KVFS 2017:4

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2009:7) om användning av pepparspray (OC-spray) i Kriminalvården

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2017:4

Utkom från trycket den

29 september 2017

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2009:7) om användning av pepparspray

(OC-spray) i Kriminalvården;

beslutade den 25 september 2017.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med

instruktion för Kriminalvården i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och

allmänna råd (KVFS 2007:9) om användning av pepparspray (OC-spray) i

Kriminalvården

dels att 3 § ska upphöra att gälla,

dels att 1, 2, 4, 5, 7–9 och 12 §§ samt rubriken närmast före 1 § ska ha följande

lydelse och beslutar

dels att allmänna råd till 1 § ska upphöra att gälla,

dels att allmänna råd till 2, 5 och 9 §§ ska ha följande lydelse.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om användning av pepparspray i

Kriminalvården.

Med pepparspray avses i dessa föreskrifter en vätska som består av ett

pepparextrakt och som med hjälp av drivgas kan sprutas i form av en koncentrerad

stråle i avsikt att reta ögonen på och tillfälligt förblinda den mot vilken strålen

riktas. En anordning med pepparspray är ett föremål som till verkan och ändamål

är jämförligt med tårgasanordning och omfattas av vapenlagen (1996:67) och

vapenförordningen (1996:70).

Med verksamhetställe avses i dessa föreskrifter en anstalt, ett häkte eller en

transportsektion inom nationella transportenheten.

KVFS

2017:4

2

2 § Pepparspray ska förvaras på ett betryggande sätt så att någon obehörig inte

kommer åt den. Pepparspray som inte bärs av en tjänsteman enligt 5 § ska förvaras

i Kriminalvårdens lokaler och placeras i ett låst skåp. Om pepparspray inte förvaras

i innerfack i ett säkerhetsskåp eller lika säkert förvaringsutrymme ska skåpet där

pepparsprayen förvaras stå under ständig uppsyn.

Pepparspray som bärs av tjänsteman under transport ska vid uppehåll i

transporten förvaras enligt första stycket.

Förutom chefen för verksamhetsstället eller en tjänsteman som denne har utsett,

får enbart den tjänsteman som förvarar sin pepparspray där ha tillgång till det skåp

eller innerfack som avses i första stycket.

Det ska ske en daglig inventering av pepparspray som tilldelats tjänstemän.

Resultatet av genomförd inventering ska dokumenteras.

Allmänna råd

Pepparspray bör inte förvaras tillsammans med annat än säkerhetsutrustning.

För att upprätthålla ständig uppsyn över skåp där pepparspray förvaras bör

antingen personal befinna sig i rummet där skåpet finns eller så bör personal

övervaka rummet genom kameraövervakning.

Om uppehåll i en transport görs vid en anstalt eller ett häkte bör pepparspray

förvaras där under uppehållet.

4 § Säkerhetsavdelningen beslutar om vid vilka verksamhetsställen pepparspray får

användas.

Chefen för verksamhetsstället beslutar efter samråd med säkerhetsavdelningen

om vilka tjänstemän som får tilldelas pepparspray. Pepparspray ska i första hand

tilldelas larmchefer och tjänstemän med renodlade säkerhetsbefattningar. Vid

slutna enheter ska det normalt finnas tjänstemän som har tilldelats pepparspray i

tjänst dygnet runt. I övrigt ska tilldelning av pepparspray ske restriktivt.

Varje verksamhetsställe där pepparspray får användas ska förteckna de

tjänstemän som har godkänts för användande av pepparspray och som har tilldelats

pepparspray samt när sprayen ska bytas ut och när den har kasserats.

Förteckningen över vilka tjänstemän som tilldelats pepparspray ska skickas till

säkerhetsavdelningen.

5 § Om inte annat följer av denna paragraf ska en tjänsteman under tjänstgöring

bära den pepparspray som har tilldelats honom eller henne.

En tjänsteman som stadigvarande vistas tillsammans med intagna ska, med

undantag av larmchefen, inte bära pepparspray.

Pepparspray ska inte bäras under transport, om det inte föreligger särskilda skäl

för det. Chefen för verksamhetsstället beslutar om pepparspray ska bäras under

transport. Beslutet ska motiveras och dokumenteras på färdhandlingen. Av beslutet

ska framgå var pepparsprayen ska förvaras under uppehåll i transporten.

Pepparspray ska inte bäras i samband med utbildningsverksamhet eller annan

liknande verksamhet.

I övrigt får chefen för verksamhetsstället besluta om undantag från

skyldigheten att bära pepparspray, om det föreligger särskilda skäl för det.

3

Allmänna råd

Skyldigheten att bära pepparspray föreligger oavsett om tjänstgöringen sker inom

eller utanför tjänstemannens ordinarie verksamhetsställe. Om en tjänsteman som

tilldelats pepparspray förstärker vid ett annat verksamhetsställe vid en incident får

han eller hon använda pepparsprayen även där. Vid ett sådant tillfälle står

tjänstemannen under ansvarigt befäl på platsen.

