PMFS 2015:2

Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet för Polismyndigheten att underrätta Säkerhetspolisen om vissa brottsmisstankar m.m.

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström

Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet för Polismyndigheten att underrätta Säkerhetspolisen om vissa brottsmisstankar m.m.;

beslutade den 24 mars 2015.

Säkerhetspolisen föreskriver följande med stöd av 29 § förordningen ( 2014:1103 ) med instruktion för Säkerhetspolisen och meddelar följande allmänna råd.

1 § 1 § Polismyndigheten ska, utöver den underrättelseskyldighet som följer av 27 § förordningen ( 2014:1102 ) med instruktion för Polismyndigheten, omedelbart underrätta Säkerhetspolisen vid misstanke om brott eller brottslig verksamhet av följande slag,

a) dataintrång enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken som kan innebära men för

rikets säkerhet eller som har riktats mot särskilt viktiga samhällsintressen, b) allmänfarlig ödeläggelse, sabotage, grovt sabotage, kapning, sjö- eller

luftfartssabotage, flygplatssabotage eller spridande av gift eller smitta enligt 13 kap. 3 5 b och 7 §§ brottsbalken , c) brott mot medborgerlig frihet enligt 18 kap. 5 § brottsbalken , d) brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § brottsbalken , om brottet an-

går rikets säkerhet, e) olovlig befattning med kemiska vapen enligt 22 kap. 6 a § brottsbal-

ken, f) brott mot 23 och 24 §§ lagen ( 1991:572 ) om särskild utlänningskon-

troll, g) uppsåtligt brott enligt 25 och 26 §§ lagen ( 1992:1300 ) om krigsmate-

riel, som avser kärnladdningar, radiologiska, biologiska och kemiska stridsmedel, apparater och andra anordningar för spridning av radiologiska, biologiska eller kemiska stridsmedel samt speciella delar och substanser till sådant material, h) brott mot lagen ( 1993:1742 ) om skydd för landskapsinformation, i) brott enligt 18 , 18 a och 20 §§ lagen ( 2000:1064 ) om kontroll av pro-

dukter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, som avser sådana produkter eller sådant tekniskt bistånd som kan användas för att framställa kärnladdningar, biologiska eller kemiska vapen, j) brott mot skyddslagen (2010:305) , k) brott mot luftfartslagen (2010:500) , om brottet angår utländskt luftfar-

tygs överflygningar av restriktionsområden,

PMFS 2015:2

Utkom från trycket den 23 april 2015

1

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström

Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet för Polismyndigheten att underrätta Säkerhetspolisen om vissa brottsmisstankar m.m.;

beslutade den 24 mars 2015.

Säkerhetspolisen föreskriver följande med stöd av 29 § förordningen ( 2014:1103 ) med instruktion för Säkerhetspolisen och meddelar följande allmänna råd.

1 § 1 § Polismyndigheten ska, utöver den underrättelseskyldighet som följer av 27 § förordningen ( 2014:1102 ) med instruktion för Polismyndigheten, omedelbart underrätta Säkerhetspolisen vid misstanke om brott eller brottslig verksamhet av följande slag,

a) dataintrång enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken som kan innebära men för

rikets säkerhet eller som har riktats mot särskilt viktiga samhällsintressen, b) allmänfarlig ödeläggelse, sabotage, grovt sabotage, kapning, sjö- eller

luftfartssabotage, flygplatssabotage eller spridande av gift eller smitta enligt 13 kap. 3 5 b och 7 §§ brottsbalken , c) brott mot medborgerlig frihet enligt 18 kap. 5 § brottsbalken , d) brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § brottsbalken , om brottet an-

går rikets säkerhet, e) olovlig befattning med kemiska vapen enligt 22 kap. 6 a § brottsbal-

ken, f) brott mot 23 och 24 §§ lagen ( 1991:572 ) om särskild utlänningskon-

troll, g) uppsåtligt brott enligt 25 och 26 §§ lagen ( 1992:1300 ) om krigsmate-

riel, som avser kärnladdningar, radiologiska, biologiska och kemiska stridsmedel, apparater och andra anordningar för spridning av radiologiska, biologiska eller kemiska stridsmedel samt speciella delar och substanser till sådant material, h) brott mot lagen ( 1993:1742 ) om skydd för landskapsinformation, i) brott enligt 18 , 18 a och 20 §§ lagen ( 2000:1064 ) om kontroll av pro-

dukter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, som avser sådana produkter eller sådant tekniskt bistånd som kan användas för att framställa kärnladdningar, biologiska eller kemiska vapen, j) brott mot skyddslagen (2010:305) , k) brott mot luftfartslagen (2010:500) , om brottet angår utländskt luftfar-

tygs överflygningar av restriktionsområden,

PMFS 2015:2

Utkom från trycket den 23 april 2015

2

l) penningtvättsbrott enligt lagen ( 2014:307 ) om straff för penningtvätts-

brott, i de fall det kan misstänkas finnas kopplingar till finansiering av terrorism, m) tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott med politiska syften, n) brott där våld, hot eller tvång har använts för politiska syften, och o) brott som riktats mot någon för vars personskydd Säkerhetspolisen an-

svarar i enlighet med 4 § förordningen ( 2014:1103 ) med instruktion för Säkerhetspolisen eller någon närstående till honom eller henne. Polismyndigheten ska omedelbart underrätta Säkerhetspolisen även vid misstanke om försök, förberedelse eller stämpling till de brott som anges i första stycket samt underlåtenhet att avslöja sådana brott, när en sådan gärning är belagd med straff.

