HSLF-FS 2017:8

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer

HSLF-FS

2017:8

Utkom från trycket

den 23 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-23

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 och 4 och 4 § 2 förord-

ningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att

meddela föreskrifter m.m. samt 13 § andra stycket tandvårdsförord-

ningen (1998:1338) att 1 kap. 2 § och 8 kap. 3 och 4 §§ Socialstyrelsens

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relatio-

ner ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § Föreskrifterna i 1–7 och 9 kap. ska gälla för verksamhet som

omfattas av socialtjänstlagen (2001:453).

Föreskrifterna i 1, 2, 8 och 9 kap. ska gälla för verksamhet som

omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Föreskrifterna i 1 kap., 2 kap., 8 kap. 1–3 §§ och 9 kap. ska även

gälla för verksamhet som omfattas av tandvårdslagen (1985:125).

8 kap.

3 § Bestämmelser om att vårdgivaren ska säkerställa att det är möj-

ligt att föra patientjournal om en patient har skyddade personuppgif-

ter finns i 5 kap. 4 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personupp-

gifter i hälso- och sjukvården.

4 § Bestämmelser om att landstinget tillsammans med kommunen

ska upprätta en individuell plan när en enskild har behov av insatser

från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns i 16 kap. 4 §

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

HSLF-FS

2017:8

2

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017