HSLF-FS 2017:9

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap

HSLF-FS

2017:9

Utkom från trycket

den 23 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-16

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 och 6 och 4 § 2 för-

ordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen

att meddela föreskrifter m.m. samt 5 § 1 förordningen (2008:553) om

katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands att 1 kap.

1 §, 4 kap. 3 § och 5 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och all-

männa råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap ska ha

följande lydelse.

1 kap.

1 § Föreskrifterna i 2–7 och 9 kap. ska tillämpas på landstingens

verksamhet enligt 7 kap. 2 § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen

(2017:30).

Föreskrifterna i 8 och 9 kap. ska tillämpas på landstingens verk-

samhet enligt 6 § lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av

svenska insatser utomlands.

Vad som i föreskrifterna och de allmänna råden sägs om landsting

gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting.

4 kap.

3 § Föreskrifter om landstings och kommuners risk- och sårbarhets-

analyser finns i

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2015:4) om landstings risk- och sårbarhetsanalyser, samt

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2015:5) om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser.

HSLF-FS

2017:9

2

5 kap.

1 § Av 7 kap. 2 § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

framgår det att landstinget ska planera sin hälso- och sjukvård så att

en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017