HSLF-FS 2017:21

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

HSLF-FS

2017:21

Utkom från trycket

den 23 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-19

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om

utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården

m.m.;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 förordningen (1985:796)

med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrif-

ter m.m. och 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § andra stycket första meningen

patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att 1 kap. 1 och 2 §§ samt

8 kap. 6 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdan-

de av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på intyg som grundas på en

bedömning av någons hälsotillstånd, behov, förmåga eller annat för-

hållande orsakat av hälsotillståndet och som utfärdas av hälso- och

sjukvårdspersonalen i verksamheter som omfattas av hälso- och sjuk-

vårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125). Föreskrifterna

ska även tillämpas på intyg om någons vård.

Som intyg ska räknas även utlåtanden och andra liknande hand-

lingar, oavsett hur de benämns.

Föreskrifterna ska i tillämpliga delar även gälla i den verksam-

het som bedrivs av Rättsmedicinalverket enligt lagen (1991:1137) om

rättspsykiatrisk undersökning, lagen (1991:2041) om särskild person-

utredning i brottmål, m.m. och lagen (2005:225) om rättsintyg i anled-

ning av brott.

2 § I dessa föreskrifter avses med vårdgivare fysisk eller juridisk

person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård.

Med verksamhetschef avses befattningshavare som svarar för verk-

samheten enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller

16 a § tandvårdslagen (1985:125).

HSLF-FS

2017:21

2

8 kap.

6 §

1

Socialstyrelsen har fastställt blanketter för läkarutlåtande m.m.

i ärenden som rör abort och sterilisering i

1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:15) om abort, och

2. Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:6) om sterilisering.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

1 Senaste lydelse SOSFS 2013:4.

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017