

psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 och 4 § 2 förordningen

(1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela

föreskrifter m.m. och 19 § första stycket förordningen (1991:1472) om

psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård att 1 kap. 1 § Social-

styrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsin-

rättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning ska ha följande

lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid sjukvårdsinrättningar där

det ges vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och

lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rätts-

psykiatrisk undersökning.

Vid tillämpningen av föreskrifterna ska kraven på en god vård som

anges i 5 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) beaktas.

I det följande används ”verksamhet” som en gemensam benämning

för sjukvårdsinrättningar som ger vård enligt lagen (1991:1128) om

psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

samt för enheter för rättspsykiatrisk undersökning. ”Patient” används

som en gemensam benämning för patienter som vårdas med stöd av

lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård

samt för personer som genomgår rättspsykiatrisk undersökning.

HSLF-FS

2017:20

2

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017