HSLF-FS 2017:26

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling

HSLF-FS

2017:26

Utkom från trycket

den 28 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-37

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 och 4 och 4 § 5 förord-

ningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att

meddela föreskrifter m.m. samt 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § andra stycket

första meningen patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) i fråga om

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om

livsuppehållande behandling

dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2, 6 och 8 §§, 3 kap. 3 § och 4 kap. 1 §

ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 1 a kap., av följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid vård av patienter med livs-

hotande tillstånd i verksamheter som omfattas av hälso- och sjuk-

vårdslagen (2017:30).

Bestämmelserna i 2 kap. 3 § ska inte tillämpas av verksamhetschefer

vid sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs enligt 12 kap. 1

eller 2 § eller 14 kap. 1 §hälso- och sjukvårdslagen.

1 a kap. Ledningssystem

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att varje

vårdgivare ansvarar för att det finns sådana processer och rutiner som

behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som

ställs i dessa föreskrifter.

2 kap.

1 § Av 4 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och

6 kap. 2 § patientlagen (2014:821) framgår att verksamhetschefen ska

HSLF-FS

2017:26

2

– säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samord-

ning och säkerhet i vården tillgodoses, och

– utse en fast vårdkontakt om patienten begär det eller om det är nöd-

vändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet, kon-

tinuitet, samordning och säkerhet.

2 § Av 11 kap. 4 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

och 4 kap. 6 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) framgår

att inom det område som kommunen bestämmer ska det finnas en

sjuksköterska som ansvarar för att det finns ändamålsenliga och väl

fungerande rutiner för att kontakta läkare eller annan hälso- och sjuk-

vårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.

6 § Bestämmelser om att landstinget tillsammans med kommunen

ska upprätta en individuell plan när en enskild har behov av insatser

från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns i 16 kap. 4 §

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

8 § Enligt 5 kap. 5 § första stycket Socialstyrelsens föreskrifter och

allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av

personuppgifter i hälso- och sjukvården ska vårdgivaren säkerställa

att uppgifter om vårdplanering dokumenteras i patientjournalen.

3 kap.

3 § Den fasta vårdkontakten ska i patientjournalen dokumentera

1. sitt ställningstagande till livsuppehållande behandling,

2. när och på vilka grunder han eller hon har gjort sitt ställningsta-

gande,

3. när och med vilka yrkesutövare han eller hon har rådgjort,

4. vid vilka tidpunkter samråd med patienten har förekommit,

5. om samråd med patienten inte har varit möjligt, och i så fall orsaken

till detta,

6. när och på vilket sätt patienten och närstående har fått individuellt

anpassad information i enlighet med 3 kap.patientlagen (2014:821),

och

7. vilken inställning till den livsuppehållande behandlingen som pa-

tienten och närstående har gett uttryck för.

4 kap.

1 § Om en patient ger uttryck för att en livsuppehållande behandling

inte ska inledas eller inte ska fortsätta, ska den fasta vårdkontakten

HSLF-FS

2017:26

3

före ställningstagandet till patientens önskemål försäkra sig om att

patienten och närstående har fått individuellt anpassad information i

enlighet med 3 kap.patientlagen (2014:821). Den fasta vårdkontakten

ska även göra en bedömning av patientens psykiska status och för-

vissa sig om att patienten

1. förstår informationen,

2. kan inse och överblicka konsekvenserna av att behandling inte in-

leds eller inte fortsätter,

3. har haft tillräckligt med tid för sina överväganden, och

4. står fast vid sin inställning.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS

2017:26

4

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017