LMFS 2021:5

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Maria Monthure

ISSN: 2002-6692

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för

grundläggande geografisk information och

fastighetsinformation, inklusive geodetisk

information och pantbrevsinformation 1

LMFS 2021:5

Utkom från trycket

den 15 november 2021

Beslutade den 27 oktober 2021

Med stöd av 82 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister och 30 § förord-

ningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet meddelar Lantmäteriet

följande föreskrifter.

Innehållsförteckning

Kap.

Sid.

1 Inledande bestämmelser …….……………………………………………... 2

2 Visningstjänster ……………….………………………………………….…. 5

3 Nedladdningstjänster ……..…………………………………………………. 7

4 Direktåtkomsttjänster …………………………………………………...….. 7

5 Uttag av allmänna kartor och geografiska teman ………………………... 10

6 Uttag av höjdinformation ……………………………………………………. 13

7 Uttag av ortofoton (skalriktiga flygbilder) ……………………………….….

14

8 Uttag av flygbilder och bildgeometri ……………………………………… 15

9 Uttag av fastighetsinformation och fastighetsprisinformation …………. 17

10 Historiska kartor och förrättningsakter …………………………………... 21

11 Avgifter för vidareförädlade geodata ……………………………….…….. 22

12 Geodetisk information ………………………………………………….…… 34

13 Pantsystemet ...…………………….…………..……………………………… 35

1

Senaste föreskriften i ämnet LMFS 2020:6 samt ändringsföreskrifterna LMFS

2021:1 och 2021:2.

2

LMFS 2021:5

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter tillämpas när Lantmäteriet ska ta ut avgifter för sådan

information som avses i 30 § första stycket 1 och 2 förordningen (2009:946)

med instruktion för Lantmäteriet.

Definitioner

2 § I denna författning har följande uttryck och begrepp nedan angiven

betydelse.

Grundläggande

fastighets-

information

Fastighetsanknuten information enligt lagen

(2000:224) om fastighetsregister samt information i

registren som förs enligt förordningen (1993:1270) om

förande av samfällighetsföreningsregister m.m. och

enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister.

Grundläggande

geografisk

information

Information om företeelser eller fenomen som är

knutna till ett läge i förhållande till jordytan. Häri

inbegrips även geodetisk information.

Geodata

Samlingsbegrepp för grundläggande fastighets-

information och geografisk information.

Geodataprodukt

Produkt som innehåller geodata eller tjänst som

tillgängliggör och hanterar geodata.

Följdprodukt

Kommersiell vidareförädlares produkt som

innehåller eller vid framställningen är beroende av

Lantmäteriets geodata.

Visningstjänst

Tjänst som gör det möjligt att hämta bakgrundsbilder

eller dokument för visning i kundens system eller

applikationer, t.ex. genom WMS-anrop.

Direktåtkomsttjänst Tjänst som gör det möjligt att via direkt anrop läsa

eller hämta ett eller flera objekt.

Nedladdningstjänst

Tjänst som gör det möjligt att ladda ned och skapa en

kopia av det geodata som tillgängliggörs genom

tjänsten.

Kommersiell

slutanvändning

Verksamhet som bedrivs i kommersiellt syfte, på

affärsmässig grund eller enligt affärsmässiga

principer i varierande associationsformer.

Icke kommersiell

användning

Verksamhet som inte bedrivs yrkesmässigt eller med

kommersiellt syfte.

Offentlig

användning

Verksamhet som består i att utföra offentliga upp-

gifter, förutsatt att den inte kan beskrivas som

affärsverksamhet som sker på en konkurrensutsatt

marknad.

Bilaga

3

LMFS 2021:5

Forskning,

utbildning och

kulturverksamhet

Verksamhet som rör formell utbildning, icke kom-

mersiell forskning och allmännyttiga, permanenta,

offentligt tillgängliga kulturverksamheter. Läs mer på

www.lantmateriet.se

.

Kommersiell

vidareförädlare

Fysisk eller juridisk person som förvärvat en eller

flera rättigheter avseende bearbetning och distribu-

tion av geodata till slutkund.

Slutkund

Användare som genom licensavtal med kommersiell

vidareförädlare eller Lantmäteriet förvärvar rättighet

att använda obearbetade eller bearbetade geodata för

intern användning eller eget bruk.

Grundavgift

Avgift för geodataprodukt före eventuella rabatter

eller påslag. Grundavgiften ligger till grund för beräk-

ning av licensavgift.

Portabel enhet

Med portabel enhet avses en teknisk lösning som bara

medger möjlighet att titta på data på specifik enhet.

Om föreskrifternas innehåll

3 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om storleken på

Lantmäteriets avgifter för geodata. För mer detaljerad information om

beräkningsgrunder och andra villkor hänvisas till dokumentet ”Avgifter och

leveransinformation för Lantmäteriets geodata” och ”Avgifter Pantsystemet ”

samt till anvisningarna och avtalsvillkoren för återförsäljare eller kommersiell

vidareförädlare och slutkunder på

www.lantmateriet.se

.

Samtliga avgifter redovisas exklusive moms, om inte annat anges i dessa före-

skrifter.

Licensavgifter

4 § Licensavgift är den avgift som licenstagare ska betala för rätten att an-

vända Lantmäteriets geodataprodukter.

Licensavgift tas ut som abonnemangsavgift, engångsavgift eller transaktions-

avgift. Abonnemangsavgift kan bestå av årlig avgift, månatlig avgift och/eller

aviseringsavgift.

5 § Kommersiell vidareförädlare betalar 95 procent av framräknad licens-

avgift, efter eventuella andra rabatter enligt dessa föreskrifter. Eventuella

avvikelser redovisas i respektive kapitel nedan.

6 § I övrigt lämnas rabatt på licensavgift i enlighet med vad som föreskrivs

i 9-11 och 15-16 §§. Eventuella avvikelser redovisas i respektive kapitel nedan.

Övriga avgifter

7 § För vissa geodataprodukter tillkommer avgifter utöver licensavgift

i

enlighet med vad som föreskrivs i respektive kapitel nedan. Dessa avgifter

kan bestå av en administrativ avgift, startavgift, bearbetningsavgift eller avgift

per levererad enhet.

4

LMFS 2021:5

Dessa övriga avgifter och avgifter beräknade enligt timtaxa omfattas inte av

bestämmelserna om rabatter eller användarfaktorer i denna föreskrift.

Timtaxan är 800 kr och debiteras vid beställningar som kräver bearbetningar

utöver vad som ingår i de färdiga produkter eller tjänster som omfattas av

denna föreskrift.

Administrativ avgift

8 § En administrativ avgift om 750 kr tas ut vid beställningar av geografisk

information som kräver manuell hantering.

Licensavgifter för användning inom forskning, utbildning och

kulturverksamhet

9 § För användning av geodataprodukter inom användningskategorin

forskning, utbildning och kulturverksamhet är licensavgiften noll kronor.

10 § För vissa geodataprodukter finns juridiska restriktioner och tekniska

begränsningar. I vissa fall kan administrativ avgift, bearbetningsavgift eller

startavgift tillkomma. En detaljerad beskrivning finns på

www.lantmateriet.se

.

Licensavgifter för icke kommersiell användning

11 § För icke kommersiell användning betalas tio procent av den fram-

räknade licensavgiften, såvida inget annat anges i dessa föreskrifter.

Avgift för nya eller förändrade geodataprodukter

12 § För nya eller förändrade geodataprodukter som ännu inte hunnit

regleras i föreskrift tas avgift ut i enlighet med vad som fastställts i

dokumentet ”Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata” på

www.lantmateriet.se

.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte i fråga om avgifter som medför

en höjning eller en sänkning av det totala avgiftsuttaget för den produktgrupp

eller det resultatområde till vilken den nya eller förändrade produkten är eller

blir hänförlig.

Avgift för användare i Geodatasamverkan

13 § Lantmäteriet deltar i Geodatasamverkan som har en avgiftsmodell

gemensamt med flera dataleverantörer. Avgifter inom Geodatasamverkan

beskrivs på

www.lantmateriet.se

.

Licensavgift för offentlig användning för ambulans- och

räddningstjänstverksamhet

14 § För användning av vissa geodataprodukter inom offentlig användning

för kommunala ambulans- och räddningstjänstverksamheter inom region eller

landsting är licensavgiften noll kronor. En detaljerad beskrivning av vilka

datamängder som ingår finns på

www.lantmateriet.se

.

Bilaga

5

LMFS 2021:5

Justering för användarfaktorer

15 § Vid beräkning av licensavgift för kommersiell slutanvändning av

geografisk information ska, om inte annat anges i dessa föreskrifter, hänsyn

tas till den användande organisationens storlek enligt nedanstående tabell.

ANTAL ANSTÄLLDA

Antal anställda

Faktor

> 20

1,0

6 – 20

0,9

2 – 5

0,8

1

0,5

16 § Vid beräkning av licensavgift för kommersiell slutanvändning av geo-

grafisk information och fastighetsinformation ska, om inte annat anges i dessa

föreskrifter, hänsyn tas till antal bolag ingående i koncern enligt nedanstående

tabell, s.k. koncernrabatt.

