HSLF-FS 2020:60

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap

HSLF-FS

2020:60

Utkom från trycket

den 10 december 2020

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2020-11-6990

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk bered-

skap;

beslutade den 22 oktober 2020.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§ hälso- och

sjukvårdsförordningen (2017:80), 2 § 5 förordningen (1985:796) med

vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

samt 5 § förordningen (2008:553) om katastrofmedicin som en del av

svenska insatser utomlands att 1 kap. 1 §, 4 kap. 1–4 §§, 5 kap. 1 och

3–12 §§, 6 kap. 1 och 2 §§, 7 kap. 1–4 §§ och 8 kap. 1 och 2 §§ Social-

styrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrof-

medicinsk beredskap ska ha följande lydelse.

Vidare beslutar Socialstyrelsen att allmänna råden till 5 kap. 5 § och

6 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

1

Föreskrifterna i 2–7 och 9 kap. ska tillämpas på regionernas

verksamhet enligt 7 kap. 2 § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen

(2017:30).

Föreskrifterna i 8 och 9 kap. ska tillämpas på regionernas verksam-

het enligt 6 § lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av

svenska insatser utomlands.

Vad som i föreskrifterna och de allmänna råden sägs om regioner

gäller även kommuner som inte ingår i en region.

4 kap.

1 § Varje region ska vid allvarlig händelse eller vid risk för sådan

händelse ha förmåga att

1 Senaste lydelse HSLF-FS 2017:9.

HSLF-FS

2020:60

1. larma och aktivera de funktioner som är nödvändiga,

2. leda och samordna berörda hälso- och sjukvårdsverksamheter,

3. genomföra sjukvårdsinsatser i ett skadeområde, utföra sjuk-

transporter och på vårdenhet omhänderta drabbade samt

4. samverka med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

2 § Enligt 2 kap. 1 § första stycket lagen (2006:544) om kommuners

och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid

och höjd beredskap ska regionen analysera vilka extraordinära hän-

delser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive regionen och

hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet

av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhets-

analys.

3 §

2

Föreskrifter om regioners och kommuners risk- och sårbarhets-

analyser finns i

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2015:4) om landstings risk- och sårbarhetsanalyser, samt

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2015:5) om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser.

4 § Regionen ska med utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalysen i

2 § bedöma vad som är nödvändigt för att uppnå förmågan enligt 1 §.

Vid denna bedömning ska särskilt beaktas

1. befolkningstäthet, infrastruktur och geografiska förhållanden och

2. omständigheter som allvarligt kan påverka hälso- och sjukvår-

dens tillgång till personal, lokaler och utrustning.

5 kap.

1 §

3

Av 7 kap. 2 § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

framgår det att regionen ska planera sin hälso- och sjukvård så att en

katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.

3 § Varje region ska ta fram en katastrofmedicinsk beredskapsplan.

Den ska utarbetas med utgångspunkt i den plan som regionen ska fast-

ställa för varje ny mandatperiod enligt 2 kap. 1 § andra stycket lagen

(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra-

ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Även andra planer

av betydelse för den katastrofmedicinska beredskapen ska beaktas i

arbetet.

2 Senaste lydelse HSLF-FS 2017:9.

3 Senaste lydelse HSLF-FS 2017:9.

2

HSLF-FS

2020:60

4 § Av den katastrofmedicinska beredskapsplanen ska det framgå

1. hur nödvändiga funktioner i hälso- och sjukvården ska larmas och

aktiveras vid allvarlig händelse eller vid risk för sådan händelse,

2. vem som ska leda och samordna hälso- och sjukvården vid allvar-

lig händelse och

3. vilka andra aktörer som regionen vid behov ska samverka med.

Det ska vidare framgå av planen om regionen har överlämnat genom-

förandet av en av dess angelägenheter av betydelse för den katastrof-

medicinska beredskapen till någon annan. Om så har skett, ska det

även framgå vem som ansvarar för den verksamheten eller uppgiften.

Planen ska revideras fortlöpande. Den ska vara tillgänglig och känd

av personalen som ingår i den katastrofmedicinska beredskapen.

5 § Regionen ska planera för samverkan vid allvarlig händelse.

Allmänna råd

Planeringen av samverkan i den egna regionen bör genomföras

med representanter för regionledningen, sjukhusens ledning, pri-

märvården, ambulanssjukvården, smittskyddsläkaren och larm-

centralerna. Även ansvariga för kommunikation, service och tek-

niska funktioner bör delta.

Planeringen av samverkan med andra aktörer på lokal, regional

och nationell nivå kan vara aktuell med t.ex. kommuner, andra re-

gioner, kommunal och statlig räddningstjänst, regionala polismyn-

digheter och statliga förvaltningsmyndigheter samt frivilligorgani-

sationer.

