KVFS 2011:6

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade den 16 mars 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 9 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll och beslutar följande allmänna råd.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS 2011:6

FARK IÖV

Utkom från trycket den

28 mars 2011

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

om intensivövervakning med elektronisk

kontroll

beslutade den 16 mars 2011.

Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 9 § förordningen (1994:1060)

om intensivövervakning med elektronisk kontroll och beslutar följande allmänna

råd.

Föreskrifternas tillämpningsområde m.m.

1 §

Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till lagen

(1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll och förordningen

(1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.

2 §

Med droger avses alkohol, andra beroendeframkallande medel, sådana

medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel samt

sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga

varor.

Med prov för drogkontroll avses urin-, utandnings-, saliv-, svett-, blod- eller

hårprov för kontroll av att en intagen inte är påverkad av droger.

Allmänna råd

Med andra beroendeframkallande medel avses narkotika eller därmed jämställda

preparat, t.ex. lösningsmedel. Vad som är narkotika framgår av 8 § narkotika-

strafflagen (1968:64) , förteckningen i förordningen ( 1992:1554 ) om kontroll av

narkotika samt av Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika.

KVFS

2011:6

2

Allmänna råd till 2 § lagen ( 1994:451 ) om intensivövervakning med

elektronisk kontroll

Särskilda skäl mot verkställighet utanför anstalt kan finnas t.ex. om

- den dömde i anstalt börjat avtjäna det straff som ansökan avser,

- den dömde inte medverkar i utredningen,

- det är oförsvarligt eller stötande med verkställighet utanför anstalt, t.ex. på

grund av brottets karaktär,

- brottet riktats mot en person som den dömde delar bostad med,

- det kan antas inverka menligt på barn som den dömde delar bostad med,

- det finns hög risk för att den dömde återfaller i brott mot målsäganden i

domen som ska verkställas,

- det är uppenbart att den dömde inte klarar av en sådan verkställighet, t.ex. på

grund av att han eller hon är inne i ett avancerat missbruk, eller om

- den dömde ska utvisas, avvisas eller saknar anknytning till riket.

3 §

En person som är över 18 år och som den dömde delar bostad med ska

tillfrågas om han eller hon samtycker till att verkställighet av fängelsestraff sker i

bostaden. Om sådant samtycke inte lämnas får verkställighet av fängelsestraff inte

ske i den bostaden.

Formerna för verkställigheten

Information om kravet på att avhålla sig från droger

4 §

Den dömde ska innan verkställigheten påbörjas informeras om drogförbu-

det, skyldigheten att på begäran lämna prov för drogkontroll samt att en överträdel-

se kan medföra upphävande av beslutet om verkställighet utanför anstalt enligt

14 § lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.

Bostad

5 §

Den dömdes bostad ska vara utformad så att kontroll med elektroniska

hjälpmedel är möjlig. Den ska vara utformad för permanent boende samt i övrigt

vara lämplig för verkställigheten.

Sysselsättning

Allmänna råd till 8 § första stycket 2 lagen ( 1994:451 ) om intensivövervakning

med elektronisk kontroll

Med annan sådan sysselsättning avses t.ex. deltagande i dagcenterverksamhet och

studiecirklar samt sysselsättning liknande den som ges inom ramen för samhälls-

tjänst.

6 §

Den dömde ska delta i förvärvsarbete, annat arbete, utbildning eller annan

liknande sysselsättning under minst 20 timmar per vecka, om det inte finns sär-

skilda skäl mot det.

KVFS

2011:6

3

Allmänna råd

Särskilda skäl kan finnas t.ex. om den dömde är pensionär eller på grund av sjuk-

dom eller funktionsnedsättning har svårt att klara sysselsättning under 20 timmar

per vecka. I ett sådant fall kan en något lägre sysselsättningsgrad godtas.

Under verkställigheten bör den huvudsakliga sysselsättningen i genomsnitt inte

överstiga 40 timmar per vecka. Ändring av de tider som gäller för sysselsättning

och vistelse utanför bostaden för att fullgöra planerad övertid bör medges endast

undantagsvis. Sysselsättningstiden bör förläggas så att den följer den dömdes

normala sysselsättningstider, vilket innebär att den även

kan vara förlagd till kväl-

lar, nätter och helger.

7 §

Om den dömde på grund av sjukdom eller av annat skäl inte kan utföra

föreskriven sysselsättning ska han eller hon anmäla det till Kriminalvården.

8 §

Sysselsättningen får inte vara förlagd utomlands.

Tillsyn

9 §

Under den tid som den dömde deltar i sysselsättning ska hans eller hennes

närvaro, skötsamhet och övriga förhållanden kontrolleras.

Särskilda föreskrifter

10 §

Kriminalvården ska, om det inte finns särskilda skäl mot det, meddela den

dömde särskild föreskrift enligt 8 § andra stycket lagen (1994:451) om intensiv-

övervakning med elektronisk kontroll.

Allmänna råd

En föreskrift enligt 8 § andra stycket lagen ( 1994:451 ) om intensivövervakning

med elektronisk kontroll bör avse deltagande i brotts- eller missbruksrelaterade

program eller behandling i öppenvård, om det inte är uppenbart att den dömde

saknar behov av sådana åtgärder eller om det är praktiskt omöjligt att anordna

dem. I sådant fall bör i stället övervägas om annan särskild verksamhet, som med

hänsyn till den dömdes förhållanden framstår som lämplig, kan anordnas.