ANTAL BOLAG INGÅENDE I KONCERN

Antal bolag

Koncernfaktor

> 20

1,8

6 – 20

1,5

2 – 5

1,2

2 kap. Visningstjänster

Licensavgifter

1 § Licensavgift för visningstjänster tas ut i form av fast årlig avgift,

månatlig avgift eller som transaktionsavgift i enlighet med 2-3 q §§.

Avvikande bestämmelser om rabatter och användarfaktorer

2 § Bestämmelserna i 1 kap. 9-11 och 15-16 §§ tillämpas inte på transaktions-

baserade licensavgifter.

Avgiftstabeller för visningstjänster för kartor och bilder

3 a § Basemap Visning, Inspire

Årlig avgift och maxavgift transaktion

125 000 kr

Månatlig avgift

12 500 kr

Avgift per transaktion

1,43 kr - 0,032 kr

3 b § Fastighetsindelning Visning

Årlig avgift och maxavgift transaktion

116 865 kr

Månatlig avgift

11 687 kr

Avgift per transaktion

1,43 kr - 0,032 kr

3 c § Historiska Ortofoto Visning

Årlig avgift och maxavgift transaktion

0 kr

6

LMFS 2021:5

3 d § Hydrografi Visning, Inspire

Årlig avgift och maxavgift transaktion

14 607 kr

Månatlig avgift

1 461 kr

Avgift per transaktion

0,33 kr - 0,0073 kr

3 e § Höjdmodell Visning

Årlig avgift och maxavgift transaktion

60 500 kr

Månatlig avgift

6 050 kr

Avgift per transaktion

0,33 kr - 0,0073 kr

3 f § Ortofoto Visning

Årlig avgift och maxavgift transaktion

1 661 000 kr

Månatlig avgift

166 100 kr

Avgift per transaktion

6,42 kr - 0,143 kr

3 g § Ortofoto Visning, Årsvisa

Årlig avgift och maxavgift transaktion

1 661 000 kr

Månatlig avgift

166 100 kr

Avgift per transaktion

6,42 kr - 0,143 kr

3 h § Planer, Bestämmelser och Rättigheter Visning

Årlig avgift och maxavgift transaktion

29 468 kr

Månatlig avgift

2 947 kr

Avgift per transaktion

0,33 kr - 0,0073 kr

3 i § Stompunkt Visning

Årlig avgift och maxavgift transaktion

0 kr

3 j § Topografisk webbkarta Visning

Årlig avgift och maxavgift transaktion

83 000 kr

Månatlig avgift

8 300 kr

Avgift per transaktion

1,43 kr - 0,032 kr

3 k § Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad

Årlig avgift och maxavgift transaktion

125 000 kr

Månatlig avgift

12 500 kr

Avgift per transaktion

1,43 kr - 0,032 kr

3 l § Topografisk webbkarta Visning, cache

Årlig avgift och maxavgift transaktion

83 000 kr

Månatlig avgift

8 300 kr

Avgift per transaktion

1,43 kr - 0,032 kr

3 m § Topografisk webbkarta Visning, översiktlig

Årlig avgift och maxavgift transaktion

0 kr

3 n § Tyngdkraft Visning

Årlig avgift och maxavgift transaktion

0 kr

3 o § Byggnad Visning, vector tiles

Årlig avgift och maxavgift transaktion

50 000 kr

Månatlig avgift

5 000 kr

Avgift per transaktion

1,43 kr - 0,032 kr

Bilaga

7

LMFS 2021:5

3 p § Fastighetsindelning Visning, vector tiles

Årlig avgift och maxavgift transaktion

234 000 kr

Månatlig avgift

23 400 kr

Avgift per transaktion

1,43 kr - 0,032 kr

3 q § Topografi Visning, vector tiles

Årlig avgift och maxavgift transaktion

250 000 kr

Månatlig avgift

25 000 kr

Avgift per transaktion

1,43 kr - 0,032 kr

3 kap. Nedladdningstjänster

Licensavgifter

1 § Licensavgift för nedladdningstjänster tas ut som årlig avgift eller

per fördefinierad datamängd i enlighet med 2 §.

Avgiftstabeller

2 § Avgiftstabeller för nedladdningstjänster.

Administrativ indelning Nedladdning Inspire

Årlig avgift

18 000 kr

Belägenhetsadress Nedladdning, Inspire

Avgift per adress

0,42 kr

Byggnad Nedladdning, Inspire

Avgift per byggnad

0,68 kr

Fastighetsområde Nedladdning, Inspire

Årlig avgift

1 800 000 kr

Hydrografi Nedladdning

Årlig avgift

191 000 kr

Höjdmodell Nedladdning

Årlig avgift

440 000 kr

Marktäcke Nedladdning, Inspire

Årlig avgift

573 000 kr

Ortnamn Nedladdning, Inspire

Årlig avgift

9 700 kr

Ortofoto Nedladdning, Inspire

Årlig avgift

1 510 000 kr

Tyngdkraft Nedladdning

Årlig avgift

0 kr

4 kap. Direktåtkomsttjänster

Licensavgifter

1 § Licensavgift för direktåtkomsttjänster tas ut i form av årlig avgift, avgift

per höjdvärde eller som transaktionsavgifter i enlighet med 2 a-3 e §§.

8

LMFS 2021:5

Avgiftstabeller för Fastighetsinformation Direkt

2 a § Avgiftstabell för Fastighet Direkt

Totalfråga

11 kr

Geometrisökning

3 kr

Totalfråga (exkl. Geometri)

9,00 kr

Basinformation

5,50 kr

Andel

1,50 kr

Historik

1 kr

Äldre beteckning

0,50 kr

Åtgärd

1 kr

Geometri

2 kr

2 b § Avgiftstabell för Gemensamhetsanläggning Direkt

Totalfråga

9,50 kr

Totalfråga (exkl. Geometri)

7,50 kr

Basinformation

5,50 kr

Andel

1,50 kr

Äldre beteckning

0,50 kr

Åtgärd

1 kr

Geometri

2 kr

2 c § Avgiftstabell för Rättighet Direkt

Totalfråga

7,50 kr

Totalfråga (exkl. Geometri och Förmån-Last)

4 kr

Basinformation

3 kr

Historik

1 kr

Åtgärd

1 kr

Förmån-Last (Berörkrets)

1 kr

Geometri

2 kr

2 d § Avgiftstabell för Inskrivning Direkt

Totalfråga

24 kr

Totalfråga (exkl. Ägare, Förvärv)

16 kr

Inskrivningsfastighet

11 kr

Avtalsrättighet

2 kr

Ägare, aktuell

5,50 kr

Ägare, alla

7,50 kr

Förvärv - ägarförändringsinformation

2 kr

Inteckning

7,50 kr

Anteckning

2 kr

Tomträttsupplåtelse

0,50 kr

2 e § Avgiftstabell för Belägenhetsadress Direkt

Fastighets belägenhetsadress

3 kr

2 f § Avgiftstabell för Byggnad Direkt

Totalfråga

6,50 kr

Berörkrets

0,50 kr

Basinformation

4 kr

Geometri

2 kr

Bilaga

9

LMFS 2021:5

2 g § Avgiftstabell för Taxering Direkt

Totalfråga

13 kr

Basinformation

3 kr

Värderingsenhet

7,50 kr

Ägare

5,50 kr

Berör (ingår i samtaxering)

1 kr

2 h § Avgiftstabell för Markreglering Direkt

Totalfråga

6,00 kr

Basinformation

3 kr

Berörkrets

1 kr

Geometri

2 kr

2 i § Avgiftstabell för Samfällighetsförening Direkt

Totalfråga

0 kr

Basinformation

0 kr

Styrelsemedlem

0 kr

Berörkrets

0 kr

Arkivakt

0 kr

2 j § Avgiftstabell för Referens uppslag Organisation

Referenser till fastigheter och taxeringsenheter där

organisationen är ägare

32 kr

2 k § Avgiftstabell för Registerbeteckning Direkt

Registerbeteckning inkl. koordinat och fastighetsreferens

0 kr

Avgiften avser endast användning tillsammans med övriga direkttjänster.

2 l § Avgiftstabell för Referens uppslag Adress

Referenser till registerenhet på angiven adress

0 kr

Avgiften avser endast användning tillsammans med övriga direkttjänster.

Avgiftstabeller för övriga direktåtkomsttjänster

3 a § Avgiftstabell för Akt Direkt

Årlig avgift

5 000 kr

Avgift per arkivakt som öppnas

40 kr

3 b § Avgiftstabell för Geografisk Indelning Direkt

Årlig avgift

0 kr

Detaljerade läns- och kommungeometrier, årlig avgift enligt Administrativ

indelning Nedladdning, vektor.

3 c § Avgiftstabell för Gränspunkt Direkt

Årlig avgift

226 840 kr

3 d § Avgiftstabell för Höjd Direkt

Avgift per höjdvärde

0,05 kr

Avgiften gäller för respektive höjdvärde som erhålls i svaret på en ställd

fråga. Det kan vara en höjd för en enstaka punkt eller för brytpunkter på en

linje eller polygon.

