NFS 2001:15

Naturvårdsverkets allmänna råd om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

NFS 2001:15

Utkom från trycket

den 3 augusti 2001

Naturvårdsverkets allmänna råd

om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ;

beslutade den 21 juni 2001.

Dessa allmänna råd omfattar Naturvårdsverkets ansvarsområde som

tillsynsvägledande myndighet för frågor enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och

ersätter Naturvårdsverkets allmänna råd (AR 98:2) Samråd enligt 20 §

naturvårdslagen.

Förkortningar som används i det följande:

MB miljöbalken

FTS förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Till 12 kap. 6 § MB

Begreppet naturmiljön

Begreppet naturmiljö i 12:6 MB bör tolkas vidsträckt och omfatta det som

brukar kallas naturen, såsom berggrund, jordlager och dess ytformer, yt- och

grundvatten, skilda naturmiljöer både på land och i vatten samt växter och djur.

Begreppet bör även inkludera landskapsbilden och kulturlandskapet. Det bör

omfatta all natur, inte endast värdefull eller orörd natur, och således omfatta

även naturmiljön i tätortsnära områden.

Samrådsbestämmelserna i 12:6 MB bör tillämpas också på kulturmiljöer i

de fall kulturmiljöerna också kan sägas utgöra naturmiljöer.

I begreppet naturmiljö enligt 12:6 MB bör normalt inte ingå bebyggda

tätortsmiljöer, tomt- och gårdsmark, anlagda parker, industri- eller

verksamhetsområden eller andra liknande anlagda eller exploaterade områden.

Däremot kan vissa åtgärder inom sådana nämnda områden ibland ha inverkan

på exempelvis landskapsbilden i ett större område och därmed vara aktuella för

anmälan.

Anmälan

När tillsynsmyndigheten får in en anmälan för samråd bör den först bedöma

om anmälan är komplett och tillräcklig för att det skall gå att bedöma

verksamhetens eller åtgärdens inverkan på naturmiljön och vilka anpassningar

och skyddsåtgärder som kan vara aktuella.

Tillsynsmyndigheten bör kontrollera om ärendet borde prövas eller anmälas

enligt någon annan bestämmelse i miljöbalken. Om så är fallet bör

verksamhetsutövaren snarast underrättas om detta. Tillsynsmyndigheten bör då

också underrätta annan berörd tillsynsmyndighet om det behövs.

Om tillsynsmyndigheten inte har någon erinran

I många fall har tillsynsmyndigheten inte någon erinran mot den verksamhet

eller åtgärd som anmäls för samråd. Myndigheten bör då underrätta

verksamhetsutövaren skriftligen om detta.

Dialog om anpassning av verksamheten

Utgångspunkten bör vara att verksamhetsutövaren själv skall föreslå lämpliga

försiktighetsmått och begränsningar för verksamheten till skydd för

naturmiljön enligt hänsynsreglerna i 2 kap. MB. Om det behövs bör

tillsynsmyndigheten föra en dialog med verksamhetsutövaren för att diskutera

de försiktighetsmått eller anpassningar som kan vara lämpliga.

Har verksamhetsutövaren underhand ändrat sin beskrivning av

verksamheten genom att ange försiktighetsmått, begränsningar eller andra

anpassningar, bör detta alltid dokumenteras skriftligen och behandlas som en

ändring av anmälan.

Föreläggande och förbud enligt 12:6 MB respektive 26:29 MB

Föreläggande och förbud för att skydda naturmiljön genom försiktighetsmått,

begränsningar och andra åtgärder bör beslutas med stöd av 12:6 MB.

Föreläggande och förbud för att åstadkomma rättelse bör beslutas med stöd

av 26:9 MB.

Förnyad anmälan vid ny verksamhetsutövare

Om någon annan än den som anmält en verksamhet för samråd planerar att

genomföra eller fullfölja samma verksamhet, bör denne underrätta

tillsynsmyndigheten om detta. Myndigheten bör då avgöra om en ny anmälan

för samråd behövs.

Till 12 kap. 6 § första stycket MB

Väsentlig ändring av naturmiljön

Vid bedömningen av vad som är en väsentlig ändring av naturmiljön bör

beaktas dels områdets karaktär och känslighet, dels åtgärden som sådan och

dess inverkan på naturmiljön. I ett område med dokumenterat höga natur- eller

kulturmiljövärden eller i ett område som annars är känsligt kan även en

förhållandevis liten åtgärd innebära väsentlig ändring av naturmiljön. Påverkan

på arter och livsmiljöer bör vägas in i bedömningen av vad som utgör en

väsentlig ändring.

