Prop. 1929:189

('med förslag till bokfö\xad ringslag',)

Kungl. Maj:ts proposition nr ISO.

1

Nr 189.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till bokfö­

ringslag; given Stockholms slott den 12 mars 1929.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt § 87 regeringsformen, föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogade förslag till bokföringslag.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF ADOLF.

Georg Bissmark.

Bihang till riksdagens protokoll 1929

1 sand. 158 håft. (Nr 189.)

1

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

Förslag

till

Bokförings la g

Härigenom förordnas som följer:

1 §•

Bokföringsskyldighet enligt denna lag åligger aktiebolag, bolag, som blivit

infört i handelsregistret, samt, där annat ej följer av 2 §, en var som yrkes­

mässigt driver någon av följande rörelser:

1) handel med varor, värdepapper eller annan lös egendom eller fastigheter,

2) tillverkning eller bearbetning av varor till avsalu eller på beställning,

3) reparationsverksamhet,

4) framställning eller överföring av elektrisk kraft till avsalu,

5) byggnadsverksamhet, utförande på beting av arbete å annans fastighet,

6) skeppsbyggen eller varvsrörelse,

7) verksamhet för utvinnande eller tillgodogörande av mineral, stenkol,

sten, kalksten, torv eller skogsprodukter,

8) tryckeri- eller förlagsrörelse,

9) apoteksrörelse,

10) hotell- eller pensionatrörelse, till vars utövande fordras tillstånd av myn­

dighet,

11) kafé- eller värdsbusrörelse,

12) teater-, varieté-, cirkus-, biograf- eller därmed jämförlig rörelse eller

filminspelning,

13) järnvägsdrift, rederirörelse eller kanaldrift,

14) annan verksamhet för befordran mot avgift av personer, gods eller med­

delanden,

15) fartygskommission, spedition, bärgning eller magasinering,

16) mäklerirörelse, handels- eller befraktningsagentur,

17) bank- eller försäkringsrörelse,

18) pantlånerörelse eller annan lånerörelse,

19) verksamhet såsom advokat eller patentombud, inkasseringsrörelse,

20) badhus- eller tvättinrättningsrörelse.

2

§.

Med utövande av rörelse följer icke bokföringsskyldighet i nedan angiv­

na fall:

Kungl. Maj:ts proposition nr ISO.

3

1) om någon idkar handel med varor genom kringlöring eller från salustånd eller på annat liknande sätt och därvid vanligen icke biträdes av flera än make och barn under sexton år eller en annan person;

2) om rörelse, som i 1 § 2), 3), 5), 6), 7)’, 8), 11), 14) eller 20) sägs, vanligen drives utan biträde av flera än make och barn under sexton år samt två andra personer;

3) om någon idkar rederirörelse endast med eget, av honom själv fört far­ tyg; eller

4) om rörelse drives sasom binäring till jordbruk allenast för utnyttjande av fastighetens alster eller naturtillgångar.

Staten och kommun äro icke underkastade bokföringsskyldighet enligt den­ na lag.

3 §.

Bokföringen skall ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med iakttagande av god köpmannased.

4 §.

Genom bokföringen skall lämnas redovisning ej mindre för rörelsens gång än även för den bokföringsskyldiges ekonomiska ställning vid rörelsens bör­ jan och vid utgången av varje räkenskapsår.

Till fullgörande härav skall den bokföringsskyldige dels över rörelsens gång föra dagbok och de övriga handelsböcker, vilka med hänsyn till rörelsens om­ fattning och beskaffenhet erfordras i den löpande bokföringen, dels ock över sin ekonomiska ställning upprätta och i inventariebok införa inventarium och balansräkning.

Inventarium och balansräkning, som avse ställningen vid räkenskapsårs ut­ gång, skola, där ej Konungen för visst slag av rörelse annat medgiver, vara införda i inventarieboken inom tre och en halv månader därefter.

5 §.

Handelsbok skall, där den icke består av betryggande lösblads- eller kort­ system, vara bunden och hava sidorna eller uppslagen numrerade i löpande siffer- följd. Dagbok ma besta av en eller flera böcker. Dagbok och inventariebok må icke utgöras av lösblads- eller kortsystem.

Införing skall göras med bläck, skrivmaskin eller på annat varaktigt sätt. Tomma mellanrum må ej lämnas, där enligt gängse bokföringsregler införingar skola göras i löpande följd. Radering får ej förekomma, ej heller får något av innehållet genom överstrykning eller annorledes göras oläsligt. Göres änd­ ring i eller tillägg till införing, skall tillika riktigheten därav vitsordas och dagen för åtgärden utsättas. Ur bunden handelsbok må blad icke borttagas.

6 §•

I dagboken skola affärshändelserna införas dagligen post för post. Affärs­ händelser under dagen av likartad beskaffenhet må dock införas i en post. I

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

ty fall skola, där fråga ej är om influtna belopp vid kontantförsäljning, de i

posten ingående affärshändelserna vara antecknade i särskild för ändamålet

upprättad bilaga, som må bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem.

Där rörelsens art och omfång det påkallar, må med införandet av gemensam

post anstå till nästa söckendag.

Vid den löpande bokföringen skall i övrigt särskilt iakttagas, att upplys­

ning på klart och överskådligt sätt lämnas om de fordringar och skulder, som

i rörelsen uppkommit, därvid borgenärernas och gäldenärernas namn samt

storleken av en vars fordran eller skuld skola angivas, om omkostnaderna för

rörelsen, om vad den bokföringsskyldige i penningar eller eljest i rörelsen insatt

eller därur uttagit, om de växlar, som med rörelsen hava samband, samt om de

borgens- och övriga ansvarsförbindelser för annan, vilka den bokföringsskyl­

dige i och för rörelsen ingått.

7 §.

Inventariet skall upptaga den bokföringsskyldiges samtliga tillgångar i fa­

stigheter, varulager, övriga lösören, fordringar, värdepapper, kontanta pennin­

gar och annat ävensom hans samtliga skulder, evad tillgångarna och skulderna

ingå i rörelsen eller ej. De skola specificeras och för varje post skall värde därå

utsättas. Lösören, som icke ingå i rörelsen, må dock upptagas i en post. Jäm-

väl i övrigt må i en post sammanföras sinsemellan likartade tillgångar eller

skulder, så framt de äro med åsatta värden överskådligt införda i handelsbok

eller bilaga och hänvisning göres till boken eller bilagan. Tillgångar och skulder

skola var för sig sammanräknas och skillnaden mellan slutsummorna utsättas.

Inom linjen skola angivas dels samtliga borgens- och övriga ansvarsförbin­

delser för annan, vilka den bokföringsskyldige iklätt sig, i den mån de icke upp­

tagits bland skulderna, dels ock samtliga av den bokföringsskyldige ställda pan­

ter, evad förbindelserna eller panterna äga samband med rörelsen eller icke.

Bolag, som blivit infört i handelsregistret, skall inom linjen angiva belop­

pet av bolagets fordran hos bolagsman.

8

§.

Balansräkningen skall utgöra ett översiktligt sammandrag av inventariet.

Den skall vara uppställd i lämpliga huvudposter och jämväl avse i inventariet

inom linjen lämnade uppgifter.

9§.

Vid upprättande av inventarium och balansräkning skall vidare iakttagas:

1) Den bokföringsskyldiges tillgångar må ej upptagas över sina verkliga

värden.

2) Tillgångar, avsedda till stadigvarande bruk för den bokföringsskyldige,

må dock upptagas till det belopp, vartill kostnaderna för deras anskaffning el­

ler tillverkning uppgått, ehuru verkliga värdet är lägre än detta belopp. I ty

fall skall dock därå årligen avskrivas det belopp, som motsvarar tillgångarnas

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

5

av ålder och nyttjande eller annan därmed jämförlig orsak uppkomna värde­ minskning. I stället för sådan avskrivning må motsvarande belopp kunna upp­ föras bland skulderna å särskilt värdeminskningskonto. Sådant konto må ej minskas annorledes än genom en minskningen motsvarande avskrivning å ifrå­ gavarande tillgångar.

Upptagas tillgångar, som här avses, vid slutet av det räkenskapsår, varunder de anskaffats eller tillverkats, till högre belopp än det, vartill kostnaderna för deras anskaffning eller tillverkning uppgått, eller åsättes dylika tillgångar högre värde än i närmast föregående balansräkning, skall i balansräkningen angivas med vilket belopp höjning skett.

3) Osäkra fordringar skola upptagas endast till de belopp, varmed de beräk­ nas komma att inflyta. Värdelösa fordringar må icke uppföras såsom till­ gång.

10

§.

Inventariet och balansräkningen skola av den bokföringsskyldige med hans underskrift bestyrkas. Äro flera delägare obegränsat ansvariga för registre­ rat bolags förbindelser, skola inventariet och balansräkningen av dem alla un­ derskrivas.

11

§.

Räkenskapsår må icke överstiga tolv månader. Vid rörelsens början ävensom vid omläggning av räkenskapsår må det dock utsträckas att omfatta högst ader- ton månader.

12

§.

Ankommande brev, räkningar och övriga handlingar, som hava betydelse för rörelsen, skola förvaras i ordnat skick.

Handlingar, som i rörelsen avsändas, skola kopieras. Kopiorna skola lika­ ledes i ordnat skick förvaras.

13 §.

Handelsbok med bilagor ävensom handling och kopia, varom i näst föregå­ ende paragraf sägs, skola förvaras under tio år, räknade från utgången av det räkenskapsår, varunder sista inskrivningen eller anteckningen gjordes eller handlingen eller kopian tillkom.

14 §.

Vad i denna lag är stadgat äger ej tillämpning i den mån avvikande bestäm­ melser gälla enligt annan lag eller författning.

15 §.

Befinnes bokföringsskyldig, som kommit i konkurs eller fått till stånd offent­ lig ackordsförhandling utan konkurs, icke hava fullgjort vad i denna lag stad­ gas, är han underkastad ansvar enligt 23 kap. strafflagen.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1930, då 1—11 samt 19 §§ i

ningen den 4 maj 1855 (nr 66) angående handelsböeker och han

skola upphöra att gälla. Där i lag eller författning förekommer

till nämnda förordning, skall, såvitt angår sagda paragrafer, denna lag i stället

tillämpas.

Den, som jämlikt äldre lag är skyldig att föra handelsböeker, må, där räken­

skapsåret börjat löpa före nya lagens ikraftträdande, intill räkenskapsårets slut

fullgöra sin skyldighet i överensstämmelse med den äldre lagen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

7

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet inför

Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten i statsrådet

å Stockholms slott den 26 mars 1926.

N ärvarande:

Statsministern

Sandler , ministern för utrikes ärendena

Undén , statsråden

Olsson, Nothin, Svensson, Hansson, Linders, Schlyter, Larsson, Wig-

forss, Möller, Levinson.

Efter gemensam beredning med chefen för handelsdepartementet anför

chefen för justitiedepartementet statsrådet Nothin:

»I skrivelse den 4 mars 1903 hemställde riksdagen, att Kungl. Maj:t täck-

Riksdagens

tes taga i övervägande, i vad mån de genom förordningen den 4 maj 1855 an-

O

TV

TT1**T

TT

TT

T*

fflrfltiS X

gående handelsböcker och handelsräkningar meddelade bestämmelser om skyl­

dighet att föra handelsböcker kunde erfordra utvidgning eller förtydligande.

I skrivelsen framhölls, bland annat, hurusom den i 2 § av nämnda förordning

förekommande uppräkning av särskilda yrken, vilkas utövande medför skyl­

dighet att föra handelsböcker, på grund av de ändrade förhållanden, som upp­

stått efter tiden för förordningens tillkomst, numera torde vara i viss mån

föråldrad och ofullständig. Det syntes därför riksdagen lämpligt och behöv­

ligt, att nämnda bestämmelser underkastades omprövning i ändamål att, för­

utom nu uppräknade näringsgrenar, jämväl andra, som kunde anses med hän­

syn till betydelse för affärslivet vara med dem likställda, måtte, i den mån de

utövades i avsevärd omfattning, få sig ålagd bokföringsskyldighet. A andra

sidan kunde det enligt riksdagens mening ifrågasättas, huruvida samtliga de i

paragrafen angivna yrken städse vore av den betydelse för affärslivet eller ut­

övades i den omfattning, att förandet av handelsböcker borde vara ovillkorligen

och utan undantag påbjudet. I fråga om de näringar, vilka sammanhänga med

jordbruket, anförde riksdagen, att det syntes riktigt, att dessa vore fritagna

från bokföringsskyldighet. Men bestämmelsen härom syntes i tillämpningen

hava givit anledning till skiljaktiga åsikter angående frågan, vilka näringar

i förekommande fall borde anses på sådan grund vara undantagna. Stadgan­

dets mening vore, enligt riksdagens uppfattning, att undantaget avsåge endast

sådana näringar, vilka utgjorde verkliga binäringar. Vore däremot en näring

i och för sig av den beskaffenhet och omfattning, att den vore hänförlig under

bestämmelserna om bokföringsskyldighet, borde dylik skyldighet åligga nä-

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

Sakkun-

nigbetän-

hande 1916

ringsidkaren, även om näringen stode i närmare eller fjärmare samband med

jordbruket. Att med bestämdhet uppdraga gränsen härutinnan skulle efter

riksdagens mening möta synnerliga svårigheter, men det förtjänade i allt fall

tagas under övervägande, huruvida ett förtydligande skulle kunna åstadkom­

mas och enhet i rättstillämpningen därigenom vinnas. Slutligen har riksdagen

uttalat, att en revision av bestämmelserna i ämnet i syfte att giva desamma en

tydligare och mera tidsenlig avfattning torde jämväl i andra avseenden kunna

icke utan skäl ifrågasättas.

I utlåtande över riksdagens framställning har kommerskollegium anfört,

att med hänsyn till den stora utveckling, industrien och affärslivet vunnit

sedan år 1855, förhållandena syntes påkalla en omprövning av bestämmelserna

i nu ifrågavarande författning, ävensom att denna omprövning icke borde ske

allenast ur de av riksdagen särskilt angivna synpunkter utan omfatta författ­

ningens bestämmelser i allmänhet, sålunda bland annat även beskaffenheten och

omfattningen av den bokföringsskyldighet, som borde åligga vissa närings­

idkare.

Ärendet upptogs till behandling i statsråd den 27 augusti 1912, därvid

dåvarande chefen för justitiedepartementet anförde, bland annat, att det syntes

honom uppenbart, att den sålunda ifrågasatta omarbetningen av förordningen

angående handelsböcker och handelsräkningar borde avse icke blott bestäm­

melserna om vilka näringsidkare det skulle åligga att föra handelsböcker utan

jämväl de stadganden, som närmare reglerade sättet för bokföringsskyldig­

hetens fullgörande, vilka stadganden i flera avseenden torde vara i behov av

modernisering. Däremot syntes anledning icke föreligga att i detta samman­

hang till behandling upptaga frågan om omarbetning av författningens stad­

ganden i övrigt, vilka huvudsakligen avsåge handelsböckers och handelsräk­

ningars vitsord såsom bevismedel och därmed sammanhängande förhållan­

den. Departementschefen hemställde därefter om bemyndigande att tillkalla

högst fyra på affärslivets område sakkunniga personer att inom departemen­

tet biträda med verkställande av utredning och avgivande av förslag rörande

omarbetning i angiven omfattning av omförmälda förordning, vilka personer

jämväl skulle biträda vid utredningen av den likaledes av riksdagen i skrivelse

den 8 maj 1902 väckta frågan om vidtagande av anordningar för införande

av legaliserade revisorer. Denna hemställan bifölls av Kungl. Maj:t, varefter

t. f. departementschefen den 17 september 1912 tillkallade advokaten John

Tjerneld, direktören i Stockholms köpmannaförening Hans Fr. Hansen, direk­

tören i Nya aktiebolaget Atlas Gunnar Jacobsson och direktören i Aktiebolaget

Sveriges allmänna revisionsbyrå Sven Nissvandt att i nämnda hänseenden bi­

träda inom departementet.

Med en till chefen för justitiedepartementet ställd skrivelse den 29 januari

1916 hava de sakkunniga överlämnat förslag till lag om ändrad lydelse i vissa

delar av förordningen den 4 maj 1855 angående handelsböcker och handelsräk­

ningar, till lag angående ändring i lagen den 12 augusti 1910 om aktiebolag,

till lag angående ändring i den vid tiden för förslagets avgivande gällande

Kungl. Maj:ts proposition nr 180.

9

lagen den 24 juli 1903 om försäkringsrörelse samt till lag angående ändring i

lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse, allt jämte motiv.

Till följd av remisser hava underdåniga utlåtanden över omförmälda förslag

avgivits av kommerskollegium, generalpoststyrelsen, lantbruksstyrelsen, försäk-

ringsinspektionen, bankinspektionen, patent- och registreringsverket, kontroll­

styrelsen, överståthållarämbetet och Kungl. Maj :ts samtliga befallningshavande.

Kommerskollegium har tillika överlämnat yttranden i ärendet av samtliga han­

delskammare i riket ävensom av Sveriges allmänna handelsförening, Sveriges

industriförbund, styrelsen för Stockholms handelsgymnasium och styrelsen för

Göteborgs handelsinstitut. Lantbruksstyrelsen har överlämnat yttranden från

förvaltningsutskotten hos flertalet hushållningssällskap i riket. Yttranden hava

vidare överlämnats, av försäkringsinspektionen från svenska livförsäkringsbo­

lags direktörsförening och styrelsen för svenska försäkringsföreningen samt

av bankinspektionen från styrelsen för svenska bankföreningen. Tillika har

Sveriges advokatsamfund, efter det tillfälle lämnats samfundet att yttra sig

i ärendet, inkommit med yttrande över de sakkunnigas förslag.

