MPRTFS 2019:3

1

Myndigheten för press, radio och tv:s författningssamling

Utgivare: Helena Söderman, Myndigheten för press, radio och tv, Box 33, 121 25 Stockholm-Globen

ISSN 2000-6926

Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter

om mediestöd;

beslutade den 28 januari 2019.

Myndigheten för press, radio och tv föreskriver följande med stöd av 26 §

mediestödsförordningen (2018:2053).

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter tillämpas på sådant mediestöd till allmänna nyhets-

medier som avses i mediestödsförordningen (2018:2053).

Allmänt nyhetsmedium

2 §

Betydelsen av begreppet allmänt nyhetsmedium framgår av 3 § medie-

stödsförordningen (2018:2053) .

För en bedömning av ett nyhetsmediums primära uppgift görs en helhets-

bedömning. Därvid vägs in i vilken mån mediets innehåll består av nyhets-

förmedling och granskning. Det redaktionella innehållet behöver vara av en

sådan omfattning att det av användare uppfattas som ett nyhetsmedium.

Omfattningen av det redaktionella innehållet per kalenderår ska för tryckt

och digital text utgöra minst 1 000 spaltmeter mätt i 45 mm spaltbredd,

vilket motsvarar minst 2 250 000

tecken, varav en bild räknas som 300

tecken. För ljud och rörlig bild motsvarar omfattningen minst 2 700 minuter

per kalenderår. För nyhetsmedier som riktar sig till de nationella minorite-

terna enligt 7 § mediestödsförordningen ska omfattningen av det redaktio-

nella innehållet per kalenderår för tryckt och digital text utgöra minst 225

spaltmeter mätt i 45 mm spaltbredd, vilket motsvarar minst 500 000 tecken,

varav en bild räknas som 300 tecken. För ljud och rörlig bild motsvarar om-

fattningen minst 600 minuter per kalenderår. Vid bedömningen medräknas

inte tydligt avgränsade kringtjänster eller arkiv. Sådana kringtjänster får

dock inte utgöra en större del än att mediet klart uppfattas som huvudsakli-

gen ett nyhetsmedium.

Med regelbunden nyhetsförmedling avses att nyhetsmediet för användare

ska framstå som aktuellt och relevant. Nyhetsförmedlingen ska med kontinu-

itet gälla händelser i anslutning till nyhetsmediets periodicitet.

Med allsidig nyhetsförmedling avses ett redaktionellt innehåll som täcker

en bredd av olika ämnesområden. Ett nyhetsmediums redaktionella innehåll

får ämnesmässigt begränsas om det kan motiveras av det geografiska sprid-

ningsområdet. Med allsidighet avses vidare att nyhetsförmedlingen inne-

MPRTFS 2019:3

Utkom från trycket

den 4 februari 2019

2

MPRTFS 2019:3

håller olika perspektiv och behandlas utifrån flera och breda synvinklar. Det

hindrar inte att ett nyhetsmedium även kan innehålla opinionsmaterial.

Förutsättningar för mediestöd

Redaktionellt innehåll

3 §

Ett nyhetsmediums hela innehåll utgörs av redaktionellt innehåll och

annonser. Med redaktionellt innehåll avses innehåll som inte utgörs av

annonser. Egna annonser utgör inte vare sig redaktionellt innehåll eller

annonsandel. Tydligt avgränsade kringtjänster eller arkiv utgör inte heller

vare sig redaktionellt innehåll eller annonsandel.

Exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll

4 §

Med exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll avses material

som enbart tillkommit för och producerats av

det egna nyhetsmediet. Sådant

innehåll kan också utgöras av material som genomgått betydande redaktio-

nell omarbetning eller köpts in enbart för det nyhetsmedium som ansökan

om mediestöd avser. Material som införskaffats från till exempel text- eller

bildleverantör och som publicerats i flera allmänna nyhetsmedier ska inte

anses utgöra exklusivt egenproducerat redaktionellt innehåll. Enbart sådant

innehåll som kan hänföras till nyhetsbevakning och granskning får räknas

med.

Allmänt tillgängligt

5 §

Med allmänt tillgängligt avses att det allmänna nyhetsmediet ska vara

tillgängligt för en bred allmänhet utan krav på medlemskap i exempelvis för-

ening eller tillgång till begränsat och slutet distributionsnät. Ett nyhets-

mediums allmänna tillgänglighet får begränsas om det kan motiveras av det

geografiska spridningsområdet. Vidare får krav på betalning eller registre-

ring uppställas som villkor för tillhandahållande.

