HSLF-FS 2022:44

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verk­ samheter enligt SoL och LSS

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2022-6-8005

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

1

HSLF-FS

2022:44

Utkom från trycket

den 30 juni 2022

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om smittförebyggande åtgärder i vissa verk-

samheter enligt SoL och LSS;

beslutade den 14 juni 2022.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 och 14 §§ förord-

ningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

och 8 kap. 1 § 2 och 3 och 5 § socialtjänstförordningen (2001:937) och

beslutar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som bedriver verksamhet

i form av

1. sådant boende som avses i 5 kap. 5 § andra eller tredje stycket

social tjänstlagen (2001:453), SoL,

2. sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket SoL,

3. bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

LSS,

4. bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS, eller

5. hemtjänst i ordinärt boende.

Ledningssystem

2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att den

som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvarar för att

det finns de processer och rutiner som behövs för att säkra verksam­

hetens kvalitet.

Rutiner

3 § Den som bedriver verksamhet enligt 1 § ska fastställa rutiner för

att förebygga och förhindra smitta och smittspridning i verksamheten.

2

HSLF-FS

2022:44

Allmänna råd

Rutinerna bör avse

− hur smitta ska förebyggas i verksamheten,

− hur smittspridning ska förhindras i verksamheten,

− vem som ansvarar för att olika smittförebyggande åtgärder vid-

tas i verksamheten,

− hur verksamheten kan samverka med hälso- och sjukvården,

− hur de smittförebyggande åtgärderna ska följas upp, och

− hur personalen i verksamheten ska informeras om rutinerna.

Av rutinerna bör det även framgå hur den som har beviljats en insats

och dennes närstående kan få information om hur verksamheten arbe-

tar för att förebygga och förhindra smitta och smittspridning.

Riskanalys

4 § Av 5 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

framgår det att den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt

LSS fortlöpande ska bedöma om det finns risk för att händelser skulle

kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet.

5 § Den som bedriver verksamheten ska som en del av det fortlöpande

arbetet med riskanalyser bedöma

1. vilka risker för smitta och smittspridning som finns i verksam-

heten, och

2. vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra smitta och

smittspridning i verksamheten.

Utbildning

6 § Den som bedriver verksamheten ska erbjuda personalen som

genom för insatserna utbildning i

1. att förebygga och förhindra smitta och smittspridning i verksamhe-

ten, och

2. basal hygien med utgångspunkt från Socialstyrelsens föreskrifter

(SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg.

Syftet med utbildningen ska vara att personalen ska kunna omsätta

kunskaperna i det praktiska arbetet.

3

HSLF-FS

2022:44

Allmänna råd

Utbildningen bör bl.a. omfatta

− grundläggande kunskaper om smittvägar och hur dessa kan bry-

tas,

− vilka risker för smittspridning som finns i verksamheten,

− vilka rutiner som finns i verksamheten för att förebygga och för-

hindra smitta och smittspridning, och

− praktiska moment som gäller t.ex. basal hygien.

För att öka förståelsen för riskerna i verksamheten bör utbildningen

även ge utrymme för reflektion.

Utbildningen bör vara anpassad till att personalen arbetar i den en-

skildes hem.

7 § Den som bedriver verksamheten ska vid behov erbjuda personalen

fortbildning för att upprätthålla och uppdatera kunskaperna från utbild-

ningen.

Denna författning träder i kraft den 1 november 2022.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Anna Giertz

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Elanders Sverige AB, Vällingby 2022

SV

AN

ENMÄRKE

T

Trycksak

3041 0123