Att 1855 års förordning icke längre motsvarar skäliga anspråk på en tidsen-

Departe-

lig lagstiftning för reglerande av näringsidkares bokföringsskyldighet lärer men^sc^efen

vara ställt utom varje tvekan. Under den långa tid, som förflutit från förord­

ningens tillkomst, har näringslivet i många och viktiga avseenden omgestaltats,

och den moderna bokföringstekniken kan endast i ofullständig mån anslutas

till de gamla lagbestämmelserna. Den bokföring, som användes inom det

nutida näringslivet, företer därför ringa överensstämmelse med de regler, 1855

års förordning uppställer. I mångt och mycket har förordningen därmed

blivit otjänlig för sitt ändamål att befordra ordning och trygghet i affärsför­

bindelser mellan enskilda och att i det allmännas intresse underlätta skattskyl­

dighetens bestämmande. I det praktiska rättslivet hava dessa brister kommit

att framträda icke minst genom den vidgade betydelse 1855 års förordning

genom senare lagstiftning erhållit såsom normerande för tillämpningen av

viktiga lagbud inom olika rättsområden. Enligt 1887 års firmalag medför

idkande av handel eller annan näring, med vars utövande följer skyldighet att

föra handelsböcker, förpliktelse att anmäla firma till införande i handelsre­

gistret. Jämlikt 1895 års lag om handelsbolag och enkla bolag är bokförings­

skyldigheten avgörande för begreppet handelsbolag. Vidare bestämmes i 1905

års lag om köp och byte av lös egendom begreppet köpman — vilket ligger till

grund för den i denna lag genomförda åtskillnaden mellan handelsköp och s. k.

civila köp — genom hänvisning till gällande stadganden om bokföringsskyldig­

het. Enligt 23 kap. strafflagen inträder straff för konkursgäldenär, som finnes

hava åsidosatt den bokföringsskyldighet, vilken jämlikt lag ålegat honom. Då i

dessa fall hänvisningen gäller den föråldrade 1855 års förordning, är det tydligt,

att tillämpningen stundom kan komma att mindre väl överensstämma med fak­

tiskt rådande uppfattning på det merkantila området och med den naturliga

rättskänslans krav. För min del har jag därför funnit det vara en angelägen

uppgift att arbetet för en revision av 1855 års förordning må kunna fullföljas

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

och avslutas. I detta syfte har inom justitiedepartementet verkställts en

överarbetning av de sakkunnigas förslag, därvid beaktande ägnats de anmärk­

ningar och önskemål, som innefattas i de av myndigheter och enskilda korpo­

rationer avgivna yttrandena.

På grundval av de sakkunnigas förslag hade inom departementet utarbetats

utkast till lag om handelsböcker och handelsräkningar, till lag om ändrad ly­

delse av 56 § i lagen den 12 augusti 1910 om aktiebolag och till lag om ändrad

lydelse av 43 och 159 §§ i lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse. Härjämte

hade utarbetats utkast till lag om ändrad lydelse av 48 och 149 §§ i lagen

den 25 maj 1917 om försäkringsrörelse samt till lag om ändrad lydelse av 31

och 33 §§ i lagen den 29 juni 1923 om sparbanker. Med hänsyn till den avse­

värda tid, som förflutit från det föregående yttranden i ärendet avgivits, hava

utkasten överlämnats för granskning till kommerskollegium, handelskamrarna

i riket, Sveriges industriförbund, Sveriges köpmannaförbund, svenska revisor­

samfundet, Sveriges hantverksorganisation och Sveriges advokatsamfund. I

anledning av de därvid inkomna yttrandena hava vissa ändringar vidtagits.

Innan slutlig ståndpunkt tagits till frågan, har inom departementet därjämte

överläggning ägt rum med professorn i handelsteknik vid handelshögskolan i

Stockholm O. Sillén ävensom med särskilt tillkallade sakkunniga, ordföranden

i styrelsens för Sveriges hantverksorganisation verkställande utskott f. d. vice

konsuln C. J. F. Ljunggren, direktören i Sveriges allmänna lantbrukssällskap

J. E. J :son Leufvén, direktören V. Strömberg såsom representant för Sve­

riges köpmannaförbund och sekreteraren i Stockholms handelskammare fri­

herre W. G. Stiernstedt, varjämte de inom finansdepartementet tillkallade sak­

kunniga för reformering av taxeringsväsendet lämnats tillfälle att taga del av

utkasten.

De sakkunniga hade i sitt förslag — på sätt ock angavs vid uppdragets med­

delande — begränsat omarbetningen av 1855 års förordning till de delar därav,

vilka avse bokföringsskyldighetens fastställande och vad därmed står i omedel­

bart samband (1—10 §§), under det att övriga bestämmelser lämnats orubbade.

I sak synes häremot intet vara att erinra, då det näppeligen kan vara lämpligt

att för närvarande ingå på en revision av sistnämnda stadganden, vilka, i den

mån de fortfarande kunna anses äga gällande kraft eller hava någon praktisk

tillämpning, till stor del äro av processuell natur och således komma under om­

prövning i samband med rättegångsreformen. Emellertid måste omarbetningen

av de grundläggande bestämmelserna angående handelsböcker föranleda en i viss

mån ändrad uppställning, som medför svårigheter att låta de nya föreskrifterna

ingå i den gamla förordningen. En rent formell överarbetning av de kvarstående

bestämmelserna torde med hänsyn till deras i åtskilliga avseenden föråldrade ka­

raktär svårligen kunna genomföras. Jag har därför funnit mig böra föreslå,

att de nya bestämmelserna upptagas i en särskild lag, betecknad lag med vissa

ändrade bestämmelser angående handelsböcker. Genom denna lag skulle upp­

hävas 1—11 §§ i 1855 års förordning och i samband därmed vidtagas en

ändring i 19 § i samma förordning.

Kungl. Maj:ts proposition nr ISO.

11

De sakkunniga hava vid utförandet av sitt uppdrag till en början haft att jgiO rs

taga ställning till frågan om reglerna för bokföringsskyldighetens omfattning,

sakkunniga.

d. v. s. vilka verksamhetsgrenar som för sina utövare böra medföra dylik skyl­

dighet, och på vilket sätt denna skyldighet bör fastställas i lag. Härvid må

erinras, att om staten över huvud taget ålägger näringsidkare bokföringsskyl­

dighet, detta främst har sin grund i affärslivets krav på ordning och säkerhet

i förbindelserna köpmän emellan, särskilt där kreditaffärer i någon form kom­

ma i fråga. Med denna utgångspunkt kunde det synas riktigast att generellt

föreskriva bokföringsskyldighet i alla de fall, där rörelse, av vad slag den

vara må, idkas i sådan omfattning att den för sitt rationella utövande kräver

vad man skulle kunna kalla köpmansmässig drift. Den tyska lagstiftningen i

förevarande ämne, för vilken de sakkunniga lämnat en kort redogörelse, har

också i viss mån intagit denna ståndpunkt, ehuru jämväl en del yrkesgrenar

uppräknas, vilkas utövare utan vidare äro att anse såsom köpmän och i denna

sin egenskap äro skyldiga att föra handelsböcker. Gällande svensk rätt har

som bekant icke använt ett likartat system. I 1 och 2 §§ av 1855 års förord­

ning, sådana dessa lagrum för närvarande lyda, lämnas bestämmelser angå­

ende bokföringsskyldighetens omfattning, vilka visserligen stadga bokförings­

skyldighet för en var, som i den ordning särskilda författningar innehålla

gjort till sitt yrke att i gross eller minut idka handel såsom näring eller att

till försäljning tillverka eller bearbeta varor, men därjämte uppräknas sär­

skilt de näringsidkare, som äro avsedda att inbegripas under det sålunda givna

stadgandet. Vidare stadgas generell bokföringsskyldighet för aktiebolag och

för enkla bolag, som blivit införda i handelsregistret, samt meddelas föreskrif­

ter rörande särskilda undantag från de givna bestämmelserna om bokförings­

skyldighet.

I de sakkunnigas förslag har bibehållits den gällande svenska lagstiftnin­

gens system för angivande av bokföringsskyldighetens omfattning. Deras

förslag innehåller således en utförlig uppräkning av de verksamhetsgrenar, vil­

kas utövande enligt förslaget skall medföra bokföringsskyldighet. Genom den­

na uppräkning har avsetts att utsträcka ifrågavarande åliggande så långt

affärslivets krav för närvarande kunna anses föranleda. Förslaget har härut-

innan konstruerats på följande sätt: Först utsäges den allmänna regeln att en

var, som idkar 'handelsnäring’ — en av de sakkunniga från norsk lagstiftning

hämtad term -— är skyldig att föra handelsböcker. Härefter uppräknas de

verksamhetsgrenar, vilka, yrkesmässigt drivna, enligt förslaget skola falla un­

der begreppet handelsnäring. Med hänsyn därtill, att, såsom de sakkunniga

erinrat, en dylik uppräkning svårligen kan uppnå absolut fullständighet, in­

nehåller förslaget en bestämmelse, enligt vilken Kungl. Maj:t i administrativ

väg skall äga förordna, att näring, vilken icke upptagits i förenämnda upp­

räkning, skall anses såsom handelsnäring. För vinnande av erforderlig begräns­

ning av bokföringsskyldigheten inom de särskilda yrkesgrenarna hava i försla­

get intagits vissa föreskrifter, enligt vilka eljest till handelsnäring hänförliga

verksamhetsgrenar skola, då de drivas i ringa omfattning, anses falla utom

berörda begrepp och deras utövare alltså befrias från skyldighet att föra

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

handelsböcker. Jämväl meddelas föreskrifter om vissa andra undantag från

eljest stadgad bokföringsskyldighet. Oberoende av verksamhetens art åläg­

ger förslaget aktiebolag, i handelsregistret införda enkla bolag och registrerade

ekonomiska föreningar sådan skyldighet.

De sakkunniga hava i sina motiv, till vilka jag såväl bärutinnan som för

den följande framställningen tillåter mig hänvisa, angivit de skäl, som föran­

lett dem att vid bestämmande av bokföringsskyldighetens omfattning i meto­

diskt hänseende ansluta sig till gällande svensk lagstiftning i ämnet. Endast

härigenom hava enligt de sakkunnigas mening de anspråk på lagbudens

tydlighet och bestämdhet, som i förevarande fall synts böra uppställas, kun­

nat behörigen tillgodoses. De sakkunniga erinra i detta sammanhang, att

lagbestämmelserna om bokföringsskyldighetens omfattning stå i nära samband

med vad 23 kap. strafflagen innehåller rörande påföljd av underlåten eller

bristfällig bokföring. Vid nu angivna förhållanden bör enligt de sakkunni­

gas uppfattning omarbetning av 1 och 2 §§ i 1855 års förordning gå ut på

en revision av där förekommande uppräkning av vissa yrken under beaktande

av den utveckling, affärslivet på olika områden numera vunnit.

Uppgiften för de sakkunniga har vidare varit att föreslå tidsenliga och affärs­

livets krav motsvarande stadganden rörande sättet för bokföringsskyldighetens

fullgörande. De föreskrifter, 1855 års förordning härutinnan innehåller, äro gan­

ska knapphändiga och såsom redan anmärkts föråldrade. Nämnda författ­

ning inskränker sig till att såsom obligatoriskt föreskriva förandet av dagbok,

brevbok och inventariebok, att stadga vad i en var av dessa böcker skall infö­

ras samt att meddela vissa ordningsföreskrifter beträffande dessa handelsböc­

ker. I övrigt föreskrives upprättande av årlig balansräkning, varjämte utta­

las, att det är köpman obetaget att föra jämväl andra handelsböcker än de

obligatoriskt föreskrivna. Några särskilda bestämmelser rörande beskaffen­

heten av bokföringen meddelas, bortsett från en del ordningsföreskrifter, icke

utöver stadgandet att handelsböckerna skola vara 'ordentliga’.

Vid uppställandet av reglerna rörande sättet för bokföringsskyldighetens

fullgörande hava de sakkunniga följt en annan princip, vilken legat till grund

för motsvarande bestämmelser inom ett flertal utländska lagstiftningar, sär­

skilt den tyska. Denna princip innebär i korthet, att lagen å ena sidan

bör uppställa vissa allmänna krav på bokföringens beskaffenhet, reglera dess

kvalitet, men att å andra sidan lämpligen kan åt den bokföringsskyldige i största

möjliga mån lämnas frihet att själv bestämma de metoder, han vill anlita för

att hans bokföring må motsvara de sålunda av lagen uppställda fordringarna i

kvalitativt avseende. Med denna utgångspunkt hava de sakkunniga såsom obli­

gatoriska angivit endast de handelsböcker, vilka ansetts i varje fall ound­

gängligen nödvändiga för en bokföring, som skall kunna fjdla i berörda hän­

seende uppställda krav, men i övrigt i vidsträckt mån lämnat den bokförings­

skyldige frihet att ordna sin bokföring efter de metoder, modernt affärsliv ut-

experimeriterat. Härjämte hava de sakkunniga i sitt förslag upptagit föreskrif­

ter rörande värdesättning av den bokföringsskyldiges tillgångar, i vilket ämne

1855 års förordning saknar bestämmelser.

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

13

I anslutning till det nu sagda kan de sakkunnigas förslag, såvitt detsamma avser ändring av 1855 års förordning, till sina allmänna grunddrag karakteri­ seras på följande sätt:

Skyldighet att föra handelsböeker föreskrives i den ökade utsträckning, det moderna affärslivet visat sig fordra.

Omfattningen av denna skyldighet angives genom uppräkning av de verk­ samhetsgrenar, vilkas utövande ansetts böra medföra dylikt åliggande. Upp­ räkningen är emellertid avsedd att kunna i administrativ ordning kompletteras. Vissa juridiska personer äro utan avseende å arten av sin verksamhet under­ kastade dylik skyldighet.

För bokföringen uppställas vissa allmänna krav i kvalitativt avseende. Mot­ svarar densamma icke dessa krav, kan bokföringsskyldigheten icke anses vara på ett nöjaktigt sätt fullgjord.

Vissa särskilda handelsböeker, utan vilka en nöjaktig bokföring icke i något fall ansetts kunna äga rum, hava föreskrivits såsom obligatoriska. I övrigt har åt den bokföringsskyldige överlämnats att själv så ordna sin bokföring, att den må uppfylla de på densamma ställda kvalitativa kraven.

Erforderliga ordningsföreskrifter meddelas.

De sakkunnigas förslag har i sina grunddrag i allmänhet vunnit de hörda myndigheternas och korporationernas gillande. Förslaget har synts även mig vara ägnat att, efter överarbetning i vissa avseenden, kunna läggas till grund för ny lagstiftning i detta ämne. De avvikelser, det slutliga inom depar­ tementet upprättade förslaget — i det följande betecknat departementsförslaget — företer vid jämförelse med sakkunnigförslaget, samt de frågor i övrigt, vilka påkalla ett närmare övervägande, torde jag få i lämpligt sammanhang beröra, då jag nu övergår till en redogörelse för departementsförslagets särskilda para­ grafer.

Förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser angående handelsböeker.

Speciell motivering.

1 §•

Denna paragraf motsvarar 1 § i 1855 års förordning och ansluter sig i sak väsentligen till 1 § i de sakkunnigas förslag. Med gällande lag överensstäm­ mer det föreslagna stadgandet däri, att bokföringsskyldighet städse skall åligga aktiebolag och registrerade enkla bolag oavsett arten och omfattningen av deras verksamhet. Därjämte föreslås, att jämväl registrerade ekonomiska föreningar skola vara underkastade dylik skyldighet; för övriga föreningar blir, likasom för utövare av näring i allmänhet, bokföringsskyldigheten beroende av verksamhetens art. I överensstämmelse med de sakkunnigas förslag har undan­ tag från lagens tillämpning ansetts böra göras för verksamhet, som utövas av staten; i departementsförslaget har detta undantag, i anslutning till en av han­ delskammaren i Karlstad gjord hemställan, utvidgats till att avse även kommun,

14

Kungl. Maj :ts proposition nr 189.

då det i dylikt fall lämpligen torde böra stå öppet att ordna bokföringen på sätt

efter omständigheterna kan vara ändamålsenligt.

2

§■

Paragrafen motsvarar 2 § i 1855 års förordning samt 2 § 1 mom. i de sak­

kunnigas förslag. I detta förslag uppräknas de arter av yrkesmässig verk­

samhet, vilka enligt de sakkunnigas mening böra hänföras till handelsnäring

och förty vara förenade med bokföringsskyldighet. För att i erforderlig ut­

sträckning befrielse må kunna vinnas från dylik skyldighet har beträffande

vissa av nämnda verksamhetsarter föreslagits, att desamma, drivna i ringa om­

fattning, icke skola hänföras under begreppet handelsnäring. I ett följande

moment, 3 inom., föreslås vidare undantag från bokföringsskyldighet så vitt

angår vissa slag av verksamhet, där densamma bedrives i samband med eget

jordbruk. För detta fall hava de sakkunniga icke valt utvägen att förklara

vederbörande verksamhetsgren icke hänförlig till handelsnäring, utan har i

lagtexten direkt utsagts, att för dylik verksamhet bokföringsskyldighet icke

skall föreligga. Att emellertid jämväl för tillämpningen av sistnämnda mo­

ment förutsattes, att verksamheten i och för sig skall vara att jämlikt mom. 1

anse såsom handelsnäring, lärer vara tydligt, enär eljest bokföringsskyldighet

överhuvud taget icke skulle föreligga och undantagsstadgandet följaktligen

vara obehövligt.

Departementsförslaget uppräknar i 2 § de arter av verksamhet, vilka, yrkes­

mässigt bedrivna, skola anses såsom handelsnäring. I nästfoljande paragraf

meddelas stadgande om befrielse från bokföringsskyldighet, så vitt angår vissa

av de i 2 § uppräknade verksamhetsgrenarna, för den händelse de drivas i ringa

omfattning, och i 5 § utsäges, att den som driver rörelse såsom binäring till

eget jordbruk skall, ändå att rörelsen är att anse såsom en med bokföringsskyl­

dighet förenad handelsnäring, vara befriad från sådan skyldighet beträffande

omförmälda rörelse. Ur systematisk synpunkt synes denna form för angivande

av bokföringsskyldighetens begränsning vara att föredraga framför den metod,

som i de sakkunnigas förslag kommit till användning för samma ändamål.

Enligt de sakkunnigas förslag (2 § 4 mom.) skulle i lagen införas en be­

stämmelse av innebörd, att Kungl. Maj:t skulle äga att i administrativ ord­

ning föreskriva, att viss yrkesverksamhet, som icke tillhörde någon av de i

lagen uppräknade yrkesgrupperna, jämväl skulle anses såsom handelsnäring

och alltså medföra bokföringsskyldighet för sin utövare. Härigenom skulle

underlättas en till äventyrs i framtiden erforderlig komplettering av lagens

ifrågavarande bestämmelser.

Emot vad sålunda föreslagits har advokatsamfundets styrelse i avgivet ytt­

rande erinrat, att med bokföringsskyldigheten följer ett utvidgat straffrättsligt

ansvar, varför det måste synas främmande att tillskapande härav skulle kunna

ske i administrativ väg. Vidare har framhållits, att med hänsyn till stadgande-

na i lagen om handelsbolag och enkla bolag ett föreläggande av bokföringsskyl-

Kuni/l. Maj.ls proposition nr 1,Stp

15

dighet kan komma att medföra ett vidgat ekonomiskt ansvar och att det även på

grund härav syntes oriktigt att låta bokföringsskyldigheten fastställas genom

en administrativ förordning.

För min del har jag, väsentligen på de av advokatsamfundets styrelse an­

förda skälen, ansett ett stadgande av nu antytt innehåll icke kunna förordas.

'Även om den ifrågasatta befogenheten för Kungl. Maj:t skulle kunna i någon

mån begränsas genom närmare bestämmelser i lagen, synes det innebära en

oegentlighet, att för vissa näringsidkare skulle genom lag fastställas bokfö-

ringsplikt under det att beträffande andra ett dylikt avgörande skulle ske i

administrativ ordning. Jag har därför utgått från att den i lagen gjorda

uppräkningen av bokföringspliktiga näringar bör göras i möjligaste mån full­

ständig.