Exempel på verksamheter och åtgärder som normalt medför väsenligt

ändring och som därför bör anmälas för samråd

Luft- och markledningar, vattenkablar

Nya luftledningar, markledningar och vattenkablar för starkström, tele- och

datatrafik m.m. och ändringar av befintliga ledningar bör anmälas för samråd

enligt 12:6 MB. Ledningsdragning av mycket liten omfattning behöver inte

anmälas om inte naturmiljön är särskilt känslig.

Rörledningar

Nya rörledningar och större ändringar av rörledningar för t.ex. vatten och

avlopp, fjärrvärme, naturgas eller andra bränslen bör anmälas för samråd enligt

12:6 MB. Ledningar av mycket liten omfattning behöver inte anmälas om inte

naturmiljön är särskilt känslig.

Master för telefoni, radio m.m.

Fristående master bör anmälas för samråd enligt 12:6 MB. Samråd enligt 12:6

bör ske även om bygglovsprövning sker.

Vindkraftverk

Vindkraftverk eller grupp av sådana med en uteffekt mindre än 125 kW (ej

anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt 9 kap. MB) och som är så placerade

att landskapsbild eller annan naturmiljö kan påverkas bör anmälas för samråd

enligt 12:6 MB. Mycket små anläggningar på eller invid byggnader bör inte

anmälas.

Golfbanor, skidbackar, campingplatser och liknande anläggningar om inte

detaljplan upprättats

Golfbanor, skidbackar, campingplatser, skidliftar, linbanor, temaparker och

liknande ytkrävande verksamhet bör anmälas för samråd enligt 12:6 MB.

Enskilda vägar

Anläggning och ändring av enskilda vägar utanför tätbebyggt område bör

anmälas för samråd enligt 12:6 MB, om inte åtgärden är av mindre omfattning.

Kortare tillfartsväg till bostad och liknande behöver inte anmälas om inte

naturmiljön är särskilt känslig.

Husbehovstäkter

Täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter för mark–

ägarens husbehov kräver normalt inte tillstånd för täkt enligt 12:1 MB och bör i

stället anmälas för samråd enligt 12:6 MB. Husbehovstäkt av mycket liten

omfattning behöver inte anmälas, om inte naturmiljön är särskilt känslig.

Utfyllnad av mark

Större utfyllnader på naturmark men också mindre fyllning av mark i känsliga

naturmiljöer, t.ex. våtmarker och raviner, bör anmälas för samråd enligt 12:6

MB.

Undersökning enligt minerallagen

Undersökningsarbeten med undersökningstillstånd enligt minerallagen

(1991:45) och som innebär ingrepp i naturmiljön, t.ex. arbetsvägar, avbaning

av vegetation, borrning eller skogsavverkning, bör anmälas för samråd enligt

12:6 MB.

Anläggande av dammar, viltvatten och andra våtmarker

Anläggande eller större ändringar av dammar, viltvatten och andra våtmarker

som inte är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. MB bör anmälas

för samråd enligt 12:6 MB.

Kulvertering av vattendrag

Kulvertering av vattendrag som inte tillståndsprövas som vattenverksamhet

enligt 11 kap. MB bör anmälas för samråd enligt 12:6 MB.

Muddring, upplag av muddermassor

Muddring som inte är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. MB bör

anmälas för samråd enligt 12:6 MB. Muddring av mycket liten omfattning

behöver inte anmälas om inte naturmiljön är särskilt känslig.

Upplag av muddermassor som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga

enligt 9 kap. MB bör anmälas för samråd enligt 12:6 MB. Upplag av mycket

liten omfattning behöver inte anmälas om inte naturmiljön är särskilt känslig.

Rensning av vegetation i sjöar och vattendrag, dikesrensning

Rensning, bl.a. av vegetation i sjöar och vattendrag, bör anmälas för samråd

enligt 12:6 MB, såvida inte åtgärden sker enligt ett tillstånd för

vattenverksamhet enligt 11 kap. eller anmäls enligt 11:15 tredje stycket MB.

Rensning av mycket liten omfattning behöver inte anmälas om inte naturmiljön

är särskilt känslig.

