LMVFS 1994:16

Statens lantmäteriverks

författningssamling

Utgivare: Stefan Björkhammar

Lantrnäteriverke~föreskrifter till fastighetsbild-

ningslagen (1970:988)

LMVFS 1994:16

Utkom från trycket

den 21 september 1994

utfärdad den 8 september 1994

Med stöd av 30 $j fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) meddelar

Statens lantmäteriverk följande föreskrifter för tillämpningen av fastig-

hetsbildningslagen (1970:988).

Till 5 kap.

Verkan på avtalsrättighet

Om en avtalsrättighet till följd av 7 kap. 29 § andra stycket jordbalken in-

te längre kommer att gälla i viss fastighet, skall fastighetsbildningsmyn-

digheten under särskild rubrik i förrättningshandlingarna, Verkan pB av-

talsrättighet, ange i vilken fastighet rättigheten upphör att gälla.

Till 5 kap. 15 5

Upprättande av avräkning

1 avräkningen skall varje fastighet som skall ta emot eller betala ersätt-

ning anges särskilt med uppgift om

1. ägare och adress

2. annan som skall betala och/eller motta ersättning med adress

3. hur betalning skall göras med angivande av förfallodag

4. den ersättning som skall mottas eller betalas samt

5. om ränta skall utgå eller inte utgå och, i förekommande fall, dag

från vilken ränta skall utgå.

När ersättning skall inbetalas till myndighet och fördelas enligt 5 kap.

16 § första stycket skall av avräkningen särskilt framgå vilken ersätting

som skall utgå för

1. skada enligt 5 kap.12 5,

2. flyttningsersättning enligt 5 kap. 27 § eller

3. ersättning för successivt tillträde enligt 5 kap. 30 $j tredje stycket.

Om någon separat avräkning inte upprättas, skall uppgifterna i första

och andra stycket framgå av ersättningsbeslutet.

LMVFS 1994:16

-

Till 5 kap. 16 Q

Inbetalning till Lantmäteriverket

första

sfyckef

Förordnar fastighetsbildningsmyndigheten att inbetalning skall göras till

Lantmäteriverket (5 kap.16 5 första stycket fastighetsbildningslagen och

18 5 första stycket fastighetsbildningskungörelsen), skall

1. av avräkning eller ersättningsbeslut framgå följande: “Beloppet skall

inbetalas till Lantmäteriverket, 801 82 Gävle, postgirokonto nr 1 56 73-7,

för fördelning av länsstyrelsen på sätt som framgår av 5 kap. 16 § andra

stycket fastighetsbildningslagen.“,

2.

kopia av ersättningsbeslut eller avräkning omgående sändas in i två

exemplar till Lantmäteriverkets ekonomienhet samt

-

3. samtliga som är betalningsskyldiga underrättas om vilket belopp ve-

derbörande skall betala in. Med underrättelsen skall följa ett ifyllt inbe-

talningskort. Underrättelse kan ske genom att kopia av avräkningen eller

ersättningsbeslutet skickas till den betalningsskyldige.

tredje

sfyckef

Förordnar fastighetsbildningsmyndigheten att in- och utbetalning skall

göras genom förmedling av Lantmäteriverket (5 kap. 16 5 tredje stycket

fastighetsbildningslagen och 18 5 andra stycket fastighetsbildningskun-

görelsen), skall

1. tiden för inbetalning inte utan Lantmäteriverkets medgivande sättas

senare än tiden för utbetalning till mottagaren av ersättningen,

2. av avräkning eller ersättningsbeslut framgå att inbetalda medel skall

utbetalas genom Lantmäteriverkets förmedling enligt följande: “Beloppet

skall inbetalas till Lantmäteriverket, 80182 Gävle, postgirokonto nr

1 56 73-7, för utbetalning till sakägare enligt reglerna i 5 kap. 16 5 tredje

stycket fastighetsbildningslagen.“,

3. kopia av avräkning eller ersättningsbeslut omgående sändas in i två

exemplar till Lantmäteriverkets ekonomienhet samt

4.

samtliga som är betalningsskyldiga underrättas om vilket belopp ve-

derbörande skall betala in. Med underrättelsen skall följa ett ifyllt inbe-

talningskort. Underrättelse kan ske genom att kopia av avräkningen eller

ersättningsbeslutet skickas till den betalningsskyldige.

2

Till 5 kap. 16 ocli 18 QQ

LMVFS 1994:16

Kontroll av inskrivningsuppgifternas aktualitet

1 de fall fastigheters inteckningsbelastning inverkar på prövningen enligt

5 kap. 16 $j första stycket eller 5 kap. 18 § andra stycket, skall fastighets-

bildningsmyndigheten omedelbart innan ersättningsbeslut meddelas

kontrollera inskrivningsuppgifternas aktualitet.

