KOVFS 2011:1

Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter

1

Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter

beslutade den 25 januari 2011.

Konsumentverket beslutar följande allmänna råd.

1. Omfattning

Dessa allmänna råd gäller tillämpningen av bestämmelserna om god kredit-

givningssed, information vid marknadsföring, information innan ett kredit-

avtal ingås, kreditprövning, kreditavtalet, ångerrätt, kontantinsats, förbehåll

om återtaganderätt samt kreditförmedling i konsumentkreditlagen

(2010:1846).

De berör även tillämpningen av förordningen (2010:1855) om effektiv

ränta vid konsumentkrediter, marknadsföringslagen (2008:486), lagen

(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, socialförsäkrings-

balken (2010:110) samt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

Näringsidkare bör även följa de bestämmelser som ges i Finans-

inspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden.1 Där finns

även bestämmelser om krediter som rör bostadsändamål.

Undantag avseende vissa informationskrav, kreditprövning, kreditavtalet

och ångerrätt för vissa kontokrediter, fakturakrediter, värdepapperskrediter

och krediter som rör bostadsändamål framgår av 4 § konsumentkreditlagen.

2. God kreditgivningssed

2.1 Till 6 § konsumentkreditlagen om näringsidkarens allmänna skyldig-

heter

2.1.1 God kreditgivningssed och näringsidkarens förklaringsskyldighet

Enligt 6 § konsumentkreditlagen ska en näringsidkare i sitt förhållande till

konsumenten såväl före som under ett avtalsförhållande iaktta god kredit-

givningssed, och därvid ta tillvara konsumentens intressen med tillbörlig

omsorg och ge de förklaringar som konsumenten i det enskilda fallet behöver.

En näringsidkare ska agera med utgångspunkt från att kreditavtal kan ha

stor betydelse för den enskildes ekonomiska förhållanden samt på lämpligt

1 FFFS 2005:3 kommer under 2011 att ersättas av ett nytt allmänt råd. Efter detta

råds ikraftträdande bör näringsidkare istället följa bestämmelserna som följer av

detta.

KOVFS

2011:1

Utkom från trycket

den 1 februari 2011

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

__________________________________________________________________________________________________

2

sätt kunna ge samtliga förklaringar som konsumenten behöver för att kunna

avgöra om kreditavtalet passar hans eller hennes behov och ekonomiska

situation.

Näringsidkarens förklaringsskyldighet innebär inte att näringsidkaren

behöver lämna råd till konsumenten. Näringsidkaren bör dock avråda

konsumenten från att ingå kreditavtal om omständigheter finns som tyder på

att kreditavtalet är ofördelaktigt för konsumenten att ingå, till exempel med

hänsyn till förekomsten av andra låneformer hos kreditgivaren och/eller risk

för överskuldsättning för konsumenten.

Vid krediter om såväl större som mindre kreditbelopp som kan antas

innebära stora risker för skuldsättningsproblem, eller krediter vars

konstruktioner måste antas vara svåra för konsumenter att förstå, ska närings-

idkaren utgå ifrån att konsumenten normalt har behov av utförliga för-

klaringar. I dessa fall bör konsumenten även kunna ställa frågor till en på

området särskilt insatt person hos näringsidkaren och få dessa frågor

besvarade utan dröjsmål.

Näringsidkaren bör på lämpligt sätt försäkra sig om att konsumenten har

förstått de förklaringar avseende viktiga delar av avtalet som har givits.

2.1.2 God kreditgivningssed och återbetalningstidens längd

Vid kreditköp följer av god kreditgivningssed att återbetalningstidens längd

inte bör överstiga varans livslängd. Återbetalningstiden bör bestämmas

måttfullt särskilt för varor där teknikutvecklingen är snabb. Vid åter-

betalningstidens bestämmande bör även hänsyn tas till kreditbeloppet, varvid

lägre belopp motsvaras av kortare kredittider och vice versa. Det belopp som

konsumenten ska erlägga vid varje betalningstillfälle bör uppgå till en sådan

storlek att skälig amortering över tid sker av krediten.

2.2 Till 7 - 10 §§ konsumentkreditlagen om marknadsföring och informa-

tion innan ett kreditavtal ingås

2.2.1 Innehåll och presentation av marknadsföring

Begreppet marknadsföring omfattar information som lämnas i avsättnings-

främjande syfte, oavsett vilka kanaler som används för framförande av

budskapet. Information enligt p. 2.2.3-2.2.5 nedan behöver dock inte lämnas

om marknadsföringen endast upplyser om att kredit lämnas. Innehåller

marknadsföringen konkreta inslag såsom till exempel argumentation om

kreditens förmånlighet eller faktauppgift om krediten ska dock informationen

lämnas.