Energiskogsodling m.m.

Ny energiskogsodling på jordbruksmark bör anmälas för samråd enligt 12:6

MB. Detsamma bör gälla för anläggning av odlingar av andra grödor av

vedväxter som julgranar, parkträd och pyntegrönt eller för fröplantager och

liknande.

Borttagande av brukningshinder m.m.

Borttagande av brukningshinder m.m. i jordbrukslandskapet som är tillåtna

enligt undantagsbestämmelsen i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS

1999:119) om natur- och kulturvärden i jordbruket bör anmälas för samråd

enligt 12:6 MB.

Exempel på verksamheter och åtgärder som kan medföra väsentlig

ändring och som bör anmälas i vissa fall

Bygglovpliktiga byggnader m.m.

Byggnader och anläggningar utanför detaljplan och som bygglovprövas enligt

plan- och bygglagen (1987:10) kan ibland anses ändra naturmiljön, så att

anmälan för samråd bör ske enligt 12:6 MB.

Exempel på sådant som i vissa fall kan behöva anmälas är mycket stora

eller höga byggnader och anläggningar som kan ha betydande påverkan på

landskapet eller naturmiljön, eller byggnader och anläggningar i känsliga

naturområden eller områden med mycket känslig landskapsbild.

Ej bygglovpliktiga byggnader m.m.

Byggnader och anläggningar som inte bygglovprövas, t.ex. byggnader för de

areella näringarna, kan ibland anses ändra naturmiljön så att anmälan för

samråd bör ske enligt 12:6 MB.

Exempel på sådant som i vissa fall kan behöva anmälas är mycket stora

eller höga byggnader och anläggningar som kan ha betydande påverkan på

landskapet eller naturmiljön, eller byggnader och anläggningar i känsliga

naturområden eller områden med mycket känslig landskapsbild.

Anläggning av vandringsleder, cykelleder och ridstigar i känslig natur

Anläggning av vandringsleder, cykelleder, ridstigar m.m. i områden med höga

naturvärden eller terräng som är känslig för skador bör anmälas för samråd

enligt 12:6 MB. Känslig terräng kan exempelvis vara områden med känslig

vegetation, tunt jordtäcke eller erosionskänslig mark. Exempel är hällmarker,

flygsanddyner och våtmarker.

Naturbaserad turistverksamhet

Omfattande turistverksamhet i naturen eller turistverksamhet i särskilt känsliga

områden bör anmälas för samråd enligt 12:6 MB.

Större tävlingar, organiserat friluftsliv och lägerverksamhet

Tävlingar, organiserat friluftsliv och lägerverksamhet som berör naturmark och

där arrangemangen antingen är mycket stora, störande eller berör känslig natur

bör anmälas för samråd enligt 12:6 MB. Exempel kan vara stora

orienteringstävlingar, motorbåtstävlingar och stora lägerarrangemang.

Exempel på verksamheter och åtgärder enligt vissa andra lagar som också

kan omfattas av anmälningsskyldighet

Om tillsynsmyndigheten för 12:6 MB blivit underrättad om en planerad

verksamhet eller åtgärd som kräver anmälan för samråd och underrättelsen sker

i samband med handläggningen enligt annan lag, bör det kunna anses som att

anmälningsskyldigheten enligt 12:6 MB är uppfylld. Det förutsätter dock att

formkraven i 8 § FTS för en 12:6-anmälan uppfylls.

Verksamheter och åtgärder som prövas enligt annan lag och där 12:6 MB

samtidigt kan vara tillämplig är exempelvis:

Genomförande av en detaljplan

Åtgärder, t.ex. byggnation, i område som omfattas av detaljplan enligt plan-

och bygglagen (1987:10) och som syftar till att genomföra detaljplanen.

Byggande av allmän väg enligt väglagen

Byggande av väg, dvs. anläggning av ny väg, omläggning av väg i ny

sträckning samt ombyggnad av väg enligt arbetsplan som beslutats enligt

väglagen (1971:948).

Järnväg enligt lagen om anläggande av järnväg

Järnväg som byggs enligt järnvägsplan som beslutats enligt lagen (1995:1649)

om byggande av järnväg.

Elledning med linjekoncession enligt ellagen

Elektrisk starkströmsledning som anläggs enligt en nätkoncession för linje som

beslutats enligt ellagen (1997:857).