Egen titel med självständiga redaktionella resurser

6 §

Med egen titel med självständiga redaktionella resurser avses att ett all-

mänt nyhetsmedium ska vara redaktionellt självständigt från andra nyhets-

medietitlar. Ett allmänt nyhetsmedium ska ha egen titel med egen redaktio-

nell ledning och självständiga redaktionella resurser som är dimensionerade

för att kunna uppfylla kravet på exklusivt, egenproducerat redaktionellt inne-

håll. En redaktion ska finnas i Sverige.

Ansvarig utgivare

7 §

Med ansvarig utgivare menas utgivare i den mening som avses i tryck-

frihetsförordningen (1949:105) eller yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469)

samt lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och ytt-

randefrihetsgrundlagens områden.

3

MPRTFS 2019:3

God medieetisk sed

8 §

Vid bedömningen av om ett allmänt nyhetsmedium följer god medie-

etisk sed görs en helhetsbedömning av om mediet i sin publicistiska verk-

samhet följer av mediebranschen allmänt vedertagna publicitetsregler och

den publicistiska sed som utvecklas vid tillämpningen av dessa.

Om det allmänna nyhetsmediet är anslutet till det pressetiska systemet

presumeras mediet uppfylla kravet. Denna presumtion kan brytas om det

framkommer tydliga indikationer på att det allmänna nyhetsmediet inte

följer de publicitetsregler och de bedömningar om god publicistisk sed som

utarbetats inom det pressetiska systemet.

Allmänna nyhetsmedier som inte är anslutna till det pressetiska systemet

ska på annat sätt visa att de följer av branschen allmänt vedertagna publici-

tetsregler och den publicistiska sed som utvecklas vid tillämpningen av

dessa.

Främja tillgänggörande av redaktionellt innehåll till personer med

funktionsnedsättning

9 §

Med att främja tillgängliggörande av redaktionellt innehåll till personer

med funktionsnedsättning avses att det allmänna nyhetsmediet ska arbeta för

och understödja att tillgängligheten till det redaktionella innehållet för perso-

ner med funktionsnedsättning förbättras. Målet ska vara att innehållet till-

gängliggörs för en så bred användargrupp som möjligt. Det allmänna nyhets-

mediet ska särskilt verka för ökad tillgänglighet till det redaktionella inne-

hållet för personer med funktionsnedsättning utifrån gällande standarder för

tillgänglighet i digital publicering.

Vid en samlad bedömning av om kravet är uppfyllt ska det allmänna

nyhetsmediets storlek och ekonomiska och tekniska förutsättningar beaktas.

Därvid ställs lägre krav på åtgärder för främjande för allmänna nyhetsmedier

som kan visa att de har ett fåtal anställda och en begränsad verksamhet.

Riktade till en svensk målgrupp

10 §

Med riktade till en svensk målgrupp avses att nyhetsmediet i huvud-

sak ska rikta sig till en målgrupp i Sverige. Mediestöd kan endast lämnas för

den del som riktas till en målgrupp i Sverige.

Hög regelbundenhet

11 §

Av 4 § 9 mediestödsförordningen (2018:2053) framgår att ett allmänt

nyhetsmedium ska publiceras eller sändas minst 45 gånger per år för att

kunna få stöd. Varje sådan publicering eller sändning utgör en utgåva. Dessa

utgåvor ska kontinuerligt ges ut över året.

Det redaktionella innehållets minsta totala omfattning som framgår av 2 §

ska vara huvudsakligen jämnt fördelat utifrån nyhetsmediets periodicitet.

Till varje utgåva får endast det material som publicerats eller sänts sedan

tidigare utgåva medräknas.

Digitala nyhetsmedier ska tydligt ange till vilken utgåva en publicering

eller sändning hör eller vid vilket datum den har gjorts.

4

MPRTFS 2019:3

Regelbundna användare och god användarförankring

12 §

Betydelsen av begreppet god användarförankring framgår av 4 § 10

mediestödsförordningen (2018:2053) .

Med god användarförankring avses vidare att det allmänna nyhetsmediet

har en efterfrågan hos och används av enskilda användare återkommande

under året.

Med regelbundna användare avses en i huvudsak jämn nivå av individu-

ella användare som tar del av nyhetsmediets redaktionella innehåll varje

månad under mätperioden.

Nyetablerade allmänna nyhetsmedier

13 §

Med nyetablerade allmänna nyhetsmedier enligt 5 § mediestödsför-

ordningen (2018:2053) avses medier där det inte finns uppgifter som avses i

8 § mediestödförordningen under hela föregående kalenderår att tillgå.