Av god kreditgivningssed följer att en uppgift som lämnas bör vara tydlig

och lätt för konsumenter att uppmärksamma. Vidare bör krediten presenteras

sakligt, korrekt och i neutrala ordalag. Informationen ska vara fullständig

avseende sådant som kan antas ha särskild betydelse för konsumenten.

3

2.2.2 Återhållsamhet och måttfullhet

Kravet på god kreditgivningssed innefattar att näringsidkaren i sin marknads-

föring bör visa återhållsamhet och måttfullhet. Det innebär bland annat

följande.

- Krediten får inte framställas på ett sätt som kan missleda konsumenten

om de ekonomiska följderna, eller ge intryck av att den erbjudna krediten

inte innebär någon, eller endast ringa, belastning på ekonomin.

- När kredit kan erhållas snabbt får inte detta i sig framhållas som ett

avgörande argument i förhållande till övriga kreditvillkor. Möjlighet att få

snabb kredit får inte ges en framträdande plats i marknadsföringen.

- Vid fortlöpande krediter eller kontokrediter bör inte förekomma att

konsumenter erbjuds kreditköp eller kontanter med uttrycklig hänvisning

till att det finns ett outnyttjat kreditutrymme.

- Om en kredit marknadsförs som räntefri eller motsvarande bör detta

bedömas som att noll procent (0%) ränta uttas för krediten, varvid

informationskraven i 7 § 2 st. konsumentkreditlagen ska tillämpas.

- Om konsumenten har utnyttjat en så kallad betalningsfri månad, bör

kreditgivaren vid nästkommande avisering informera om att en betalnings-

fri månad har utnyttjats och att saldot därmed har ökat med ränta och

eventuella avgifter för den betalningsfria månaden.

Måttfullhet och neutral information är särskilt viktigt vid utformningen av

marknadsföringsåtgärder för krediter när kreditansökningsformulär bifogas,

eller vid erbjudande om höjning av tidigare avtalad kreditgräns. Även vid

telefonförsäljning (2.2.5 nedan) är måttfull och neutral information av

särskild vikt.

2.2.3 Information vid marknadsföring

Enligt 7 § konsumentkreditlagen ska en näringsidkare vid marknadsföring av

kreditavtal, med angivande av ett representativt exempel, lämna information

om den effektiva räntan för krediten.

Ett exempel ska, för att anses som representativt, avse den vanligast före-

kommande kreditsituation som tillämpas, alternativt kan förutses, av närings-

idkaren. Den effektiva räntan ska anges som en årsränta uttryckt i procent

med minst en decimal. Information om den effektiva räntan bör lämnas med

angivande av datum. Hur den effektiva räntan ska beräknas framgår av bilaga

1 och 2.

Om annan räntesats eller sifferuppgift än den effektiva räntan förekommer

i marknadsföringen ska näringsidkaren, med angivande av ett representativt

exempel, lämna information enligt 7 § 2 st. 1-6 p. konsumentkreditlagen.

En näringsidkare bör i enlighet med god kreditgivningssed avstå ifrån att i

marknadsföring framhålla till exempel frånräntesatser eller kreditvillkor som

enbart en begränsad andel konsumenter kan få del av, om det inte ut-

tryckligen av marknadsföringen framgår att denna riktar sig till en viss

utpekad specifik grupp.

Om konsumenten är skyldig att ingå ett avtal om kompletterande tjänst,

till exempel en försäkring, för att beviljas krediten, eller beviljas den på de

villkor som anges i marknadsföringen, ska detta enligt 7 § 3 st. konsument-

kreditlagen anges i marknadsföringen i anslutning till informationen om den

effektiva räntan.

4

Information om den effektiva räntan, andra sifferuppgifter eller räntesatser

som förekommer i marknadsföringen, eller skyldigheten att ingå avtal om en

kompletterande tjänst, ska ges på ett klart, kortfattat och framträdande sätt.

Konsumenten ska därmed utan svårigheter kunna uppfatta och ta del av

informationen. Informationen får till exempel inte återges med förminskad

textstorlek i förhållande till annan information som förekommer i löpande

text i marknadsföringen. Informationen ska lämnas direkt i marknads-

föringen. Det är således inte tillräckligt att i marknadsföringen hänvisa till

något annat ställe där informationen kan erhållas, till exempel en webbplats.

Även vid marknadsföring där det finns begränsningar i utrymme, till exempel

i så kallade reklambanners, bör den effektiva räntan framgå med angivande

av ett representativt exempel.

Om en kreditgivare finansierar ett köp av en vara eller tjänst som en annan

näringsidkare tillhandahåller eller marknadsför och därtill även tillhanda-

håller marknadsföringsmaterial, har kreditgivaren ett ansvar för marknads-

föringen. Även om kreditgivaren inte tillhandahåller marknadsförings-

materialet bör kreditgivaren verka för att näringsidkaren i sin marknadsföring

av krediten uppfyller gällande bestämmelser om marknadsföring och

information (jfr. även vad som sägs om kreditförmedlare i p. 2.2.4 samt 2.9

nedan).