3 e § Avgiftstabell för Stompunkt Direkt

Årlig avgift

0 kr

10

LMFS 2021:5

5 kap. Uttag av allmänna kartor och geografiska teman

Licensavgifter

1 § Licensavgifter tas ut i enlighet med avgiftstabellerna samt i övrigt i

enlighet med 2-5 d §§.

2 § Engångsavgift beräknas på den framräknade årliga licensavgiften

multiplicerat med fem.

Avgiftstabeller för digitala allmänna kartor i rasterform

3 a § Avgiftstabell för Karta 1:10 000 med fastighetsindelning Nedladdning,

raster

Årlig avgift per km²

1,08 kr

Maxavgift

165 204 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 45 529 kr

0 procent

> 45 529 kr

60 procent

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för kommersiell

vidareförädlare):

Informationsmängd

Utgör procent av årliga

grundavgiften

Fastighetsindelning

55 procent

Topografi

45 procent

3 b § Avgiftstabell för Karta 1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster

Årlig avgift per km²

0,61 kr

Maxavgift

115 242 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 27 087 kr

0 procent

> 27 087 kr

60 procent

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för kommersiell

vidareförädlare):

Informationsmängd

Utgör procent av årliga

grundavgiften för topografin

Markytor

45 procent

Kommunikation

15 procent

Hydrografi

15 procent

Bebyggelse

20 procent

Övrigt

5 procent

3 c § Avgiftstabell för Karta 1:50 000, raster

Årlig avgift per km²

0 kr

3 d § Avgiftstabell för Topografisk webbkarta Nedladdning, raster

Årlig avgift per km²

0,65 kr

Maxavgift

123 000 kr

Bilaga

11

LMFS 2021:5

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 23 500 kr

0 procent

> 23 500 kr

50 procent

Avgiftstabeller för digitala allmänna kartor i vektorform

4 a § Avgiftstabell för Fastighetsindelning Nedladdning, vektor

Årlig avgift per km²

12,00 kr

Maxavgift

1 716 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 50 000 kr

0 procent

50 001 – 800 000 kr

30 procent

> 800 000 kr

60 procent

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för kommersiell

vidareförädlare):

Informationsmängd

Utgör procent av årliga

grundavgiften

Administrativ indelning

1 procent

4 b § Avgiftstabell för Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor

Årlig avgift per km²

1,56 kr

Maxavgift

223 080 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 50 000 kr

0 procent

> 50 000 kr

70 procent

4 c § Avgiftstabell för Rättighet Nedladdning, vektor

Årlig avgift per km²

1,56 kr

Maxavgift

223 080 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 50 000 kr

0 procent

> 50 000 kr

70 procent

4 d § Avgiftstabell för Administrativ indelning Nedladdning, vektor

Årlig avgift

17 160 kr

4 e § Avgiftstabell för Topografi 10 Nedladdning, vektor

Årlig avgift per km²

7,00 kr

Maxavgift

1 237 625 kr

12

LMFS 2021:5

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 50 000 kr

0 procent

50 001 – 800 000 kr

30 procent

> 800 000 kr

60 procent

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för kommersiell

vidareförädlare):

Informationsmängd

Utgör procent av årliga

grundavgiften

för topografin

Markytor

45 procent

Kommunikation

15 procent

Hydrografi

15 procent

Bebyggelse

20 procent

Övrigt

5 procent

4 f § Avgiftstabell för Byggnad Nedladdning, vektor

Årlig avgift per km²

1,40 kr

Maxavgift

247 525 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 50 000 kr

0 procent

> 50 000 kr

30 procent

4 g § Avgiftstabell för GSD–Terrängkartan, vektor

Årlig avgift

0 kr

4 h § Avgiftstabell för GSD–Vägkartan, vektor

Årlig avgift

0 kr

4 i § Avgiftstabell för GSD–Översiktskartan, vektor

Årlig avgift

0 kr

4 j § Avgiftstabell för GSD-Sverigekartan 1:1 miljon, vektor

Årlig avgift

0 kr

4 k § Avgiftstabell för GSD-Sverigekartan 1:5 miljoner, vektor

Årlig avgift

0 kr

4 l § Avgiftstabell för GSD-Sverigekartan 1:10 miljoner, vektor

Årlig avgift

0 kr

4 m § Avgiftstabell för GSD-Sverigekartan 1:20 miljoner, vektor

Årlig avgift

0 kr

Avgiftstabeller för Digitala geografiska teman

5 a § Avgiftstabell för GSD–Fjällinformation, vektor

Årlig avgift

0 kr

Bilaga

13

LMFS 2021:5

5 b § Avgiftstabell för GSD-Ortnamn

Årlig avgift per km²

0,028 kr

Maxavgift

12 820 kr

5 c § Avgiftstabell för GSD-Distriktsindelning

Årlig avgift

0 kr

5 d § Avgiftstabell för Socken och stad

Årlig avgift

0 kr

6 kap. Uttag av höjdinformation

Licensavgifter

1 § Licensavgifter tas ut i enlighet med avgiftstabellerna samt i övrigt i

enlighet med 2-4 g §§.

2 § Engångsavgift beräknas på den framräknade årliga licensavgiften

multiplicerat med fem. Engångsavgift för Ytmodell från flygbilder och

Ytmodell från flygbilder Färg beräknas på den framräknade årliga licens-

avgiften multiplicerat med fyra.

3 § Årlig avgift med tidsbegränsad rätt till användning av höjddata kan

omvandlas till en i tid obegränsad rätt. Vid sådan omvandling krävs att minst

fem årliga avgifter betalas efter senaste uppdatering (motsvarande en

engångsavgift) samt ytterligare en årlig avgift för omvandlingen. För

Ytmodell från flygbilder och Ytmodell från flygbilder Färg krävs minst fyra

årliga avgifter efter senaste uppdatering samt ytterligare en årlig avgift vid

sådan omvandling.

Avgiftstabeller för höjdinformation

4 a § Avgiftstabell för Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+

Årlig avgift per km²

2,50 kr

Max årlig avgift

440 000 kr

Minsta område som kan beställas och levereras är en indexruta om 2,5 x 2,5

km.

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 200 000 kr

0 procent

> 200 000 kr

50 procent

4 b § Avgiftstabell för Markhöjdmodell Nedladdning, grid 50+ HDB

Årlig avgift

0 kr

4 c § Avgiftstabell för Markhöjdmodell Nedladdning, grid 50+ NH

Årlig avgift

0 kr

4 d § Avgiftstabell för Laserdata NH

Årlig avgift per km²

2,50 kr

Max årlig avgift

440 000 kr

Minsta område som kan beställas och levereras är en indexruta om 2,5 x 2,5

km.

14

LMFS 2021:5

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 200 000 kr

0 procent

> 200 000 kr

50 procent

4 e § Avgiftstabell för Laserdata Nedladdning, skog

Årlig avgift

0 kr

4 f § Avgiftstabell för Ytmodell från flygbilder

Årlig avgift per km²

2,85 kr

Max årlig avgift

350 000 kr

Minsta område som kan beställas och levereras är en indexruta om 2,5 x 2,5

km.

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 3 500 kr

0 procent

3 501 – 150 000 kr

50 procent

> 150 000 kr

70 procent

4 g § Avgiftstabell för Ytmodell från flygbilder Färg

Årlig avgift per km²

15,00 kr

Max årlig avgift

1 510 000 kr

Minsta område som kan beställas och levereras är en indexruta om 2,5 x 2,5

km.

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 6 000 kr

0 procent

6 001 – 825 000 kr

50 procent

> 825 000 kr

70 procent

7 kap. Uttag av ortofoton (skalriktiga flygbilder)

Licensavgifter

1 § Licensavgifter tas ut i enlighet med avgiftstabellerna samt i övrigt i

enlighet med 2-4 b §§.

2 § Engångsavgift beräknas på den framräknade årliga licensavgiften

multiplicerat med fyra.

3 § Årlig avgift med tidsbegränsad rätt till användning av ortofoton kan

omvandlas till en i tid obegränsad rätt. Vid sådan omvandling krävs att minst

fyra årliga avgifter betalas efter senaste uppdatering (motsvarande en

engångsavgift) samt ytterligare en årlig avgift för omvandlingen.

Avgiftstabeller för ortofoton

4 a § Avgiftstabell för Ortofoto

Ortofoton i 4-kanalsfärg, färg, IR och svartvit, i upplösningar mellan 0,16 till 1

meter.

Årlig avgift per km²

15,00 kr

Max årlig avgift

1 510 000 kr

Bilaga

15

LMFS 2021:5

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 6 000 kr

0 procent

6 001 kr – 825 000 kr

50 procent

> 825 000 kr

70 procent

4 b § Avgiftstabell för Historiska ortofoton

Svart/vita ortofoton framställda ur äldre skannade analoga flygbilder och som

finns digitalt lagrade.

Årlig avgift

0 kr

8 kap. Uttag av flygbilder och bildgeometri

Licensavgifter

1 § Licensavgifter tas ut i enlighet med avgiftstabellerna samt i övrigt i

enlighet med 2-4 e §§.

2 § För flygbilder betalas normalt engångsavgift (licensavgift). Det finns

möjlighet med ett tidsbegränsat avtal med årlig avgift (licensavgift). För

närmare villkor hänvisas till dokumentet ”Avgifter och leveransinformation

för Lantmäteriets geodata” på

www.lantmateriet.se

.