I sak skiljer sig paragrafens innehåll enligt departementsförslaget föga från

de sakkunnigas förslag. Att skyldighet att föra handelsböcker bör åligga nä­

ringsidkare inom flertalet av de olika verksamhetsområden, vilka upptagas i 2 §

i de sakkunnigas förslag, har synts mig uppenbart, och hänvisar jag härutinnan

till den av de sakkunniga lämnade motiveringen. Emellertid har jag ansett mig

böra föreslå jämkningar i ett par avseenden.

I detta sammanhang torde först böra upptagas vissa av styrelsen för Sveriges

advokatsamfund gjorda uttalanden. Styrelsen har anfört:

Styrelsen finner den utvalda vägen att i lagen uppräkna de verksamhetsgre­

nar, som skola medföra bokföringsskyldighet, i och för sig vara att föredraga

framför upptagande av en generell bestämmelse härom. Man undviker därige­

nom anledning till tveksamhet beträffande de i lagen särskilt uppräknade yr­

kesgrenarna och får ett fast underlag för bestämmande av köpmannabegrep­

pet, ett förhållande, som är av betydelse särskilt för frågan om tillämplig­

hetsområdet för vissa bestämmelser uti 23 kapitlet Strafflagen.

Däremot lärer det få anses olämpligt och ledande till betänkliga konsekven­

ser, då uppräknandet skett sålunda, att samtliga yrkesgrenar sammanförts

under begreppet handelsnäring, varigenom yrkesutövarna komma att bliva lik­

ställda med köpmän. Förfarandet står i strid mot gott språkbruk och gängse

föreställningssätt i fråga om i synnerhet de uti § 2 under momenten 14) och 15)

[advokatverksamhet m. m.] uppräknade verksamhetsgrenar. Därutöver kom­

ma följande synpunkter till beaktande. Införandet av bokföringsplikt har be­

tydelse icke allenast i förhållande till den föreslagna lagen och till nyssnämnda

bestämmelser uti allmänna strafflagen. Det må sålunda erinras om föreskriften

angående deklaTationsplikt samt om stadgandet uti 4 § lagen den 20 juni 1905

om köp och byte av lös egendom. Det torde böra undersökas, huruvida icke re­

dan med hänsyn till särskilt sistnämnda stadgande en omarbetning av förslaget

uti nu ifrågavarande avseende är önskvärd. Bokföringsskyldigheten har ytter­

ligare betydelse för tillämpligheten av lagen om handelsbolag och enkla bolag

den 28 juni 1895. Uti 1 kap. 1 § av denna lag stadgas, att där två eller flera

sluta bolag för att under gemensam firma idka handel eller annan näring, med

vars utövande följer skyldighet att föra handelsböcker, kallas det handelsbolag.

Detta stadgande är icke underkastat någon inskränkning. En utsträckning

av bokföringsskyldighetens omfattning till person lärer därför komma att med­

föra en motsvarande utsträckning av tillämplighetsområdet för lagen om han­

delsbolag och detta även till områden, som äro helt främmande för de rättsför­

hållanden, som denna lag avser att reglera. En sådan utsträckning framstår

Kungl. Maj:ts proposition nr ISO.

i många fall såsom icke önskvärd. Ett dylikt fall hänför sig till advokat­ yrket.

Det förekommer ofta, att två eller flera advokater utan att stå i bolagsför­ hållande till varandra utöva sin verksamhet under en gemensam benämning. En sådan benämning förekommer då i allmänhet på de trycksaker, såsom brev­ papper och kuvert m. m., varav advokaterna använda sig under verksamhetens utövande, samt komma ofta till bruk vid adressangivning å inlagor till olika myndigheter. I sistnämnda fall har benämningens användande det rent prak­ tiska syftet att för de hos myndigheten anställda tjänstemännen underlätta arbetet med att tillställa advokaterna eller deras biträden av motparten ingivna skrifter m. m. I alla dessa fall avser benämningen däremot såsom regel icke på något sätt att angiva en firma och än mindre ett bolagsförhållande. Rörel­ sernas bedrivande med gemensamt kontor och under, på ovan angivna sätt, ge­ mensam benämning har helt annat ändamål. Ett av dessa är redan nämnt. Bland övriga må framhållas att ett sålunda ordnat samarbete giver advokater­ na ett ofta behövligt tillfälle att i lagtolkningsfrågor och beträffande erfaren- hetsrön utan dröjsmål få rådgöra med en kollega, ett behov, som gör sig sär­ skilt starkt gällande därför, att advokaten ju ofta hastigt måste taga ställning till frågor av nyssnämnda art med mycket omfattande räckvidd. Utåt allmän­ heten och för denna är det en avgjord styrka, att tillfälle till sådant samråd står den anlitade advokaten till buds. Men det tillkännagivande härav, som ligger uti den gemensamma benämningen, har intet att göra med rörelsegemen­ skap såsom sådan. Det avser icke. och fattas icke heller såsom avseende an­ givande av ett bolagsförhållande eller en solidarisk ansvarighet för ett utta­ landes riktighet eller för ekonomiska förpliktelser, som kunna följa av någon åtgärd eller underlåtenhet. Om detta också i de flesta fall lärer vara alldeles klart, så synes i allt fall en ändrad lagstiftning av den innebörd förslaget äger kunna giva anledning till antagande av ett sådant bolagsförhållande, särskilt därför, att något avtal mellan advokaterna dock erfordras i fråga om kontors­ kostnaderna. Ett dylikt avtal avser givetvis icke att skapa ett bolagsförhål­ lande mellan advokaterna, lika litet som ett avtal, varigenom två olika affärs­ män hyra gemensamt kontor och använda samma kontorspersonal. En mot­ satt tolkning är emellertid varken ur advokaternas eller ur allmänhetens syn­ punkt önskvärd. Härtill kommer, att den rådsökande allmänheten dock i fler­ talet fall icke vänder sig till en advokatfirma utan till den eller den advokaten, för vilken klienten hyser förtroende. Och detta gäller även där klientens i fråga varande intresse är av huvudsakligen ekonomisk art och kommer att medföra eller kan komma att medföra uppbörd av penningar eller värdehand­ lingar.

Med det nu anförda vill styrelsen ingalunda hava sagt, att icke utövare av advokatverksamhet i regel —- till eventuellt undantag återkommer styrelsen här nedan —■ böra vara underkastade skyldighet att föra böcker och detta så mycket mindre, som skyldighet att föra ordentliga räkenskaper redan är uti stadgarna för Sveriges Advokatsamfund föreskriven. Däremot vill styrelsen framhålla, att denna skyldighet, icke minst i allmänhetens eget intresse, icke bör stadgas så, att verksamheten kan komma att fattas såsom affärsrörelse samt att den bör givas annat innehåll än för handelsnäring eller de yrken, som äro direkt hänförliga till samma begrepp.

Yad som sålunda anförts om advokatverksamhet torde gälla även beträffan­ de vissa andra yrkesgrenar, exempelvis mäklerirörelse och verksamhet som patentombud.

Beträffande härefter lämpligheten och riktigheten av att underkasta även annan yrkesmässig verksamhet än handelsnäring enahanda bokföringsskyldig­ het som för den sistnämnda, vill styrelsen erinra om följande.

Kungl. Maj:ts proposition nr ISO.

IT

Det förnämsta syftet med bokföringspliktens införande lärer vara tillvara­ tagande av en berättigad hänsyn till borgenärernas intresse. Sådan hänsyn är i varje fall bestämmande för straffskyddet mot försummad bokföringsskyldig­ het. Den stora vikten av att härvid väga de olika intressena mot varandra, den enskildes intresse att icke onödigtvis betungas med bokföringsplikt och borge­ närernas intresse att en förlustbringande verksamhet icke må få fortsättas till borgenärernas förfång, ligger i öppen dag. Förslaget har velat finna lös­ ningen uti vad som stadgas uti dess §§ 3—5. De föreslagna undantagen från en eljest förefintlig bokföringsplikt förefalla emellertid icke tillräckligt om­ fattande. Icke heller giva de en lösning av frågan för de fall, där en betyd­ ligt enklare bokföring bör vara tillräcklig än den, som må vara erforderlig för verklig handelsnäring. Många fall lära dock föreligga, där förandet av endast en ordentlig kassabok borde vara tillfyllest. I dessa hänseenden till­ låter sig styrelsen anföra följande.

En ingenjör, som utövar allenast konstruktiv eller konsulterande verksam­ het, skall enligt förslaget, och detta med rätta, icke bliva bokföringspliktig. Däremot blir en advokat, som idkar endast konsultativ verksamhet, ovillkorli­ gen bokföringspliktig, fastän verksamheten icke är i någon mån förenad med uppbörd av penningar eller redovisningsskyldighet. Här föreligger dock en uppenbar inkonsekvens. Bland de nya verksamhetsgrenar, som avses skola underkastas en ovillkorlig bokföringsplikt, återfinnas biografrörelse och pen- sionatsrörelse, som faller under 1917 års stadga. Sådana rörelser, även den sistnämnda, äro ofta av mindre omfattande art. Exempelvis må nämnas en biografrörelse, som sysselsätter en man (ägaren) som maskinist, hans hustru som biljettförsäljare, en vaktmästare och måhända en musiker, eller en pensio- natsrörelse idkad av t. ex. en studentvärdinna, som hyr ut rum åt och bespisar flera än fyra studerande. Det synes knappast föreligga något verkligt behov att för sådana yrkesutövare föreskriva en bokföringsskyldighet av samma om­ fattning som för en verklig köpman. I många fall komme rörelsernas utövare att sakna tillräcklig kunskap för ändamålet och ekonomisk möjlighet att an­ lita främmande biträde därför. I händelse av konkurs stode de i allt fall inför risken att dömas som konkursförbrytare.

Styrelsen har alltså visserligen icke funnit något att erinra mot att samtliga uppräknade näringsidkare bliva underkastade bokföringsplikt men har ansett, att allenast vissa av dem böra anses såsom idkare av handelsnäring och därmed falla under begreppet köpman. Vidare finner styrelsen, att för de grupper av bokföringsskyldiga, vilka alltså icke skulle anses såsom köpmän, en bokföring av enklare beskaffenhet skulle vara tillräcklig.

Enligt gällande rätt anses såsom köpman en var, som har skyldighet att föra handelsböcker. Därav följer, såsom redan erinrats, att vissa bestämmelser an­ gående köpmän i andra lagar och författningar bliva tillämpliga å bokförings­ skyldiga. Advokatsamfundets styrelse anser nu, att vissa av de näringsgrup­ per, vilka enligt de sakkunnigas förslag upptagits såsom bokföringsskyldiga, icke böra falla under nämnda bestämmelser. Detta skulle framför allt gälla ut­ övare av advokatverksamhet och en del närstående verksamhetsgrenar. Sär­ skilt riktas anmärkning mot att vissa stadganden i lagen om handelsbolag och enkla bolag skulle bliva tillämpliga å utövare av advokatverksamhet, enär där­ igenom svårigheter skulle uppstå för advokater, som idka sin verksamhet ge­ mensamt eller å gemensamt kontor. Att, på sätt sålunda ifrågasatts, fördela

Bihang till riksdagens protokoll 1929. 1 samt. 158 haft. (Nr 189.)

2

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

de bokföringspliktiga näringsidkarna i två olika grupper, av vilka den ena

skulle frigöras från beroendet av köpmansbegreppet, har jag icke ansett mig

böra förorda. Tillämpningen av de bestämmelser, vilka gälla för köpmän i le­

gal bemärkelse, måste enligt min uppfattning försvåras, därest icke såsom hit­

tills dessa bestämmelser kunna enhetligt hänföras till den lagstadgade bokfö­

ringsskyldigheten. Däremot har jag funnit de skäl beaktansvärda, vilka åbe­

ropats mot inordnande av advokatverksamhet under nu förevarande lagstiftning.

I departementsförslaget har därför denna verksamhet icke upptagits bland dem,

vilkas utövare äro underkastade bokföringsplikt. Vad angår inkasseringsverk-

samhet samt verksamhet såsom mäklare eller patentombud har anledning- till

undantagande från bokföringsskyldighet icke synts mig föreligga, då dylik

verksamhet är i övervägande grad att anse såsom rörelse av rent ekonomisk

natur.

Beträffande den av advokatsamfundets styrelse berörda frågan om en enklare

bokföring för vissa bokföringsskyldiga må erinras, att de sakkunnigas förslag,

från vilket jag därutinnan icke ansett mig böra avvika, i detta avseende innebär,

att i lagen endast uppställas vissa allmänna krav på bokföringens beskaffenhet

och att i övrigt lämnas frihet åt den bokföringsskyldige att ordna bokföringen

på sätt han finner lämpligast. Till följd härav lärer för mindre rörelse bok­

föringen kunna bliva av synnerligen enkel beskaffenhet. Såsom obligatoriska

handelsböcker hava de sakkunniga föreslagit kassabok och ställningsbok. I de­

partementsförslaget hava såsom obligatoriska föreskrivits dagbok och ställ­

ningsbok. Advokatsamfundets styrelse anmärker nu, att i vissa fall förandet

av endast en ordentlig kassabok borde vara tillfyllest. Ställningsbok skulle så­

lunda vara överflödig. För att en bokföringsskyldig skall kunna överblicka

sitt ekonomiska läge torde det emellertid vara nödvändigt, att han klargör sin

ställning vid vissa bestämda tidpunkter. Kravet på förande av ställningsbok

synes därför icke kunna uppgivas. Till frågan huruvida fullständig dagbok

eller allenast kassabok bör vara obligatorisk återkommer jag vid 7 och 8 §§.

Stockholms handelskammare har anfört, att det vore tveksamt, huruvida re­

paration av varor innefattades under de uppräknade yrkesgrenar, till vilka bok­

föringsskyldigheten blivit begränsad. Fn dylik verksamhet, omfattande exem­

pelvis reparation av velocipeder och motorfordon, kunde emellertid ofta uppnå

en beaktansvärd omfattning och även föranleda kreditgivning i en ej obetydlig

utsträckning. En efter köpmannamässiga grunder ordnad bokföring vore så­

lunda här erforderlig. Jämväl handelskammaren för Örebro och Västmanlands

län samt Skånes handelskammare hava uttalat sig i enahanda riktning. I denna

del yttrar vidare Västernorrlands och Jämtlands handelskammare:

I fråga om de i § 2 angivna verksamhetsgrenar, för vilka skyldighet att

föra handelsböcker skulle föreligga, saknar handelskammaren en kategori, som

särskilt under sista åren växt upp i stort antal och även flerstädes ernått stor

omfattning, nämligen reparationsverkstäder. Automobilismens oerhörda fram­

steg har fört med sig ett stort antal dylika reparationsverkstäder, som ligga

inne med avsevärda lager automobiltillbehör vilka helt säkert merendels äro be­

roende av krediter i större eller mindre utsträckning. Inom handelskammarens

liunyl. Maj:ts proposition nr 189.

1

!)

verksamhetsområde finnas verkstäder av den omfattning, att det skulle verka orättvist gentemot andra företag, om de vore befriade från bokföringsplikt. Det är möjligt att dylika verkstäder kunna inbegripas bland de verksamhetsgrenar, som angivas inom grupp 2). Men liksom denna grupp tillhörande skeppsbyg­ gen och varvsrörelse särskilt framhållits, vill handelskammaren föreslå att även reparationsverkstäder angivas såsom bokföringspliktiga. Så framt dessa verkstäder drivas endast i ringa omfattning äro de ju jämlikt § 3 befriade från skyldighet att föra handelsböcker.

Jämväl kommerskollegium har ansett, att reparationsverksamhet bör medföra bokföringsskyldighet.

Såsom av yttrandena framgår, synes det framför allt vara reparationsverk­ städer för automobiler och velocipeder, som ansetts böra inbegripas under bok­ föringsskyldighet. Då emellertid även annan reparationsverksamhet torde kun­ na drivas i den omfattning, att den bör vara bokföringsskyldig, synes i all­ mänhet sådan verksamhet böra medtagas i uppräkningen i denna paragraf. Att sådan verksamhet, driven i ringa omfattning, bör vara fritagen från bokfö­ ringsskyldighet torde vara uppenbart. Den lärer därför böra inbegripas under de i 3 § upptagna undantagsfallen.

Framställning till avsalu eller överföring till avsalu av elektrisk energi sy­ nes jämväl, på sätt kommerskollegium hemställt, böra anses såsom verksamhet, med vilken följer bokföringsskyldighet.

I övrigt har 2 § i sakkunnigförslaget underkastats vissa ändringar av väsent­ ligen redaktionell art. Så har exempelvis med anledning av erinran från kom­ merskollegium i andra punkten direkt utsagts, att i den däri avsedda verksam­ het skola inbegripas jämväl skeppsbyggen och varvsrörelse, vilka rörelsegrenar för övrigt särskilt omnämnas i 2 § i 1855 års förordning. Då enligt gällande gruvlagstiftning med gruvdrift torde förstås verksamhet för utvinnande av sådana mineralier, vilka äro föremål för inmutning, har åt sjätte punkten givits en härmed överensstämmande avfattning. I sjunde nunkten har för beskriv­ ningen av förlagsrörelse synts böra användas en formulering, som ansluter sig till stadgandet i § 1 12 :o tryckfrihetsförordningen. Beträffande nionde punk­ ten har, så vitt angår hotell- och pensionatrörelse, bokföringsskyldigheten an­ setts lämpligen kunna begränsas till sådan rörelse, till vars utövande erfordras tillstånd enligt därom meddelade föreskrifter, för närvarande stadgan den 8 juni 1917. Åt tolvte punkten har givits en formulering, varigenom densamma kommer att avse jämväl yrkesmässig lufttrafik, om vars inordnande under bok- föringsbestämmelserna styrelsen för advokatsamfundet gjort erinran. Beträf­ fande pantlånerörelse, omnämnd i sextonde punkten, må erinras, att 2 § i för­ ordningen den 28 maj 1918 angående idkande av dylik rörelse innehåller be­ stämmelse om bokföringsskyldighet för utövare av sådan verksamhet, vilken bestämmelse tydligen fortfarande skall vara gällande. Dylika specialföreskrif­ ter finnas för övrigt meddelade i vissa andra författningar. Erinran om deras fortfarande giltighet bär gjorts i sista stycket av 8 §.

3 §.

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

Paragrafen motsvarar vissa föreskrifter i 2 § i de sakkunnigas förslag samt stadgande i andra stycket av 2 § i 1855 års förordning. Genom att i en och samma paragraf sammanföras de särskilda bestämmelserna om undantag från bokföringsskyldighet på grund av rörelses ringa omfattning torde vinnas större överskådlighet.