2.2.4 Information innan ett kreditavtal ingås

Näringsidkaren ska i rimlig tid innan ett kreditavtal ingås ge konsumenten

information i enlighet med 8 § konsumentkreditlagen.

I de fall krediten förmedlas av en kreditförmedlare som inte har kredit-

givning som sin huvudsakliga verksamhet, är kreditgivaren ansvarig för att

säkerställa att konsumenten får fullständig förhandsinformation. In-

formationen ska ges av kreditförmedlaren eller på annat lämpligt sätt.

Informationen ska vara utformad på sådant sätt att konsumenten genom att

ta del av den ska ha möjlighet att förstå kreditavtalets innebörd, bedöma

nyttan av att ingå kreditavtalet, jämföra olika alternativ och förstå de

ekonomiska konsekvenser som kan följa av kreditavtalet.

Med uttrycket rimlig tid avses tillräcklig tid för konsumenten att sätta sig

in i och överväga informationen. Vad som är rimlig tid avgörs med utgångs-

punkt från förhållandena i det enskilda fallet, både med avseende på kredit-

avtalets egenskaper och konsumentens förkunskaper.

Av god kreditgivningssed följer att näringsidkaren vid behov även ska

förklara innebörden av informationen, besvara de frågor som konsumenten

kan ha och försäkra sig om att konsumenten har förstått informationen. Utan

att konsumenten efterfrågar det, bör näringsidkaren förklara vad som händer

vid betalningsdröjsmål, i fall där kreditvillkoren därmed ändras på ett

långtgående sätt. Detta är exempelvis fallet när en räntefri kredit efter

betalningsdröjsmål enligt avtalet övergår till att bli ränteburen.

Den effektiva räntan ska i informationen anges med ett representativt

exempel.

Informationen om hur ränteskillnadsersättning i förekommande fall

kommer att beräknas ska återges.

Informationen ska ges skriftligen genom användande av formuläret

”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation”. Blanketten åter-

finns i bilaga 3. Samtliga fält i formuläret som är relevanta i det enskilda

5

fallet ska vara korrekt ifyllda.

Formuläret ska tillhandahållas i en handling eller i någon annan skriftlig

och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Informationen ska

således antingen ges i ett dokument, eller på annat sätt där det säkerställs att

konsumenten kan bevara informationen i ursprungligt och oförändrat skick så

länge den är relevant. Så kan ske exempelvis genom en pdf-fil men inte

genom en webbplats som kan bli föremål för ändringar. Med uttrycket

tillgänglig för konsumenten avses att informationen ska tillhandahållas på ett

sätt som medger åtkomst för konsumenten i det enskilda fallet.

Om avtalet på konsumentens begäran ska ingås genom ett medel för

distanskommunikation som inte tillåter att informationen ges i sådan form

före avtalsslutet, ska näringsidkaren ge konsumenten informationen i denna

form snarast efter det att avtalet har ingåtts. Två exempel på nämnda situation

är kreditavtal som ingås genom utväxlande av sms-meddelanden eller

kreditavtal som ingås vid ett telefonsamtal.

Om konsumenten begär det, ska näringsidkaren utan kostnad lämna ett

utkast till kreditavtal. Av ett sådant utkast bör tydligt framgå om utkastet

utgör ett för näringsidkaren bindande anbud eller inte. För det fall närings-

idkaren inte har för avsikt att ingå ett kreditavtal med konsumenten behöver

avtalsutkast inte upprättas. Konsumenten ska dock i de fall kreditansökan inte

beviljas meddelas orsaken till att så har skett i enlighet med p. 2.3.3 nedan.

2.2.5 Särskilt vid telefonförsäljning av kredit

Vid telefonförsäljning av kredit ska näringsidkaren enligt 10 § konsument-

kreditlagen lämna information i enlighet med 3 kap. 4 § 1 st. distans- och

hemförsäljningslagen istället för den information som föreskrivs i 8 § 1 st.

resp. 9 § 1 st. konsumentkreditlagen. Den beskrivning av den finansiella

tjänstens huvudsakliga egenskaper som ska ges enligt det stycket ska

innehålla information om:

1. kreditbeloppet och villkoren för utnyttjande av krediten,

2. kreditavtalets löptid,

3. varan eller tjänsten och dess kontantpris vid kreditköp,

4. krediträntan, villkoren för krediträntan med angivande av referensindex

eller referensräntor samt tidpunkter, förfaranden och andra villkor för ändring

av krediträntan,

5. den effektiva räntan, med angivande av ett representativt exempel, och det

sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten, och

6. avbetalningarnas storlek, antal och förfallotidpunkter samt den ordning

enligt vilken betalningarna ska fördelas på krediter med olika krediträntor.

