MIGRFS 2020:13

Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Carl Bexelius, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning

för asylsökande m.fl.

MIGRFS

2020:13

Publicerade den

28 december 2020

beslutade den 21 december 2020.

Med stöd av 24 § förordningen (2017:193) om statlig ersättning

för asylsökande m.fl. föreskriver Migrationsverket följande.

Ersättning för utbildning

Schablonersättning enligt 3 § , 3 a § och 4 § förordningen

(2017:193) om statlig ersättning m.fl. får beviljas för perioder under

vårterminen och höstterminen.

Vår- respektive höstterminen startar första skoldagen och slutar sista

skoldagen i berörd kommun i enlighet med skollagen (2010:800) och

skolförordningen (2011:185).

Med påbörjad fyraveckorsperiod enligt 4 § andra stycket

förordningen (2017:193) om statlig ersättning m.fl. avses endast

perioder där första dagen i en påbörjad fyraveckorsperiod infaller

under vår- eller höstterminen.

Ersättning för en påbörjad fyraveckorsperiod enligt 4 § andra

stycket förordningen (2017:193) om statlig ersättning m.fl. får för ett

barn i förskola eller en elev beviljas för maximalt tio sådana perioder

per år.

Ersättning för ett barn i förskola eller elev får inte beviljas för en

fyraveckorsperiod som har påbörjats eller avslutats inom en

fyraveckorsperiod för samma barn i förskola eller elev som en

kommun redan har beviljats ersättning för.

Redovisning av uppgifter

4 § För att en kommun ska få rätt till schablonersättning enligt 8 §

förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

ska följande uppgifter framgå av inlämnad redovisning:

MIGRFS 2020:13

2

1. Migrationsverkets dossiernummer.

2. Vilken kommun som har socialtjänstansvar.

3. Överflyttning av socialtjänstansvaret om detta har begärts enligt 2

a kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) och datum för en sådan

överflyttning.

4. Uppgifter om det ensamkommande barnet har avvikit, är utrest

eller har återförenats med sina föräldrar och datum för detta.

5. Uppgift om socialtjänstansvaret har upphört.

Om kommunen kommer att ha fortsatt ansvar för en person även efter

att personen blir 18 år ska kommunen komma in med uppgift om det

fortsatta ansvaret till Migrationsverket. Redovisningen av uppgift om

fortsatt ansvar ska ha kommit in till verket senast tre veckor innan

personen blir 18 år. En sådan anmälan påverkar inte vad kommunen

annars ska redovisa enligt första stycket.

5 § Redovisning enligt 1 § första stycket ska ha kommit in till verket

senast den sjunde i månaden efter den månad redovisningen avser.

Redan redovisade uppgifter behöver inte redovisas på nytt. Ändringar

av uppgifter enligt 1 § första stycket ska ske löpande, dock senast vid

den tidpunkt som anges i första meningen.

Schablonersättning enligt 8 § förordningen (2017:193) om statlig

ersättning för asylsökande m.fl. betalas ut senast sista bankdagen i

månaden som följer efter redovisad månad.

6 § Vid tillämpning av 9 § förordningen (2017:193) om statlig

ersättning för asylsökande m.fl. kommer Migrationsverket från de

ansökta faktiska kostnaderna göra avdrag med 1 350 kr per barn och

dygn, som har beviljats enligt 8 § samma förordning för ansökt period.

Felaktigt utbetalat belopp

7 § Vid felaktig schablonutbetalning kan Migrationsverket med stöd

av 23 § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande

m.fl. komma att kräva tillbaka felaktigt utbetalat belopp.

8 § En kommun som anser sig ha fått för lite utbetald

schablonersättning ska anmäla detta till Migrationsverket som därefter

får justera utbetalat belopp i efterhand.

MIGRFS 2020:13

3

______________________________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021. Samtidigt upphör

Migrationsverkets föreskrifter gällande förordning (2017:193) om

statlig ersättning för asylsökande m.fl. (MIGRFS 2020:7) att gälla.

MIGRATIONSVERKET

INGA THORESSON HALLGREN

Johan Smith