HSLF-FS 2022:3

Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2022-1-7737

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

1

HSLF-FS

2022:3

Utkom från trycket

den 24 januari 2022

Socialstyrelsens föreskrifter

om upphävande av föreskrifterna och allmänna

råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser

för habilitering och rehabilitering;

beslutade den 11 januari 2022.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§ hälso- och sjuk-

vårdsförordningen (2017:80), 13 § andra stycket tandvårdsförordningen

(1998:1338), 2 § 3 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden

för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m., 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 §

första stycket 1 och andra stycket första meningen patientsäkerhetsförord-

ningen (2010:1369), 8 kap.1 och 5 §§socialtjänstförordningen (2001:937)

och 13 och 14 §§ förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa

funktionshindrade att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabili-

tering ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2022.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Camilla Damell

2

HSLF-FS

2022:3

SV

AN

ENMÄRKE

T

Trycksak

3041 0123

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Elanders Sverige AB, Vällingby, 2022