I yttrande över utkastet, däri paragrafen hade väsentligen samma innehåll som i föreliggande förslag, har Sveriges köpmannaförbund anfört:

Under årtionden har av köpmanna- och hantverksorganisationerna m. fl. framhållits nödvändigheten av att alla näringsidkare utan undantag åläggas bokföringsskyldighet samt förete bevis om kunskap i enkelt bokhålleri, innan firmaregistrering beviljas. Sådant bokföringstvång måste ur samhällssynpunkt anses väl motiverat, och för näringsidkarna själva medför en ordnad bokföring så betydande fördelar, att de besvär och kostnader, som därav åsamkas, mer än väl uppvägas härav. Köpmannaförbundet hyser också den bestämda uppfattnin­ gen, att den nuvarande generationen av näringsidkare redan äger tillräcklig skolunderbyggnad för att ha möjlighet att fylla de bokföringskrav, som försla­ get uppställer som ett minimum. Förbundet vill därför förorda, att något un­ dantag från bokföringsskyldigheten för den, som driver handel med varor icke må medgivas.

Visserligen skulle, om förbundet rätt uppfattat förslaget, befrielse från bok­ föringsskyldighet endast medgivas den, som driver handel med varor genom dessas kringförande eller från salustånd. Men även ett sådant undantag är en­ ligt förbundets förmenande högst betänkligt. Handelsrörelse under dessa for­ mer drives nämligen numera flerstädes i rätt betydande omfattning. Utveck­ lingen har under senare år tyvärr gått i den riktningen, att handel genom varors kringförande högst betydligt stegrats. Likaledes drives inom vissa branscher en betydande handel från salustånd. De ovannämnda sakkunniga vitsorda ock dessa förhållanden genom uttalanden å sidorna 16 och 17 i sitt meromnämn- da betänkande. Ett generellt fritagande från bokföringsplikt för dessa företag skulle ju det föreliggande förslå,get icke innebära, på grund av stadgandet att rörelsen tillika skall vara av »ringa omfattning», men i praktiken torde dock all ambulatorisk och saluståndshandel bliva undantagen, enär det väl svårligen kan avgöras, huruvida en sådan rörelse är av ringa omfattning eller icke. En gårdfarihandlare, som driver sin affärsrörelse med tillhjälp av hustru och ett par barn samt dessutom tvenne biträden, torde få anses ha en mycket omfattan­ de rörelse men skulle likväl enligt lagförslagets ordalydelse anses driva sin rörelse i endast ringa omfattning.

Kostnaderna för en enkel bokföring, som fyller måttet för de krav, som en­ ligt lagförslaget stallas å näringsidkarna, äro icke stora. Även den allra obe­ tydligaste gårdfarihandlare eller hantverkare kan utan ekonomisk svårighet förskaffa sig de numera i handel allmänt förekommande billiga kolumnkassa- böckerna, i vilka även den mest oerfarne efter ringa övning kan införa sina dagliga transaktioner och, för undvikande av månatligt införande av de sär­ skilda posterna i huvudboken, överföra summorna av de olika räkningarna sida efter sida, månad efter måna,d, för att vid årets slut ha resultatet av varje konto eller detalj i dagboken färdigt att införas i ställningsboken i och för inkomst­ beräkningen enligt lagförslagets § 14.

Sedan flera år tillbaka förutsättes från statens och kommunernas sida, att alla näringsidkare föra sa detaljerade anteckningar, att de dels kunna på heder

Kungl. May.ts proposition nr 180.

2 1

och samvete ifylla en så specificerad uppgift till sin deklaration, som återfin­ nes å nuvarande bilaga C II, dels för sina arbetare, även om dessa icke äro flera än två, lämna uppgift om dessas verkliga löner. Fullgöres icke sist­ nämnda åliggande, kan näringsidkaren ådömas böter, och lämnas ej förstnämn­ da uppgift, riskerar vederbörande, att hans deklaration ej av taxeringsnämn­ den godtages. Det synes förbundet, som om det föreliggande förslaget, om det upphöjdes till lag, i stället för att förbättra förhållandena skulle åstadkomma försämringar så till vida, att en mängd näringsidkare, vilka själva anse sig kunna enligt § 3 undantagas från bokföringsskyldigheten, därefter skulle un­ dandraga sig all.uppgiftsskyldighet och underlåta att fortsätta med den bok­ föring, som de hittillsvarande förhållandena framtvingat. Bedömandet av en rörelses storlek — huruvida den enligt § 4 bedrivits i ringa omfattning eller icke -—torde i verkligheten tillkomma vederbörande myndighet endast i det fall att näringsidkaren råkar i konkurstillstånd. Varken taxeringsnämnd, allmän åklagare eller annan myndighet synes sedan med någon påföljd kunna ålägga vederbörade bokföringsskyldighet eller avfordra honom räkenskaper.

Med hänsyn till åberopade omständigheter anser förbundet det vara en över- flödig grannlagenhet att göra undantag från bokföringsskyldigheten och får därför ifragasätta, huruvida icke §§ 3 och 4 borde helt utgå ur lagförslaget. Under alla förhallanden anser förbundet, att undantag från bokföringsskyldig­ het enligt § 3 för den handel, som bedrives genom varornas kringförande eller från salustånd, icke bör förefinnas, enär, såsom ovan framhållits, praktiskt ta- get all ambulatorisk handel och försäljning från salustånd skulle bli befriad från bokföringsplikt, och detta ehuru utövarna av dyl. verksamhet ha samma för­ utsättningar att föra räkenskaper som alla andra mindre minuthandlare. Inga verkligt bärande skäl torde kunna anföras, att just dessa slag av handel med varor skola undantagas från en skyldighet, som utan överdrift kan sägas ha utomordentligt stor betydelse ej blott för näringsidkarna själva utan även för stat och kommun.

Sveriges hantverksorganisation har uttalat, att bestämmelser rörande undan­ tag för det fall, att verksamheten bedrives i allenast ’ringa omfattning’, ofta kunde medföra olägenheter, varför det borde åligga var och en, som direkt till allmänheten utförde arbete eller försålde varor, att föra böcker, på det att verksamhetens ekonomi skulle kunna kontrolleras.

Att, på sätt köpmannaförbundet och hantverksorganisationen hemställt, ut­ sträcka bokföringsskyldigheten till alla idkare av handelsnäring torde icke vara möjligt. Ett åläggande i sådan riktning måste framstå såsom obilligt beträffande smärre näringsidkare. Skyldigheten torde böra inskränkas till de fall, då näringen drives på ett mera köpmannamässigt sätt. På sätt styrelsen för. advokatsamfundet i sitt av mig förut återgivna yttrande erinrat, blir en näringsidkare, som är skyldig att föra böcker, att betrakta såsom köpman i lagens mening, och därmed ställas på honom vissa skärpta fordringar, i vilket avseende särskilt ma erinras om köplagens bestämmelser rörande handelsköp. Det synes otvivelaktigt, att genom bokföringsskyldighetens utsträckande till här avsedda mindre näringsidkare på dem skulle komma att ställas anspråk, vilka de icke rimligen kunna antagas vara i stånd att till fullo motsvara. Köpmannaförbundets och hantverksorganisationens mening i denna del har ej heller biträtts av kommerskollegium och de korporationer, som uttalat sig i

Kungl. Maj

ris

proposition nr 189.

frågan. Så anför kommerskollegium, att genom bokföringsskyldighetens ut­ vidgning till att omfatta ett avsevärt antal grupper från bokföringsskyldig­ het för närvarande fritagna näringsidkare dylik skyldighet skulle, om undan­ tag ej medgåves, komma att åvila ett stort antal personer, som bedriva sin verksamhet i så ringa omfattning, att de åligganden, som bokföringslagen skulle medföra för dem, i förening med eventuella påföljder vid bristande bokföring icke kunde anses stå i rimligt förhållande till den nytta, affärslivet skulle hava av att bokföringsskyldigheten omfattade jämväl dessa personer.

Yad därefter angår frågan om undantag från bokföringsskyldighet för idkare av handel i egentlig mening torde i överensstämmelse med vad de sakkunniga föreslagit detta undantag böra avse endast handel, vilken drives, såsom de sakkunniga uttrycka sig, med primitiva medel, nämligen genom kring­ förande av varor eller från salustånd. Dock synes såsom en ytterligare förut­ sättning för frihet från bokföringsskyldighet böra gälla, att rörelsen drives i allenast ringa omfattning. I fråga om den form av handel genom kringföring av varor, vilken utgöres av den yrkesmässiga gårdfarihandeln, hava de sakkun­ niga anfört, att densamma i regel torde bliva bokföringspliktig, då den i fler­ talet fall lärer drivas under sådana former, att den ej faller under begreppet handel i ringa omfattning. Detta gäller även enligt departementsförslaget, även om däri (4 §) begreppet 'ringa omfattning’ bestämts något annorlunda än enligt de sakkunnigas förslag. I övrigt lärer handel genom kringföring av va­ ror endast i obetydlig utsträckning vara tillåten enligt näringsfrihetsförordnin- gen. I betraktande kommer väsentligen endast den i § 11 stycket 3 av nämnda förordning omförmälda kringföring till salu av livsförnödenheter, jordbruks- och ladugårdsprodukter samt alster av inhemsk husslöjd. Denna kringföring får enligt näringsfrihetsförordningen ske utan anmälan. Om sådan handel bleve ovillkorligt bokföringsskyldig, skulle skyldighet att anmäla densam­ ma till handelsregistret inträda, då till handelsregistret skall anmälas handel, med vars idkande följer skyldighet att föra handelsböcker. Men att sålunda göra handel av den art, att för densammas drivande ej ens fordras anmälan enligt näringsfrihetsförordningen, ovillkorligt bokföringsskyldig, synes icke vara lämpligt. Väl kan anmärkas, att ej heller enligt förslaget det är uteslutet, att en rörelse av nämnd art kan bliva anmälningspliktig till handelsregistret, nämligen i den händelse att nyssnämnda bestämmelse i nä­ ringsfrihetsförordningen omfattar även sådan rörelse, som idkas i större om­ fattning. Oegentligheten skulle dock väsentligen skärpas, därest handel av ifrågavarande slag skulle medföra ovillkorlig bokföringsplikt. I vad mån be­ stämmelserna om handel genom kringföring av varor äro i behov av revision, är en fråga som ligger utom området för nu ifrågavarande lagstiftning.

Vad därefter angår handel från salustånd må anmärkas att, såsom de sak­ kunniga erinrat, med salustånd icke avses sådana lokala anordningar för han­ del, som förekomma i saluhallar. Även s. k. kiosker lära få anses såsom så stabila försäljningsanordningar, att de ej falla under begreppet salustånd. De föreslagna undantagen från bokföringsskyldighet i fråga om handel lära

därför ej hava sådan räckvidd, att de kunna vara ägnade att ingiva betänk­ lighet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

23

4 §.

Denna paragraf motsvaras i sakkunnigförslaget av 2 § 2 mom. samt före­ skrifter i 2, 3, 4, 5 och 6 punkterna av samma paragrafs 1 mom. Sistnämnda föreskrifter äro tydligen avsedda att beträffande vissa näringsgrenar utgöra kompletterande stadganden till de allmänna bestämmelserna i 2 § 2 mom., varigenom innebörden av begreppet ringa omfattning angives. I 1855 års för­ ordning förekommer ett dylikt stadgande i 2 § andra stycket. I departements- förslaget hava samtliga föreskrifter i detta avseende sammanförts i 4 §.

Enligt de sakkunnigas förslag förutsättes för att rörelsen skall anses driven i ringa omfattning, att ett fåtal personer sysselsattes i densamma, att rörelsen drives med ringa, till huvudsaklig del eget kapital samt att avkomsten av rörelsen icke avsevärt överstiger vad enligt förhållandena, i orten kan anses såsom nödtorftig bärgning. I det lagutkast, som senast varit föremål för remiss, hade icke upptagits den sist omförmälda förutsättningen för att rö­ relse skall anses driven i ringa omfattning. Mot en dylik bestämmelse synes nämligen kunna anmärkas, att den prövning, som skulle ligga till grund för tillämpningen, måste bliva förenad med gan ska betydande praktiska svårig­ heter. Stadgandet skulle jämväl kunna leda till den oegentlighet, att bokfö­ ringsskyldigheten bleve beroende av den skötsamhet och duglighet, som veder­ börande näringsidkare kunde ådagalägga i utövningen av sin rörelse; en dylik bestämmelse kunde därför komma att direkt gynna en vårdslös eller mindre solid affärsverksamhet. Även med avseende å antalet i rörelsen sysselsatta personer hade i utkastet vidtagits ändring, i det att härutinnan föreslogs, att rörelse skulle anses driven i ringa omfattning, därest i densamma ej sysselsat­ tes flera än två arbetare förutom näringsidkaren själv, hans maka och hemma­ varande barn.

I de över utkastet avgivna yttrandena hava framställts vissa ändringsför­ slag.

Sålunda har Smålands och Blekinge handelskammare hemställt, att lämp­ lig statsmyndighet måtte erhålla befogenhet att, efter anmälan av t. ex. skatte­ myndighet, avgöra, huruvida en företagare enligt lag är bokföringsskyldig. Handelskammaren anför vidare:

Beträffande spörsmålet, vilka företagare böra vara bokföringsskyldiga, så framträder vid studium av §§ 2—4 den omständigheten, att förslaget i denna del i viss mån kan sägas hava byggt på 1916 års utkast, men att genom utby­ tandet av 2 § 2 mom. i 1916 års utkast mot §§ 3 och 4 i lagförslaget vidtagits högst väsentliga förändringar i fråga om de undantag från § 2 i lagförslaget, som må anses lämpliga. De anmärkningar, som handelskammaren i detta hän­ seende har att göra, ansluta sig till andra punkten av § 3 ävensom till § 4. Frå­ gan rör i första hand definitionen av uttrycket: en affärsrörelse ’i ringa omfatt­ ning’. Handelskammaren har härvid icke något att erinra emot bestämmelsen i § 3 punkten 1 därom, att verksamhet för tillverkning och bearbetning av va-

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

ror, vare sig sådant sker på beställning eller icke, inklusive skeppsbyggen och

varvsrörelse, byggnadsverksamhet, självständigt skogsbruk, gruvdrift, torv-,

stenkol-, kalk-, sten- samt mineralbearbetning, tryckerirörelse och därmed jäm­

förlig verksamhet, hotell- och pensionatsrörelse, värdshusrörelse, verksamhet för

person- och godsbefordran samt badhusrörelse undantagas, därest verksamheten

drives allenast i ringa omfattning. Frågan gäller härvid vad som skall avses

med uttrycket 'ringa omfattning’. I sina förut avgivna yttranden i fråga om

1916 års utkast har handelskammaren anslutit sig till den generella definition,

som upptages i 2 § 2 mom. i utkastet. Om den prövningsrätt av myndighet,

som handelskammaren här ovan ansett oundgängligen behövlig, införes, så är

det otvivelaktigt praktiskt att icke i § 4 stadga en så pass bestämd begränsning

som skett, utan att nöja sig med en mera vag definition, ty en skarp gräns,

varom icke kan tvistas, kan icke oberoende av omsättning och vinst å respektive

affär där fastslås. Utkastet har vid vissa grupper av företagare till exempel

i punkterna, 2-—6 från bokföringsskyldighet undantagit näringsverksamhet, 'då

den drives i ringa omfattning eller med biträde av högst två arbetare’. I vissa

fall upptagas följande undantag: Om verksamheten drives i ringa omfattning

eller med biträde allenast av hustru och hemmavarande barn eller med biträde

av högst två,arbetare.’ § 4 i förslaget betecknar däremot såsom rörelse i ringa

omfattning, ’då i densamma sysselsättas i regel icke flera än två arbetare för­

utom näringsidkaren själv, dennes maka och hemmavarande barn’. Skillnaden

är uppenbar. Fn företagare, som vid sin näringsverksamhet inom ovan uppräk­

nade grupper använder två arbetare jämte hustru och hemmavarande barn, kan

hava en högst omfattande affär, och att beteckna en sådan verksamhet såsom

av ringa omfattning synes icke vara riktigt. Om en företagare har flera sö­

ner, vilka användas i verksamheten och därtill två arbetare, kan ju arbetar­

stammen uppgå till 5, 6 personer utom företagaren själv. Fn sådan verksam­

hets omsättning och avkastning måste i regel vara sådan att bokföringsskyldig­

het bör åligga företagaren.

. Jämför man för övrigt lagförslaget med undantagen i 1855 års bokföringslag,

vilken tillkom under en tid, då förhållandena på näringslivets område icke vore

så komplicerade som nu, så finner man att undantagna äro: 'de, som utan biträ­

de av annan än hustru och barn idka månglerirörelse eller annan sådan mindre

rörelse'. Handelskammaren har härmed velat fästa uppmärksamheten på den be­

tydande skillnaden emellan förslaget, å ena sidan, samt 1855 års bokföringslag

och 1916 års utkast, å den andra. Tendensen i nuvarande tid bör vara den, att

— med användande av den högst förbättrade kunskapen i räkning och ekonomi­

ska ting, som en dyrbar folkskolebildning måste göra möjlig — man tillser, att

såsom regel uppställes att envar, som driver ekonomisk verksamhet, skall i han-

delsbok redogöra för densamma. Undantagen böra därför bestämmas med stör­

sta försiktighet. En rörelse, som drives utan annat biträde än hustru och egna

barn eller med högst två biträden eller arbetare, kan i regel betecknas såsom

ringa, men användandet av hustru, barn och två biträden eller arbetare konsti­

tuerar i de flesta fall en rörelse av större omfattning. Dock beror saken ytterst

på vad för slags rörelse det är. Svårigheten kan icke övervinnas, om icke en

myndighet får prövningsrätt. Handelskammaren vill därför föreslå en omar­

betning av § 4 i ovan antydd riktning.

Särskild uppmärksamhet bör härefter ägnas åt bestämmelsen i 3 § 2 punkten

i fråga om handel med varor. Förslaget synes hava gjort skillnad emellan han­

del under varors kringförande eller från salustånd, å ena sidan, samt all annan

handel, a den andra. Den sistnämnda kategorien skulle alltid vara bokförings-

skyldig, den förra endast om den bedrives i icke ringa omfattning. En person,

som idkar handel i en bod således från fast upplagsställe, men som har mycket

Kungl. Maj:ta proposition nr 180.

25

ringa omsättning och ringa vinst samt icke anlitar kredit, skulle alltid vara bokföringsskyldig. En person däremot, som till exempel med gårdfarihandels- brev på fickan per automobil reser länet ikring och försäljer en massa industri­ varor, eller en person, som med biträde av sina barn och två andra biträden eller arbetare likaledes färdas per bil och, såsom sker runt om de större städerna, säljer livsförnödenheter och därvid kommer upp till en betydande omsättning och anlitar i stor utsträckning kredit, eller en försäljare, som med biträde av hustru, barn och två arbetare idkar avsevärd handel dock icke från fast upp- lagsställe, men från salustånd på samma plats under längre tid, han skulle icke vara bokföringsskyldig, ty han har icke överskridit den i § 4 bestämda gränsen för uttrycket ringa omfattning. Detta vore nästan upprörande och exemplet visar dels behovet av en myndighet, som i det särskilda fallet bestämmer, och

dels att definitionen i § 4 å ’ringa omfattning’ icke duger, utan skulle föra till de största inkonsekvenser.