I de fall kreditavtal erbjuds konsumenter genom telefonförsäljning är det

av särskild vikt att näringsidkaren beaktar vad som ovan sägs om god kredit-

givningssed, till exempel med avseende på återhållsamhet och måttfullhet.

Vid dessa försäljningssituationer bör näringsidkaren särskilt tydligt försäkra

sig om att konsumenten förstår den information som lämnas i marknads-

föringen.

6

2.3 Till 12 - 13 §§ konsumentkreditlagen om kreditprövning

2.3.1 Kreditprövning

Av 12 § konsumentkreditlagen framgår att näringsidkaren ska göra en kredit-

prövning innan kredit beviljas. Skyldigheten gäller oavsett kreditbelopp och

löptid för krediten.

Kreditprövningen ska grundas på tillräckliga uppgifter och krediten får

beviljas endast om konsumenten har ekonomiska förutsättningar för att full-

göra sitt åtagande enligt kreditavtalet.

Vid en ökning av krediten som är väsentlig ska en ny kreditprövning

göras.

Kreditprövningen bör anpassas efter de särskilda omständigheter som

råder i varje enskilt fall. Att tillräckliga uppgifter ska inhämtas innebär att

näringsidkaren är skyldig att inhämta så många uppgifter att en bedömning av

konsumentens nuvarande och framtida betalningsförmåga kan ske med en

hög grad av säkerhet. Olika tillförlitliga metoder kan användas och närings-

idkaren bör använda flera uppgiftskällor. Uppgifter som konsumenten själv

lämnar bör kontrolleras av näringsidkaren, till exempel genom en aktuell

kreditupplysning med relevant innehåll.

Vad som är en väsentlig ökning av en befintlig kredit får bedömas i det

enskilda fallet genom att ökningen ställs i relation till den aktuella kreditens

storlek. En ökning med 10 procent eller mer kan i allmänhet anses vara en

väsentlig ökning och en förnyad kreditprövning ska i dessa fall ske.

2.3.2 Genomförande av kreditprövning

Den kreditsökandes ekonomiska förutsättningar att fullgöra kreditavtalet kan

normalt bedömas mot bakgrund av:

- inkomster,

- tillgångar,

- utgifter,

- skuldförhållanden (inklusive ställda säkerheter).

Om den kreditsökande ingår i ett hushåll med flera personer bör i lämplig

utsträckning hela hushållets ekonomi beaktas.

Utifrån de uppgifter som inhämtats från olika källor bör en beräkning

göras för att pröva om det finns betalningsutrymme för den sökta krediten.

Vid sådan prövning bör hänsyn även tas till skäliga levnadsomkostnader för

konsumenten. För bedömning av dessa kan näringsidkaren få ledning av

Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadsomkostnader.

Kreditgivaren bör inhämta en kreditupplysning som ger en uppdaterad bild

av konsumentens betalningsförmåga. Förutom inkomstuppgift bör kredit-

upplysningen innehålla uppgift om konsumentens skuldförhållanden,

inklusive uppgift om eventuella betalningsanmärkningar.

Kreditprövning bör ske även om säkerhet ställs som täcker kreditbeloppet

och kreditkostnaden.

7

2.3.3 Till 13 § konsumentkreditlagen

Om krediten inte beviljas är näringsidkaren enligt 13 § konsumentkreditlagen

skyldig att underrätta konsumenten om orsaken till varför ansökan har

avslagits. Om avslaget beror på uppgifter från en extern databas, ska

konsumenten snarast och utan kostnad underrättas om databasens namn och

vilka uppgifter som har lämnats.

Näringsidkaren bör i sin underrättelse till konsumenten om varför krediten

inte har beviljats tydligt ange på vilka grunder bedömningen har skett och

inte endast hänvisa till en intern eller extern beräkningsmodell. Konsumenten

ges därigenom möjlighet att förstå vad som kan behöva förändras för att i

framtiden kunna beviljas en kredit.

Uppgifter som har inhämtats från externa databaser ska underrättas

konsumenten, även om uppgifterna har förts över på annat medium, till

exempel en cd-romskiva, av näringsidkaren. Underrättelsen bör ske

skriftligen.

2.4 Till 14 § konsumentkreditlagen om dokumentation av kreditavtalet

Ett kreditavtal kräver inte skriftlig form för att vara civilrättsligt giltigt.

Däremot ska avtalet enligt 14 § konsumentkreditlagen dokumenteras skrift-

ligen i en handling eller annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för

konsumenten (jfr. p. 2.2.4 ovan). Vilka uppgifter som, förutom avtals-

villkoren, ska ingå framgår av 8 resp. 14 §§ konsumentkreditlagen. Upp-

gifterna ska lämnas på ett klart och kortfattat sätt och konsumenten ska utan

kostnad få en kopia av dokumentet.