2 § 2 § Polismyndigheten ska omedelbart underrätta Säkerhetspolisen när anledning till avvisning av en utlänning uppkommer enligt 8 kap. 3 § första stycket 3 och 4 utlänningslagen (2005:716) på den grund att utlänningen kan antas komma att i Sverige eller i annat nordiskt land begå brott som innebär användning av våld, hot eller tvång för politiska syften eller att utlänningen kan antas komma att bedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet i Sverige eller i något annat nordiskt land.

3 § 3 § Polismyndigheten ska omedelbart underrätta Säkerhetspolisen även om annat brott och annan brottslig verksamhet eller andra företeelser som kan beröra Säkerhetspolisens ansvarsområde.

4 § 4 § Polismyndighetens underrättelser till Säkerhetspolisen innebär endast att Säkerhetspolisen får informationen för kännedom. Till dess annat har beslutats har således Polismyndigheten kvar ansvaret för att vidta de åtgärder som bedöms vara nödvändiga med anledning av informationen.

Allmänna råd

Enligt överenskommelse mellan Säkerhetspolisen och Polismyndigheten om operativ samverkan ska underrättelseinformation från Polismyndigheten till Säkerhetspolisen alltid lämnas från en regional underrättelsefunktion eller från underrättelsefunktionen vid Nationella operativa avdelningen. Under kontorstid ska informationen delges Säkerhetspolisens mottagningsfunktion; registratorsexpeditionen. Vid akuta ärenden eller utanför kontorstid ska informationen delges Säkerhetspolisens kommunikationscentral.

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2015, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet för polismyndigheterna att un-

PMFS 2015:2

2

l) penningtvättsbrott enligt lagen ( 2014:307 ) om straff för penningtvätts-

brott, i de fall det kan misstänkas finnas kopplingar till finansiering av terrorism, m) tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott med politiska syften, n) brott där våld, hot eller tvång har använts för politiska syften, och o) brott som riktats mot någon för vars personskydd Säkerhetspolisen an-

svarar i enlighet med 4 § förordningen ( 2014:1103 ) med instruktion för Säkerhetspolisen eller någon närstående till honom eller henne. Polismyndigheten ska omedelbart underrätta Säkerhetspolisen även vid misstanke om försök, förberedelse eller stämpling till de brott som anges i första stycket samt underlåtenhet att avslöja sådana brott, när en sådan gärning är belagd med straff.

2 § 2 § Polismyndigheten ska omedelbart underrätta Säkerhetspolisen när anledning till avvisning av en utlänning uppkommer enligt 8 kap. 3 § första stycket 3 och 4 utlänningslagen (2005:716) på den grund att utlänningen kan antas komma att i Sverige eller i annat nordiskt land begå brott som innebär användning av våld, hot eller tvång för politiska syften eller att utlänningen kan antas komma att bedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet i Sverige eller i något annat nordiskt land.

3 § 3 § Polismyndigheten ska omedelbart underrätta Säkerhetspolisen även om annat brott och annan brottslig verksamhet eller andra företeelser som kan beröra Säkerhetspolisens ansvarsområde.

4 § 4 § Polismyndighetens underrättelser till Säkerhetspolisen innebär endast att Säkerhetspolisen får informationen för kännedom. Till dess annat har beslutats har således Polismyndigheten kvar ansvaret för att vidta de åtgärder som bedöms vara nödvändiga med anledning av informationen.

Allmänna råd

Enligt överenskommelse mellan Säkerhetspolisen och Polismyndigheten om operativ samverkan ska underrättelseinformation från Polismyndigheten till Säkerhetspolisen alltid lämnas från en regional underrättelsefunktion eller från underrättelsefunktionen vid Nationella operativa avdelningen. Under kontorstid ska informationen delges Säkerhetspolisens mottagningsfunktion; registratorsexpeditionen. Vid akuta ärenden eller utanför kontorstid ska informationen delges Säkerhetspolisens kommunikationscentral.

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2015, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet för polismyndigheterna att un-

PMFS 2015:2

3

derrätta Säkerhetspolisen om vissa brottsmisstankar m.m. (RPSFS 1999:10, FAP 403-3) ska upphöra att gälla.

På Säkerhetspolisens vägnar

ANDERS THORNBERG

Ewa Bokwall (Rättsenheten)

PMFS 2015:2

3

derrätta Säkerhetspolisen om vissa brottsmisstankar m.m. (RPSFS 1999:10, FAP 403-3) ska upphöra att gälla.

På Säkerhetspolisens vägnar

ANDERS THORNBERG

Ewa Bokwall (Rättsenheten)

Elanders Sverige AB, 2015

Elanders Sverige AB, 2015