Inom handelskammaren hava därför röster höjts för införande av bokförings­ skyldighet för all handel, och törhända vore detta den enda utvägen, om där­ jämte en viss lokal myndighet lämnades befogenhet att meddela dispens. Det­ samma kunde i så fall sägas om företagare inom alla yrken. En dylik mening har dock icke fått majoritet inom handelskammaren. Emellertid kan det icke förnekas, att kringförandet av allehanda varor vad landsbygden angår företer en oerhörd stegring under de senaste fem åren. Automobiltrafiken har omlagt handeln likasom så mycket annat. I annan form än på grund av för viss person beviljad gårdfarihandelsrättighet (undantagandes s. k. realisation) må icke enligt gällande lag industrivaror, som icke äro tillverkade av säljaren, kring­ föras av annan än honom själv eller hans ombud. Däremot må ju livsförnöden­ heter och lantmannaprodukter samt husslöjdsvaror fritt kringföras. I båda fallen användas numera vanligen automobil som fortskaffningsmedel; omsätt­ ningen blir stor, men kontrollen därå är omöjlig, om icke bokföringsskyldighet ålägges. Vid sådant förhållande kan icke uttrycket ringa omfattning göras så vidsträckt som i § 4 föreslagits, ty detta skulle förvirra läget. Handelskam­ maren föreslår alltså även med hänsyn till handeln med varor en omarbetning av § 4.

Östergötlands och Södermanlands handelskammare har anmärkt, att den vaga formuleringen av 4 § syntes göra frågan om bokföringsskyldigheten för åtskilliga kategorier idkare av handelsnäring stridig, varjämte den möjlighe­ ten icke syntes utesluten, att handelsnäring, bedriven i rätt avsevärd omfatt­ ning, undandroges bokföringsskyldighet.

Handelskammaren i Karlstad har ansett, att maximiantalet arbetare för bok- föringsfri rörelse bör sättas till man, hustru och två medhjälpare, dock att nå­ gon jämkning borde ifrågakomma beträffande hantverk men ej beträffande handel. Handelskammaren har jämväl funnit det ej böra inverka på bokfö- ringsplikten, huru penningar anskaffas för rörelsen.

Handelskammaren i Gävle har ansett, att till paragrafen hör göras tillägg av det innehåll, att rörelsen icke skall anses driven i ringa omfattning, när, utom näringsidkaren själv, fyra personer äro sysselsatta i densamma.

Svenska revisorsamfundet har anfört: Då ordnad bokföring, även då det gäller en mindre verksamhet, får anses vara av stort intresse både för näringsidkaren själv och för hans borgenärer, samt den enkla bokföring, som i lagen förutsättes, utan större svårighet torde kunna läras och ombestyras av en var, som äger övriga personliga förutsättnin-

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

gar för att självständigt idka handelsnäring, lär befrielse från skyldighet att

föra handelsböcker böra medgivas endast för verksamhet, som bedrives i syn­

nerligen ringa omfattning. En verksamhet, som sysselsätter ägaren, dennes

make, två eller flera vuxna barn och två andra arbetare, lär icke vara av så

ringa omfattning, att den bör vara befriad från bokföringsskyldighet. Med

hänsyn till verksamhetens omfattning och dess betydelse för borgenärerna torde

det vara oväsentligt, huruvida näringsidkarens medhjälpare äro hans familje­

medlemmar eller icke. Befrielse från skyldighet att föra handelsböcker enligt

§ 4 bör därför anknytas till antalet medhjälpare, oavsett dessas eventuella släkt­

skap till näringsidkaren, och bör befrielse icke äga rum, om antalet medhjälpare,

näringsidkarens make oberäknad, överstiger två.

Kommerskollegium har anfört:

De i denna § meddelade stadgandena om vad som i lagen skulle anses ut­

göra rörelse, bedriven i ringa omfattning, äro delvis vidare än de, som förefin­

nas i sakkunnigeförslaget av år 1916. Aven om det kan synas möjligt att här­

igenom i åtskilliga fall näringsidkare, vilka lämpligen bort vara bokförings-

skyldiga, bliva befriade från dylik skyldighet, så torde dock anmärkningarna

mot §:en, med hänsyn till svårigheten att finna en lämpligare begränsning, få

inskränka sig till dels att åtminstone sådant tillägg göres till §:en, att i regel,

förutom näringsidkaren själv, allenast dennes make och hemmahörande barn

eller två arbetare må, i stället för såsom enligt förslaget dennes make och hem­

mahörande barn samt två arbetare, sysselsättas i rörelse enligt 2 § 1 punkten,

för att denna rörelse skall kunna anses driven i ringa omfattning och alltså

under vissa förhållanden enligt 3 § ej medföra bokföringsskyldighet, dels ock

— då 4 § :ens formulering ej utesluter att även annan rörelse än den i 4 § angivna

kan komma att anses bedriven i ringa omfattning, vilket, om så är avsett, knap­

past synes lämpligt — att framför ordet 'därest’ inskjutes ordet 'allenast’.

Vad först angår Smålands och Blekinge handelskammares förslag att till

särskild myndighet skulle överlämnas att pröva, huruvida en rörelse drives i

ringa omfattning, synes en sådan utväg icke lämplig, då i lagen torde böra med­

delas bestämmelser i detta avseende. I övrigt hava anmärkningarna huvud­

sakligen riktat sig mot bestämmelsen, att rörelsen får anses såsom driven i

ringa omfattning, därest i densamma ej sysselsättas flera än två ar­

betare förutom näringsidkaren själv, dennes make och hemmavarande

barn. Framför allt har bestämmelsen ansetts för vid så vitt angår handel.

Med hänsyn till den ringa omfattning, i vilken handel över huvud kan komma

att hänföras under undantagsstadgandet i 3 §, torde det dock knappast vara

lämpligt att, såsom kommerskollegium föreslår, upptaga en särskild bestäm­

melse i detta avseende angående handeln. Ej heller i övrigt har jag funnit

de erinringar, som i denna del framställts mot utkastet, innefatta övertygande

skäl att frångå den föreslagna bestämmelsen. För många personer, vilka utöva

näring i mindre skala och under jämförelsevis enkla förhållanden, torde en bok­

föringsskyldighet i enlighet med vad nu föreslås kunna bliva ganska betungan­

de, och en viss varsamhet synes mig därför böra iakttagas vid införande av vid­

sträcktare förpliktelser i detta avseende.

Handelskammaren i Karlstad har, såsom redan anmärkts, uttalat den upp­

fattning, att på bokföringsplikten ej bör inverka, huru penningar anskaffas

för rörelsen. Även mig har en dylik föreskrift synts mindre lämplig. Vid den

Kungl. Mai:ts proposition nr 189.

27

utvidgning- av bokföringsskyldigheten, som förslaget innebär, torde det få an­ ses önskligt, att fasta regler komma att ligga till grund för avgörandet. Till följd av den obestämdhet, som måste komma att vidlåda ett dylikt stadgande, skulle tillämpningen, vilken bleve i alltför hög grad beroende av den enskildes omdöme, lätt bliva ojämn och godtycklig. Särskilt synes osäkerhet kunna upp­ komma i sådana fall, då näringsidkaren mera tillfälligt upptager lån. I de- partementsförslaget har därför icke upptagits någon bestämmelse av denna innebörd.

5 §.

Denna paragraf motsvarar 2 § 3 mom. i de sakkunnigas förslag samt före­ skrift i andra stycket av 2 § i 1855 års förordning. För bestämmande av be­ greppet binäring till jordbruk har med någon jämkning använts den definition härå, som lämnats av 1921 års kommunalskattekommitté i dess betänkande. Sakligt sett torde här icke ligga någon ändring i förhållande till de sak­ kunnigas förslag. Ej heller med hänsyn till gällande rätt lärer föreligga nå­ gon mera betydande skiljaktighet; dock torde genom den närmare bestämning, begreppet binäring till jordbruk erhållit, en viss utsträckning av bokförings­ skyldigheten på detta område av näringslivet komma att följa, därest försla­ get varder upphöjt till lag.

Från åtskilliga håll, exempelvis ett flertal handelskammare, har anmärk­ ning framställts däremot att enligt förslaget jordbruksnäringen i sin helhet, således även det större, affärsmässigt bedrivna jordbruket, fortfarande fritages från bokföringsskyldighet. På sätt de sakkunniga erinrat, torde emellertid de synpunkter, vilka ligga till grund för stadgandena om den allmänna handelsbok- föringen, icke utan vidare äga tillämpning för idkare av denna näring. Jag har därför ansett den nu gällande lagstiftningens ståndpunkt i detta avseende böra bibehållas.

6

§.

Paragrafen överensstämmer i sak med 3 § i de sakkunnigas förslag. I yttrande över utkastet (7 §) har revisorsamfundet vid denna paragraf anfört:

Då ett företags ännu icke avvecklade leveransavtal, särskilt de, som äro avslutade på längre sikt och under tider med starkare konjunkturväxlingar, på grund av inträdande prisändringar kunna utöva en ruinerande inverkan på företaget, är det givetvis av vikt, att, såsom gällande lag stadgar, i dagbok föres tillfyllestgörande anteckning om varje sådant avtal, som medför ansvars­ förbindelse för den bokföringsskyldige. Eljest kan man icke ur bokföringen noggrant avläsa rörelsens gång och affärsställningen. Revisorsamfundet, som kan konstatera, att i praktiken ofta brytes mot denna princip, förmenar alltså, att bland de i § 7 givna riktlinjer för bokföring bör oavsett stadgandet i § 9 [8 § i departementsforslaget] inflyta bestämmelse därom.

Även handelskammaren för Örebro och Västmanlands län har ansett före­ skrift vara erforderlig om att en fullständig redogörelse skall lämnas i bok­ föringen för ingångna köp och försäljningsavtal.

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

Såsom de sakkunniga i sitt betänkande anfört, måste i skyldigheten att läm­ na redovisning för rörelsens gång även inläggas plikten att i behörigen in­ rättade handelsböcker införa eller på annat sätt bevara de minnesanteckningar av olika slag, som äro nödvändiga för rörelsens ordentliga drift. Hit böra, en­ ligt vad de sakkunniga framhållit, anteckningar om affärsavtal, i den mån av­ talen ej antecknas i den egentliga bokföringen. De sakkunniga anföra vidare, att det i den föreslagna lagtexten använda uttrycket, att genom bokföringen skall lämnas en noggrann redogörelse för rörelsens gång, ej behöver tolkas så inskränkt, att hela redovisningen måste ske genom anteckningar i behörigen inrättade handelsböcker. Ordet bokföring finge antagas omfatta hela redo- visningsmaterialet, även om detsamma bestode av annat än bundna böc­ ker. Det kunde sålunda ingalunda anses otillåtligt att fullgöra redovisnings­ skyldigheten genom att framlägga kontrakt, förvarade i en portfölj, slut­ notor, inhäftade i en samlingspärm etc.

Av vad de sakkunniga anfört framgår, att enligt förslaget skyldighet före­ ligger att redovisa ingångna avtal. Skulle i förevarande paragraf, på sätt revisorsamfundet yrkat, införas särskild bestämmelse om leveransavtal, skul­ le detta innebära, att den bokföringsskyldige bleve nödsakad att föra sär­ skild bok eller förteckning över leveransavtal. Detta lärer emellertid för när­ varande i allmänhet icke förekomma. Icke heller torde lämpligen kunna före­ skrivas sådan bokföring beträffande samtliga leveransavtal. Det skulle väl endast kunna ifrågakomma att sålunda förteckna viktigare avtal. Men att här uppdraga en gräns mellan viktiga och mindre viktiga avtal lärer vara svårt. Under sådana förhållanden har jag icke ansett någon ändring i förslaget på denna punkt böra vidtagas. Frågan huruvida leveransavtal böra antecknas i dagboken skall jag närmare beröra vid 8 §. Av vad nu anförts och av jäm­ förelse med 15 § torde tydligt framgå, att exempelvis ett kontrakt rörande leve­ ransavtal tillhör de handlingar, vilka enligt 15 § skola för framtiden förvaras.

7 §•

Paragrafen motsvarar 4 § och sista punkten av 6 § i de sakkunnigas förslag samt 3 § i 1855 års förordning. I paragrafen hava emellertid vissa ändringar vidtagits i förhållande till de sakkunnigas förslag.

I förevarande fråga hava de sakkunniga i sitt betänkande anfört: De av kommitterade föreslagna nya lagbestämmelserna upptaga varken be­ greppen dagbok eller begreppet memorial. Därav får dock ingalunda dragas den slutsatsen, att det vore kommitterades avsikt att vilja avskaffa memorialen. Så är icke fallet. Denna bok måste alltjämt finnas i de flesta bokföringar såsom jämte kassaboken en mycket viktig bok för primäranteckningar. Anled­ ningen, varför denna bok ej medtagits såsom obligatorisk är den, att allmän­ giltiga regler för bokens förande icke kunna meddelas utan att på olämpligt sätt kringskära friheten, samt att boken i många fall icke är behövlig. Det torde vara svårt att generellt föreskriva vad i en dylik bok bör införas även­ som att meddela allmängiltiga föreskrifter om tidpunkten för införandet av de

Kungl. Maj:ts proposition nr ISO.

2

!)

särskilda affärshändelserna. I övrigt hänvisas till den kritik, som lämnats av 4 § i 1855 års förordning.

Det har ifragasatts, att i lagen införa bestämmelse om obligatorisk dagbok för alla, som giva eller taga kredit. En dylik bestämmelse anse kommitterade dels överflödig, dels olämplig. Den är överflödig av det skäl, att lagförslaget i § 4 stadgar skyldighet för envar bokföringsskyldig att i mån av rörelsens omfattning och beskaffenhet föra de övriga böcker, som krävas för fullgörande av redovisningsskyldigheten. Om man nu utgår ifrån, att den tyska lagstift­ ningen med sin generella föreskrift, att varje köpman är pliktig att föra böc­ ker och i dessa redogöra för sin affär och för sin affärsställning enligt reglerna för ordentlig bokföring’, fyller sitt ändamål och visat sig innehålla tillräcklig ledning för lagskipningen på detta rättsområde, så torde föreliggande lagför­ slag, som jämte generella föreskrifter även upptager en del detaljerade bestäm­ melser och anvisningar, ej vara mindre ägnat att reglera detta rättsområde. Att i lagen föreskriva skyldighet att föra 'dagbok’ utan att tillika angiva ^ad som skall där antecknas, och när antecknandet skall ske, lärer väl ej kunna ifrågasättas. Kommitterade anse, att man med fullt förtroende bör kunna åt domstolarna överlämna att med stöd av föreslagna lagbestämmelserna bedöma, huru redovisning genom bokföring i allmänhet bör ske, och i vilken grad dylik redovisningsskyldighet i det individuella fallet eventuellt blivit eftersatt. En föreskrift, att förandet av viss bok göres beroende av, huruvida kredit lämnas eller tages, är olämplig ur den synpunkten, att själva villkoret ■— om kredit gives eller tages — icke låter schematiskt bestämma sig. Om en fader lämnat sin son ett lån för att börja en affär, så är det otvivelaktigt ett fall, då kredit tages, men sådan kredit, som skulle grundlägga skyldighet att föra dagbok, torde det ej vara. Bokföringen av dylikt stående lån, som t. o. m. kan taga karaktären av förskott på arv, är skäligen likgiltig i annat avseende än att la„net, upptages i ställningen. En mängd andra gränsfall kunna tänkas, såsom; da nagon tillfälligt lanar ut penningar eller tillfälligt köper varor på kredit. Då kan fråga uppkomma, om skyldighet att föra dagbok skall inträda. För domstolarna vore det en ytterst vansklig uppgift att med stöd av en dylik bestämmelse bedöma, huruvida skyldighet att föra dagbok över kreditaffärer förelegat, ej minst emedan beviset om skyldigheten ävensom om tidpunkten för dess inträdande skulle lämnas just av den bok, som kanske fattas. Den ifråga­ satta bestämmelsen skulle inbjuda till en formalistisk lagtillämpning.

I de sakkunnigas förslag hava såsom obligatoriska handelsböcker upptagits kassabok och ställningsbok. Emellertid framställdes i vissa av de över för­ slaget angivna yttrandena anmärkning mot att icke förandet av fullständig dagbok d. v. s. såväl kassabok som s. k. memorial gjorts obligatoriskt. Sålunda föreslog kommerskollegium i anledning av hemställan från Stockholms handels­ kammare, att kreditaffärer skulle bokföras dagligen post för post i den ord­ ning de inginges. I anledning härav gjordes i utkastet förandet av dagbok obligatoriskt.

I yttrande över utkastet anför nu kommerskollegium, att det kan ifrågasättas, om utkastet beträffande sättet för bokföringens fullgörande i erforderlig mån beaktat, att ej den stora skara av mindre yrkesutövare onödigt betungades, vilken trots de blivande undantagen från bokföringsskyldighet enligt lag­ förslagets 8 och 4 §§, vilka undantag ju endast oväsentligt berörde den vikti­ gaste handelsnäringen d. v. s. den egentliga handeln — enligt förslaget skulle

inrangeras bland de bokföringspliktiga. Kommerskollegium yttrar härom vi­

dare:

Det av sakkunniga år 1916 avlämnade lagförslaget föreskrev förande av kas­

sabok (i stället för dagbok i sin helhet) och ställningsbok ävensom de övriga

handelsböcker, vilka med hänsyn till rörelsens omfattning och beskaffenhet må

erfordras. Det förefaller som om det vore lämpligare att på detta sätt allenast

särskilt angiva kassabok och ställningsbok såsom obligatoriska, vilka torde vara

de böcker, som äro oundgängliga även i den minsta och enklaste bokförings-

skyldiga rörelse. Visserligen kan det invändas att i mindre butiker m. m. där

allenast kontantaffärer förekomma, är skyldigheten att föra dagbok fullgjord

i och med att kassabok föres. Men ej sällan förekommer i de mindre butikerna

även kreditförsäljning. Att ålägga dessa att på grund härav föra även annan

dagbok än kassaboken torde emellertid vara ganska onödigt tvång. I stället

för att i en sådan annan dagbok ’dag för dag i den ordning de (affärshän­

delserna) inträffat’ behöva anteckna kreditförsäljningarna torde det säkerli­

gen ofta i en dylik mindre butik vara betydligt mera praktiskt att i stället al­

lenast lägga upp ett särskilt konto för varje person, till vilken leveranser på

kredit sålunda äga rum. Kravet å bokföring torde i detta hänseende kunna

tillräckligt tillgodoses genom föreskriften att vederbörande skola föra de öv­

riga handelsböcker, vilka med hänsyn till rörelsens omfattning och beskaffen­

het må erfordras.