I dokumentet bör klart och tydligt anges vilka rättigheter och förpliktelser

som avtalet medför. Villkor och information som kan antas vara av väsentlig

betydelse bör särskilt framhållas så att de enkelt kan observeras av

konsumenten.

Vid engångskrediter bör den effektiva räntan som anges i avtalet beräknas

utifrån det beviljade kreditbeloppet och övriga villkor för den aktuella kredi-

ten. Vid fortlöpande krediter eller kontokrediter bör den effektiva räntan som

anges i avtalet beräknas utifrån det beviljade kreditutrymmet.

2.5 Till 21 - 23 §§ konsumentkreditlagen om konsumentens ångerrätt

Konsumenter har enligt 21 § konsumentkreditlagen en legal rätt att frånträda

kreditavtal genom att lämna eller sända kreditgivaren ett meddelande om

detta inom 14 dagar från det att avtalet ingicks (ångerrätt). Tidsfristen för

ångerrätten börjar dock tidigast löpa den dag som konsumenten får

dokumentationen om avtalet sig tillhanda.

För utövande av ångerrätten krävs inte att konsumenten anger något skäl

till varför han eller hon önskar frånträda avtalet. Näringsidkaren får inte heller

kräva att utövandet av ångerrätten måste ske skriftligen. Om konsumenten har

använt skriftlig form, till exempel genom brev, fax eller e-post, för att utöva

sin ångerrätt, räknas meddelandet som anlänt i rätt tid även om det försenas

eller inte kommer fram, förutsatt att konsumenten har sänt meddelandet på ett

ändamålsenligt sätt. Som regel är det tillräckligt att konsumenten till exempel

8

har sänt ett meddelande till kreditgivarens adress, som denne är skyldig att

informera om i dokumentationen av avtalet enligt 14 § konsumentkreditlagen.

2.6 Till 26 § konsumentkreditlagen om kontantinsats vid kreditköp

Vid kreditköp ska enligt 26 § konsumentkreditlagen en kontantinsats tas ut av

konsumenten i enlighet med god kreditgivningssed. Kontantinsatsen ska mot-

svara minst 20 procent av varans kontantpris, om inte särskilda förhållanden

föranleder något annat.

Som kontantinsats eller del därav räknas inbytesvara som konsumenten

lämnar. Inbytesvara bör värderas enligt god sed på marknaden. Kontantinsats

bör tas ut senast när varan lämnas till konsumenten.

Kontantinsats behöver inte tas ut i följande fall.

- Vid försäljning på kontokredit eller annan fortlöpande kredit, såvida inte

sådan skyldighet följer av annan författning.

- För en annan räntefri kredit än kontokredit som inte är förbunden med

mer än en obetydlig avgift och som ska betalas tillbaka inom tre månader.

- Vid försäljning av husbyggsats, inredning i kök eller våtutrymme, annat

byggnadsmaterial eller teknisk utrustning som ska utgöra fast installation

i fastighet (villapannor, värmepumpar etc.) om kontantpriset är högre än

hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken

(2010:110).

2.7 Till 28 och 32 §§ Överlåtelse av fordran och förtidsbetalning

Kreditgivaren bör i samband med överlåtelse av en lämnad kredit snarast

möjligt informera kredittagaren om sådana konsekvenser av överlåtelsen som

måste antas vara av väsentlig betydelse för denne.

2.8 Till 38 § konsumentkreditlagen om återtaganderätt vid kreditköp av

vara

Ett förbehåll om återtaganderätt bör endast användas vid försäljning av en

vara för vilken kontantpriset är högre än 1/10 av prisbasbeloppet enligt 2 kap.

6 och 7 §§socialförsäkringsbalken (2010:110) och för vilken det finns en

fungerande andrahandsmarknad.

2.9 Till 48 § konsumentkreditlagen om vissa skyldigheter för kredit-

förmedlare

Om en kredit förmedlas till konsument av en kreditförmedlare mot ersättning

ska det enligt 48 § konsumentkreditlagen i marknadsföringen framgå om

förmedlingen sker i samarbete med en viss kreditgivare eller är oberoende.

Med marknadsföring avses samma innehåll som har berörts i p. 2.2.1

ovan. Konsumenten bör vid en översiktlig läsning av marknadsföringen förstå

om det är en kreditförmedlare som marknadsför krediten. Det bör även tydligt

framgå vem eller vilka kreditgivare som förmedlaren samarbetar med samt

vart konsumentens kreditansökan kommer att sändas.

9

Förmedlaren ska vidare informera konsumenten om eventuella avgifter

som ska betalas för förmedlingen. Avgifter får inte tas ut om inte detta har

informerats och ingåtts avtal om innan kreditavtalet ingicks. Avtalet som

berättigar förmedlaren till uttag av avgifter ska bestå av en handling eller

annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten (jfr. p.