Till 5 kap. 22 Q

Byggnadsförbud

Förordnar fastighetsbildningsmyndigheten om förbud enligt 5 kap. 22 5

skall den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan-

eller byggväsendet (4 kap. 15 9 andra stycket fastighetsbildningslagen)

underrättas skriftligen om förordnandet. Samma underrättelseskyldighet

föreligger när förordnande, som här avses, upphör att gälla.

-

Till 5 kap. 33 a 5

Jämkning av avtalsvillkor

Föreskrift om jämkning av avtalsvillkor skall enligt 5 5 33 a 5 andra

stycket meddelas i fastighetsbildningsbeslutet i anslutning till förord-

nandet om rättighetens bestånd.

Till 6 kap.

Redovisning i den fastighetsrättsliga beskrivningen

Då förrättningen berör samfällighet, som ännu inte är upptagen i fastig-

hetsregistret, skall följande uppgifter redovisas i den fastighetsrättsliga

beskrivningen.

1. Tillkomståtgärd, datum samt aktbeteckning på förrättningsakt i vilken

samfälligheten bildats. Undantagsvis får motsvarande uppgifter redovi-

sas från senare förrättningsakt i vilken samfälligheten finns redovisad.

2. Samfällighetens litterabeteckning eller nummer på ägofigurer enligt

angiven ursprungsakt.

Om det föreligger svårigheter att redovisa någon av dessa uppgifter, får

fastighetsbildningsmyndigheten i stället märka ut samfälligheten på ko-

pia av karta och genom kopia av annan handling visa var samfälligheten

eventuellt behandlas i ursprungsakten. Dessa kopior skall sedan bifogas

vid insändandet till fastighetsregistermyndigheten.

3

LMVFS

1994:16

Samfällighetens art, liksom uppgift om vilka fastigheter som äger del i

samfälligheten och delägande fastigheters andelstal, skall redovisas i den

utsträckning dessa uppgifter är kända.

Till 7 kap. 3 Q

Ändring eller upphävande av servitut

första

stycket

Vid servitutsändring skall av fastighetsbildningsbeslutet framgå:

1. det ändrade servitutets tillkomstsätt,

2. det ändrade servitutets identifikation,

3. den nya lydelse servitutet erhåller genom ändringen.

nndra stycket

Det skall vid upphävande av servitut klart framgå av fastighetsbild-

ningsbeslutet om servitutet upphävs partiellt eller fullständigt. Vid par-

tiellt upphävande skall klart framgå av fastighetsbildningsbeslutet vilken

befogenhet som upphävs. Dessutom skall av fastighetsbildningsbeslutet

framgå det upphävda servitutets tillkomstsätt och identifikation.

Till 7 kap.

12 Q

Fördelning av servitut eller annan särskild rättighet

När fastighetsbildningsmyndigheten förordnar att ett servitut skall för-

delas skall myndigheten under särskild rubrik i den fastighetsrättsliga

beskrivningen, Fördelning av servitut, ange om servitutet skall tillhöra bå-

da de fastigheter som berörs av fastighetsregleringen eller endera av

dem.

4

För det fördelade servitutet skall anges art av avtals- eller officialservitut

samt identifierande uppgifter.

Förordnar fastighetsbildningsmyndigheten om fördelning av särskild

rättighet till fastighet som inte utgör servitut, skall myndigheten förfara

på motsvarande sätt.

Fördelning av andel i gemensamhetsanläggning

Rättighet, som tillkommer fastighet på grund av andel i gemensamhets-

anläggning enligt anläggningslagen (1973:1149) eller lagen (1966:700) om

vissa gemensamhetsanläggningar eller i vägsamfällighet enligt lagen

(1939:608) om enskilda vägar, får inte fördelas utan att beslut enligt 42 $j

anläggningslagen om andelstalens fördelning samtidigt meddelas. At-

gärderna skall redovisas gemensamt under särskild rubrik i den fastig-

hetsrättsliga beskrivningen, Fördelning uv andel i gemensnmhetsanläggning,

med angivande av fördelningen av andelstalet mellan berörda fastighe-

ter. Beträffande andelstalet och gemensamhetsanläggningen skall

dovisningen anges uppgifter rörande ursprung och identifikation.

i re-

LMVFS 1994:16

Till 10 kap. 1 och 2 Q§

Bortintygande av nyttjanderätt m.m. vid avstyckning

Om någon av styckningsdelarna uppenbarligen inte berörs av viss in-

skriven lokaliserad rättighet eller anteckning, skall fastighetsbildnings-

myndigheten lämna intyg därom i den fastighetsrättsliga beskrivningen.