Handelskammaren i Karlstad har uttalat, att enligt dess mening kassabok

borde angivas såsom obligatorisk, och har gjort gällande, att om kassaposter

skulle ingå i dagboken, det kunde uppstå en sammanblandning mellan dessa

och memorialposterna.

I övrigt har ifrågavarande bestämmelse ej givit anledning till anmärkning.

Smålands och Blekinge handelskammare uttalar uttryckligen sin anslutning

till förslaget i denna del. Handelskammaren anför sålunda:

Vad först angår frågan om sättet för bokföringsskyldighetens fullgörande,

har handelskammaren funnit, att detta uttryckts i §§ 7 och 8 [7 § i departe-

mentsförslaget] av förslaget ungefär på samma sätt som i 1916 års utkast,

och detta synes vara fullt riktigt. Den redovisningsskyldighet, som företa­

gare måste fullgöra, uttryckas i § 8 sålunda, att han är skyldig att föra »dag­

bok (enligt 1916 års utkast = kassabok) samt ställningsbok ävensom de övriga

handelsböcker, vilka med hänsyn till rörelsens omfattning och beskaffenhet

erfordras». De i regel obligatoriska handelsböckerna äro således dagbok och

ställningsbok. Nämnda uttryck är väl funnet, ty bokföringsskyldighet kan

i fråga om mindre affärer med användande av dessa böcker fullgöras enkelt

och praktiskt. En företagare, som driver ekonomisk verksamhet i ringa om­

fattning, behöver icke göra stora anordningar för att fylla lagförslagets krav

i denna del. Han kan förskaffa sig, utan avsevärd kostnad, de numera i han­

deln allmänt förekommande billiga kolumnkassaböckerna, i vilka även den

mest oerfarne kan införa sina dagliga transaktioner, för att vid årets slut

hava resultatet i varje detalj i dagboken färdigt att införas i ställningsboken.

Härigenom kan han ock uppgöra det vinst- och förlustkonto, som enligt § 14

i förslaget [utan motsvarighet i departementsförslaget] avses.

Vad de sakkunniga anfört emot bestämmelse om obligatorisk dagbok

synes knappast övertygande. Därest i en rörelse icke göras kreditaffärer, kom­

mer tydligen dagboken faktiskt att sammanfalla med kassabok. Att göra fö-

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

Kungl. Maj:ta proposition nr JS9.

31

randet av dagbok obligatoriskt allenast för dem, som giva eller taga kredit, skulle därför icke vara av nagon betydelse. Att bok skall föras även över kre­ ditaffärer framgår av G §, och frågan blir då, huruvida även angående dessa alfåier anteckning skall göras i tidsföljd eller om en systematisk bokföring i denna del är tillräcklig. Härvid synes det ur kontrollsynpunkt vara nödvän­ digt att fordra bokföring i tidsföljd även av kreditaffärer. Kommerskollegium har emellertid i sitt senast avgivna utlåtande funnit, att skyldigheten att föra annan dagbok än kassabok skulle alltför mycket betunga innehavarna av mindre butiker och att i sadana affärer det ofta vore mera praktiskt att beträf­ fande kreditförsäljningar allenast upplägga särskilt konto för varje person, till vilken leveranser på kredit ägt rum. Mot vad kommerskollegium anfört torde böra framhallas, att skyldigheten att föra dagbok över kreditaffärer kan i omförmälta butiker fullgöras genom förande av s. k. kladdbok. I denna uppskrives vad som lämnats på kredit och göres, då betalning sker, anteckning härom vid vederbörande post. Sådan bokföring av kreditaffärer lärer redan nu vara ganska vanlig i de butiker, varom här är fråga. Vidare må framhållas, att för närvarande vid all undervisning i bokföring torde inskärpas nödvändig­ heten av att föra dagbok över såväl kontant- som kreditaffärer. Lagförslaget lärer salunda i denna del ansluta sig till ett krav, som i merkantila kretsar ställes å bokföring.

I anledning av vad handelskammaren i Karlstad anfört vill jag anmärka, att enligt lagförslaget (8 §) dagboken kan föras i en eller flera delar och att så­ lunda intet hinder föreligger att i de fall, då så finnes lämpligt, föra kassabok och memorial såsom skilda böcker.

De sakkunniga hade vidare i 6 § upptagit en bestämmelse av innehåll, att handelsbok, med undantag för kassabok och ställningsbok, kan ersättas genom anteckningar å lösa blad eller kort i enlighet med antaget system, dock att grundanteckningarna alltid skola göras i behörigen inrättade handelsböcker.

Angående detta stadgande anförde de sakkunniga i motiven: Från affärslivets målsmän har som ett viktigt önskemål framhållits, att en ny lagstiftning angående handelsbokföring bör taga särskild hänsyn till den utveckling, som moderna bokföringsmetoder med bruk av lösblads- och kort­ system vunnit Föreliggande förslag tillmötesgår dessa önskemål så långt som med kravet på bokföringens kontroll- och redovisningsförmåga är förenligt. Huvudregeln är, att alla böcker med undantag av böcker för grundantecknin­ gar samt ställningsboken kunna ersättas av anteckningar å lösa blad eller å kort. Förslaget kräver således, att kassabok och memorial, där sådana för rörelsen erfordras, maste föras. Även om erfarenheten visat, att i ett och annat större företag kassaanteckningarna kunna utan våda föras på lösa blad, som efteråt inbindas, så är därmed ingalunda ådaglagt, att lagstiftningen utan synnerlig vada kan generellt tillåta dylik bokföring. Den fortlöpande redo­ visning,_ som en bok lämnar, kan icke med samma säkerhet erhållas genom anteckningar a lösa blad, da blad kunna komma bort, vare sig avsiktligt eller genom slarv, ävensom utbytas. Väl hava åtskilliga »kontrollanordningar» föreslagits sasom lämpliga och ändamålsenliga, men dessa kontrollmedel avse samtliga den inre kontrollen, d. v. s. af färsledningens kontroll på de under­ ordnade, en synpunkt, som visserligen är av betydelse, men ingalunda sam-

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

manfaller med den kontroll, som den allmänna handelsbokslagstiftningen åsyf­

tar. Lagstiftningens huvudsyfte är att fastställa sådana minimifordringar på

handelsbokföringen, att därigenom kontroll kan från tredje mans sida utövas

på af färsinnehavaren själv. Så länge denne fullgör sina förpliktelser mot

sina borgenärer, utövas icke denna kontroll enligt i vårt land antagna rätts­

grundsatser, men om den bokföringsskyldige råkar i konkurs, blir kontrollen

aktuell och utövas genom borgenärerna och deras förtroendemän.

Den, som för försäljningsbok på lösa blad enligt 'billingsystemet’ och så­

lunda samtidigt utskriver räkning och anteckning å lösbladet, nödgas även i

bok anteckna åtminstone räkningens slutsumma, om han vill följa den grund­

sats, som i lagförslaget vunnit uttryck.

Efter det de sakkunnigas betänkande avgavs har utvecklingen gått i den

riktningen, att kort- och lösbladssystem kommit till användning i allt större ut­

sträckning, och i många affärer, framför allt större sådana, lärer det numera

vara vanligt, att även grundanteckningarna, d. v. s. kassabok eller memorial,

föras å lösa blad eller kort. I anledning härav hade i det inom departementet

utarbetade utkastet upptagits den bestämmelse, att bokföringsskyldig, vars rä­

kenskaper befunnes underkastade betryggande kontroll, finge efter medgivande

av kommerskollegium föra jämväl dagbok å lösa blad eller kort.

Angående denna bestämmelse har Östergötlands och Södermanlands han­

delskammare anfört:

Handelskammaren anförde i sitt utlåtande den 8 oktober 1915 följande:

Enligt § 6 skulle kort- och lösbladssystemen bliva lagligen tillåtna, förut­

satt att anteckningarna å bladen återfinnas i behörigen inrättade handelsböc-

ker. Redan nu förekomma å större kontor bokföringssystem, som icke blott

strida mot de nuvarande lagbestämmelserna utan även skulle överskrida grän­

sen för den nu föreslagna lagen. Fruktan för oegentligheter och felaktigheter

på grund av förkomna kort eller blad vid användning av kort- eller lösblads­

systemen synes ofta vara överdriven. De moderna bokföringsmetoderna i för­

ening med maskinella anordningar för tidsbesparing, kontroll och överskådlig­

het utvecklas hastigt, och det skulle därför enligt Handelskammarens mening

bliva ett hinder för bokföringsteknikens utveckling, om den nya lagen droge

allt för snäva gränser för användning av nya och tidsbesparande metoder.

Förhållandet bleve måhända detsamma som för närvarande, nämligen, att lagen

icke komme att efterföljas. De nya bestämmelserna böra för den skull lämna

utrymme för utveckling, och åtminstone göra sådana metoder lagliga, som

redan nu med fördel visat sig kunna tillämpas utan att i avsevärd mån låta

bokföringen förlora i kontroll.

Bestämmelserna om rätt för Kommerskollegium att medgiva bokföringsskyl­

dig, vars räkenskaper befinnas underkastade betryggande kontroll, att föra

jämväl dagbok å lösa blad eller kort, tillmötesgår i viss mån affärslivets krav

på frihet att, på det sätt som för näringsidkaren synes lämpligast, ordna sin

affär och bokföring och är ett steg i rätt riktning. Vidhållande den uppfatt­

ning, som Handelskammaren enligt ovanstående givit uttryck åt, anse vi dock,

att rätten att jämväl föra dagbok å lösa blad eller kort icke bör inskränkas

genom bestämmelserna om Kommerskollegii medgivande. Om bestämmelsen

bibehålies komma säkerligen en mängd överträdelser att ske, enär många nä­

ringsidkare helt enkelt ordna sin bokföring efter det modernaste och för deras

affär bäst lämpade systemet, såsom redan skett i många fall.

Kungl. Maj:ls proposition nr 180.

33

Handelskammaren i Karlstad yttrar: Då maskinbokföring redan är genomförd i en mängd större affärer, bör lösbladssystemen medgivas utan särskilt tillstånd av Kungl. Kommerskolle­ gium, som annars skulle bli överhopat med göromål för denna saks skull. Såväl lösblads- som kortsystem har brukats lång tid och i stor omfattning, utan att till Handelskammarens kännedom kommit någon olägenhet eller något missbruk.

Smalands och Blekinge handelskammare förklarar, att handelskammaren, som väl inser nutidens krav på rationella och tidsbesparande metoder, tillstyr­ ker den föreslagna anordningen.

Sveriges köpmannaförbund anför: Förbundet vill med tillfredsställelse konstatera det föreslagna lagfästandet av de redan i praktiken i stor utsträckning tillämpade moderna metoderna i fråga om användande av lösblads- och kortsystem. Det torde vara fullstän­ digt överflödigt att vidlyftigt orda om fördelarna av detta system. Förbundet ansluter sig helt och fullt till den föreslagna förändringen sådan den fram­ träder i §

av det föreliggande förslaget.

Svenska revisorsamfundet anför: Då i §

:

uttalas, att annan handelsbok än dagbok och ställningsbok må

kunna ersättas av lösa blad eller kort enligt 'visst system’, utan att till det

Enär riksräkenskapsverket torde vara den statsmyndighet, som besitter sär­ skild kompetens att bedöma bokföringstekniska frågor, bör medgivande att i vissa fall föra jämväl dagbok å lösa blad eller kort lämnas av nämnda verk i stället för av kommerskollegium.

Kommerskollegium ifrågasätter, huruvida icke förslagets bestämmelse an­ gående användandet av lösblads- och kortsystem kan lägga hinder i vägen för ett praktiskt ordnande av bokföringen i enlighet med de moderna framstegen på området, och anför vidare:

Det kan visserligen ej förnekas att dylika system icke erbjuda samma ga­ ranti mot falsarier i bokföringen som de inbundna böckerna. Men det får även ihågkommas, att dessa ej heller äro några osvikliga medel däremot, då det även väl låter sig göra att i dessa uttaga en eller flera pappersterner och ersätta dem med andra eller att i stället för en påbörjad eller avslutad bok upprätta en helt och hållet ny bok.

Ehuru även den nu gällande förordningen på området förbjuder användande av lösa blad i fråga om dagbok och den närmast mot lagförslagets ställnings­ bok svarande inventarieboken, har det emellertid i praktiken blivit allmänt bruk att dagbokens olika delar föras på lösa blad eller kort. Orsaken härtill har legat i de praktiska fördelar, som varit förenade med ett dylikt system, och synes det hava ingått i det allmänna medvetandet, att gällande författnings­ bestämmelser på området varit föråldrade i detta hänseende. Då ny lag torde böra skrivas så, att dess efterföljande verkligen kan påräknas, och så att den ej blir allenast en lag på papperet, torde det därför vara att förorda, att större

Bihang till riksdagens protokoll 1929. 1 samt. 158 haft. (Nr 189.)

3

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

frihet lämnas den bokföringsskyldige att ordna sin bokföring på mest ända­ målsenligt sätt, det vill härvidlag säga att generellt medgivande till bokföring medelst lösa blad eller kort bör ingå i en blivande lag, dock med undantag för ställningsboken, vilken utan alltför stor olägenhet torde kunna och böra ut­ göras av en inbunden bok.

Enligt lagförslaget skulle visserligen Kommerskollegium i speciella fall kun­ na lämna medgivande till användande av lösblads- eller kortsystem i sistnämn­ da omfattning, men torde ett dylikt projekt i praktiken visa sig mycket svårt att rättvist genomföra, särskilt som det även för den initierade torde i många fall vara så gott som omöjligt att förutsäga när den skärpta kontroll, soin den inbundna boken medför, kan bliva av nöden, varför en dylik lösning av frågan omöjligt kunnat förordas, så mycket mindre som en dylik anordning skulle kunna betänkligt inverka på fullgörandet av Kollegii övriga göromål utan däremot svarande nytta.

Såsom av yttrandena framgår, är frågan i vad mån lösblads- och kortsystem böra tillåtas i viss mån tveksam. Å ena sidan synes det uppenbart, att ett sådant system icke erbjuder samma garanti mot falsarier i bokföringen som de bundna böckerna; å andra sidan hava dessa system visat sig medföra synnerligen stora praktiska fördelar, och alltför snäva bestämmelser i detta avseende kunna där­ för lätt få till följd, att lagen blir betungande eller att den icke efterleves. Den lösning, som föreslogs i utkastet, har, såsom av den föregående redogörel­ sen för yttrandena framgår, mött motstånd från åtskilliga håll, och det lärer vara riktigt, att, i den mån begagnandet av lösblads- eller kortsystem blir allmännare, bestämmelsen om inhämtande av medgivande från kommerskolle­ gium till förande av dagbok enligt sådant system kan medföra för mycken omgång för den bokföringsskyldige och för stor arbetsbelastning för kommers­ kollegium. Vid sådant förhållande har jag ansett nämnda bestämmelse icke böra bibehållas. Den har därför icke upptagits i departementsförslaget, där­ vid dock såsom villkor för användande av lösblads- eller kortsystem angivits, att detta skall ske i anslutning till visst gängse system samt att i fråga om dagbok sådant system må användas endast av företag, som är underkastat kontroll av sakkunnig revisor. I det första villkoret ligger, att endast sy­ stem, som möjliggör kontroll, får användas. Med uttrycket 'sakkunnig revi­ sor’ avses revisor, som på grund av utbildning och erfarenhet är kompetent att verkställa granskning av bokföring. Förutom av medlemmarna av de större revisorssammanslutningarna torde denna fordran uppfyllas av åtskilliga per­ soner, vilka väl icke yrkesmässigt syssla med revisioner men dock på grund av insikt i affärsföretags skötsel och kännedom om bokföring kunna anses skickade för dylika uppdrag.

Det i 3 mom. upptagna stadgandet har tydligen avseende så väl å redan vid denna lags tillkomst gällande speciella bestämmelser rörande bokföring utöver vad 1855 års förordning innehåller i de delar, som nu föreslås skola upphävas, som å föreskrifter av dylikt innehåll, vilka framdeles kunna komma att fast­ ställas.

8 §.

Paragrafen motsvarar 5 § 1 mom. i de sakkunnigas förslag samt föreskrifter i 4 § i 1855 års förordning. Som följd av bestämmelsen i 7 § om dagbok såsom

Kungl. Maj:ts proposition nr 1H9.

Ö5

obligatorisk handlar emellertid förevarande paragraf om vad i dagbok skall

antecknas nnder det att motsvarande stadgande i de sakkunnigas förslag avsåg

kassabok.

Paragrafen stadgar, att affärshändelserna skola antecknas dagligen post för

post i den ordning de inträffat. Såsom de sakkunniga anfört kan man skilja

mellan två olika slag av anteckningar i en bokföring, nämligen sådana, som äro

avsedda att ingå såsom led i själva bokföringen i inskränkt bemärkelse, i det

dubbla bokhålleriet, d. v. s. debiteringar och krediteringar, å ena, samt andra

anteckningar, vilka ej ingå i bokföringssystemet för vidare bearbetning utan

fasthellre hava karaktären av minnesanteckningar, å andra sidan. Till det

förra slaget höra alla penningtransaktioner, debiteringar för utlämnade varor

etc. Till det senare slaget höra anteckningar angående de flesta affärsavtal

såsom köp och försäljning, borgens- och ansvarsförbindelser av olika slag m. in.

Enligt 4 § i 1855 års förordning skola båda slagen av anteckningar föras i

dagboken. Den moderna bokföringen tenderar emellertid, såsom de sakkun­

niga anmärkt, till att i de verkliga dagböckerna, vanligare kallade kassabok

och memorial, endast införes vad man skulle kunna benämna verkliga bok­

föringsfakta d. v. s. anteckningar angående åtminstone å den ena sidan fullgjor­

da prestationer. Övriga affärshändelser antecknas i olika därför avsedda böc­

ker, därest bokföring därav överhuvud ifrågakommer. Gäller det t. ex. beställ­

ningar vid en fabrik, torde dessa ofta nog införas i en särskild beställningsbok.

Till verklig bokföring föranleda dylika avtal först, då från endera sidan pre­

station fullgjorts, d. v. s. då förskott av fabriken mottagits eller då leveransen

helt eller delvis fullgjorts.

I sitt yttrande över det inom departementet upprättade utkastet har styrel­

sen för Sveriges advokatsamfund mot förslaget framfört vissa erinringar, som

väsentligen hänföra sig till den föreslagna bestämmelsens betydelse för advo­

katverksamheten. Då emellertid i departementsförslaget nämnda verksamhet

undantagits från ovillkorlig bokföringsplikt, torde ett närmare ingående på

vad sålunda anförts icke vara erforderligt. Jag anser mig blott böra fram­

hålla, att med bestämmelserna i

8

§ icke åsyftas att genomföra någon ändring

i nu rådande praxis. Med affärshändelser avses sålunda i förslaget allenast

verkliga bokföringsfakta. Detta lärer även framgå av uttrycket 'post för post’.

