LMFS 2013:3

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Tomas Öhrn

beslutade den 24 oktober 2013

Med stöd av 30 § förordningen (2009:946) med instruktion för

Lantmäteriet meddelar Lantmäteriet följande föreskrifter.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ersättning ska betalas för fastighetsuppdrag och övriga uppdrag

utförda av Lantmäteriet enligt 10 och 12 §§ förordningen (2009:946) med

instruktion för Lantmäteriet (lantmäteriinstruktionen).

UPPDRAG MED FASTA PRISER

2 § Organisatoriska enheter inom Lantmäteriet som är underställda

generaldirektören ska fastställa självkostnader.

FASTIGHETSUPPDRAG MED FASTA PRISER

3 § Fastighetsuppdrag utförs till fast pris enligt följande:

Service med införskaffande av erforderliga handlingar vid överlåtelser:

1. Värdeintyg för lagfart

1 080 kr

2. Lagfartsansökan

1 080 kr

3. Kombinationsåtgärd 1 och 2 ovan

1 960 kr

Angivna fasta priser får tillämpas vid enkla förhållanden i anslutning till

lantmäteriförrättning. I andra fall tillämpas timersättning enligt 5 §.

UPPDRAG MED TIMERSÄTTNING

4 § Organisatoriska enheter inom Lantmäteriet som är underställda

generaldirektören ska fastställa timkostnader.

FASTIGHETSUPPDRAG MED TIMERSÄTTNING

5 § Lantmäteriet fastställer följande timersättningar för uppdrag

avseende fastighetsrätt och MBK-verksamhet:

1

Senaste föreskrifter i ämnet LMFS 2008:13 med ändringar i LMFS 2009:2 och

LMFS 2009:8.

LMFS 2013:3

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag 1

Utkom från trycket

den 8 november 2013

LMFS 2013:3

2

Fastighetsrätt

Uppdrag som kräver

- mycket goda ämneskunskaper

1 000 kr/tim (prisnivå A)

- goda ämneskunskaper

800 kr/tim (prisnivå B)

- biträde vid fastighetsrättsliga uppdrag 600 kr/tim (prisnivå C)

MBK-verksamhet

Uppdrag som kräver

- mycket goda ämneskunskaper

800 kr/tim (prisnivå D)

- goda ämneskunskaper

680 kr/tim (prisnivå E)

- biträde vid tekniska uppdrag

560 kr/tim (prisnivå F)

Avgift för uppdrag enligt 12 § 9 p. lantmäteriinstruktionen bedöms efter

den huvudsakliga inriktningen på uppdraget.

Tidersättning ska beräknas efter tidsåtgång.

Timersättning utgår för all

nedlagd tid inklusive restid.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

6 § På förfrågan från kund ska Lantmäteriet, om det bedöms lämpligt,

lämna offert (anbud) på önskad produkt och/eller tjänst samt träffa

avtal eller överenskommelse om dess utförande. Offerten, avtalet eller

överenskommelsen ska innehålla beskrivning av produkten/tjänsten,

avgifter, leveransvillkor, mervärdesskatt och betalningsvillkor.

Ersättning beräknad enligt 2-5 §§ samt 7-18 §§ kan reduceras (rabatt) om

offert lämnas.

Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum.

För fordran som förfallit till betalning debiteras dröjsmålsränta enligt

räntelagen. Påminnelseavgift uttas med 45 kr.

Vid leverans tillkommer frakt och porto.

För kortare leveranstid än en vecka (express) tillkommer 100 % på kopie-

avgift.

Mervärdesskatt ska betalas för uppdrag. Samtliga priser under 3 § och 5

§ samt 7-9 §§ och 13-16 §§ är angivna exklusive mervärdesskatt.

Vid distribution av publikationer från Lantmäteriet, ska expeditions-

avgift betalas. Avgiften är 30 kronor per uppdrag.

ADB-TJÄNSTER OCH LICENSER

7 § Avgifter för ADB-tjänster och licenser tas ut enligt följande.

LMFS 2013:3

3

Trossen för kommunal tillämpning

Avgift betalas enligt offert.

BM-WIN

och BM-FÄLT

Beståndsmetoden för skogsvärdering och fältdatorapplikation.

Nyttjanderätt till programmen kan tecknas genom abonnemang eller

paketköp.