Avvikande bestämmelser om rabatter och användarfaktorer

3 § Bestämmelserna i 1 kap. 9–11 och 15-16 §§ tillämpas inte på uttag av

skannade analoga flygbilder.

Avgiftstabeller för flygbilder och bildgeometri

4 a § Avgiftstabell för Digital flygbildsdata – 8 bitar (4 kanalsfärg/RGB/IR)

Engångsavgift per bild

385,00 kr

Årlig avgift: Den framräknade engångsavgiften delas med fyra.

4 b § Avgiftstabeller för Digital flygbildsdata – orienteringsdata

Engångsavgift per bild

65,00 kr

Årlig avgift: Den framräknade engångsavgiften delas med fyra.

Gäller ori-filer som finns i digitalt lager. För bearbetning lämnas offert.

Bearbetning av Orienteringsdata

Bearbetningskostnad

Orienteringsdata för ESPA, Summit

20 kr/bild

Max 20 000 kr

Modeller, ESPA, Summit

40 kr/bild

Max 40 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

Ori-data för upp till 20 bilder

0 procent

Ori-data för 21-100 bilder

50 procent

Ori-data för mer än 100 bilder

75 procent

16

LMFS 2021:5

4 c § Avgiftstabell för Skannad analog flygbild

Avgiften avser analoga skannade flygbilder som är fotograferade åren 1929 –

2006.

I den administrativa avgiften enligt 1 kap. 8 § ingår en inställning inför

skanningen. För ytterligare inställningar tillkommer 500 kr per inställning.

Antal bilder

Avgift/bild

Totalt

Skannade flygbilder för

fotogrammetrisk bear-

betning

15 mikrometer, 8 bitar

23 x 23 cm

1 – 125

400 kr

50 000 kr

> 125

320 kr

50 000 + (*) x 320 kr

Ori-fil (Mach-AT)

Avgiften avser redan

framställd Ori-fil. I de fall

framställning av Ori-fil

behövs tillkommer

timkostnad enligt offert.

1 – 125

100 kr

12 500 kr

> 125

80 kr

12 500 + (*) x 80 kr

* antal bilder

4 d § Avgiftstabell för Utskrift av flygbild i anslutning till beställd skanning

Utskrift av flygbild på halvmatt eller halvblankt standardpapper.

För mer omfattande bildbearbetning före utskrift, debiteras avgift enligt

timtaxa i 1 kap. 7 §.

Format i cm

Svart/vit eller färg

Följande kopia

24 x 24

75 kr

55 kr

30 x 30, 20 x 40

110 kr

75 kr

60 x 60, 50 x 70

330 kr

230 kr

80 x 80, 70 x 100

580 kr

400 kr

100 x 100

800 kr

550 kr

Vid större format är avgiften 8,00 kr respektive 5,50 kr/löpcm (maxbredd 100

cm). Lägsta avgift är 500 kr.

4 e § Avgiftstabell för Utskrift av digitalt lagrade bilder

Utskrift sker på halvblankt standardpapper. För mer omfattande bildbearbet-

ning före utskrift, debiteras avgift per timme enligt timtaxa i 1 kap. 7 §.

Format i cm

Svart/vit eller färg

Följande kopia

24 x 24

380 kr

200 kr

30 x 30, 20 x 40

420 kr

250 kr

60 x 60, 50 x 70

620 kr

450 kr

80 x 80, 70 x 100

850 kr

650 kr

100 x 100

1 100 kr

850 kr

Vid större format är avgiften 11,00 kr respektive 8,00 kr/löpcm (maxbredd

100 cm).

Bilaga

17

LMFS 2021:5

9 kap. Uttag av fastighetsinformation och fastighetsprisinformation

Licensavgifter

1 § Licensavgifter tas ut i enlighet med avgiftstabellerna samt i övrigt i

enlighet med 2-4 c §§.

Särskild rabatt på licensavgift

2 § Rabatt på licensavgift för fastighetsuttag och fastighetsprisuttag lämnas

enligt tabellen nedan.

Rabatten gäller inte licensavgift för ändringsaviseringar.

Från kr

Till kr

Maximal rabatt i kr

inom intervall

0

120 000

0

120 000

190 000

17 500

190 000

240 000

15 000

240 000

320 000

28 000

320 000

480 000

64 000

480 000

640 000

72 000

640 000

1 000 000

180 000

1 000 000

2 000 000

550 000

2 000 000

10 000 000

4 800 000

Rabatt enligt denna paragraf gäller vid kommersiell slutanvändning inom ett

enda bolag (organisationsnummer). Vid kommersiell slutanvändning inom

flera bolag ingående i samma koncern tillämpas i stället reglerna om koncern-

rabatt i 1 kap. 15 §. Rabattbestämmelserna i 9 kap. 2 § och 1 kap. 15 § kan inte

tillämpas samtidigt.

Avgiftstabeller för fastighetsinformation

3 § Avgiftstabeller för Nedladdning, uttag

Startavgift, per beställning

750 kr

Startavgiften gäller även om datamängden är avgiftsfri.

Belägenhetsadress

Basinformation

0,10 kr

Berörkrets

0,00 kr

Kan endast beställas med

Basinformation

Byggnad

Basinformation

0,50 kr

Berörkrets

0,00 kr

Kan endast beställas med

Basinformation

Geometri

0,10 kr

18

LMFS 2021:5

Samfällighetsföreningsregisterinformation (SFR)

Basinformation

0,00 kr

Styrelsemedlem

0,00 kr

Kan endast beställas med

ändamål ”ej reklam”

Berörkrets

0,00 kr

3 a § Avgiften för Nedladdning, abonnemang motsvarar avgiften enligt 3 § för

Nedladdning, uttag med ett påslag om 40 procent. Avgiften är årlig och ger

rätt till fritt antal nedladdningar.

3 b § Licensavgifter för fastighetsuttag

Startavgift, per beställning

750 kr

Bearbetningsavgift debiteras enligt timtaxa i 1 kap. 7 §.

Avgift per tabell och registerenhet för allmänna delen, byggnads-, adress- och

taxeringsdelen, se tabell nedan.

Avgifts-

grupp

Tabell

Avgift per

registerenhet

U1

01F, 01R, 02A, 09G, 09X, 17A, 20A-B, 60F

0,00 kr

U2

09D-F, 13A-B

0,14 kr

U3

01A-C, 04A-B, 05A, 06A-B, 08A, 12A, 14AI,

15A, 16A, 41A, 42A

0,24 kr

U4

09A, 09C, 09M, 40A, 43A-Ö, 60-serien, 70-

serien

0,38 kr

U5

42P

0,48 kr

U6*

90A-95D

0,42 kr

U7

50-serien

0,68 kr

Anm. Avgiftsgruppen U3 gäller för tabell 42P endast om tabellen beställs till-

sammans med någon av tabellgrupperna Inskrivet ägande – där person-

nummer inte ingår.

Avgift per tabellgrupp och registerenhet för inskrivningsdelen, se tabell

nedan.

Avgifts-

grupp

Tabellgrupp

Avgift per

registerenhet

U1

Inskrivningsfastighet: 31A-E, 31H

Inskrivningsfastighet – 31R

0,00 kr

U2

Äldre förhållande: 39F

0,14 kr

U3

Avtalsrättighet: 34A-J, 31F, 31I-K

Inskrivet ägande - Gällande: 35A, 35C, 35E-F,

35H-I, 35K, 35M, 35O-R

Inskrivet ägande - Aktuell ägarbild: 35A, 35C,

35F 35H, 35Q-R

Tomträttsupplåtelse: 36A-B

Anteckning: 33A-E

Person/organisation: 37A-B

0,24 kr

Bilaga

19

LMFS 2021:5

Avgifts-

grupp

Tabellgrupp

Avgift per

registerenhet

U5

Inskrivet ägande - Allt: 35A, 35C-F, 35H-R

Inskrivet ägande – utan personnummer: 35C,

35H, 35S-T

Inskrivet ägande – fång, köpeskilling, utan

personnummer: 35C, 35E, 35H-I, 35K, 35M,

35O-P, 35S-T

0,48 kr

U7

Inteckning: 32A-H, 31F-G, 31I-K

0,68 kr

Anm. Inteckning levereras endast till eget fastighetsbestånd eller efter

särskild prövning.

3 c § Licensavgifter för avisering av förändringar i

fastighetsregisterinformation

Bevakning och förändringsavisering sker utifrån ett geografiskt område, lägst

en kommun, eller utifrån en viss bestämd stock av fastigheter. Ett fastighets-

uttag måste ske innan aviseringen börjar. Om bevakning sker på en viss be-

stämd stock av fastigheter, måste ett eller flera fastighetsuttag ske per år.

Fullständig eller förenklad avisering kan väljas enligt 3 d-e §§.

Avgift för återskapande av raderade leveransfiler

800 kr/fil

3 d § Licensavgifter för fastighetsavisering, fullständig

Abonnemangsavgift tas ut per bevakad (levande) registerenhet och år.