Ett försäljningsavtal torde oftast icke kunna föranleda anteckning av en be­

stämd post utan endast en minnesanteckning. Redovisning av själva avtalet

sker sålunda genom orderbok eller orderlistor. Först då prestation å endera

sidan skett, kan anteckning om viss post i dagboken äga rum.

9 §•

Denna paragraf motsvarar 5 §

2

mom. i de sakkunnigas förslag samt

7

§

i 1855 års förordning. De jämkningar, som företagits vid överarbetningen av

de sakkunnigas förslag, äro av redaktionell natur.

I fråga om förslaget att den i 1855 års förordning föreskrivna årliga balans­

räkningen skall ersättas med arlig ställning hänvisas till de sakkunnigas mo­

tivering a sid. 61 i betänkandet. Att en i enlighet med förevarande förslag

Kungl. Maj:ts proposition nr 18'J.

upprättad ställning lämnar betydligt noggrannare upplysningar om ett affärs­ företags större eller mindre soliditet än en måhända högeligen summarisk ba­ lansräkning synes vara otvivelaktigt.

Kommerskollegium har ifrågasatt, att den tid, inom vilken ställningen skall upprättas, borde begränsas i överensstämmelse med den deklarationstid, som är eller kan bliva medgiven i skattelagstiftningen. Då jämlikt 14 § i förordningen den 28 oktober 1910 om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering uppgiftspliktig, som enligt lag är skyldig att föra handelsböcker, kan efter ansökan erhålla anstånd med avgivande av deklaration till och med den 14 april, synes erforderlig överensstämmelse med skatteförfattningarna för närvarande förefinnas. Att i denna lag hänvisa till en i skatteförfattningarna angiven tid synes mindre lämpligt, särskilt därför att räkenskapsår ej behöver sammanfalla med kalenderår.

10

§.

Paragrafen motsvarar 5 § 3 mom. i de sakkunnigas förslag. Berörda moment ansluter sig i fråga om innehållet i stort sett nära till föreskrifterna i 56 § 1—5 mom. i lagen den 12 augusti 1910 om aktiebolag. Från 4 mom. i sistnämnda paragraf hava de sakkunniga upptagit föreskriften om rätt för aktiebolag att i stället för avskrivning göra avsättning till särskild förnyelse­ fond.

Vid överarbetningen av de sakkunnigas förslag har det synts lämpligt att i möjligaste mån formulera nu ifrågavarande paragraf i överensstämmelse med förenämnda stadganden i lagen om aktiebolag, särskilt som det icke torde varit de sakkunnigas avsikt att i sakligt hänseende föreslå någon ändring av om- förmälda bestämmelser i aktiebolagslagen.

Sista punkten i stycket c) i 3 mom. av 5 § i de sakkunnigas förslag har, i överensstämmelse med hemställan från såväl åtskilliga handelskammare som kommerskollegium, ansetts böra utgå.

Redan i yttrandena över de sakkunnigas förslag framställdes från åtskilliga håll anmärkning mot det i lagen om aktiebolag använda uttrycket 'förnyelse- fond’, vilket enligt nämnda förslag skulle komma att upptagas i lagstiftningen om handelsböcker. I utlåtandet över det inom departementet utarbetade utka­ stet har kommerskollegium vidhållit av kollegiet tidigare gjord anmärkning mot detta uttryck samt hemställt, att uttrycket 'avskrivningskonto’ i stället måtte komma till användning. Åven handelskammaren för Örebro och Västmanlands län har uttalat, att med hänsyn till att ordet förnyelsefond användes som namn på verkliga kapitalfonder detta ord bör utbytas mot annat.

Uttrycket förnyelsefond är otvivelaktigt i någon mån missvisande. En fond behöver visserligen icke, såsom ordet numera användes, utgöras av vissa från övrig egendom avskilda tillgångar, men i begreppet fond torde dock få anses ligga, att mot fonden svarande tillgångar finnas, även om dessa till­ gångar icke för sig redovisas. Förnyelsefond är emellertid icke en fond i den­ na bemärkelse utan allenast en korrigeringspost, avsedd att utgöra motvikt

Kungl. Maj:ts

proposition nr ISO.

till aktivposter, som på grund av uraktlåten avskrivning upptagits till allt för

högt värde. När i ett bolags balansräkning förnyelsefond redovisas å passiv­

sidan, kan emellertid detta lätt föranleda till den missuppfattningen, att denna

fond liksom t. ex. reservfonden motsvaras av tillgångar, och sålunda kan bola­

gets ställning komma att anses bättre än den verkligen är. Det lärer även ha­

va förekommit, att förnyelsefonden i strid mot lagens stadgande använts till

täckande av förluster. En bidragande orsak till att så verkligen kunnat ske

lärer hava legat i namnet 'förnyelsefond’. Vid sådant förhållande synes det

lämpligt, att ordet förnyelsefond ändras till förnyelsekonto.

Under 5) i förevarande paragraf stadgas, att tillgångar, avsedda till stadig­

varande bruk i rörelsen, ej må i vidare mån än som betingas av å densamma ned­

lagda förbättringar upptagas till högre värde än det, vartill de varit upptagna

i närmast föregående ställning. I utkastet, däri

11

§ motsvarade förevarande

paragraf, hade föreslagits ett undantag från denna bestämmelse. Värdet av

fast egendom eller byggnad skulle, där egendomen upptagits till lägre värde

än taxeringsvärdet, få böjas intill sistnämnda värde.

Beträffande denna bestämmelse har Smålands och Blekinge handelskammare

anfört:

Emot den nyhet, som innehålles i 11 § sista stycket, nämligen medgivande

av höjning av bokfört fastighetsvärde intill fastigheten asatt taxeringsvärde,

bör enligt handelskammarens förmenande en protest höjas. Handelskammaren

fruktar, att det är kortsynta fiskaliska intressen, som dikterat detta medgivan­

de, vilket onekligen skulle komma att fresta näringsidkare att på detta sätt

framskapa i viss mån imaginära vinster. Man må icke glömma, att asatta

taxeringsvärden dock gärna bliva godtyckliga. Om taxeringsvärdet skall tagas

såsom rättesnöre för bokföringsvärdet, borde man väl i första hand sörja för

att det sistnämnda ej kommer att överstiga det förstnämnda.. En sådan situa­

tion är nämligen med den vaga formuleringen av

11

§ 4 mom. icke alls otänkbar.

Handelskammaren föreslår med anledning av det anförda, att åsatt taxerings­

värde skall vara norm för fastighets bokföringsvärde, endast i det fall att det

bokförda värdet överstiger ett taxeringsvärde, som åsättes fastigheten, d. v. s.

om vid en enligt föreliggande förslag till omorganisation av taxeringsväsendet

varje femte år återkommande fastighetsvärdering en fastighet uppskattas till

exempelvis

100,000

kronor, medan den står bokförd i företagets böcker till

110.000 kronor, så skall nedskrivning äga rum med 10,000 kronor. Om där­

emot, under i övrigt samma förutsättningar, det bokförda värdet skulle vara

90.000 kronor, så bör, enligt handelskammarens förmenande, varken rätt eller

skyldighet föreligga att uppvärdera fastigheten. Det torde väl för övrigt inne­

bära en inkonsekvens, att utdelning av den på det föreslagna sättet uppkomna

vinsten är omöjliggjord endast för aktiebolag genom den föreslagna bestämmel­

sen, att motsvarande belopp skall avsättas till reservfonden, medan alla andra

rättssubjekt såsom banker, försäkringsbolag, ekonomiska föreningar, handels­

bolag, kommanditbolag etc. tillåtas att ostört konsumera dylika imaginära

överskott. Det enda fall. då ett aktiebolag kan hava ett verkligt och lojalt in­

tresse av att på i lagförslaget föreslaget sätt höja en fastighets bokförda värde

torde vara, då bolaget utan denna möjlighet enligt bestämmelsen i aktiebolags­

lagens 97 §

1

mom. skulle vara pliktigt att träda i likvidation. Handelskam­

maren tillstyrker därför förslaget i ifrågavarande punkt, därest till orden »sist­

nämnda värde» fogas satsen »för så vitt, vad aktiebolag, banker och försäk­

ringsbolag angår, likvidationsplikt utan sådan höjning enligt gällande lagbe­

stämmelser skulle inträda».

iil

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

Handelskammaren i Göteborg anför beträffande förevarande §:

Den i denna paragrafs sista avdelning meddelade bestämmelsen, enligt vilken

värdet av fast egendom må för aktiebolag kunna höjas till det åsatta taxerings­

värdet, under villkor att ett förhöjningen motsvarande belopp avsättes till re­

servfonden, synes Handelskammaren kunna medföra betänkliga konsekvenser.

I det fallet att genom den vidtagna överföringen reservfonden uppnått lagstad-

gat maximum, kan i ett kommande år bolaget disponera en vinst motsvarande

det belopp, som eljest skulle tillförts reservfonden. Handelskammaren ställer

sig tveksam, huruvida detta kan anses vara lämpligt, då härigenom möjlighet

till utdelning av en icke realiserbar bokföringsvinst föreligger.

Kommerskollegium yttrar i denna del:

Frånsett §:ns sista punkt, som handlar om uppskrivning av värdet å fast

egendom m. m. till taxeringsvärdet, överensstämmer §:n i sak med innehållet

i aktiebolagslagens nuvarande 56 §. På de av de sakkunniga vid avgivandet

år 1916 av sitt förslag i ämnet å sid. 69—70 i det tryckta betänkandet angivna

skäl torde det kunna starkt ifrågasättas, om det verkligen är lämpligt att möj­

lighet till dylik uppskrivning till taxeringsvärdet medgives. I varje fall torde

anledning finnas till föreskrift om att sådan uppskrivning ej må ske utan sär­

skild anmärkning i böckerna om att grunden till uppskrivningen är taxerings­

värdets motsvarande höjning.

Det yttrande av de sakkunniga, vartill kommerskollegium hänvisar, var av

följande lydelse:

Det har framkastats, huruvida ej värdesättningen av fastighet skulle kunna

sättas i relation till taxeringsvärdet därå. Detta har emellertid visat sig omöj--

ligt i praktiken. I en stad som Stockholm skulle detta kunna leda till den kon­

sekvensen, att en köpman, som kände sin ställning undergrävd, skaffade sig en

fastighet, som han övertog mot inteckningar, vilket särskilt i nuvarande tider

är lätt nog. Då många fastigheter säljas långt under taxeringsvärdet, skulle

en dylik köpman bereda sig tillfälle att genom fastighetens uppförande i ställ­

ningen till taxeringsvärdet »förbättra» sin ställning avsevärt och därigenom till­

skapa sig en legal grund att fortsätta rörelsen samt utan risk av ansvar borga

penningar och varor. Det är bekant att hittills under 1855 års bokföringslag,

som icke känner några bestämmelser om värdet av i balansräkningen ingående

förmögenhet, ej sällan praktiserats, att köpmän inköpt värdelösa aktier för att

sedan i sin balansräkning upptaga dem till högre värde än inköpskostnaden i

sytte att därmed undgå ansvar för rörelsens fortsättande efter inträtt obestånd.

Mot dylikt ofog måste givetvis sättas en damm.

Ifrågavarande bestämmelse upptogs i utkastet med hänsyn därtill, att i vis­

sa fall stadgandet, att värdet a stadigvarande tillgångar ej får höjas, kan verka

synnerligen hårt. Har i ett aktiebolag av någon anledning, t. ex. för att kon­

solidera företaget, värdet å tillgångar, avsedda för stadigvarande bruk, ned-

sknvits, finnes sedermera ingen möjlighet att åter höja värdet, även om det

skulle vara uppenbart, att det verkliga värdet väsentligen överstiger det bok­

förda. Balansräkningen kan sålunda komma att utvisa, att en del av aktie­

kapitalet gatt förlorat, ehuru, med en uppskattning av ifrågavarande tillgångar

till deras verkliga värde, behållning skulle förefinnas utöver aktiekapitalet.

Vinstutdelning kan härigenom bliva omöjliggjord måhända lång tid framåt.

Kungl. Maj:Is proposition nr ISO.

Vidare kan bolagets hela ställning lida därigenom att balansräkningen utvisar ett dåligt resultat. Emellertid kan taxeringsvärdet icke under alla förhållanden vara en fullt säker mätare å en fastighets verkliga värde. Stadgandet i fråga skulle därför kunna utnyttjas i illojalt syfte, och då, såsom av den föregående redogörelsen framgår, stadgandet mötts av betänkligheter å åtskilliga håll, har jag ansett detsamma böra utgå. Med anledning av vad Smålands och Blekinge handelskammare anfört vill jag påpeka, att stadgandet icke torde komma att hava inflytande på frågor om aktiebolags likvidation. Vid avgörandet av fråga om likvidation skola nämligen jämlikt 98 § aktiebolagslagen tillgångar­ na upptagas till sitt verkliga värde. Är alltså detta värde högre än det bok­ förda värdet, får förstnämnda värde läggas till grund för beräkningen av för­ lusten.

39

11

§•

Paragrafen motsvarar 5 § 4 mom. i de sakkunnigas förslag. Den i nämnda moment intagna föreskriften om handelsböckers numrering har doek ansetts lämpligen böra införas i 13 §. I anledning av anmärkning från handelskam­ maren i Gävle har i sagda paragraf medgivits särskild numrering av böcker, förda å skilda kontor. Härav har föranletts viss ändring jämväl av föreva­ rande paragraf. I övrigt har paragrafen undergått redaktionell jämkning.

12

§.

Denna paragrafs första stycke motsvarar 5 § 5 mom. i de sakkunnigas för­ slag samt

§ i 1855 års förordning. Med föreskrifterna i andra och tredje

punkterna av första stycket böra jämföras stadgandena i 4 och

6

§§ i för­

ordningen den 18 juni 1864 angående utvidgad näringsfrihet. Kommerskolle­ gium har uttalat, att bestämmelsen angående skyldighet för gift man att underskriva ställning, då rörelse drives av hans hustru, borde jämkas, enär nya giftermålsbalken kan vara delvis tillämplig å makars förmögenhets­ förhållanden. Härtill må anmärkas, att det i lagtexten använda uttrycket överensstämmer med stadgandet i 7 § i lagen den 11 juni 1920 om införande av nya giftermålsbalken, samt att uttrycket måste sålunda tolkas, att gift man är befriad från skyldighet att underskriva ställningen allenast då nya gifter­ målsbalken är i sin helhet tillämplig å makarnas förmögenhetsförhållanden.

Andra stycket har tillkommit vid den inom justitiedepartementet verkställda överarbetningen av de sakkunnigas förslag. I saknad av denna bestämmelse skulle det möjligen kunna anses, att reglerna för underskrivande av ställning- skulle tillämpas i fråga om underskrivandet av den i 7 § andra stycket om- förmälda förteckning över tillgångar och skulder, samt att således en dylik förteckning för exempelvis ett solidariskt bankbolag måste underskrivas av samtliga huvudlottägare.

Sista stycket har likaledes tillkommit vid omförmälda överarbetning. Av kommerskollegium har anmärkts, att, vad angår partrederier, bestämmelse

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

saknas rörande vem som bär ansvaret för bokföringsskydighetens fullgörande, samt att det borde särskilt angivas att sådan ansvarighet skall åligga huvud­ redaren. Med hänsyn till den ställning, som jämlikt sjölagen tillkommer hu­ vudredare, lärer sådan ansvarighet för denne ligga i sakens natur och torde stadgandet i 15 § sjölagen härutinnan icke sakna betydelse. Det synes emel­ lertid lämpligt att i den allmänna handelsbokslagstiftningen meddelas ut­ trycklig bestämmelse om skyldighet för huvudredare att underskriva rederiets ställning, genom vilket stadgande hans ansvarighet för densamma kommer att särskilt framhävas. Skulle undantagsvis huvudredare ej finnas vald, lärer underskrift böra fordras av samtliga redare.

I detta sammanhang torde jag få beröra en fråga, vilken ansetts icke böra föranleda någon bestämmelse i denna lag. I det inom departementet utarbetade utkastet hade upptagits en paragraf av följande lydelse:

Bokföringsskyldig skall för varje år, inom den i 10 § andra stycket för upp­ rättande av årlig ställning stadgade tid, uppgöra inkomstberäkning, däri upp­ tagas inkomster och utgifter i rörelsen under året. Bland inkomsterna skall den bokföringsskyldige jämväl upptaga värdet av de varor, som han från sin rörelse må hava tillgodogjort sig för sitt hushåll eller eljest för sin egen eller sin familjs räkning. Bland utgifterna skola i skilda poster upptagas utbetal­ ningar av räntor, minskning i värde å driftinventarier, avskrivningar å osäkra eller värdelösa fordringar ävensom å fast egendom eller å andra för stadig­ varande bruk i rörelsen avsedda tillgångar, driftkostnader samt skatter till stat och kommun. Ej må bland utgifterna upptagas de penningbelopp, som den bokföringsskyldige för eget behov ur rörelsen uttagit.

I stället för inkomstberäkning, varom nu är sagt, må kunna uppgöras vinst- och förlustkonto, och skall å upprättandet av sådant konto i tillämpliga delar gälla vad ovan om inkomstberäkning är stadgat.

Inkomstberäkningen eller vinst- och förlustkontot skall införas i ställnings- boken och underskrivas av den bokföringsskyldige på sätt om ställning är stadgat.

Denna paragraf, till vilken någon motsvarighet icke förefinnes i de sakkun­ nigas förslag, står i nära överensstämmelse med ett stadgande under

5

§

punkt 5 i ett av de sakkunniga tidigare utarbetat preliminärt förslag, vilket stadgande emellertid sedermera ansågs böra utgå. Införandet av föreskrift om upprättande av inkomstberäkning har emellertid i yttranden över de sakkunni­ gas förslag ifrågasatts av två handelskammare, Stockholms och Skånes, och kommerskollegium har likaledes gjort hemställan i sådant syfte. Kollegium erinrar, att möjligheten för vederbörande företagare att med ledning av en in­ komstberäkning själv bedöma sitt företags räntabilitet m. m. torde vara av den allmänna betydelse, att den bör befordras genom ett direkt stadgande. Vidare framhålles, att dylik inkomstberäkning uppgivits vara oundgängligen nöd­ vändig för fullgörande av vederbörandes deklarationsplikt.

För min del bär jag emellertid funnit övervägande skäl för att icke i lagen upptages något stadgande av den här ifrågasatta innebörden. En dylik bestäm­ melse kan näppeligen bringas till full överensstämmelse med skattelagstiftnin­ gen och kan därför komma att verka vilseledande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 180.

41

13 §.

Denna paragrafs tvä första stycken motsvara 6 § och föreskrift i

5

§

4

mom.

i de sakkunnigas förslag samt 9 § i 1855 års förordning. Angående företagen

jämkning av bestämmelsen rörande numrering av handelsböckerna hänvisas till

vad vid

11

§ anförts. Stadgandet om tillägg till eller ändring av införing har

modifierats.

Sista stycket saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag. Någon närmare

motivering av detsamma torde icke vara av nöden.

