HSLF-FS 2017:25

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2004:11) om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m.

HSLF-FS

2017:25

Utkom från trycket

den 28 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-20

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2004:11) om

ansvar för remisser för patienter inom hälso- och

sjukvården, tandvården m.m.;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 och 4 § 2 förordningen

(1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att med-

dela föreskrifter m.m., 13 § andra stycket tandvårdsförordningen

(1998:1338) samt 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § första stycket 1 och andra

stycket första meningen patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att

1 och 2 §§ Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2004:11) om ansvar

för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården

m.m. ska ha följande lydelse.

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i sådan verksamhet som omfat-

tas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125)

och 7 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

2 §

1

I dessa föreskrifter avses med

vårdgivare

fysisk eller juridisk person som yrkesmäs-

sigt bedriver hälso- och sjukvård

Kommentar: Gäller även för sådan verksamhet som avses

i 7 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

verksamhetschef

befattningshavare som svarar för verksam-

heten enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårds-

lagen (2017:30) eller 16 a § tandvårdslagen

(1985:125)

remiss

handling om patient som utgör beställning

av tjänst eller begäran om övertagande av

vårdansvar

1 Ändringen innebär bl.a. att kommentaren till verksamhetschef tas bort.

HSLF-FS

2017:25

2

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017