KVFS 2018:6

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2018:6

Utkom från trycket den

28 november 2018

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:2) om häkte;

beslutade den 19 november 2018.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 30 § häktesförordningen (2010:2011) i

fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte1

dels att det efter allmänna råd till 2 kap. 5 § häkteslagen (2010:611) ska införas

en ny paragraf, 2 kap. 3 a §, som ska ha följande lydelse,

dels att 1 kap. 10 § och 4 kap. 10 § ska ha följande lydelse,

dels att 2 kap. 9 § och 4 kap. 1 a § ska ändra benämning till 1 kap. 24 a §

respektive 3 kap. 7 a § samt beslutar

dels att allmänna råd till 1 kap. 19 § ska införas och ha följande lydelse,

dels att allmänna råd till 3 kap.1 och 4 §§häkteslagen (2010:611) ska ha

följande lydelse,

dels att allmänna råd till 4 kap. 1 a § istället ska benämnas allmänna råd till 3

kap. 7 a §.

1 Senaste lydelse av

4 kap. 1 a § KVFS 2013:5

allmänna råd till 3 kap. 1 § häkteslagen (2010:611) KVFS 2013:5

KVFS

2018:6

2

1 kap. Inledande bestämmelser

Intagning i häkte

10 § En intagen ska, i anslutning till att han eller hon tas in i häkte, informeras

om rätten att underrätta närstående enligt 3 § häktesförordningen (2010:2011) samt

om lokaler, signalanordningar och brandskydd. Den intagne ska även, om sådan

information inte redan lämnats vid annat häkte, informeras om

 de rättigheter och skyldigheter som han eller hon har,

 skyldigheten att medverka vid drogkontroll,

 det regelverk som i övrigt gäller för häktesvistelsen, samt

 Kriminalvårdens registrering av personuppgifter.

En intagen ska, om det inte är obehövligt med hänsyn till frihetsberövandets

karaktär och varaktighet, infomeras om häktets

 lokala rutiner,

 användning av allmän kameraövervakning,

 sjukvårdsverksamhet, samt

 verksamhet för andlig vård (NAV).

En intagen som avtjänar fängelse ska informeras om bestämmelserna om

uppskjuten villkorlig frigivning.

Allmänna rättigheter

19 § En intagen som har möjlighet att dagtid vistas tillsammans med andra in-

tagna ska ges tillgång till de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för

frihetsberövandet. En intagen som inte har den möjligheten ska vid förfrågan ges

tillgång till regelverket i sitt bostadsrum. (KVFS 2013:5)

Allmänna råd

Endast de författningar som gäller för frihetsberövandet behöver tillhandahållas

på avdelningen.

Följande författningar bör normalt hållas tillgängliga:

brottsbalken ,

förvaltningslagen (2017:900) ,

lag ( 1974:202 ) om beräkning av strafftid med tillhörande förordning och

föreskrifter,

fängelselagen (2010:610) med tillhörande förordning och föreskrifter,

häkteslagen (2010:611) med tillhörande förordning och föreskrifter, samt

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och

grundläggande friheterna (Europakonventionen).

KVFS

2018:6

3

Allmänna skyldigheter

24 a § En intagen får inte spela med andra intagna om pengar, om andra föremål

eller med pengars värde som insats.

2 kap. Placering och vissa rättigheter

Vistelse i gemensamhet och avskildhet

3 a § Ett beslut om avskildhet enligt 2 kap. 5 § häkteslagen (2010:611) ska om-

prövas så ofta det finns anledning till det, dock minst var tionde dag.

3 kap. Besök och andra kontakter

Besök

Allmänna råd till 3 kap. 1 § häkteslagen (2010:611)

Med uttrycket lämpligen kan ske avses praktiska förutsättningar för besök, t.ex.

vad som är möjligt med hänsyn till häktets rutiner samt tillgången till personal och

besöksrum.

Vid bedömningen om besök kan beviljas bör såväl riskerna kring den intagne

som besökaren beaktas. Besök av en person som avtjänar ett fängelsestraff eller är

föremål för kriminalvård i frihet bör normalt inte beviljas. Detsamma gäller besök

av en person som är misstänkt för brott, missbrukar narkotika eller är medlem i

eller har annan koppling till ett kriminellt nätverk eller grov organiserad

brottslighet. Om personen är närstående till den intagne kan dock kontrollerade

besök medges, om riskerna kan hanteras genom kontrollen.

Vid bedömningen om besök av barn kan beviljas bör särskilt beaktas om barnet

är närstående till den intagne. Även andra omständigheter som t.ex. barnets ålder

samt de förutsättningar besöket ska äga rum under bör beaktas. Barnet bör nor-

malt följas åt av en vuxen under besöket. En sådan vuxen kan vara t.ex. en annan

vårdnadshavare, en person från socialtjänsten eller någon annan som barnet har

förtroende för.

Kontroll

7 a § Kroppsvisitation genom undersökning av föremål som en besökare vill ta

med till den lokal där besöket ska äga rum ska genomföras i besökarens närvaro.

Föremål som besökaren inte vill ta med till den lokal där besöket ska äga rum får

bara undersökas om det finns särskilda skäl och ska förvaras så att ingen obehörig

kan komma åt dem. Besökaren ska genom skyltning eller på annat sätt informeras

om att sådan undersökning kan ske.

KVFS

2018:6

4

Allmänna råd

Särskilda skäl att undersöka ett föremål som en besökare inte tar med till den lokal

där besöket ska äga rum kan finnas t.ex. om det finns misstankar om att föremålet

kan äventyra ordningen eller säkerheten i häktet trots att det inte tas med till

besöksrummet, t.ex. utrustning som kan möjliggöra otillåten elektronisk

kommunikation eller explosiva föremål.

Elektronisk kommunikation

Allmänna råd till 3 kap. 4 § häkteslagen (2010:611)

Med uttrycket lämpligen kan ske avses praktiska förutsättningar för elektronisk

kommunikation, t.ex. vad som är möjligt med hänsyn till häktets rutiner samt

tillgången till personal och utrustning för sådan kommunikation.

Vid bedömningen om elektronisk kommunikation kan beviljas bör såväl riskerna

kring den intagne som den, som den intagne ska kommunicera elektroniskt med,

beaktas. Tillstånd till elektronisk kommunikation med en person som avtjänar ett

fängelsestraff eller är föremål för kriminalvård i frihet bör normalt inte beviljas.

Detsamma gäller elektronisk kommunikation med en person som är misstänkt för

brott, missbrukar narkotika eller är medlem i eller har annan koppling till ett

kriminellt nätverk eller grov organiserad brottslighet. Om personen är närstående

till den intagne kan dock tillstånd till avlyssnad kommunikation medges, om

riskerna kan hanteras genom avlyssningen.

4 kap. Särskilda kontroll- och tvångsåtgärder

Omhändertagande av otillåtna föremål

10 § Sådana medel, varor och föremål som avses i 4 kap. 8 § häkteslagen

(2010:611) och som medförs, påträffas eller sänds på ett sätt som avses i samma

bestämmelse ska omhändertas.

Finns det inte någon känd ägare till egendomen ska den förstöras. Finns det en

känd ägare ska egendomen förstöras, om det inte finns synnerliga skäl mot det.

Egendomen ska inte heller förstöras om den ska överlämnas till polis.

Omhändertagna medel, varor och föremål som inte ska förstöras, och som inte

ska överlämnas till polis, ska hanteras enligt bestämmelserna om omhändertagande

av personliga tillhörigheter i 2 kap.häkteslagen.

___________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019.

ELISABET ÅBJÖRNSSON HOLLMARK

Hanna Jarl