Allmänna nyhetsmedier som ännu inte uppnår vissa förutsättningar för

stöd

14 §

Med allmänna nyhetsmedier som ännu inte uppnår vissa förutsätt-

ningar för stöd avses allmänna nyhetsmedier som inte tidigare beviljats

mediestöd eller inte beviljats stöd enligt presstödsförordningen (1990:524)

under de senaste tre åren.

Mediestöd till allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella

minoriteterna

15 §

Mediestöd till allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella

minoriteterna enligt 7 § mediestödsförordningen (2018:2053) får endast ges

för den del av insatsen som riktas till en målgrupp inom de nationella mino-

riteterna i Sverige.

Bedömningsperiod

16 §

De förhållanden som ska ligga till grund för prövningen av en ansö-

kan om mediestöd ska avse minst de nio första månaderna av det kalenderår

som föregår det år för vilket stöd söks. Mätningen ska avse hela kalender-

månader. För ett nyhetsmedium som beviljats mediestöd för första gången

under det kalenderår som föregår det år för vilket stöd söks får mätningen

avse en annan sammanhängande period som inte är kortare än sex månader.

Följande uppgifter ska dock grunda sig på en bedömning av hela

kalenderåret

– uppgifter om hög regelbundenhet,

– uppgifter om exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll, och

– uppgifter om omfattning av det redaktionella innehållet.

Mediestödsnämnden kan på eget initiativ eller efter en ansökan av ett ny-

hetsmedium besluta att en ansökan om mediestöd ska grunda sig på mätning

av förhållandena under hela kalenderåret.

5

MPRTFS 2019:3

Av 8 § mediestödsförordningen (2018:2053) framgår att prövningen för

ett nyetablerat allmänt nyhetsmedium som avses i 5 § mediestödsförord-

ningen får göras med utgångspunkt i förhållandena i den kortare tidsperiod

för vilken det finns uppgifter att tillgå, dock minst sex månader.

Mätmetod

17 §

Mätning av hög regelbundenhet, god användarförankring, omfattning

och andel redaktionellt innehåll samt exklusivt, egenproducerat redaktionellt

innehåll ska göras i enlighet med Myndigheten för press, radio och tv:s an-

visningar.

Om flera allmänna nyhetsmedier är att anse som ett och samma

medium

18 §

Vid prövning av om flera allmänna nyhetsmedier enligt 9 § medie-

stödsförordningen (2018:2053) ska anses som ett och samma medium trots

att vart och ett har en egen titel, ska en helhetsbedömning göras avseende

ägaranknytning, organisation, utgivarskap, spridningsområde, marknads-

föring, samarbete och redaktionellt arbete samt likheter avseende namn, ut-

seende och layout m.m.

Särskilda förutsättningar för stöd för lokal journalistik

19 §

Vid bedömning i enlighet med 10 § mediestödsförordningen

(2018:2053) av om ett område har svag journalistisk bevakning ska en sam-

lad bedömning göras utifrån i vilken omfattning området bevakas av all-

männa nyhetsmedier samt områdets geografiska och befolkningsmässiga

förutsättningar för journalistisk bevakning. Därvid ska även förutsättning-

arna för långsiktig verksamhet i området beaktas.

20 §

Stöd för lokal journalistik får sökas för insatser för journalistisk be-

vakning som innebär att ett nyhetsmedium startar, utökar eller bibehåller

journalistisk bevakning av ett sådant område som avses i 19 §. Insatsen ska

bidra till syftet i 2 § mediestödsförordningen (2018:2053).

21 §

Beräkning av stödets storlek enligt 11 § mediestödsförordningen

(2018:2053) ska göras i förhållande till godkända direkta redaktionella kost-

nader för insatsen i det aktuella området. Stöd för lokal journalistik får läm-

nas med högst 75 procent av den totala rörelsekostnaden för insatsen i det

aktuella området. Av de totala rörelsekostnaderna för insatsen ska nyhets-

mediet självt finansiera 25 procent på annat sätt än genom driftsstöd enligt

presstödsförordningen (1990:524) eller av annat statligt stöd.

22 §

Stödet får, om det enligt 11 § andra stycket mediestödsförordningen

(2018:2053) bedöms bäst främja den journalistiska bevakningen av området,

fördelas mellan högst tre aktörer i samma område. Fördelningen ska göras

utifrån en samlad bedömning av

1. nyttan med insatsen för det aktuella området,

6

MPRTFS 2019:3

2. insatsens bidrag till en mångfald av allsidig nyhetsförmedling av hög

kvalitet,

3. insatsens omfattning, och

4. insatsens långsiktighet och genomförbarhet.