2.2.4 ovan). I informationen om eventuella avgifter bör upplysas om på vilket

sätt avgiften kommer att tas ut.

Information om att en avgift tas ut ska även ges till kreditgivaren som i

dessa fall ska beakta avgiften när upplysning om den effektiva räntan för

lånet lämnas.

________________________________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 februari 2011, då Konsument-

verkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVFS 2004:6, 2008:6

resp. 2008:7) ska upphöra att gälla.

GUNNAR LARSSON

Bilaga 1

Beräkning av effektiv ränta

A. Engångskredit

Med engångskredit avses en kredit som inte är löpande. I, II och III nedan gäller

endast vid marknadsföring av engångskrediter.

I. Med beaktande av villkoren (kreditränta, tillägg, avgifter och kredittid) för

den marknadsförda krediten bör den effektiva räntan beräknas för en

kredit som utgör ett representativt exempel, dvs. svarande mot den

vanligast förekommande kreditsituation som kreditgivaren kan förutse.

II. Kredittiden bör vid beräkningen antas vara fem år.

III. Uppläggningsavgift eller annan kreditkostnad som tas ut på kreditens

utbetalningsdag, bör anses betald vid första betalningstillfället.

IV. I 1 § i förordning (2010:1855) om beräkning av effektiv ränta vid

konsumentkrediter anges att den effektiva räntan ska beräknas i enlighet

med den matematiska formel som anges i del I av bilaga I till

Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/48/EG om

konsumentkreditavtal. Formeln återfinns som bilaga 3 till dessa allmänna

råd.

B. Löpande kredit/kontokredit

Löpande kredit innebär en rätt för kredittagaren att fortlöpande utnyttja ett

kreditutrymme. I, II och III nedan gäller endast vid marknadsföring av löpande

krediter/kontokrediter.

I. Kreditbeloppet bör återges med ett representativt exempel, dvs. ett

exempel svarande mot den vanligast förekommande kreditsituation som

kreditgivaren kan förutse. Med beaktande av villkoren (kreditränta,

tillägg, avgifter och kredittid) för den marknadsförda krediten bör den

effektiva räntan beräknas för det representativa exemplet. Vid

beräkningen antas kreditbeloppet i det representativa exemplet bli

omedelbart utnyttjat i sin helhet.

II. Kredittiden bör vid beräkningen antas vara fem år med månadsvis

återbetalning.

III. Eventuell uppläggningskostnad eller annan kreditkostnad som tas ut på

kreditens utbetalningsdag, bör anses betald vid första betalningstillfället.

IV. I 1 § i förordning (2010:1855) om beräkning av effektiv ränta vid

konsumentkrediter anges att den effektiva räntan ska beräknas i enlighet

med den matematiska formel som anges i del I av bilaga I till

Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/48/EG om

konsumentkreditavtal. Formeln återfinns som bilaga 3 till dessa allmänna

råd.

BILAGA II

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

1.

Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare

[Identitet]

Adress

Telefon (*)

E-post (*)

Fax (*)

Webbadress (*)

[Adress använd för kontakter med konsumenten]

I tillämpliga fall:

Kreditförmedlare

[Identitet]

Adress

Telefon (*)

E-post (*)

Fax (*)

Webbadress (*)

[Adress använd för kontakter med konsumenten]

(*)

Denna information är frivillig för kreditgivaren.

Där ”i tillämpliga fall” anges ska kreditgivaren fylla i fältet om informationen är relevant för kreditprodukten eller

stryka denna information eller hela raden om informationen inte är relevant för den typ av kredit som avses.

Texten inom hakparentes utgör förklarande information för kreditgivaren och ska ersättas med motsvarande uppgifter.

2.

Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Det sammanlagda kreditbeloppet

Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs

till förfogande genom kreditavtalet.

Villkoren för kreditutnyttjandet

Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

Kreditavtalets löptid

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning

dessa ska fördelas

Du måste betala följande:

[Belopp, antal och periodicitet för konsumentens

inbetalningar]

Ränta och/eller avgifter ska betalas på följande sätt:

Det totala belopp som du ska betala

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella

kostnader i samband med krediten.

[Summan av det samlade kreditbeloppet och den

samlade kreditkostnaden]

I tillämpliga fall:

Krediten beviljas i form av betalningsanstånd för en vara

eller en tjänst eller är kopplad till leveranser av specifika

varor eller tillhandahållande av en tjänst

Varans/tjänstens namn

Kontantpris

L 133/86

SV

Europeiska unionens officiella tidning

22.5.2008

Bilaga 2

I tillämpliga fall:

Begärda säkerheter

[Typ av säkerheter]

Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska ställas i

samband med kreditavtalet.

