KVFS 2019:3

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653­6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2019:3

Utkom från trycket den 21

mars 2019

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:2) om häkte

beslutade den 11 mars 2019.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 30 § häktesförordningen (2010:2011) i

fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkt e1

att 1 kap. 7 och 8 §§ ska ha följande lydelse samt beslutar att allmänna råd till 1

kap. 19 § ska ha följande lydelse.

1 kap. Inledande bestämmelser

Intagning i häkte

7 § I Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2019:1) om inledande

av verkställighet av fängelsestraff och strafftidsberäkning finns föreskrifter och

allmänna råd om bl.a. verkställbarhetskontroll och intagning i häkte av en person

som är dömd och som inställer sig i häkte och begär att få påbörja verkställigheten

av ett fängelsestraff eller som har blivit förpassad till häkte.

1 Senaste lydelse av

1 kap. 8 § (KVFS 2011:12)

allmänna råd till 1 kap. 19 § (KVFS 2018:6)

1

8 § Innan en person tas in i häkte ska grunden för frihetsberövandet kontrolleras.

Kontroll ska också göras av att det är rätt person som tas in.

Om grunden för frihetsberövandet är verkställighet av fängelsestraff ska en

kontroll av att domen eller beslutet är verkställbart och av att rätt person tas in ske

enligt bestämmelserna i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS

2019:1) om inledande av verkställighet av fängelsestraff och strafftidsberäkning.

Allmänna rättigheter

19 § En intagen som har möjlighet att dagtid vistas tillsammans med andra

intagna ska ges tillgång till de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för

frihetsberövandet. En intagen som inte har den möjligheten ska vid förfrågan ges

tillgång till regelverket i sitt bostadsrum. (KVFS 2013:5)

Allmänna råd

Endast de författningar som gäller för frihetsberövandet behöver tillhandahållas

på avdelningen.

Följande författningar bör normalt hållas tillgängliga:

brottsbalken,

förvaltningslagen (2017:900),

lag (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövade med

tillhörande förordning,

fängelselagen (2010:610) med tillhörande förordning och föreskrifter,

häkteslagen (2010:611) med tillhörande förordning och föreskrifter,

strafftidslagen (2018:1251) med tillhörande förordning och föreskrifter samt

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och

grundläggande friheterna (Europakonventionen).

___________

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019.

NILS ÖBERG

Hanna Jarl

2

KVFS

2019:3