Maximal abonnemangsavgift om alla tabeller beställs

10,98 kr

Slutkund som önskar ytterligare engångsuttag på någon av de tabeller/in-

formationsgrupper som ingår i abonnemanget får 80 procents rabatt på

avgiften för fastighetsuttaget. Maxavgift 84 000 kr.

Abonnemangsavgiften för allmänna delen, byggnads-, adress- och

taxeringsdelen beräknas efter urval av tabeller/objekt.

Abonnemangsavgift, per tabell och år, se tabell nedan.

Avgifts-

grupp

Tabell

Avgift per

bevakad re-

gisterenhet

och år

A1

01F, 01R, 02A, 09X, 17A, 20A-B, 41A, 52B,

53A-B, 54A-B, 57A-D, 60F

0,00 kr

A2

04A-B, 05A, 06A, 06B, 09D-E, 13A-B,

14A-I, 16A, 55A

0,09 kr

A3

12A

0,21 kr

A4

08A, 15A, 40A, 60-serien, 70-serien

0,31 kr

A5

42A, 43A-Ö

0,41 kr

A6

01A-C, 09A, 09C, 09M

0,51 kr

A7*

90-serien

0,32 kr

A8

50A

0,71 kr

A9

42P

0,92 kr

20

LMFS 2021:5

Anm. Avgift per tabell om en eller flera tabeller väljs inom samma serie (A-B,

AC, A-D, A-Ä, 60-, 70- eller 90-serien).

Abonnemangsavgiften för inskrivningsdelen beräknas efter urval av

tabellgrupp.

Abonnemangsavgift, per tabellgrupp och år, se tabell nedan.

Avgifts-

grupp

Tabellgrupp

Avgift per

bevakad re-

gisterenhet

och år

A1

Inskrivningsfastighet: 31A-E, 31H, 31R

0,00 kr

A3

Tomträttsupplåtelse: 36A-B

0,21 kr

A4

Avtalsrättighet: 34A-J, 31F, 31I-K

0,31 kr

A6

Anteckning: 33A-E

Person/organisation: 37A-B

0,51 kr

A10

Inteckning: 32A-H, 31F-G, 31I-K

Inskrivet ägande - Gällande: 35A, 35C,

35E-F, 35H-I, 35K, 35M, 35O-R

2,08 kr

A11

Inskrivet ägande - Allt: 35A, 35C-F, 35H-R

2,60 kr

Anm. Tabellgruppen Inteckning levereras endast till eget fastighetsbestånd.

3 e § Licensavgifter för fastighetsavisering, förenklad

Kan endast beställas för adresstabellerna (01A-C, 90B).

Abonnemangsavgiften vid förenklad avisering baseras på abonnemangs-

avgiften för fullständig avisering enligt 3 d §. Rabatt beroende på

aviseringsintervall, ges på abonnemangsavgiften för fullständig avisering.

Antal aviseringar

Rabatt

12 ggr/år (månad)

50 procent

4 ggr/år (kvartal)

60 procent

2 ggr/år (halvår)

70 procent

1 ggr/år (helår)

80 procent

Leverans enligt kundens önskemål sker efter offert.

3 f § Treårsavtal

Slutanvändare med s.k. treårsavtal (minst ett uttag per år under tre års tid) ges

20 procent extra rabatt på samtliga fastighetsuttag enligt 3 b §. För närmare

villkor hänvisas till dokumentet ”Avgifter och leveransinformation för

Lantmäteriets geodata” på www.lantmateriet.se.

3 g § Licensavgift för engångsuttag och avisering för

kreditupplysningsändamål

Årlig licensavgift

2 083 000 kr

Avgiftstabeller för fastighetsprisinformation

4 a § Licensavgifter för fastighetsprisinformation för intern användning/eget

bruk

Startavgift, per beställning

750 kr

Bearbetningsavgift debiteras enligt timtaxa i 1 kap. 7 §.

Bilaga

21

LMFS 2021:5

Avgift, per tabell och överlåtelse, se tabell nedan.

Maxavgift om alla tabeller beställs

2,44 kr

Avgifts-

grupp

Tabell

Avgift per

överlåtelse

PU1

Överlåtelse (1 obligatorisk, 3)

1,72 kr

PU2

Köpare/Säljare (40-41)

0,24 kr

Fastighet (4, 5, 6)

0,24 kr

Taxering (9, 10, 11- 39)

0,24 kr

Fastighetspris, historiska data (avser överlåtelser som skett för mer än

ett år sedan)

År 1 Dagens datum och 12 månader tillbaka

ingen rabatt

År 2 Månad 13 till 24

60 procent rabatt

År 3 Månad 25 och bakåt

90 procent rabatt

4 b § Licensavgifter för fastighetsprisinformation för extern användning

Se kapitel 11 Avgifter för vidareförädlade data.

4 c § Licensavgifter för avisering av förändringar i fastighetsprisinformation

Abonnemangsavgift tas ut per överlåtelse och år.

Abonnemangsavgiften grundas på statistik, ett beräknat snitt på antal

överlåtelser som skett under tre år före innevarande år, för önskade

län/kommuner.

Abonnemangsavgift per tabell, överlåtelse och år, se tabell nedan.

Maximal abonnemangsavgift om alla tabeller beställs

4,17 kr

Avgifts-

grupp

Tabell

Avgift överlå-

telse och år

PA1

Överlåtelse (1 obligatorisk, 3)

2,97 kr

PA2

Köpare/Säljare (40-41)

0,40 kr

Fastighet (4, 5, 6)

0,40 kr

Taxering (9, 10, 11-39)

0,40 kr

Abonnemangsavgiften avser daglig eller veckovis avisering. Om avisering

önskas en gång per månad eller färre antal aviseringstillfällen ges 20 procents

rabatt.

Avgift för återskapande av raderade leveransfiler.

800 kr/fil

10 kap. Historiska kartor och förrättningsakter

1 § Bestämmelserna i 1 kap. 5, 11 och 15–16 §§ tillämpas inte på avgifter för

historiska kartor och förrättningsakter.

2 § Avgift för historiska kartor och förrättningsakter tas i övrigt ut enligt 3-5

§§. Avgifterna avser slutkund.

22

LMFS 2021:5

Analoga kopior från Lantmäteriets arkiv

3 § Avgift för kopior i A4 eller större format tas ut i enlighet med avgiftsför-

ordningen (1992:191). Avgift för kopior i större format än A4 tas ut enligt

nedan.

Storlek

Avgift s/v

Avgift färg

A3

17 kr

80 kr

A2

120 kr

200 kr

A1

180 kr

300 kr

A0

300 kr

500 kr

Digitala uttag ur Lantmäteriets digitala arkiv

4 § Avgift för uttag ur Lantmäteriets digitala arkiv tas ut enligt nedan.

Leverans av Historiska kartor (kartor/akter före år 1928)

DjVu-fil

0 kr

TIFF-fil

0 kr

Leveranser av akter efter år 1928

Enligt offert

Arkivsök i Arken

5 § Avgift för sökning i Lantmäteriets digitala arkiv, Arken, tas ut enligt

nedan.

Anslutning

Åtkomst

Avgift

ArkivSök och/eller Akt

Direkt*

Till samtliga arkivakter

ur de arkiv som finns

lagrade i Arken enligt

ovan

5 000 kr/år

Avgift per arkivakt som

öppnas, oberoende av an-

slutningsform

40 kr

* Se även Akt Direkt under kap 4 Direktåtkomsttjänster.

11 kap. Avgift er för vidareförädlade geodata

Avgifter för åtkomst till geodata för vidareförädling

1 § För åtkomst till geografisk information för framställning av följdprodukt

betalas en administrativ avgift enligt 1 kap. 8 § vid beställningar som kräver

manuell hantering.

För åtkomst till fastighetsinformation för framställning av följdprodukt be-

talas licensavgift enligt ordinarie avgiftstabeller, om inte annat anges i detta

kapitel.

Bilaga

23

LMFS 2021:5

Licensavgift för spridning eller visning

2 § Då vidareförädlade geodata sprids vidare till slutkund, eller visas för

tredje man ska avgift för spridning eller visning betalas i enlighet med 3-23 §§.

För spridning av vidareförädlade geodata, där avgifter inte framgår av

avgiftstabellerna i enlighet med 3-23 §§, tas avgift ut enligt offert.

Avgiftstabeller

3 § Avgifter för följdprodukt kopplad mot visningstjänst, nedladdnings-

tjänst eller direktåtkomsttjänst.

Visningstjänster för Kartor och Bilder (avgift/km 2 )

Avgifterna i 3 a-3 u §§ gäller då kommersiell vidareförädlare använder Lant-

mäteriets visningstjänst i följdprodukter i form av applikationer, där åtkomst

till geografiskt område och skikt begränsas av applikationen.