I tillämpliga fall:

Avbetalningarna medför inte omedelbar amortering av

kapitalet.

3.

Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor

som gäller för kreditavtalet

[ %

Fast

Rörlig (med referensindex eller referensränta som

gäller den ursprungliga krediträntan)

Perioder]

Effektiv ränta

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av

det samlade kreditbeloppet.

Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika

erbjudanden.

[ % Ett representativt exempel med omnämnande av alla

de antaganden som används för att beräkna räntesatsen

ska ges här]

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den

enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå

avtal om

en försäkring som säkrar krediten, eller

Ja/nej [Om ja, uppge vilken typ av försäkring]

någon annan kompletterande tjänst?

Ja/nej [Om ja, uppge vilken typ av kompletterande tjänst]

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av

kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.

Härtill hörande kostnader

I tillämpliga fall:

Det krävs att man behåller ett eller flera konton för att

registrera både betalningstransaktioner och kreditutnytt-

janden

I tillämpliga fall:

Kostnad för att använda ett särskilt betalningsmedel

(t.ex. ett kreditkort)

I tillämpliga fall:

Andra kostnader i samband med kreditavtalet

I tillämpliga fall:

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i

samband med kreditavtalet

I tillämpliga fall:

Skyldighet att betala notariatsavgifter

Kostnader i samband med försenade betalningar

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser

(t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att

erhålla kredit.

Du kommer att debiteras [... (närmare uppgift om

räntesatser och, i tillämpliga fall, dröjsmålsavgifter)] för

uteblivna betalningar

4.

Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Ja/Nej

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

22.5.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/87

Bilaga 2

KOVFS 2010:xx

Förtidsåterbetalning

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som

helst.

Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtidsbetal-

ning

I tillämpliga fall:

Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtids-

återbetalning

[Fastställande av kompensation (beräkningsmetod) i

enlighet med bestämmelserna för genomförande av

artikel 16 i direktiv 2008/48/EG]

Sökning i en databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en

databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela

dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet

av sådan information är förbjudet enligt gemen-

skapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och

säkerhet.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett

utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig

om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå

kreditavtalet med dig.

I tillämpliga fall:

Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som

uppkommit innan avtalet ingåtts

Denna information gäller från och med ... till och med ...

I tillämpliga fall:

5.

Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

a)

Beträffande kreditgivaren

I tillämpliga fall:

Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat där du är

bosatt

[Identitet]

Adress

[Adress använd för kontakter med konsumenten]

Telefon (*)

E-post (*)

Fax (*)

Webbadress (*)

I tillämpliga fall:

Registrering

[Det handelsregister i vilket kreditgivaren är införd och

dennes registreringsnummer eller motsvarande medel för

identifiering i det registret]

I tillämpliga fall:

Den berörda tillsynsmyndigheten

b)

Beträffande kreditavtalet

I tillämpliga fall:

Utnyttjande av ångerrätten

[Praktiska instruktioner om utnyttjande av ångerrätten,

bl.a. hur länge rätten kan utnyttjas, den adress dit

underrättelsen om att ångerrätten kommer att utnyttjas

ska skickas samt följderna av att inte utöva denna rätt]

I tillämpliga fall:

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval

för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet

ingicks

L 133/88

SV

Europeiska unionens officiella tidning

22.5.2008

Bilaga 2

KOVFS 2010:xx

I tillämpliga fall:

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/

eller behörig domstol

[Relevant klausul anges här]

I tillämpliga fall:

Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på [angivet språk].

Med ditt samtycke har vi för avsikt att under kreditav-

talets löptid kommunicera på [specifikt/specifika språk]

c)

Beträffande prövning

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål

och prövning utanför domstol

[Uppgift om huruvida det finns tillgång till en mekanism

för klagomål och prövning utanför domstol för den

konsument som är part i distansavtalet och hur

konsumenten i så fall ska gå tillväga]

(*)

Denna information är frivillig för kreditgivaren.

22.5.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/89

Bilaga 2

KOVFS 2010:xx

BILAGA I

I.

Grundläggande ekvation som anger ekvivalensen mellan kreditutnyttjande å ena sidan och återbetalningar och avgifter

å den andra

I den grundläggande ekvation som används för beräkningen av den effektiva räntan sätts likhetstecken årsvis mellan

det samlade nuvärdet av de utnyttjade krediterna å ena sidan och å andra sidan det samlade nuvärdet av

återbetalningar och avgiftsbetalningar enligt följande:

m

k = 1

C

k

1 þ X

ð

Þ

t

k

= ∑

m

0

l = 1

D

l

1 þ X

ð

Þ

S

l

där

— X är den effektiva räntan,

— m är det tal som motsvarar det sista kreditutnyttjandets plats i tidsföljden,

— k

är det tal som motsvarar ett kreditutnyttjandes plats i tidsföljden, dvs. 1 ≤ k ≤ m,

— C

k

är storleken på kreditutnyttjande nr k,

— t

k

är tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det första kreditutnyttjandet och datumet för varje

kreditutnyttjande, dvs. t

1

= 0,

— m’ är det tal som motsvarar den sista återbetalningens eller avgiftsbetalningens plats i tidsföljden,

— l

är det tal som motsvarar en återbetalning eller avgiftsbetalning i tidsföljden,

— D

l

är storleken på en återbetalning eller avgiftsbetalning,

— s

l

är tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det första kreditutnyttjandet och datumet för varje

återbetalning eller avgiftsbetalning.