Till 10 kap. 2 5

Inbetalning till Lantmäteriverket

Beslutar fastighetsbildningsmyndigheten att inbetalning skall göras till

Lantmäteriverket (10 kap. 2 § andra stycket fastighetsbildningslagen och

18 § första stycket fastighetsbildningskungörelsen), skall

-

1. av inbetalningsbeslutet framgå följande “Beloppet skall inbetalas till

Lantmäteriverket, 801 82 Gävle, postgirokonto nr 1 56 73-7, för för-

delning på sätt som framgår av 10 kap. 2 CJ tredje stycket fastighets-

bilygslagen.“,

4;

,

2. kopia av inbetalningsbeslutet omgående sändas in i två exemplar till

Lantmäteriverkets ekonomienhet samt

3. samtliga som är betalningsskyldiga underrättas om vilket belopp ve-

derbörande skall betala in.

Med underrättelsen skall följa ett ifyllt inbetalningskort. Underrättelse

kan ske genom att kopia av inbetalningsbeslutet

ningsskyldige.

Till 10 kap. 4 5

Fördelning av andel i samfällighet

skickas till den betal-

Har fastighetsbildningsmyndigheten vid avstyckning bestämt att andel i

samfällighet, som hör till styckningsfastigheten, i sin helhet eller till viss

del skall läggas till styckningslott, skall särskild redovisning med angi-

vande av bestämt andelstal göras i den fastighetsrättsliga beskrivningen.

Redovisning skall göras under särskild rubrik, Fördelning uv andel i sam-

fällighet.

Fördelning av servitut eller annan särskild rättighet

När fastighetsbildningsmyndigheten bestämmer att servitut som hör till

styckningsfastigheten, skall fördelas, skall myndigheten under särskild

rubrik,

Fördelning au servitut,

ange om hela eller bestämd del av servitutet

5

LMVFS

1994:16

skall tillkomma styckningslotten eller om servitutet skall vara gemen-

samt för styckningsdelarna. Beträffande det fördelade servitutet skall

anges dess art av avtals- eller officialservitut samt identifierande upp-

gifter.

Bestämmer fastighetsbildningsmyndigheten att särskild rättighet, som

inte utgör servitut, skall fördelas, skall myndigheten förfara på motsva-

rande sätt.

Fördelning av andel i gemensamhetsanläggning

Rättighet, som tillkommer fastighet på grund av andelstal i gemensam-

hetsanläggning bildad enligt anläggningslagen (1973:1149) eller lagen

(1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar eller vägsamfällighet

enligt 2 och 4 kap. lagen (1939:608) om enskilda vägar, får inte fördelas

utan att beslut enligt 42 5 anläggningslagen om andelstalets fördelning

samtidigt meddelas. Åtgärderna skall redovisas gemensamt under sär-

skild rubrik, Fördelning av andel i gemensamhetsanläggning, med angivande

av fördelningen av andelstalet mellan styckningsdelarna. Beträffande

styckningsfastighetens andelstal och gemensamhetsanläggningen skall

anges uppgifter rörande ursprung och identifikation.

Till

10

kap. 5 5 första stycket

Nybildning av samfällighet och servitut vid avstyckning

När samfällighet bildas vid avstyckning, skall den fastighetsrättsliga be-

skrivningen redovisa samfällighetens omfattning och styckningsdelarnas

andelstal. Redovisning skall göras under särskild rubrik, Ny sumfXighet.

När servitut bildas styckningsdelarna emellan, skall redovisningen göras

under särskild rubrik i den fastighetsrättsliga beskrivningen, Nytt servi-

tut.

Till

10

kap. 9 5 andra stycket

Förordnande om ansvarsbefrielse

Fastighetsbildningsmyndigheten skall vid avstyckning på eget initiativ

ta upp frågan om förordnande enligt 10 kap. 9 5 andra stycket. Föror-

dande om ansvarsbefrielsen skall tas upp i fastighetsbildningsbeslutet.

Det skall ges följande utformning:

“Avstyckad fastighet skall inte besväras av fordran som avses i 10 kap.

9 5 första stycket fastighetsbildningslagen.”

Vid avstyckning för sammanläggning byts uvstyckad fastighet ut mot

styckningslott.

6

Till

11

kap. 1 och 2 QQ

LMVFS 1994:16

Bortintygande av nyttjanderätt m.m. vid klyvning

Om någon av klyvningslotterna uppenbarligen inte berörs av viss in-

skriven lokaliserad rättighet eller anteckning, skall fastighetsbildnins-

myndigheten lämna intyg därom i den fastighetsrättsliga beskrivningen.

Till 11.5 §

Fördelning av servitut eller annan särskild rättighet

I När servitut hör till klyvningsfastigheten skall fastighetsbildningsmyn-

digheten under särskild rubrik i den fastighetsrättsliga beskrivningen,

Fördelning av servifuf, ange om hela eller bestämd del av servitutet skall

tillkomma klyvningslott eller om servitutet skall vara gemensamt för

lotterna. Beträffande det fördelade servitutet skall anges dess art av av-

tals- eller officialservitut samt identifierande uppgifter.