Vid bedömningen enligt punkterna 1, 3 och 4 ska särskilt lokal närvaro

beaktas. Vid bedömning enligt punkten 2 ska särskilt omfattningen av den

lokala granskningen och samhällsbevakningen, omfattningen av exklusivt,

egenproducerat nyhetsmaterial samt bredd av ämnen och perspektiv beaktas.

Särskilda förutsättningar för innovations- och utvecklingsstöd

23 §

Vid bedömning i enlighet med 13 § mediestödsförordningen

(2018:2053) om innovations- och utvecklingsstöd ska en samlad bedömning

göras av insatsen utifrån insatsens karaktär och innovationsgrad, genomför-

barhet och dess bidrag till långsiktig utveckling av det allmänna nyhetsme-

diet.

Insatsen ska bidra till syftet i 2 § mediestödsförordningen (2018:2053).

Ärendenas handläggning

24 §

Ansökan om mediestöd ska göras skriftligen på det sätt och inom den

tid som Myndigheten för press, radio och tv bestämmer.

25 §

Av 18 § mediestödsförordningen (2018:2053) framgår att den sö-

kande ska lämna de uppgifter som behövs för att mediestödsnämnden ska

kunna pröva ansökan. Den sökande ska visa att den uppfyller kraven för

stöd.

26 §

Den sökande ska i ansökan

1. uppge namn på det utgivande företaget eller motsvarande,

2. bifoga utgivningsbevis eller uppgift om ansvarig utgivare,

3. bifoga registreringsbevis från Bolagsverket eller, om den sökande inte

är registrerad hos Bolagsverket, annan behörighetshandling som visar

vem som tecknar den sökandes firma,

4. lämna en redovisning av mediets företags-/organisationsstruktur,

5. lämna redogörelse för hur nyhetsmediet uppfyller kraven på ett all-

mänt nyhetsmedium i enlighet med 3 § i mediestödsförordningen

(2018:2053) samt de intyg och underlag som framgår av Myndigheten

för press, radio och tv:s anvisningar,

6. bifoga konkursfrihetsbevis från Bolagsverket,

7. bifoga skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten gällande obe-

talda svenska skatter eller avgifter,

8. lämna försäkran om att den sökande inte är föremål för betalningskrav

på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett

stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden,

9. lämna försäkran om att mediet i huvudsak riktas till en målgrupp i

Sverige,

10. lämna försäkran om att mediet har minst 1 500 regelbundna använ-

dare (god användarförankring),

11. lämna försäkran om att mediet ges ut eller sänds minst 45 gånger per

år (hög regelbundenhet),

7

MPRTFS 2019:3

12. lämna försäkran om att mediets redaktionella innehåll utgör minst 50

procent av dess hela innehåll samt att det redaktionella innehållet har

minst den omfattning som anges i 2 §,

13. lämna försäkran om att mediets exklusiva, egenproducerade redaktio-

nella innehåll inom nyhetsbevakning och granskning utgör minst 20

procent av dess hela innehåll,

14. bifoga underlag för mätning av god användarförankring enligt punk-

ten 10, hög regelbundenhet enligt punkten 11, andel redaktionellt

innehåll enligt punkten 12 och andel exklusivt, egenproducerat inne-

håll enligt punkten 13 i enlighet med de anvisningar och i den

utsträckning som Myndigheten för press, radio och tv bestämmer,

15. bifoga revisorsrapport från en oberoende auktoriserad revisor över

redovisningen i punkten 14 eller motsvarande intyg från oberoende

organ som godkänts av Myndigheten för press, radio och tv,

16. ge tillgång till det utgivna eller sända allmänna nyhetsmediet för den

tid och på det sätt som Myndigheten för press, radio och tv bestäm-

mer,

17. lämna försäkran om att den sökande följer och förbinder sig att följa

god medieetisk sed och ange uppgifter om sökande är ansluten till

befintligt pressetiskt system eller redogöra för hur den sökande säker-

ställer att mediet följer av branschen allmänt vedertagna publicitets-

regler och tillämpningen av god publicistisk sed,

18. bifoga en plan med beskrivning av hur det allmänna nyhetsmediet

arbetar för och understödjer att tillgängligheten till det redaktionella

innehållet för personer med funktionsnedsättning förbättras enligt 9 §

inklusive hur främjandearbetet ska bedrivas framåt (handlingsplan för

tillgänglighet) i enlighet med Myndigheten för press, radio och tv:s

anvisningar och

19. lämna försäkran på heder och samvete att uppgifterna som lämnas i

ansökan är korrekta.