Anmärkningar:

a)

De belopp som betalas av båda parter vid olika tidpunkter är inte nödvändigtvis lika stora och behöver inte

nödvändigtvis betalas med lika stora intervaller.

b)

Begynnelsetidpunkt är datumet för det första kreditutnyttjandet.

c)

Intervallen mellan de vid beräkningen använda tidpunkterna anges i år eller delar av år. Ett år ska anses ha 365

dagar (skottår 366 dagar), 52 veckor eller tolv jämnlånga månader. En jämnlång månad anses ha 30,41666

dagar (dvs. 365/12), oavsett om det är skottår eller inte.

d)

Resultatet av beräkningen ska uttryckas med åtminstone en decimals exakthet. Om siffran i den följande

decimalen är större än eller lika med 5, ska siffran i den första decimalen höjas med ett.

e)

Ekvationen kan skrivas om med en enda summa och ett flöde (A

k

) som är positivt eller negativt, dvs. utbetalat

eller inbetalat under perioderna 1–k, och uttryckt i år. Detta ger följande ekvation:

S = ∑

n

k = 1

A

k

1 þ X

ð

Þ

t

k

S är den aktuella flödesbalansen. Om syftet är att se till att flödena är ekvivalenta blir värdet noll.

II.

Ytterligare antaganden vid beräkningen av den effektiva räntan:

a)

Om konsumenten enligt kreditavtalet har ett fritt val i fråga om kreditutnyttjande, ska det sammanlagda

kreditbeloppet omedelbart anses vara till fullo utnyttjat.

b)

Om kreditavtalet ger möjlighet att utnyttja krediten på olika sätt med olika avgifter eller krediträntor, ska det

sammanlagda kreditbeloppet anses vara utnyttjat till högsta avgift och kreditränta som tillämpas på den

vanligaste transaktionsformen inom den typen av kreditavtal.

L 133/84

SV

Europeiska unionens officiella tidning

22.5.2008

Bilaga 3

c)

Om kreditavtalet allmänt ger konsumenten ett fritt val i fråga om kreditutnyttjande men bland de olika sätten

för kreditutnyttjande ålägger en begränsning med avseende på belopp och tidsperiod, ska kreditbeloppet anses

vara utnyttjat vid den tidigaste av de tidpunkter som anges i kreditavtalet och enligt dessa begränsningar i

kreditutnyttjandet.

d)

Om ingen avbetalningsplan har fastställts ska det anses

i)

att krediten lämnas för en ettårsperiod, och

ii)

att krediten ska återbetalas i tolv lika stora delbetalningar och i månatliga intervall.

e)

Om en avbetalningsplan har fastställts men avbetalningsbeloppen är flexibla, ska varje återbetalningsbelopp

anses vara det lägsta som anges i kreditavtalet.

f)

Om inget annat anges ska krediten göras tillgänglig och återbetalningarna göras vid den tidigaste av de

tidpunkter som anges i kreditavtalet, i de fall avtalet föreskriver mer än ett datum för återbetalning.

g)

Om inget tak för krediten ännu har fastställts, ska taket antas vara 1 500 EUR.

h)

När det gäller en kontokredit, ska hela det sammanlagda kreditbeloppet anses vara utnyttjat under kreditavtalets

hela löptid. Om man inte känner till kreditavtalets löptid, ska den effektiva räntan beräknas på antagandet att

kreditens löptid är tre månader.

i)

Om olika räntesatser och avgifter erbjuds under en begränsad period eller för ett begränsat belopp, ska

räntesatsen och avgifterna anses vara den högsta satsen/avgiften under kreditavtalets hela löptid.

j)

För konsumentkreditavtal, i vilka en fast kreditränta fastställs för den inledande perioden, vid vars utgång en ny

kreditränta fastställs och därefter regelbundet anpassas enligt en överenskommen indikator, ska beräkningen av

den effektiva räntan utgå från antagandet att krediträntan vid utgången av perioden med den fasta krediträntan

är densamma som vid den tidpunkt då den effektiva räntan beräknades, grundad på den överenskomna

indikatorns värde vid den tidpunkten.

22.5.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/85