Abonnemang 1 år

BM-win

1-3 st

8 700:-/st

4-6 st

8 400:-/st

7-10 st

8 100:-/st

>10 st

enligt offert

BM-fält

1 800:-/st

Abonnemang 5 år

BM-win

1-3 st

19 000:-/st

4-6 st

17 500:-/st

7-10 st

16 000:-/st

> 10 st

enligt offert

+ en årlig abonnemangsavgift 3 700:-

Paketköp, 5 år

BM-win

1-3 st

34 000:-/st

4-6 st

32 500:-/st

7-10 st

31 000:-/st

> 10 st

enligt offert

BM-fält

7 500:-/st

Avgift tas ut enligt fast pris, efter offert eller debiteras ersättning efter

tidsåtgång enligt 5 §.

ÖVRIGA PRODUKTER

8 § Elstatkopiering sker enligt följande:

Material m m

A4

A4-A3

Avgift/st för kopia nr 1-20

på papper

3:-

6:-

D:o utöver 20 från samma

förlaga

2:-

4:-

Stordia

22:-

--

150-gramkopia

8:-

8:-

Sakägarkopia

30:-

60:-

9 § Kopiering eller utskrift ur databas från fastighetsregisterkartor

m.m.

LMFS 2013:3

4

Analog fastighetsindelning, planer, bestämmelser och rättigheter

Kopiering eller utritning ur databas på papper

Format Yta dm2

Sv/v

Färg

A4

6,25

40:-

80:-

A3

12,50

60:-

120:-

50 x 50 25,00

100:-

200:-

A2

25,00

120:-

240:-

A1

50,00

160:-

320:-

10 § Lantmäteriets fotogrammetriska kartframställning omfattar:

Storskaliga kartprodukter

Översiktskartor

Ortofotokartor

Skoglig fotogrammetri

Övriga produkter

- Digitala terrängmodeller

- Höjddata

- Vägdata

- Digitalisering

- Beräkningsservice

- Ledningskartor

- Projekteringsunderlag

Avgift för dessa uppdrag tas ut enligt offert.

11 § Vid framställning av kartprodukter inom skalområdet ca 1:5 000

och mindre sker den totala produktionen till fast offererad avgift. Av-

giften innefattar idéutformning, redigering, originalframställning, repro-

duktion, tryckning och bokbinderiarbeten.

Utbildning och utveckling

12 § Utbildning och utveckling avseende fastighetsrätt, plangenomfö-

rande och fastighetsvärdering ges mot avgift enligt offert.

Rättsfallsregister I

13 § I rättsfallsregistret redovisas i sammandrag avgöranden av högsta

domstolen och hovrätterna inom området fastighetsrätt. Grundavgift är

1 200:-. Prenumerationen kostar 700:-/år.

Rättsfallsregister II

14 § Rättsfallsregister avseende fastighetsvärdering redovisar de avgö-

randen av högsta domstolen och hovrätten som bedöms vara av intresse

för den som arbetar med ersättningsrättsliga och värderingstekniska

frågor. Grundavgift är 1 200:-. Prenumerationen kostar 700:-/år.

Skattehandbok

15 § I handboken redovisas de skatteregler som kan bli aktuella vid fas-

tighetsbildning, t ex realisationsvinstbeskattning av fastigheter, beskatt-

ning av samfälligheter etc. Handboken är uppbyggd enligt lösbladssys-

LMFS 2013:3

5

tem. Tillägg och ändringar sänds ut 1 gång per år. Skattehandboken kos-

tar 1 000:- i grundavgift och 500:- i årlig prenumerationsavgift.

Övriga publikationer

16 § Nedan uppräknade publikationer framställs efter begäran och avgift

tas ut enligt följande:

Handbok AL (anläggningslagen)

800:-

Handbok FBL (fastighetsbildningslagen)

2 000:-

För övriga handböcker, delavsnitt, rapporter, meddelanden och andra

publikationer tas avgift ut för framställning, lagerhållning och

distribution.

Arkivvård

17 § För inbindning och/eller konservering av handlingar och rådgiv-

ning och utbildning i arkivvård tas avgift ut enligt offert.

Information on-line

18 § Aktuell information om fastigheter och företag on-line. För att

kunna abonnera på denna information krävs avtal om anslutning till

fastighetsregistret.

_____________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014. Vid ikraftträdandet

upphör LMFS 2008:13, LMFS 2009:2 och LMFS 2009:8 att gälla.

2. För ärenden som inkommit före dagen för ikraftträdandet gäller äldre

bestämmelser.

Hans Sandebring

Anders Lundquist