3 a § Basemap Visning, Inspire

Årlig avgift per km²

0,71 kr

Månatlig avgift per km

2

0,071 kr

Maxavgift

125 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 35 500 kr

0 procent

> 35 500 kr

50 procent

3 b § Höjdmodell Visning

Årlig avgift per km²

0,34 kr

Månatlig avgift per km

2

0,034 kr

Maxavgift

60 500 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 27 000 kr

0 procent

> 27 000 kr

50 procent

3 c § Ortofoto Visning

Årlig avgift per km²

16,50 kr

Månatlig avgift per km

2

1,65 kr

Maxavgift

1 661 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 6 000 kr

0 procent

6 000 kr - 905 000 kr

50 procent

> 905 000 kr

70 procent

Ortofoto Visning, Årsvisa har samma avgift som Ortofoto Visning

3 d § Topografisk webbkarta Visning

Årlig avgift per km²

0,47 kr

Månatlig avgift per km

2

0,047 kr

Maxavgift

83 000 kr

24

LMFS 2021:5

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 23 500 kr

0 procent

> 23 500 kr

50 procent

3 e § Topografisk webbkarta Visning, cache

Årlig avgift per km²

0,47 kr

Månatlig avgift per km

2

0,047 kr

Maxavgift

83 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 23 500 kr

0 procent

> 23 500 kr

50 procent

3 f § Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad

Årlig avgift per km²

0,71 kr

Månatlig avgift per km

2

0,071 kr

Maxavgift

125 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 35 500 kr

0 procent

> 35 500 kr

50 procent

3 g § Planer, bestämmelser och rättigheter Visning

Årlig grundavgift per km²

0,21 kr

Månatlig avgift per km

2

0,021 kr

Maxavgift

29 468 kr

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för kommersiell

vidareförädlare):

Informationsmängd

Utgör procent av årliga

grundavgiften

Planer, bestämmelser

50 procent

Rättigheter

50 procent

3 h § Fastighetsindelning Visning

Årlig avgift per km²

0,85 kr

Månatlig avgift per km

2

0,085 kr

Maxavgift

116 865 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 41 738 kr

0 procent

> 41 738 kr

60 procent

3 i § Hydrografi Visning, Inspire

Årlig avgift per km²

0,01 kr

Månatlig avgift per km

2

0,001 kr

Maxavgift

14 607 kr

3 j § Byggnad Visning, vector tiles

Årlig avgift per km²

0,284 kr

Månatlig avgift per km

2

0,028 kr

Maxavgift

50 000 kr

Bilaga

25

LMFS 2021:5

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 14 000 kr

0 procent

> 14 000 kr

50 procent

3 k § Fastighetsindelning Visning, vector tiles

Årlig avgift per km²

1,70 kr

Månatlig avgift per km

2

0,017 kr

Maxavgift

234 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 60 000 kr

0 procent

> 60 000 kr

60 procent

3 l § Topografi Visning, vector tiles

Årlig avgift per km²

1,42 kr

Månatlig avgift per km

2

0,014 kr

Maxavgift

250 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 70 000 kr

0 procent

> 70 000 kr

50 procent

Nedladdningstjänster för kartor, höjddata och bilder

4 a § Administrativ indelning Nedladdning, Inspire

Årlig avgift per km²

0,23 kr

Maxavgift

18 000 kr

4 b § Fastighetsområde Nedladdning, Inspire

Årlig avgift per km²

23,25 kr

Maxavgift

1 800 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 128 552 kr

0 procent

> 128 552 kr

70 procent

4 c § Höjdmodell Nedladdning

Årlig avgift, se bestämmelserna i 6 kap. för Markhöjdmodell Nedladdning,

grid 1+.

4 d § Hydrografi Nedladdning

Årlig avgift per km²

1,30 kr

Maxavgift

191 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 127 339 kr

0 procent

> 127 339 kr

50 procent

4 e § Marktäcke Nedladdning, Inspire

Årlig avgift per km²

3,90 kr

Maxavgift

573 000 kr

26

LMFS 2021:5

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 382 016 kr

0 procent

> 382 016 kr

50 procent

4 f § Ortnamn Nedladdning, Inspire

Årlig avgift per km²

0,03 kr

Maxavgift

9 700 kr

4 g § Ortofoto Nedladdning, Inspire

Årlig avgift, se bestämmelserna i 7 kap. för Ortofoto, 4-kanalsfärg, färg, IR och

svartvit, 0,16 - 1 m upplösning

Geodata i kommersiell vidareförädlares visningstjänst

5 § Avgiften för geodata, som tillgängliggörs i kommersiell vidareförädlares

visningstjänst, uppgår till 73 procent av licensavgiften för motsvarande

visningstjänst hos Lantmäteriet. Detta förutsätter att användaren av tjänsten

inte får rätt att ladda ner geodata och lagra på egen server.

Transaktionsavgift för kartor och bilder i visningstjänst

6 § Transaktionsavgift för geodata i visningstjänst finns presenterat i kapitel

2 Visningstjänster. Av transaktionsavgiften utgör 73 procent avgiften för data

och 27 procent avgift för själva tjänsten.

Lokalisera, ta ut och publicera

7 § Avgiften gäller för en tidsbegränsad publicering av ett kart- eller

bildutsnitt som illustration till en text.

Fast avgift för att lagra och publicera bild

2,00 kr/bild

Direktåtkomsttjänster för lokalisering

8 § Avgiften avser endast användning av direktåtkomsttjänster för

lokalisering i visningstjänst.

8 a § Ortnamn Direkt

Årlig avgift per km

2

0,05 kr

Maxavgift

5 250 kr

8 b § Belägenhetsadress Direkt

Årlig avgift per km

2

0,56 kr

Fast årlig avgift

55 650 kr

8 c § Registerbeteckning Direkt

Årlig avgift per km

2

0,17 kr

Fast årlig avgift

16 695 kr

Övriga Direktåtkomsttjänster

9 a § Gränspunkt Direkt

Årlig avgift per km

2

2,94 kr

Maxavgift

226 840 kr

9 b § Registerbeteckning Direkt, fristående användning

Avgift per transaktion

1,45 kr

Avgiften gäller när tjänsten används fristående utan koppling till övriga

Bilaga

27

LMFS 2021:5

tjänster inom Fastighetsinformation Direkt. Om användningen sker tillsam-

mans med övriga tjänster inom Fastighetsinformation Direkt är avgiften 0 kr per

transaktion.

9 c § Referens uppslag Adress, fristående användning

Avgift per transaktion

0,50 kr

Avgiften gäller när tjänsten används fristående utan koppling till övriga

tjänster inom Fastighetsinformation Direkt. Om användningen sker tillsam-

mans med övriga tjänster inom Fastighetsinformation Direkt är avgiften 0 kr per

transaktion.

Avgifter för följdprodukt baserad på uttag

10 § Avgift för extern användning av fastighetsinformation för kommersiell

vidareförädling per användare eller försåld följdprodukt och år, tas ut enligt

offert.

11 § Årlig avgift för uttag och avisering av belägenhetsadresser för

vidareförädling i egen databas är fyra öre per adress och år. Därutöver erläggs

avgift för slutanvändning beroende på typ av följdprodukt enligt nedan.

Publik tjänst

Avgift antal adresser som görs tillgängliga per år

0,21 kr

Ska tjänsten även omfatta API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) som

ska ge tredje part tillgång till tjänstens innehåll och funktion tillkommer 21 öre

per adress och år för den rättigheten.

Uppdatering av kundregister

Avgift per transaktion

0,09 kr

Lokaliseringsanalys

Avgift per använd adress och analysresultat

0,015 kr

Enkel lokalisering med adress

Avgift per transaktion

0,06 kr

Semiadresserat utskick med belägenhetsadress

Avgift per adresserat utskick

2,00 kr

Områden skapade utifrån belägenhetsadress

Avgift per slutkund

1 050 kr

12 § Avgift för uttag av Fastighetsprisinformation för extern användning

Vidareförsäljning av produkter

Avser vidareförsäljning/spridning av produkter och tjänster

Avgift per överlåtelse och aktör/toppdomän

0,98 kr

Förutsätter eget abonnemang/avisering

Vidareförsäljning av överlåtelser för publicering

Publicering i tidskrift

Avgift per publicerad överlåtelse och tidning/tryckt tidskrift 2,44 kr

Avgift per publicerad överlåtelse per Internettidning

0,98 kr

Övrig användning

Avgift per överlåtelse

0 – 2,44 kr

28

LMFS 2021:5

13 § Årlig avgift för uttag av fastighetstaxeringsinformation gällande småhus

för vidareförädling i egen databas är fyra öre per fastighetsobjekt och år.

Därutöver erläggs avgift för slutanvändning beroende på typ av följdprodukt

enligt nedan.

Licensavgift för följdprodukten Publika tjänster

Avgift per antal fastigheter som görs tillgängliga per år

0,19 kr

Ska tjänsten även omfatta API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) som

ska ge tredje part tillgång till tjänstens innehåll och funktion tillkommer 19 öre

per fastighet och år för den rättigheten.

14 § Avgift för konvertering av vektorinformation till raster

När konvertering sker av geodata, som endast finns prissatt i vektorform, ut-

gör den årliga grundavgiften för sammanslagen rasterdata 10 procent och

skiktad raster 30 procent av den årliga grundavgiften för

vektorinformationen. I detta sammanhang är formatet vector tiles inte att

betrakta som vektorinformation.