Medier som avses i 5 eller 6 §§mediestödsförordningen (2018:2053) ska i

stället för punkt 10 ovan lämna försäkran om att mediet har förutsättningar

att uppnå minst 1 500 regelbundna användare.

Medier som avses i 6 § mediestödsförordningen (2018:2053) ska i stället

för punkt 12 ovan lämna försäkran om att mediets redaktionella innehåll har

förutsättningar att uppgå till minst 50 procent av dess totala innehåll.

Medier som avses i 7 § mediestödsförordningen (2018:2053) ska i stället

för punkterna 9–11 ovan lämna försäkran om att mediet i huvudsak riktas till

målgrupp inom de nationella minoriteterna i Sverige, att mediet har minst

750 regelbundna användare i målgruppen och att mediet ges ut minst 10

gånger per år.

Sådan revisorsrapport som avses i punkten 15 ska upprättas i enlighet med

Myndigheten för press, radio och tv:s anvisningar och den ska visa att revi-

sorn granskat underlaget till de inlämnade uppgifterna och de eventuella

iakttagelser denne gjort.

Särskilt om ansökan om stöd för lokal journalistik

27 §

Den sökande ska i ansökan om stöd för en insats beskriva verksam-

heten och

8

MPRTFS 2019:3

1. ange vilket område insatsen avser och vilket stödbelopp som söks,

2. ange skälen för att det aktuella området bör anses vara svagt bevakat,

3. redogöra för förutsättningarna för att bedriva journalistisk verksamhet

i det aktuella området,

4. ange tidpunkt för när insatsen har inletts eller ska inledas och särskilt

ange i vilken utsträckning det rör sig om en nyetablering, utökning

eller bibehållande av bevakningen i området,

5. närmare beskriva insatsens syfte och bakgrund, omfattning, aktivite-

ter, målgrupp och tidplan enligt Myndigheten för press, radio och tv:s

anvisningar,

6. närmare beskriva vilka åtaganden som sökanden är beredd att göra

vad gäller journalistisk bevakning av det aktuella området,

7. uppge, om det är fråga om ett samarbete, vilka övriga aktörer som

ingår och redogöra för eventuellt redaktionellt samarbete och själv-

ständighet,

8. redogöra för hur insatsen ska finansieras med beräknade redaktionella

kostnader och andra rörelsekostnader som är förknippade med insat-

sen i det aktuella området enligt Myndigheten för press, radio och tv:s

anvisningar, och

9. redovisa de åtaganden som sökanden är beredd att göra vad gäller

kostnadsredovisning och uppföljning av insatsen.

Särskilt om ansökan om innovations- och utvecklingsstöd

28 §

Den sökande ska i ansökan om stöd för en insats beskriva projektet

och

1. ange syftet med insatsen och vilket stödbelopp som söks,

2. ange datum för när insatsen ska inledas och under vilken tid den ska

pågå,

3. lämna försäkran om att insatsen inte har inletts innan ansökan om stöd

lämnats in,

4. närmare beskriva projektets syfte och bakgrund, omfattning, aktivite-

ter, målgrupp, tidplan och riskanalys enligt Myndigheten för press,

radio och tv:s anvisningar,

5. närmare beskriva hur tillgänglighetsaspekten inkluderas i den insats

som stödet söks för,

6. redogöra för hur insatsen ska finansieras med en beräkning av dess

kostnader enligt Myndigheten för press, radio och tv:s anvisningar,

och

7. ange om insatsen har särskild betydelse för nationella minoriteter

enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

eller för barn och unga eller för personer med funktionsnedsättning

och motivera på vilket sätt den har sådan särskild betydelse.

29 §

Den sökande ska i en ansökan om stöd för en förstudie beskriva för-

studien och

1. ange syftet med förstudien och vilket stödbelopp som söks,

2. ange datum för när förstudien ska inledas och under vilken tid den ska

pågå,

9

MPRTFS 2019:3

3. lämna försäkran om att förstudien inte har inletts innan ansökan om

stöd lämnats in,

4. närmare beskriva förstudiens syfte och bakgrund enligt Myndigheten

för press, radio och tv:s anvisningar,

5. redogöra för hur förstudien ska finansieras med beräkning av dess

kostnader enligt Myndigheten för press, radio och tv:s anvisningar,

och

6. ange om insatsen har särskild betydelse för nationella minoriteter

enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

eller för barn och unga eller för personer med funktionsnedsättning

och motivera på vilket sätt den har sådan särskild betydelse.

