Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
2014-05-15
Ändring införd
SFS 2014:307 i lydelse enligt SFS 2017:660
Ikraft
2014-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser om penningtvätt.

[S2]I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns bestämmelser om åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lag (2017:660).

2 §  Med brott i 3 och 4 §§ avses

 1. gärning som utgör brott enligt svensk lag, eller
 2. gärning som utgör brott enligt utländsk lag och som motsvarar brott enligt svensk lag.

Ansvar

3 §  För penningtvättsbrott döms, om åtgärden syftar till att dölja att pengar eller annan egendom härrör från brott eller brottslig verksamhet eller till att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde, den som

 1. överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan sådan åtgärd med egendomen, eller
 2. tillhandahåller, förvärvar eller upprättar en handling som kan ge en skenbar förklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som utförs för skens skull, uppträder som bulvan eller vidtar annan sådan åtgärd.

[S2]Straffet är fängelse i högst två år.

 • RH 2017:29:Åtal för grovt penningtvättsbrott avseende bl.a. en större mängd kontanter har ogillats. I avsaknad av konkreta omständigheter som tyder på brottslighet av viss typ har egendomen inte ansetts härröra från brottslig verksamhet i den mening som avses i lagen om straff för penningtvättsbrott. Den tilltalades befattning med egendomen, vilken om påståendet om brottslig verksamhet hade godtagits skulle ha förutsatts härröra från egen brottslighet, har inte heller bedömts utgöra penningtvättsåtgärder med penningtvättssyfte.
 • NJA 2018 s. 1010:Penningtvättsbrott. Rubricering och straffvärdebedömning (I–III)
 • NJA 2017 s. 1053:Skadeståndsskyldighet vid penningtvättsbrott
 • NJA 2020 s. 344:Skadestånd vid penningtvättsbrottslighet. Mottagandet av pengar på ett konto har inte ansetts grunda skadeståndsskyldighet. Även fråga om tillämpningen av tilltrosreglerna i HD.
 • NJA 2020 s. 545:Frågor om ansvar för penningtvättsförseelse enligt 6 § andra stycket lagen om straff för penningtvättsbrott och för brott enligt 7 § tredje stycket andra meningen samma lag.
 • NJA 2022 s. 633:Näringspenningtvätt. Verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning?

4 §  För penningtvättsbrott döms även den som, utan att åtgärden har ett sådant syfte som anges i 3 §, otillbörligen främjar möjligheterna för någon att omsätta pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet.

 • RH 2017:29:Åtal för grovt penningtvättsbrott avseende bl.a. en större mängd kontanter har ogillats. I avsaknad av konkreta omständigheter som tyder på brottslighet av viss typ har egendomen inte ansetts härröra från brottslig verksamhet i den mening som avses i lagen om straff för penningtvättsbrott. Den tilltalades befattning med egendomen, vilken om påståendet om brottslig verksamhet hade godtagits skulle ha förutsatts härröra från egen brottslighet, har inte heller bedömts utgöra penningtvättsåtgärder med penningtvättssyfte.

5 §  Är brott som avses i 3 eller 4 § grovt, döms för grovt penningtvättsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

[S2]Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett betydande värden, om de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Prop. 2013/14:121: Av paragrafen framgår vad som gäller vid grovt penningtvättsbrott. Övervägandena finns i avsnitt 7.9.

 • NJA 2019 s. 305:Penningtvättsbrott. Rubricering och straffvärdebedömning när förbrottet bestått av ett bedrägeri som medfört att målsäganden betalat drygt 2,7 miljoner kr till fel konto.
 • NJA 2018 s. 1010:Penningtvättsbrott. Rubricering och straffvärdebedömning (I–III)
 • NJA 2020 s. 344:Skadestånd vid penningtvättsbrottslighet. Mottagandet av pengar på ett konto har inte ansetts grunda skadeståndsskyldighet. Även fråga om tillämpningen av tilltrosreglerna i HD.