15 § Avgift för konvertering av Topografi 10 Nedladdning och

Fastighetsindelning Nedladdning (vektor) till rasterform

När Topografi 10 Nedladdning, vektor och/eller Fastighetsindelning

Nedladdning, vektor konverteras till rasterbilder beräknas grundavgiften för

sammanslagen respektive skiktad raster enligt nedan.

Sammanslagen raster

Årlig avgift per km²

1,08 kr

Max årlig avgift

165 204 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 45 529 kr

0 procent

> 45 529 kr

60 procent

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för kommersiell

vidareförädlare):

Informationsmängd

Utgör procent av årliga

grundavgiften

Fastighetsindelning

55 procent

Administrativ indelning utan

fastighetsgränser

1 procent

Markytor

19 procent

Kommunikation

7 procent

Hydrografi

7 procent

Bebyggelse

9 procent

Övrigt

2 procent

Skiktad raster

Årlig avgift per km²

1,55 kr

Max årlig avgift

237 098 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 68 293 kr

0 procent

> 68 293 kr

60 procent

Bilaga

29

LMFS 2021:5

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för kommersiell

vidareförädlare):

Informationsmängd

Utgör procent av årliga

grundavgiften

Fastighetsindelning

55 procent

Administrativ indelning utan

fastighetsgränser

1 procent

Markytor

19 procent

Kommunikation

7 procent

Hydrografi

7 procent

Bebyggelse

9 procent

Övrigt

2 procent

16 § Avgift för konvertering av höjddata till bilder i rasterform

När konvertering sker av höjddata (Laserdata eller Markhöjdmodell

Nedladdning, grid 1+) till bilder i rasterform, t.ex. lutningsbilder, skuggbilder

och när inte höjdvärden och färg medföljer produkten är avgiften 12,5 procent

av den årliga avgiften för höjddata.

17 § Avgift för framställning av höjddata från flygbilder genom

bildmatchning

När flygbilder används för framställning av punktmoln eller ytmodeller gäller

samma avgifter som Lantmäteriet tar ut för geodataprodukten Ytmodell från

flygbilder, se kapitel 6. För andra produktvarianter betalas avgifter enligt

nedan.

Höjdpunkter ofärgade/enfärgade

Årlig avgift per km²

2,85 kr

Max årlig avgift

350 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 3 500 kr

0 procent

3 501 – 150 000 kr

50 procent

> 150 000 kr

70 procent

Höjdpunkter färgsatta

Årlig avgift per km²

15 kr

Max årlig avgift

1 510 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 6 000 kr

0 procent

6 001 – 825 000 kr

50 procent

> 825 000 kr

70 procent

18 § Avgift för Portabel enhet

Användningen av anpassade geodata/geodataprodukter i portabel enhet är

begränsad till bärbara handenheter, t.ex. GPS eller mobiltelefon. Det är inte

tillåtet att överföra data till annan enhet än den enhet licensen är kopplad till.

30

LMFS 2021:5

Portabel enhet, engångsavgift

Avgiften medger inte rätt till några uppdateringar av geodata utan att ny

licensavgift betalas.

Geodata

Avgift per km 2

Karta 1:10 000 med fastighetsindelning

Nedladdning, raster

0,136 kr

Karta 1:10 000 med vägnamn

Nedladdning, raster

0,066 kr

Topografisk webbkarta Nedladdning,

raster

0,066 kr

Topografi 10 Nedladdning, vektor och

Fastighetsindelning Nedladdning,

vektor

0,136 kr

Fastighetsindelning Nedladdning,

vektor

0,070 kr

Topografi 10 Nedladdning, vektor

0,066 kr

Avgift per informationsmängd:

Markytor – 45 procent

0,030 kr

Kommunikation – 15 procent

0,010 kr

Hydrografi – 15 procent

0,010 kr

Bebyggelse – 20 procent

0,013 kr

Övrigt – 5 procent

0,003 kr

Ortofoto

0,17 kr

Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+

0,03 kr

Portabel enhet, abonnemang

Avgiften medger åtkomst till valfritt område ur en eller flera av Lantmäteriets

geodata (se nedan) via Internet.

Avgiften medger valfritt antal uppdateringar under abonnemangstiden. Rätt

till användning av geodata upphör då abonnemanget upphör.

Geodataprodukt

Årlig abonne-

mangsavgift

Avgift

per km 2

Karta 1:10 000 med fastighetsindelning

Nedladdning, raster

8 178 kr

0,020 kr

Karta 1:10 000 med vägnamn

Nedladdning, raster

3 970 kr

0,009 kr

Topografisk webbkarta Nedladdning,

raster

3 970 kr

0,009 kr

Topografi 10 Nedladdning, vektor och

Fastighetsindelning Nedladdning, vektor

8 178 kr

0,020 kr

Fastighetsindelning Nedladdning, vektor

4 208 kr

0,010 kr

Topografi 10 Nedladdning, vektor

3 970 kr

0,009 kr

Avgift per informationsmängd:

Markytor – 45 procent

1 785 kr

0,004 kr

Kommunikation – 15 procent

595 kr

0,001 kr

Hydrografi – 15 procent

595 kr

0,001 kr

Bilaga

31

LMFS 2021:5

Geodataprodukt

Årlig abonne-

mangsavgift

Avgift

per km 2

Bebyggelse – 20 procent

795 kr

0,002 kr

Övrigt – 5 procent

200 kr

0,001 kr

Ortofoto

9 000 kr

0,026 kr

Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+

1 500 kr

0,004 kr

19 § Avgift för Karttjänst transaktion

Avgift/transaktion

0,34 kr

För följdprodukt med kartvisning betalas transaktionsavgift för varje kartvis-

ning (zoomning, panorering, etc.).

För varje följdprodukt med sökning som görs på eventuell vektorinformation

betalas också transaktionsavgift.

Alternativt kan avgift erläggas enligt 21 § Kommersiell karttjänst.

20 § Avgift för Kartlänkning integrerad

Modell A

Avgifter i modell A förutsätter att kommersiell vidareförädlare betalar avgift

för publik visning av följdprodukt (tjänst).

Modellen tillåter även att tredje parts domänadresser/webbsidor länkas mot

denna tjänst, via en separat teknisk lösning, för att möjliggöra presentation av

tredje parts egen information med tjänstens rasterbilder som bakgrund. Vis-

ningen ska ske integrerat på tredje parts domänadress/webbsida.

Kommersiell vidareförädlare betalar en årlig avgift för rätten att visa informa-

tion på nätet enligt Kommersiell karttjänst, Kommersiell bildtjänst och/eller

Kommersiell tjänst vektorsök. Avgift ska betalas för de geodata som ingår i

tjänsten.

Varje domänadress eller webbsida som ansluter sig till producentens domän-

adress/webbsida, betalar antingen per transaktion eller per unik besökare per

vecka.

Avgifter modell A – alternativ 1:

Årlig licensavgift för användning av geodata enligt Kommersiell karttjänst,

Kommersiell bildtjänst och/eller Kommersiell tjänst vektorsök samt avgift

enligt nedan.

• Topografi 10 Nedladdning, i rasterformat inom tätortsområde, alternativt

Karta 1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster eller Topografisk

webbkarta Nedladdning, raster

• Ortofoto

• Adresser och koordinater från fastighetsregistret

• GSD-Ortnamn

Avgift/transaktion

Ingen domänadress eller webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal transaktioner

0,012 kr

32

LMFS 2021:5

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

1 102 500 kr

• Fastighetsindelning Nedladdning, i rasterformat

Avgift/transaktion

Ingen domänadress eller webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal transaktioner

0,012 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Årlig avgift obegränsat domänadresser

1 102 500 kr

Avgifter modell A – alternativ 2:

Årlig licensavgift för användning av geodata enligt Kommersiell karttjänst,

Kommersiell bildtjänst och/eller Kommersiell tjänst vektorsök samt avgift

enligt nedan.

• Topografi 10 Nedladdning, i rasterformat inom tätortsområde alternativt

Karta 1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster eller Topografisk

webbkarta Nedladdning, raster

• Ortofoto

• Adresser och koordinater från fastighetsregistret

• GSD-Ortnamn

Avgift/unik besökare och vecka

Ingen domänadress eller webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal unika besökare/vecka

0,017 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

1 102 500 kr

• Fastighetsindelning Nedladdning, i rasterformat

Avgift/unik besökare och vecka

Ingen domänadress eller webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal unika besökare/vecka

0,017 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

1 102 500 kr

Modell B

Avgifter när kommersiell vidareförädlare tillhandahåller karttjänst i syfte att

enbart möjliggöra presentation av tredje parts egen information med tjänstens

rasterbilder som bakgrund.

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på nätet.

Varje domänadress eller webbsida som ansluter sig till kommersiell

vidareförädlares tjänst betalar avgift antingen per transaktion eller per unik

besökare/vecka. Transaktionsavgiften inkluderar avgift för visning på

Internet.

Tillåtna geodata:

• Topografi 10 Nedladdning, i rasterform inom tätortsområde

alternativt

Karta 1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster eller Topografisk

webbkarta Nedladdning, raster.

• Ortofoto s/v 1 m upplösning eller lägre.

För övriga varianter av Ortofoto (färg/IR eller med upplösning högre än 1

Bilaga

33

LMFS 2021:5

m), krävs att kommersiell vidareförädlare betalar avgift för Kommersiell

bildtjänst.