Med stadigvarande vistelse tillsammans med intagna avses även bl.a. att en

tjänsteman kortvarigt ersätter annan tjänsteman på en klientavdelning, t.ex. under

en halv dag. Tjänstemän på avdelningar där intagna normalt vistas i sina

bostadsrum, exempelvis avskildhets- och restriktionsavdelningar, vistas inte

stadigvarande tillsammans med intagna. Detsamma gäller nattpersonal samt

promenadvakter som inte befinner sig på rastgården.

Särskilda skäl för att bära pepparspray under transport kan föreligga om det

finns en konkret risk för att den transporterade kan komma att utöva våld. I första

hand ska alltid andra åtgärder övervägas, t.ex. ändrad transportbemanning. Om

den transporterade är belagd med fängsel eller om polis medverkar vid

transporten finns normalt inte skäl för att bära pepparspray. Detsamma gäller vid

transport av en person som är frihetsberövad med anledning av vårdbehov, t.ex.

enligt lagen ( 1988:870 ) om vård av missbrukare i vissa fall eller lagen

( 1991:1128 ) om psykiatrisk tvångsvård.

Särskilda skäl för att besluta om undantag från skyldigheten att bära

pepparspray kan föreligga i olika situationer, t.ex. när arbetsuppgifter eller

personliga omständigheter gör det olämpligt eller omotiverat att en tjänstman bär

pepparspray.

7 § Kriminalvården ska bedriva utbildning för tjänstemän om när och hur

pepparspray får användas. Utbildningen ska följa en fastställd kursplan och ledas

av utsedda instruktörer.

Kriminalvården ska i erforderlig utsträckning fortbilda tjänstemän i hand-

havande av pepparspray och kontrollera att de uppfyller de krav som ställs enligt

den kursplan som anges i första stycket.

8 § Pepparspray ska bäras i särskilt för ändamålet avsett hölster.

9 § Bestämmelser om rätten att använda våld mot den som är frihetsberövad (laga

befogenhet) och andra allmänna grunder för ansvarsfrihet finns i 24 kapitlet

brottsbalken.

Allmänna råd

Den vägledande principen i kriminalvårdsarbetet ska vara att våld så långt som

möjligt ska undvikas och endast får utövas när det är försvarligt

(behovsprincipen). Om våld måste användas får åtgärden inte medföra större

skada eller olägenhet än vad som är nödvändigt för att en uppgift ska kunna

fullgöras (proportionalitetsprincipen).

Pepparspray får endast användas om uppgiften inte kan lösas på ett mindre

ingripande sätt. Användningen ska ske med hänsyn tagen till den smärta och det

obehag som åtgärden innebär för den som utsätts för sprayen. Om ett ingripande

KVFS

2017:4

4

kan verkställas med hjälp av kroppskraft bör pepparspray användas endast om de

skadeverkningar som kan förutses är mindre än dem som skulle bli följden av ett

ingripande med kroppskraft. Pepparspray bör främst användas vid hot och våld

mot person.

Användande av pepparspray i fordon under färd kan medföra allvarliga risker

ur trafiksäkerhetssynpunkt och sådan användning får därför ske endast om det är

absolut nödvändigt. För att åtgärden ska vara absolut nödvändig krävs att det

föreligger en allvarlig risk för liv eller hälsa som inte kan hanteras på något annat

mindre ingripande sätt.

12 § När en tjänsteman har använt pepparspray mot en person ska han eller hon så

snart som möjligt underrätta sin närmaste chef samt dokumentera åtgärden genom

att upprätta en skriftlig redogörelse för omständigheterna vid ingripandet och

skälen för att pepparspray använts. Rapporten ska lämnas till

– chefen för verksamhetsstället,

– regionchefen eller chefen för nationella transportenheten och

– säkerhetsavdelningen.

Chefen för verksamhetsstället ska bedöma om användningen av pepparspray

var befogad. Om denne anser att det inte var befogat att använda pepparspray ska

han eller hon ange vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av användningen.

Säkerhetsavdelningen ska utöva särskild kontroll över hur pepparspray används

inom Kriminalvården. Säkerhetsavdelningen ska som ett led i kontrollen följa upp

varje enskild användning av pepparspray. Vid uppföljningen ska en bedömning av

om användningen var befogad göras. Säkerhetsavdelningen ska underrätta

verksamhetsstället om sin bedömning av användningen och omständigheterna

kring denna. Erfarenheter från säkerhetsavdelningens uppföljningsverksamhet ska

spridas till verksamhetsställena samt tillämpas vid sådan verksamhet som avses i

7 §. Säkerhetsavdelningen ska också göra en årlig sammanställning av all

användning av pepparspray.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte när pepparspray används i

samband med utbildning.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 2 oktober 2017.

NILS ÖBERG

Kenneth Holm