6 §  Är brott som avses i 3 eller 4 § ringa, döms för penningtvättsförseelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]För penningtvättsförseelse döms även den som i fall som avses i 3 eller 4 § inte insåg men hade skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

 • NJA 2020 s. 344:Skadestånd vid penningtvättsbrottslighet. Mottagandet av pengar på ett konto har inte ansetts grunda skadeståndsskyldighet. Även fråga om tillämpningen av tilltrosreglerna i HD.
 • NJA 2020 s. 545:Frågor om ansvar för penningtvättsförseelse enligt 6 § andra stycket lagen om straff för penningtvättsbrott och för brott enligt 7 § tredje stycket andra meningen samma lag.

7 §  Den som, i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i sådant syfte som anges i 3 §, döms för näringspenningtvätt till fängelse i högst två år.

[S2]Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

[S3]Är brottet ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Till samma straff döms den som i annat fall än som anges i första stycket medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i sådant syfte som anges i 3 §.

 • NJA 2020 s. 545:Frågor om ansvar för penningtvättsförseelse enligt 6 § andra stycket lagen om straff för penningtvättsbrott och för brott enligt 7 § tredje stycket andra meningen samma lag.
 • NJA 2022 s. 42:Fråga vid näringspenningtvätt om den tilltalade har medverkat till åtgärder som skäligen kan antas ha vidtagits i penningtvättssyfte. Fråga också om rubricering och straffvärdebedömning.
 • NJA 2022 s. 633:Näringspenningtvätt. Verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning?

Förverkande

9 §  Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom förklaras förverkad:

 1. pengar eller annan egendom som varit föremål för brott enligt 3, 4, 5 eller 6 § eller, med undantag för näringspenningtvätt, 8 § eller värdet av sådan egendom,
 2. utbyte av brott enligt denna lag, och
 3. vad någon tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett brott enligt denna lag eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag.

[S2]Att egendom som varit föremål för brott enligt 7 § eller enligt 8 § som avser näringspenningtvätt kan tas i förvar framgår av lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

10 §  Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det finns andra särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling. I stället för sådan egendom får dess värde förklaras förverkat.

Prop. 2013/14:121: Paragrafen innehåller särskilda regler för vad som ska gälla i fråga om förverkande av egendom som använts som hjälpmedel eller varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt lagen. Övervägandena finns i avsnitt 8.3.

11 §  Förverkande av egendom eller dess värde enligt 9 och 10 §§ får ske hos

 1. gärningsmannen eller någon annan som medverkat till brottet,
 2. den i vars ställe gärningsmannen eller någon annan medverkande var,
 3. den som genom brottet beretts vinning eller näringsidkare som avses i 36 kap. 4 § brottsbalken,
 4. den som efter brottet förvärvat egendomen
  1. genom bodelning eller på grund av arv eller testamente eller genom gåva, eller
  2. på annat sätt och då haft vetskap om eller skälig anledning att anta att egendomen hade samband med brottet.

[S2]Tillhörde egendomen vid brottet inte någon av dem som anges i första stycket 1–3, får den inte förklaras förverkad. Förverkande enligt 9 § första stycket 1 får dock ske hos gärningsmannen eller någon annan som medverkat till brottet, även om egendomen vid brottet tillhörde någon annan.

[S3]Egendom som enligt 36 kap. 1 c § brottsbalken ska anses som utbyte får förklaras förverkad, om den egendom som den förverkade egendomen trätt i stället för vid brottet tillhörde någon av dem som anges i första stycket 1–3.

Penningbeslag

12 §  Egendom i form av pengar, fordran eller annan rättighet som skäligen kan antas vara föremål för brott enligt denna lag, eller ett motsvarande värde, får tas i beslag (penningbeslag).

[S2]Penningbeslag får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.

13 §  Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om penningbeslag. Penningbeslag får avse endast sådan egendom som finns tillgänglig.

[S2]Avser penningbeslaget en fordran eller annan rättighet, ska gäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till någon annan än Polismyndigheten.

[S3]För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken. Lag (2014:628).

Ändringar

Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Förarbeten
Rskr. 2013/14:253, Prop. 2013/14:121, Bet. 2013/14:JuU25
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:628) om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2017:660) om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Förarbeten
Rskr. 2016/17:341, Prop. 2016/17:173, Bet. 2016/17:FiU32
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2017-08-01