? 1 fråga om annan särskild rättighet, som hör till klyvningsfastigheten,

skall fastighetsbildningsmyndigheten förfara på motsvarande sätt.

? Rättighet som tillkommer fastighet på grund av andelstal i gemensam-

.

hetsanläggning enligt anläggningslagen (1973:1149) eller lagen (1966:700)

om vissa gemensamhetsanläggningar eller vägsamfällighet enligt 2 och

4 kap. lagen (1939:608) om enskilda vägar, får inte fördelas utan att

beslut enligot 42 § anläggningslagen om andelstalets fördelning samtidigt

meddelas. Atgärderna skall redovisas gemensamt under särskild rubrik,

Fördelning av andel i gemensamhetsanläggning, med angivande av fördel-

ningen av andelstalet mellan klyvningslotterna. Beträffande klyvnings-

fastighetens andelstal och gemensamhetsanläggningen skall anges upp-

gifter rörande ursprung och identifikation.

Till 11 kap. 6 Q

Nybildning av samfällighet och servitut vid klyvning

Bildas samfällighet vid klyvning, skall den fastighetsrättsliga beskriv-

ningen redovisa samfällighetens omfattning och klyvningslotternas an-

delstal. Redovisningen skall göras under särskild rubrik, Ny samfällighet.

Bildas servitut klyvningslotterna emellan, gäller samma krav på redo-

visning av servitutet som vid bildande av servitut vid fastighetsregle-

ring. 1 den fastighetsrättsliga beskrivningen till klyvningen skall redo-

visningen göras under särskild rubrik, Nytt servitut.

7

LMVFS 1994:16

Till 12 kap. 8 5

Inskrivningsförbud

Fastighetsbildningsmyndigheten skall utan dröjsmål upplysa sökanden

om att inskrivningsförbud kommer att gälla i de fastigheter som skall

ingå i en sammanläggning från det att sammanläggningen är beslutad

(19 kap. 9 § första stycket jordabalken). 1 upplysningen skall även redo-

göras för inskrivningsförbudets varaktighet och innebörd.

Till 12 kap. 13 5

Inskrivningsmyndighetens yttande

Fastighetsbildningsbeslut och avslutningsbeslut skall om möjligt med-

delas ofördröjligen efter att yttrandet från inskrivningsmyndigheten har

kommit in till fastighetsbildningsmyndigheten.

Innan inskrivningsmyndighetens yttrande läggs till grund för beslut om

sammanläggning skall fastighetsbildningsmyndigheten ha kontrollerat

att de förhållanden som yttrandet grundas på inte har ändrats sedan

yttrandet avgavs.

Underrättelse

Inskrivningsmyndigheten skall omedelbart underrättas om fastighets-

bildningsbeslutet per telefon eller telefax. Bekräftelse skall sedan ske per

post genom översändande av kopia av beslutet.

Till 15 kap. 2,3,4 och 6 #

Åtgärder vid överklagande

8

När en skrivelse med ett överklagande kommit in till fastighetsbildnings-

myndigheten skall denna

1.

ofördröjligen ta ställning till om överklagandet kommit in i rätt tid el-

ler inte,

2. genom signerad anteckning i dagboken ange om skrivelsen kommit in

i rätt tid eller om överklagandet avvisats,

3. senast inom fyra dagar från det att överklagandet kom in ta ställning

till om överklagandet skall föranleda omprövning,

4. senast inom fyra dagar från det att överklagandet kom in underrätta

fastighetsregistermyndigheten om överklagandet, om det kommit in i

rätt tid eller avvisats samt i förekommande fall om att omprövning

kommer att göras,

5. om överklagandet innehåller begäran om inhibition eller annan bråds-

kande åtgärd av fastighetsdomstolen, omedelbart översända handling-

arna till domstolen,

6. senast vid överklagningstidens utgång översända skrivelsen med

överklagandet och övriga handlingar till fastighetsdomstolen.

Har fastighetsbildningsmyndigheten beslutat att ompröva det överkla-

LMVFS 1994:16

gade förrättningsbeslutet helt i överensstämmelse med överklagandet

skall klaganden genast underrättas om detta. Handlingarna med över-

klagandet skall därvid inte översändas till fastighetsdomstolen utan

bifogas omprövningsbeslutet.

Till 15 kap. 115

Uppgift om att skriftligt godkannande kommit in till FBM eller FRM

antecknas på dagboksbladet eller i

protokollet.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 1994

protokollet. Godkännandet biläggs

Sture Norberg

Sten Bertram

9