30 §

Om det är fråga om ett samarbetsprojekt mellan flera allmänna ny-

hetsmedier får varje nyhetsmedium ansöka om stöd för den del av insatsen

eller förstudien som löper på respektive nyhetsmedium eller så får ett ny-

hetsmedium vara huvudsökande.

Om ett nyhetsmedium är huvudsökande ska ansökan innehålla uppgift om

vilka övriga aktörer som ingår i projektet och redogöra för ansvarsfördel-

ningen i projektet samt bifoga de uppgifter som krävs för bedömning av an-

sökan avseende samtliga medsökandes del av insatsen eller förstudien. I så-

dan ansökan ska särskilt anges hur insatsen eller förstudien finansieras med

en beräkning av kostnader fördelade på respektive medsökande.

Prioritering

31 §

Prioritering enligt 20 § mediestödsförordningen (2018:2053) ska

göras genom en samlad bedömning. Särskild hänsyn ska tas till insatser som

bidrar till journalistisk bevakning av områden som helt saknar journalistisk

bevakning. Vid fördelningen av stöd ska mediestödsnämnden även beakta

stödets geografiska spridning och långsiktighet.

Redovisning

32 §

Den som tagit emot mediestöd ska genast meddela Myndigheten för

press, radio och tv om förutsättningarna för det beviljade stödet har ändrats

eller om den insats eller förstudie för vilket stöd beviljats har upphört i förtid

eller stödet av annan anledning inte använts.

33 §

Den som tagit emot mediestöd ska inom den tid som mediestöds-

nämnden bestämmer i beslut om beviljat stöd lämna en ekonomisk redovis-

ning av hur de mottagna medlen använts samt en redogörelse för vilka resul-

tat som uppnåtts i förhållande till det ändamål för vilken stöd har beviljats

inklusive hur handlingsplanen för tillgänglighet har uppfyllts.

34 §

Redovisningen ska göras enligt Myndigheten för press, radio och tv:s

anvisningar och av redovisningen ska framgå

1. hur beviljat stöd använts,

2. vilka kostnader det beviljade stödet har täckt,

3. vilka resultat som har uppnåtts i förhållande till det ändamål som stö-

det har beviljats för,

10

MPRTFS 2019:3

4. hur handlingsplanen för tillgänglighet har uppfyllts och

5. den totala kostnaden för insatsen eller förstudien och hur den finansie-

rats.

Om det är fråga om ett samarbetsprojekt mellan flera allmänna nyhets-

medier ska punkterna 1–5 avse respektive medsökande nyhetsmedium.

Den som tagit emot mediestöd ska lämna försäkran på heder och samvete

att uppgifterna som lämnas i redovisningen är korrekta.

35 §

Den som tagit emot stöd ska om mediestödsnämnden begär det till re-

dovisningen foga en revisorsrapport från en oberoende auktoriserad revisor.

Revisorsrapporten ska upprättas i enlighet med Myndigheten för press, radio

och tv:s anvisningar och den ska visa att revisorn granskat underlaget till de

inlämnade uppgifterna och de eventuella iakttagelser denne gjort.

36 §

Om de uppgifter som lämnats i redovisningen är otillräckliga för att

mediestödsnämnden ska kunna bedöma hur de mottagna medlen använts och

vilka resultat som har uppnåtts i förhållandena till det ändamål som stödet

beviljats för, ska företaget ges tillfälle att inom viss tid komma in med be-

gärda kompletteringar. Om kompletteringarna inte kommer in inom angiven

tid får redovisningen bedömas i det skick den lämnats. Brister i redovis-

ningen kan leda till återbetalningsskyldighet och återkrav enligt 24 och

25 §§ mediestödsförordningen (2018: 2053).

Återbetalning och återkrav

37 §

I 24 och 25 §§mediestödsförordningen (2018:2053) finns bestäm-

melser om återbetalning och återkrav.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2019.

2. Föreskrifterna upphör att gälla vid utgången av 2023.

3. De upphävda föreskrifterna ska dock fortsätta att gälla för mediestöd

som har beslutats före utgången av 2023.

Myndigheten för press, radio och tv

CHARLOTTE INGVAR-NILSSON

Sofie Berg Cormier

Elanders Sverige AB, 2019