Avgifter modell B – alternativ 1:

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på Inter-

net. Denna ersättning tas ut av tredje part i form av en högre transaktionsav-

gift.

Varje domänadress eller webbsida som ansluter sig till producentens tjänst,

betalar transaktionsavgift enligt nedan.

Avgift/transaktion

0,017 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

33 075 kr

Ingen domänadress eller webbsida kan, oavsett antal transaktioner, generera

en kostnad som överstiger maxavgiften.

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

5 512 500 kr

Avgifter modell B – alternativ 2:

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på Inter-

net. Denna ersättning tas ut av tredje part i form av en högre avgift/unik besö-

kare och vecka.

Varje domänadress eller webbsida som ansluter sig till producentens tjänst,

betalar avgift enligt nedan.

Avgift/unik besökare och vecka

0,022 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

33 075 kr

Ingen domänadress eller webbsida kan, oavsett antal transaktioner, generera

en kostnad som överstiger maxavgiften.

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

5 512 500 kr

Avgift för Kommersiell karttjänst

21 § Årlig avgift för visning av kartinformation i rasterformat på Internet

motsvarar årlig avgift för respektive rasterprodukt multiplicerat med tio.

Avgift för Kommersiell bildtjänst

22 § Årlig avgift för visning av bildinformation i rasterformat på Internet

motsvarar årlig avgift för respektive rasterprodukt multiplicerat med ett.

Avgift för Kommersiell tjänst vektorsök

23 § Årlig avgift för användning av vektorinformation för sökning (inte

visning) motsvarar årlig avgift för respektive vektorprodukt multiplicerat

med tre. I detta sammanhang är formatet vector tiles inte att betrakta som

vektorinformation.

Transaktionsavgift för Fastighetsindelning Nedladdning, vektor 1,45 kr.

34

LMFS 2021:5

12 kap. Geodetisk information

1 § Bestämmelserna i 1 kap. 5, 11 och 15-16 §§ tillämpas inte på avgifter för

geodetisk information.

2 § Avgift för geodetisk information tas i övrigt ut enligt nedan.

SWEPOS

EFTERBERÄKNINGSTJÄNSTER

SWEPOS - Efterberäkning

Avgift för tillgång till Beräkningstjänst,

Rinexdata och Virtuell Rinex

1 000 kr/år och

abonnemang

SWEPOS - Rinexdata

Avgift för tillgång till Rinexdata i form av

dygnsfiler

0 kr/abonnemang

SWEPOS

-

REALTIDSTJÄNSTER

SWEPOS Nätverks-RTK (nationell täckning, årsabonnemang)

Antal abonnemang

Avgift

Obegränsad data

1 – 2

15 000 kr/år och abonnemang

Obegränsad data

3 -

Offert

Pott

per abonnemang 5 000 kr/år inkl.1000 minuter à 5

kr/min*

* Efter 1000 minuter eller efter 12 månader måste ny avgift betalas för fortsatt

användning.

SWEPOS Nätverks-RTK 90 dagar (nationell täckning, tidsbegränsat 90

dagarsabonnemang)

Avgift

Obegränsad data

5 000 kr per abonnemang

SWEPOS Nätverks-RTK 30 dagar (nationell täckning, tidsbegränsat 30

dagarsabonnemang)

Avgift

Obegränsad data

2 000 kr per abonnemang

SWEPOS DGNSS

Avgift för abonnemang och data

0 kr

SWEPOS GNSS-rådata för vidareförädling

Avgift

Per station

20 000 kr per år

Hela nätet

3 250 000 kr per år

Bilaga

35

LMFS 2021:5

G EODETISKA ARKIVET

Uttag ur det analoga geodetiska arkivet

Kopior i A4-format av punktbeskrivning i plan och höjd

Antal exemplar

Avgift per st

1

160 kr

2 – 20

60 kr

För större antal debiteras avgift enligt timtaxa i 1 kap. 7 §, dock lägst 1 300 kr.

Transformationssamband mellan nationella och kommunala system kan

efterfrågas från geodesi@lm.se.

13 kap. Pantsystemet

1 § För vissa författningsreglerade registreringsärenden i pantbrevsregistret

ska sökanden betala avgift i enlighet med vad som föreskrivs i 15 §

förordningen (1994:598) om pantbrevsregister med beaktande av vad som

anges i Lantmäteriets föreskrifter om avgifter i pantbrevsregistret (LMVFS

2003:3).

2 § Bestämmelserna i 1 kap. 5, 9-11 och 15-16 §§ tillämpas inte på avgifter för

användning av pantsystemet.

3 § Avgift för användning av pantsystemet tas i övrigt ut enligt nedan.

Avgifter markerade med * är fria från moms.

P

ANTSYSTEMET

,

BASTJÄNSTER

Anslutning till pantsystemet

Anslutning inkl. 5 panthavarnummer ............................................................ 0 kr

Ytterligare panthavarnummer .................................................................... 400 kr

Överlåtelse av panthavarnummer ............................................. per arkiv 400 kr

Visa pantinformation

Visa pantbrevsinformation via referens ................................. per sökning 10 kr

Visa pantbrevsinformation via fastighet ................................ per sökning 10 kr

Visa historik på pantbrev.......................................................... per sökning 10 kr

Visa dagens händelser................................................................. per sökning 0 kr

Nyregistrering, ändring eller avregistrering

Nyregistrering av pantbrev ..................................................... per pantbrev *3 kr

Registrera panthavarnummer ................................................. per pantbrev *5 kr

Registrera till panthavarnummer inom samarbete .............. per pantbrev *5 kr

Avregistrering av panthavarnummer (ta bort panthavarnummer) samt –

ägarregistrera pantbrev............................................................ per pantbrev *5 kr

Registrera till inskrivningsmyndighet ................................... per pantbrev *5 kr

Registrera till föregående panthavarnummer ....................... per pantbrev *5 kr

36

LMFS 2021:5

Begära och erbjuda pantbrev

Erbjuda pantbrev ........................................................................ per pantbrev 0 kr

Besvara erbjudande - ja............................................................ per pantbrev 25 kr

Besvara erbjudande - nej ......................................................... per pantbrev 25 kr

Ta bort obesvarat erbjudande ................................................... per pantbrev 0 kr

Begära pantbrev........................................................................ per pantbrev 25 kr

Besvara begäran - ja ................................................................... per pantbrev 0 kr

Besvara begäran - nej ................................................................. per pantbrev 0 kr

Obesvarad pantbrevsbegäran ................................................... per pantbrev 0 kr

Ta bort obesvarad begäran ........................................................ per pantbrev 0 kr

Beställa pantbrevsförteckning

Pantbrevsförteckning ........................................................ per förteckning 525 kr

Portoavgift vid rekommenderat brev ................................ per försändelse 92 kr

Ändra referens

Registrera referens .............................................................. per transaktion 15 kr

Ändra referens ...................................................................... per transaktion 15 kr

Ta bort referens ..................................................................... per transaktion 15 kr

Konvertering till datapantbrev

Registrera pantbrevskonvertering ........................................... per pantbrev 0 kr

Genomföra pantbrevskonvertering ....................................... per pantbrev *4 kr

Beställa retur av makulerat pantbrev .................................. per pantbrev 175 kr

Avvikelserapport inklusive arbetskostnad ........................... per rapport 350 kr

Portoavgift vid rekommenderat brev ............................... per försändelse 92 kr

Konvertering till skriftligt pantbrev (utskrift av pantbrev)

Konvertera till skriftligt pantbrev ........................................ per pantbrev *20 kr

Portoavgift vid rekommenderat brev ............................... per försändelse 92 kr

Beställa registerutdrag

Beställa utdrag ur pantbrevsregistret/Ägarfråga ....................... per utdrag 0 kr

Registrera eller ta bort spärr

Registrera spärr .......................................................................... per pantbrev 0 kr

Ta bort spärr ................................................................................ per pantbrev 0 kr

API-tjänster

Avisering - händelserapportering ............................................ per händelse 2 kr

Automatiserad handläggning, begära pantbrev .................. per pantbrev 25 kr

Övriga tilläggstjänster som utförs av Lantmäteriet efter beställning

Byte av pantbrevshavare som görs av Lantmäteriet, per beställning 4 500 kr

Per flyttat pantbrev ........................................................................................... 9 kr

Byte eller ändring av pantbrevshavare som görs av Lantmäteriet,

vid volymer över 10 000 pantbrev ............................................................... Offert

Bilaga

37

LMFS 2021:5

Ändring av referens som görs av Lantmäteriet,

Engångsavgift per beställning (körningstillfälle) ................................... 4 500 kr

Per ändrad referens ......................................................................................... 10 kr

Ändring av referens som görs av Lantmäteriet,

vid volymer över 10 000 pantbrev ............................................................... Offert

Bemannad support utanför kontorstid ................................. per timme 2 500 kr

.................................................................................................. dock lägst 13 000 kr

____________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022. Vid ikraftträdandet upphör

LMFS 2020:6, LMFS 2021:1 samt LMFS 2021:2 att gälla.

Olle Sundin

Anders Sandin