Rörledning enligt rörledningslagen, naturgasledning enligt naturgaslagen

Rörledning för transport av fjärrvärme eller råolja m.fl. bränslen, som anläggs

med koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

Naturgasledning som anläggs med koncession enligt naturgaslagen

(2000:599).

Torvbrytning m.m.

Undersökning eller brytning av torvfyndigheter för energiändamål som har

undersökningskoncession eller brytningskoncession enligt lagen (1985:620)

om vissa torvfyndigheter.

Bearbetning av mineralfyndigheter enligt minerallagen

Bearbetning av fyndigheter enligt koncession som beslutats enligt minerallagen

(1991:45) om det inte krävs tillstånd enligt 9 kap. MB.

Till 12 kap. 6 § andra stycket MB

Länsstyrelsens föreskrifter om särskild anmälningsskyldighet enligt 12:6

andra stycket MB

Beslut om föreskrifter enligt 12:6 MB andra stycket som gäller mindre

områden - samrådsområden - bör inte tas för områden av sådan karaktär att de

måste planläggas eller vårdas särskilt eller att viss verksamhet oavsett

omständigheterna skall vara förbjuden. I sådana fall bör områdesskydd enligt 7

kap. MB användas.

Yttrande från myndigheter och andra inför beslut om föreskrifter

Följande aktörer bör ges tillfälle till yttrande inför länsstyrelsens beslut om

föreskrifter om särskild anmälningsskyldighet:

- skogsvårdsstyrelsen

- kommunen

- Generalläkaren

- andra myndigheter som kan beröras av föreskrifterna

- berörda intresseorganisationer (kan exempelvis vara bransch- eller

markägarorganisationer)

- markägare eller verksamhetsutövare (om föreskrifterna rör ett begränsat

antal sådana).

Till 12 kap. 6 § tredje stycket MB

När tillsynsmyndigheten har avgjort ett samrådsärende och inte meddelat

förbud, bör myndigheten meddela att verksamheten eller åtgärden kan påbörjas

utan hinder av att sex veckor inte har löpt ut.

Till 12 kap. 6 § fjärde stycket MB

Exempel på när föreläggande bör övervägas är:

- vid större verksamheter eller åtgärder

- när det finns risk för större eller betydelsefulla skador på naturmiljön om

försiktighetsmått inte följs

- när en verksamhetsutövare inte frivilligt vill vidta de försiktighetsmått eller

begränsningar som bedöms vara nödvändiga eller man har skäl att anta att

frivilliga åtaganden inte kommer att följas

- då det av rättssäkerhetsskäl är viktigt att få ett överklagningsbart beslut.

Till 31 kap. 4 § miljöbalken

Om tillsynsmyndigheten bedömer att ersättning kan vara aktuell på grund av

ett föreläggande eller förbud, bör den informera verksamhetsutövaren om

möjligheterna till ersättning.

Till 8 § FTS

Innehållet i anmälan

Hur omfattande en anmälan skall vara bör bland annat avgöras av

verksamhetens förväntade påverkan på naturmiljön, verksamhetens storlek

samt det berörda områdets känslighet.

Miljökonsekvensbeskrivning

Vid bedömningen av om en MKB behövs i ett ärende om anmälan för samråd

enligt 12:6 MB bör det särskilt beaktas, om verksamheten eller åtgärden är

omfattande, svårbedömd, av stort allmänt intresse eller berör områden där

naturmiljön är särskilt känslig.

Till 10 § FTS

Underrättelse om beslut i ärenden

Tillsynsmyndigheterna i länet bör underrätta varandra om beslut som kan vara

av intresse för den andra myndigheten. Exempelvis bör länsstyrelsen skicka

kopia till skogsvårdsstyrelsen på beslut som rör skogsmark. Kopia på beslut

bör också skickas till berörd kommun.

Underrättelse om beslut om föreskrifter

Beslut om föreskrifter bör alltid sändas till kommunen, Generalläkaren, andra

berörda myndigheter samt intresseorganisationer och liknande som kan beröras

av beslutet. Länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen bör underrätta varandra om

sådana beslut som kan vara av intresse för den andra myndigheten.

Rör föreskrifterna ett begränsat antal markägare eller verksamhetsutövare

bör dessa direkt underrättas om beslutet.

NATURVÅRDSVERKET

LARS-ERIK LILJELUND

Björn

Carlberg

(Enheten för markanvändning och

vattenverksamhet)