Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-12-19
Ändring införd
SFS 1991:1969 i lydelse enligt SFS 2019:360
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Denna lag gäller

 1. syntetiska anabola steroider,
 2. testosteron och dess derivat,
 3. tillväxthormon, och
 4. kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. Lag (2011:112).

2 §  Medel som anges i 1 § får inte annat än för medicinskt eller vetenskapligt ändamål

 1. införas till landet, 2. överlåtas, 3. framställas, 4. förvärvas i överlåtelsesyfte, 5. bjudas ut till försäljning, 6. innehas, eller 7. brukas. Lag (1999:44).

Prop. 1998/99:3: Paragrafen behandlas i avsnitt 8. Med bruk avses uppsåtligt intag av dopningsmedel oavsett om tillförseln till kroppen skett genom gärningsmannens egen handling eller med hjälp av annan person, vid t.ex. injicering. Däremot straffbeläggs inte själva förekomsten av dopningsmedel i kroppen eller missbruket som sådant.

Allt bruk av dopningsmedel som inte skett i medicinskt eller vetenskapligt syfte omfattas ...

3 §  Den som uppsåtligen bryter mot 2 § 2-7 döms för dopningsbrott till fängelse i högst två år.

[S2]Är ett brott som avses i första stycket med hänsyn till mängden dopningsmedel samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S3]Om straff för olovlig införsel m.m. finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1245).

3 a §  Är ett brott som avses i 3 § första stycket att anse som grovt döms för grovt dopningsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen har utgjort led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd dopningsmedel eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Lag (2011:112).

Prop. 2010/11:4: Motiveringen till straffskärpningen i fråga om grovt dopningsbrott finns i avsnitt 5.5. Straffskalan innefattar fängelse lägst sex månader och högst sex år.

Den övre delen av straffskalan bör enligt regeringen förbehållas sådana brott som avses i 1 § första stycket 1 och 2, dvs. ...

Prop. 1998/99:3: Paragrafen behandlas i avsnitt 9. Paragrafen som är ny innebär att ytterligare en svårighetsgrad införs för dopningsbrott. Uppräkningen av kriterierna är inte uttömmande och det är inte heller nödvändigt att i de angivna fallen alltid döma för grovt brott. Det kan t.ex. finnas omständigheter i det enskilda fallet som medför att en hantering som i och för sig avsett en betydande mängd inte bör bedömas enligt den strängare ...

4 §  För försök eller förberedelse till sådant dopningsbrott som inte är att anse som ringa döms till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken, om gärningen gäller annan befattning än som avses i 2 §6 eller 7.

[S2]Om flera har medverkat till brott som avses i 2 § 2-5, skall 23 kap.4 och 5 §§brottsbalken tillämpas. Lag (1999:44).

5 §  Medel som varit föremål för brott enligt denna lag eller dess värde samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag.

[S2]Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller

 1. egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse, samt
 2. egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt denna lag.

[S3]I stället för sådan egendom som avses i andra stycket får dess värde förklaras förverkat. Lag (2005:303).

Prop. 2004/05:135: Begreppet vinning i första stycket har ersatts av utbyte för att anpassa terminologin till brottsbalken. Genom att den vinning som uppstår genom brottet beskrivs som utbyte, kommer bestämmelsen som föreslås i 36 kap. 1 a § brottsbalken att bli tillämplig. Även i övrigt har texten moderniserats. Ändringen motiveras i <a href="https://lagen.nu/prop/2004/05:135#S8-2" ...

6 §  Angående beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt 5 § gäller bestämmelserna i rättegångsbalken.

[S2]Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. ska tillämpas på motsvarande sätt då beslag har skett av medel som avses i 1 § denna lag. Tiden för att anmäla missnöje ska dock räknas från dagen för förordnandet. Lag (2019:360).

Ändringar

Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Lag (1994:1426) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:40, Prop. 1994/95:23, Bet. 1994/95:JuU2
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1999:44) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Förarbeten
Rskr. 1998/99:139, Prop. 1998/99:3, Bet. 1998/99:SoU5
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (2000:1245) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2005:303) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2011:112) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Förarbeten
Rskr. 2010/11:158, Prop. 2010/11:4, Bet. 2010/11:SoU5
Omfattning
ändr. 1, 3 a §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2019:360) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Förarbeten
Rskr. 2018/19:239, Prop. 2018/19:59, Bet. 2018/19:SoU18
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2019-07-01