Verkställighetsplanering

11 §

En verkställighetsplan ska för varje dömd upprättas i syfte att utforma

verkställigheten på ett ändamålsenligt sätt. Den ska vara individuellt utformad efter

omständigheterna i det enskilda fallet. Den dömde ska få en kopia av verkställig-

hetsplanen.

Allmänna råd

Med att verkställigheten utformas på ett ändamålsenligt sätt avses såväl att åtgär-

der vidtas för att minska risken för återfall i brott som att meddelade föreskrifter

genomförs och att åtgärder i övrigt vidtas som kan underlätta den dömdes anpass-

ning i samhället.

KVFS

2011:6

4

12 §

Verkställighetsplanen ska för varje dömd vara baserad på en riskbedöm-

ning och en behovsbedömning. En förnyad risk- eller behovsbedömning ska göras

när det finns anledning till det.

Allmänna råd

Vid riskbedömningen bör identifieras vilka risker som finns utifrån en kartläggning

av de faktorer som har starkast samband med risken för återfall i brott eller miss-

skötsamhet. Utifrån en samlad bedömning bör identifieras vilka riskhanteringsåt-

gärder som är nödvändiga.

Vid behovsbedömningen bör identifieras vilka åtgärder som kan underlätta den

dömdes anpassning i samhället.

Skäl att göra en förnyad risk- eller behovsbedömning finns t.ex. när den dömde

fullföljt deltagande i särskilt anordnade program eller efter misskötsamhet som

inte föranlett upphävande.

13 §

Den dömde har rätt att aktivt delta i och medverka vid planering och ut-

formning av verkställighetsplanen.

14 §

I verkställighetsplanen ska verkställighetsinnehållet, utifrån de risker och

behov som identifierats, preciseras i konkreta åtgärder. De ska vid behov planeras

och utformas i samverkan med berörda myndigheter. Förutsättningarna att genom-

föra planerade åtgärder ska beaktas. Åtgärderna ska vara tidsatta och uppföljnings-

bara.

Allmänna råd

För den som inte ska ställas under övervakning efter villkorlig frigivning kan

planen begränsas till den eller de mest prioriterade åtgärderna och genomförandet

av dessa.

15 §

Verkställighetsplanen ska upprättas i omedelbar anslutning till att verk-

ställigheten inleds.

Verkställighetsplanen ska följas upp när det finns anledning till det, dock minst

varannan månad, samt inför att verkställigheten avslutas eller vid upphävande.

Verkställighetsplanen ska ändras när det finns anledning till det.

Allmänna råd

Skäl att ändra planen är t.ex. att åtgärder genomförts och det finns behov av ytter-

ligare åtgärder, att en förnyad risk- eller behovsbedömning föranleder ändrade el-

ler nya åtgärder eller att åtgärder avbrutits eller inte kommit till stånd.

Prov för drogkontroll

16 §

Blodprov på en dömd får endast tas av sjukvårdspersonal.

17 §

En dömd som är kvinna får inte lämna urinprov i närvaro av någon av

motsatt kön som inte är läkare eller legitimerad sjuksköterska.

KVFS

2011:6

5

Allmänna råd

Om en man inte vill lämna urinprov i närvaro av någon av motsatt kön, som inte är

läkare eller legitimerad sjuksköterska, bör han istället få lämna provet i närvaro av

någon av samma kön om det lämpligen kan ske.

18 §

Om en preliminär analys av ett prov för drogkontroll genom saliv- eller

svettprov visar positivt resultat ska den dömde föreläggas att lämna ett nytt prov

för slutlig analys.

Allmänna råd

Det nya provet bör vara ett urinprov.

Upphävande

Allmänna råd till 14 § lagen ( 1994:451 ) om intensivövervakning med elektronisk

kontroll

Bristande förutsättningar som kan leda till att verkställighet utanför anstalt upp-

hävs är t.ex. att

- den dömde förlorar sin bostad,

- den dömde förlorar sin sysselsättning, eller

- en person som den dömde delar bostad med återtar sitt samtycke till att

fängelsestraff avtjänas i bostaden,

Misskötsamhet som kan leda till att verkställighet utanför anstalt upphävs är

t.ex. att den dömde

- avviker,

- återfaller i brottslighet som inte är av ringa art eller omfattning,

- är påverkad av droger,

- utan giltigt skäl vägrar att lämna prov för drogkontroll,

- inte håller kontakt med Kriminalvården enligt dess anvisningar,

- inte deltar i den sysselsättning som bestämts,

- uppträder hotfullt,

- utan giltigt skäl kommer för sent vid ett eller flera tillfällen,

- vägrar att ge en person som kontrollerar verkställighet utanför anstalt tillträde

till bostaden,

- uppsåtligen manipulerar den tekniska övervakningsutrustningen, eller

- bryter mot andra meddelade föreskrifter.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 april 2011 då Kriminal-

vårdes föreksrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk

kontroll (KVFS 2008:6) ska upphöra att gälla.

LARS NYLÉN

Ulf Jonson