6 § Regionen ska planera för

1. hur nödvändiga funktioner ska bemannas vid allvarlig händelse,

2. vilka lämpliga teoretiska och praktiska kvalifikationer personalen

ska ha för att den katastrofmedicinska beredskapen ska upprätt-

hållas och

3. personalens vidareutbildning och kompetensutveckling.

7 § Regionen ska vidare planera för regelbunden träning och övning

så att personalen både kan upprätthålla och utveckla den katastrof-

medicinska beredskapen och genomföra insatser vid allvarlig hän-

delse.

8 § Regionen ska planera för hur behovet av robusta och säkra loka-

ler ska tillgodoses för att upprätthålla den katastrofmedicinska bered-

skapen.

Regionen ska vidare planera på ett sådant sätt att el, vatten, värme,

tele- och datakommunikation och andra viktiga system säkerställs i

3

HSLF-FS

2020:60

lokalerna. I syfte att säkra driften av systemen ska det även planeras

för att personal som har kompetens för uppgiften ska kunna kallas in

med kort varsel vid allvarlig händelse.

9 § Regionen ska planera så att hälso- och sjukvårdens försörjning

av medicinteknisk utrustning, förbrukningsmateriel och läkemedel

anpassas till de behov som kan uppstå vid allvarlig händelse.

10 § Regionen ska vidare planera för att den personal som ska arbeta

i ett skadeområde tillhandahålls den utrustning som är nödvändig.

11 § Regionen ska planera för hur behovet av information till drab-

bade, allmänheten och företrädare för massmedia ska kunna tillgodo-

ses vid allvarlig händelse eller vid risk för sådan händelse.

Informationsinsatserna ska samordnas dels i den egna organisa-

tionen, dels vid behov med myndigheter och organisationer på lokal,

regional och nationell nivå.

12 § Regionen ska planera för att kunna erbjuda krisstöd till dem

som har drabbats av eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa som

en följd av en allvarlig händelse.

6 kap.

1 § I varje region ska det finnas en funktion som ständigt är beman-

nad och som vid allvarlig händelse eller vid risk för sådan händelse

har till uppgift att

1. ta emot larm,

2. verifiera uppgifter,

3. larma vidare,

4. initiera och samordna det inledande arbetet och

5. informera om händelsen.

Funktionen ska benämnas tjänsteman i beredskap.

Allmänna råd

Regionen bör fastställa rutiner med kriterier för när en operatör

vid en larmcentral ska kontakta tjänsteman i beredskap.

Vid ett larm bör tjänsteman i beredskap ha befogenhet att fatta

de beslut som krävs för att initiera och samordna det inledande ar-

betet.

2 § I varje region ska det finnas en funktion som ska ansvara för led-

ningsuppgifter vid allvarlig händelse eller vid risk för sådan händelse.

Funktionen ska benämnas särskild sjukvårdsledning.

4

HSLF-FS

2020:60

Den ska kunna verka på regional nivå samt i ett skadeområde, i

ambulanssjukvården och på vårdenheter.

7 kap.

1 § Regionen ska systematiskt följa upp och utvärdera den katastrof-

medicinska beredskapen. Detta ska göras med den frekvens och i den

omfattning som krävs för att upprätthålla beredskapen.

2 § Vid väsentliga förändringar av hälso- och sjukvårdens verksam-

het ska regionen bedöma om förändringarna kan komma att medföra

negativa konsekvenser för den katastrofmedicinska beredskapen.

3 § Regionen ska kunna ta emot, utreda och sammanställa klagomål

och synpunkter på den katastrofmedicinska beredskapen och på insat-

ser som har genomförts vid allvarlig händelse.

4 § Regionen ska med utgångspunkt i de resultat som har framkom-

mit vid uppföljningen och utvärderingen vidta de åtgärder som krävs

för att upprätthålla den katastrofmedicinska beredskapen.

8 kap.

1 § De regioner som är ålagda att upprätthålla beredskap för kata-

strofmedicinska insatser enligt lagen (2008:552) om katastrofmedicin

som en del av svenska insatser utomlands ska säkerställa att de på

Socialstyrelsens uppdrag med kort varsel kan tillhandahålla personal

och materiel för sådana insatser.

Personalen ska ges möjlighet att delta i utbildningar och övningar

för svenska insatser utomlands.

2 § Regioner som har krav på ersättning för kostnader som är direkt

hänförliga till katastrofmedicinska insatser utomlands eller till bered-

skap för sådana insatser enligt lagen (2008:552) om katastrofmedicin

som en del av svenska insatser utomlands ska ställa dessa till Social-

styrelsen.

Denna författning träder i kraft den dag den kommit ut från trycket.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Jonas Widell

5

HSLF-FS

2020:60

6

HSLF-FS

2020:60

7

HSLF-FS

2020:60

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2020

8