Att stadgandet i sista punkten av 6 § första stycket i de sakkunnigas för­

slag införts i

8

§ i departementsförslaget har redan omnämnts.

14 §.

Paragrafen motsvarar 7 § i de sakkunnigas förslag. Av en reservant inom

Stockholms handelskammare har framhållits, att vid bildandet av ett företag

första tiden vanligen omfattar endast organisationsgöromål, vilka medföra alle­

nast kostnader. Det syntes då enligt reservantens åsikt tämligen meningslöst,

att en sådan kortare period, som infölle på hösten, icke finge medräknas i

räkenskapsår, om detta vore kalenderår. Räkenskapsperiod borde sålunda

omfatta lika tidrymd, icke överstigande tolv månader, såvitt icke nybildning

eller ombildning gåve fog för annan tidslängd, högst femton månader. Lik­

nande synpunkter hava framförts av Sveriges industriförbund. Kommers­

kollegium har biträtt de sålunda gjorda framställningarna.

Då vad sålunda i denna fråga anförts synts mig förtjänt av beaktande, har

förevarande paragraf erhållit en häremot svarande avfattning.

15 §.

Denna paragraf motsvarar 9 § i de sakkunnigas förslag samt

6

§ i 1855 års

förordning. På sätt de sakkunniga i sin motivering anfört, kunna olika grun­

der för affärskorrespondensens ordnande tänkas, och det bör stå den bokfö-

ringsskyldige fritt att välja den för honom ändamålsenligaste. Den för när­

varande gällande regeln om ordnande av ankommande brev efter datum torde

i onödan inskränka handlingsfriheten härutinnan.

Närmare redogörelse för vissa i de sakkunnigas förslag företagna jämknin­

gar, vilka äro av allenast formell natur, torde ej erfordras.

16 §.

Paragrafen återgiver med vissa formella jämkningar innehållet av 10 § i de

sakkunnigas förslag samt motsvarar 10 § i 1855 års förordning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

17 §.

Beträffande 17 § i förslaget har Smålands och Blekinge handelskammare anmärkt, att i fråga om sättet för bestämmande i speciellt fall, huruvida bok­ föringsskyldighet fullgjorts eller icke, förslaget kvarstode på sainma grund­ val som 1855 års förordning. Handelskammaren fortsätter:

Det kan efter handelskammarens mening skarpt ifrågasättas, huruvida detta, med hänsyn till tidsutvecklingen, kan vara tillfyllest. Tio år hava snart för­ flutit sedan 1916 års utkast dryftades, och därefter har mycket förändrats, som berättigar till en annan syn på saken. En lag om redovisning för eko­ nomisk verksamhet tjänar rättssäkerheten emellan företagaren och alla dem, till vilka han kommer i rättsförhållande. Bland dessa befinnas icke blott en­ skilda personer utan även stat och kommun. Politiskt-ekonomiska intressen av betydande vikt kräva med hänsyn icke blott till stat och kommun utan även till skattebetalarna i gemen, att samtliga de företagare, vilkas verksamhet icke är alltför ringa och för vilka ett åläggande av bokföringsskyldighet icke skulle vara alltför betungande, bliva skyldiga att föra handelsböcker. Härav följer, att det icke kan vara tillräckligt, att endast efter inträffad konkurs under­ söka, huruvida en bokföringsskyldig företagare fullgjort sin plikt mot andra enskilda samt mot stat och kommun såsom skattekrävare. Det måste vara rättvist att möjlighet finnes att göra lagen effektiv även utom konkurs, då det allmännas eller tredje mans intressen äventyras. Ett bristande fullgörande av bokföringsplikt bör icke alltid leda till straff, allra minst till frihetsstraff. Handelskammaren har redan i yttrande år 1917 påpekat, att lämplig stats­ myndighet borde äga befogenhet att, efter anmälan av till exempel skatte­ myndighet, oberoende av konkurs få utrönt, huruvida företagare enligt gäl­ lande lag är bokföringsskyldig samt huruvida bokföringsskyldigheten verk­ ligen fullgöres. Lämplig myndighet borde ock hava befogenhet att förelägga en redovisningsskyldig företagare vid vite att föra handelsböcker enligt lagens bestämmelser. Yad handelskammaren här påpekar är något helt annat än den i §

av förslaget för Kungl. Haj:t avsedda befogenheten att under bok­

föringsskyldighet inrangera vissa verksamhetsgrenar. Om det nu ifrågava­ rande spörsmålet bleve ordnat på sätt här ovan är skisserat, skulle säker­ ligen en större rättvisa, särskilt i beskattningshänseende, kunna uppnås till gagn för stat och kommun samt för att möjliggöra rättvist hänsynstagande till andra skattebetalares bördor.

Såsom handelskammaren erinrat, gäller för närvarande ingen annan påföljd för underlåtenhet att efterkomma lagens stadganden beträffande bokföring än att sådan underlåtenhet vid konkurs medför straff för konkursförbrytelse. Effektiviteten av denna straffpåföljd kan ifrågasättas, då väl den bokförings- skyldige ofta räknar med konkurs som en ytterst avlägsen eventualitet. Ä andra sidan synes det med hänsyn till handelsbokföringens privata karaktär vara tveksamt, huruvida oberoende av konkurs straff eller annan påföljd bör stadgas för försummad bokföring. Att, på sätt handelskammaren föreslår, låta särskild myndighet utröna, huruvida bokföringsskyldigheten verkligen fullgöres, samt förelägga bokföringspliktig vid vite att fullgöra samma skyl­ dighet, lärer knappast vara lämpligt. Vill man oberoende av konkurs införa särskild påföljd för försummad bokföring, synes enda utvägen vara att ut­ sätta straff för rmderlåten bokföringsskyldighet eller låta domstol vid vite

Kungl. Maj:ts proposition nr ISO.

43

förelägga bokföringspliktig att fullgöra sin skyldighet i sådant hänseende. Men i därav följande rättegång torde det icke kunna undvikas, att handels- böckerna bleve åtminstone i viss mån offentliga. Stadgandet skulle därför lätt kunna utnyttjas i illojalt syfte. Sin förnämsta betydelse skulle stadgan­ det, såsom handelskammaren framhåller, få ur beskattningssynpunkt. Det måste emellertid fasthållas, att bestämmelserna angående skyldighet att föra handelsböcker i första hand avse att skydda dem, med vilka eu näringsidkare träder i affärsförbindelse. Beskattningssynpunkten kan vid ifrågavarande lagstiftning- endast sekundärt vinna beaktande. Då ej heller

1

något annat

av de avgivna yttrandena bestämmelser i omförmält hänseende ifrågsatts, har handelskammarens hemställan i denna del ej synts mig böra föranleda någon åtgärd.

Den hänvisning, som i

11

§ i 1855 års förordning förekommer till konkurs­

lagen, torde numera böra avse 23 kap. strafflagen.

I lider

§ hade de sakkunniga föreslagit ett stadgande av innehåll, att bok-

föringsskyldig skulle vid början av rörelse och vid tid för upprättande av årlig ställning förete sin ställningsbok vid postanstalt eller inför notarius publicus.

Departementsförslaget innehåller icke någon motsvarighet till nämnda stad­ gande. Detsamma har avstyrkts av flertalet handelskammare under framhållan­ de, att någon effektiv kontroll över ställnings upprättande genom det föreslagna förfaringssättet icke komme att vinnas, varemot stadgandet väl kunde vålla de bokföringsskyldiga besvär och obehag samt föranleda trakasserier. Kom­ merskollegium har funnit, att med det föreslagna kontrollsättet vissa olägen­ heter äro förenade, och har ansett kontrollens effektivitet hava till en viss grad överskattats. Emellertid har kollegium icke ansett omförmälda olägenheter vara av den betydelse, att kollegium på grund därav velat motsätta sig det föreslagna stadgandets antagande, då detsamma dock i verkligheten torde möjliggöra en icke oväsentlig kontroll. Kollegium har därför tillstyrkt god­ kännande av de sakkunnigas förslag.

Generalpoststyrelsen har framhållit, att ehuruväl det i de sakkunnigas för­ slag ifrågasatta förfarandet, att ställningsbok skulle å postanstalt företes och avstämplas, torde kunna försiggå utan nämnvärd olägenhet för det egentliga postarbetet, en del omständigheter likväl talade mot utfärdandet av en före­ skrift sådan som den föreslagna. Inom posttjänsten meddelades i vissa fall intjrg på det sätt, att vederbörande handling försåges med avtryck av post­ anstaltens datumstämpel. Vid sådant förhållande syntes det icke lämpligt att posttjänsteman skulle, såsom nu föreslagits, med dylikt stämpelavtryck förse vilken som helst underskriven handling, som, under uppgift att handlingen ut­ gjordes av ställningsbok, företeddes å postanstalt, men om vilken handlings natur posttjänstemannen icke skulle taga kännedom. En bestämmelse sådan som den föreslagna kunde möjligen missbrukas på det sätt att t. ex. en under­ skriven handling av innehåll att en prestation blivit fullgjord företeddes och

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

avstämplades vid postanstalt för att bibringa någon den föreställningen att prestationens fullgörande intygats av postanstalten. Härtill komme, att en icke ringa del av postanstalterna förestodes av personer, som enligt det ifrågasatta lagförslaget skulle bliva skyldiga att föra ställningsböcker, och dessa post- stationsföreståndare kunde val näppeligen medgivas rätt att stämpla sina egna böcker. Vidare torde icke en affärsman inom en sådan poststations område, som förestodes av eu konkurrent, vara hågad att för konkurrenten uppvisa sin ställningsbok för avstämpling. På grund av vad sålunda anförts och då ifråga­ varande bestyr måste anses för postverkets uppgift alldeles främmande, hem­ ställde styrelsen, att sådan föreskrift om ställningsboks avstämpling genom postverkets försorg, som genom

8

§ i de sakkunnigas förslag ifrågasatts, icke

måtte utfärdas.

Jag delar den uppfattning, som kommit till uttryck i åtskilliga av de över de sakkunnigas förslag avgivna yttrandena, att den kontroll över ställ­ ningens ordentliga upprättande och underskrivande, vilken genom det före­ slagna stadgandet skulle vinnas, troligen bleve tämligen ineffektiv. En verk­ lig kontroll i detta avseende torde kunna ernås allenast därigenom att den kontrollerande erhåller såväl rättighet som skyldighet att taga närmare del av vederbörande handlings innehåll. Införandet av en dylik kontroll synes mig emellertid icke i nu förevarande sammanhang böra sättas i fråga, och ej heller lärer utövande av sådan kontroll kunna uppdragas åt postverkets tjänstemän. Jag har därför icke ansett mig böra tillstyrka ett dylikt stad­ gandes införande i lagen.

Övergång sstadgandet.

Tiden för den nya lagens ikraftträdande har synts kunna bestämmas till den 1 januari 1928. För att underlätta övergången till de nya bokföringsreglerna för sådana näringsidkare, för vilka räkenskapsåret icke sammanfaller med ka­ lenderåret, har föreslagits medgivande att intill utgången av det vid lagens ikraftträdande löpande räkenskapsåret fullgöra bokföringsskyldigheten i enlig­ het med äldre lag. Detta medgivande har ansetts kunna begränsas till dem, vilka äro bokföringsskyldiga enligt äldre lag. För de nya grupper av bokförings- skyldiga, vilka skulle tillkomma genom den föreslagna lagen, torde det icke erbjuda alltför stor svårighet att till den 1 januari 1928 ordna bokföringen efter de nya reglerna, även om räkenskapsåret icke skulle sammanfalla med kalenderåret.

Förslag till lag om ändrad lydelse av 19 § i 1855 års förordning.

I 19 § i 1855 års förordning har, i stället för nuvarande bestämmelse angå­ ende böcker, vilka komplettera de obligatoriska handelsböckerna, införts er­ forderligt stadgande därom, att de kvarstående bestämmelserna i förordningen skola äga tillämpning även i fråga om lösblads- eller kortsystem, som i enlig­ het med den nya lagen om handelsbokföringen begagnas till ersättning för handelsbok.

Kungl. Maj:ts proposition nr ISO.

45

Övriga lagförslag.

Av förslaget till ny lag om handelsbokföringen betingas vissa ändringar i ett antal andra författningar. Förslag till sådana ändringar hava jämväl, såsom förut omnämnts, framlagts av de sakkunniga. Förslagen avse ändrin­ gar i 56 § i lagen den 12 augusti 1910 om aktiebolag, 25 § i den tidigare gäl­ lande lagen den 24 juli 1903 om försäkringsrörelse samt 43 och 159 §§ i lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse.

Beträffande förslaget till lag om ändrad lydelse av 56 § i lagen om aktiebolag har handelskammaren i Gävle anfört:

Enligt förslaget skall aktiebolag årligen upprätta dels i bokföringslagenÄndringar i föreskriven ställning dels i aktiebolagslagen föreskriven balansräkning. För lagen om ställningen gäller bokföringslagens allmänna regler samt därutöver, dels att atfie

oiaff-

avskrivning å tillgång avsedd till stadigvarande bruk får ske medelst upp­ läggande av förnyelsefond, dels att uppskrivning av fastighet skall kompen­ seras genom avsättning till reservfond. Då de värderingsregler, som nu åter­ finnas i 56 § aktiebolagslagen, i förslaget överflyttats till bokföringslagen, sker i förstnämnda lagrum hänvisning till den senare för balansräkningens upp­ rättande. Därjämte föreskrives för balansräkningen, att fonder skola föras på skuldsidan, att kostnader för bolagets bildande, organisations- och förvalt­ ningskostnader eller förvärvad egen aktie ej må uppföras som tillgång, att bo­ lagets innehav av främmande aktier skall specificeras samt att i balansräk­ ningen borgens- och övriga ansvarsförbindelser skola angivas, där de ej äro hän­ förliga till i räkningen upptagen gäld.

Då, förbudet att som tillgång upptaga kostnader för bolags bildande, orga­ nisations- och förvaltningskostnader samt förvärvad egen aktie ej återfinnes i bokföringslagen, kan enligt förslaget sådana poster upptagas på tillgångs- sidan i ställningen. I den sistnämnda behöva å andra sidan aktiekapital, reserv- och andra fonder ej specificeras. Likaledes behöver ej i ställningen specifika­ tion lämnas för innehav av främmande aktier.

Det ma ifrågasättas, om skäl förefinnas för dessa olika regler för ställningen ä ena sidan och för balansräkningen å den andra. De i förslaget till ny lydelse för aktiebolagslagens 56 § uppställda reglerna böra rimligtvis även gälla bolags ställning. Det riktiga torde väl vara, att ställningen skall uppfylla såväl bok­ föringslagens som aktiebolagslagens fordringar, medan för den summariska balansräkningen endast gälla aktiebolagslagens regler. Med denna utgångs­ punkt vill handelskammaren föreslå, att i bokföringslagen införes ett stadgande om att för uppgörande av bolags ställning skola utöver vad i bokföringslagen därom stadgats gälla även vad i aktiebolagslagen föreskrives om uppgörande av balansräkning. För vinnande av bättre överskådlighet över dessa lagars förhallande till varandra, bör i samband därmed ur bokföringslagen till aktie­ bolagslagen 56 § överflyttas de enligt förslaget i förutnämnda lags 11 § givna speciella reglerna för värdering av aktiebolags tillgångar.

Kommerskollegium bär anfört: De i

§ av aktiebolagslagen — enligt dess, i samband med upprättandet

av det nu föreliggande lagförslaget om handelsböcker och handelsräkningar föreslagna nya lydelse angivna stadgandena för balansräknings uppgörande i mom. 2—5 kunna i allmänhet antingen anses innefattade i nämnda lagfor- ^S

regler för ställnings upprättande eller äro de av den beskaffenhet att

deras frånvaro bland reglerna för ställnings upprättande ej behöver medföra olika resultat för ställning och balansräkning. Fråga är dock om ej ett undan-

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

tag härvidlag föreligger beträffande de i 56 § mom. 3 omtalade kostnaderna för bolags bildande, organisations- och förvaltningskostnader samt värdet av förvärvad egen aktie, vilka i balansräkningen icke må uppföras såsom tillgång. Då balansräkningen i huvudsak lärer vara att betrakta såsom en mera summarisk redogörelse för de i ställningen angivna förhållandena, torde det därför ifrågasättas, om ej i 11 § i lagen om handelsböcker och handels­ räkningar [10 § i departementsförslaget] bör meddelas bestämmelse om, att nämnda kostnader resp. aktier ej må i ställningen åsättas något värde. Fråga kan vara om ej lämpligen även i de 56 §, mom. 2, intagna bestämmelserna borde i lagen om handelsböckker m. m., uttryckligen föreskrivas för aktie­ bolags upprättande.

Ställning och balansräkning böra tydligen såvitt möjligt överensstämma, bort­ sett från den skillnad, som följer av balansräkningens mera summariska karak­ tär. De särskilda bestämmelser angående balansräkning för aktiebolag, som upptagits i förslaget till lag om ändrad lydelse av 56 § aktiebolagslagen, böra förty i första hand göras tillämpliga å ställningen. Därefter torde böra stad­ gas, att enahanda regler jämväl skola gälla i avseende å upprättande av ba­ lansräkning. I enlighet härmed har jämkning vidtagits i de sakkunnigas förslag. Det kunde ifrågasättas att i samband härmed till denna paragraf överflytta jämväl bestämmelsen om förnyelsekonto för aktiebolag. Då denna bestämmelse innebär ett direkt undantag från reglerna i 10 § i den föreslagna lagen med vissa ändrade bestämmelser angående handelsböcker, synes densam­ ma emellertid böra bibehållas i sistnämnda paragraf.

I 98 § aktiebolagslagen förekommer en hänvisning till 56 §. Då det stad­ gande, hänvisningen avser, enligt föreliggande förslag skulle överflyttas till lagen med vissa ändrade bestämmelser angående handelsböcker, har en häremot svarande jämkning företagits i 98 §.

Ändringar i Frågan om ändring i lagen om bankrörelse och i lagen om sparbanker hör un- ^bankrörelse r^er finansdepartementets behandling. Frågan om ändring i lagen om försäk-

om spar-

ringsrörelse ankommer på föredragning av chefen för handelsdepartementet.

oTrt /örsl/f- Förslag till erforderliga lagändringar torde komma att anmälas av cheferna

ringsrörelse, för dessa departement senare under denna dag.»

Departementschefen uppläser härefter förslag till lag med vissa ändrade be­ stämmelser angående handel sb öclc er, lag om ändrad lydelse av 19 § i förordnin­ gen den 4 mai 1855 angående handelsböcker och handelsräkningar samt lag om ändrad lydelse av 56 och 98 §§ i lagen den 12 augusti 1910 om aktiebolag av den lydelse, bilagor till detta protokoll utvisa, samt hemställer, att lagrådets utlåtande över förslagen måtte för det i § 87 regeringsformen omförmälda än­ damål inhämtas genom utdrag av protokollet.

Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan bifaller Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Hegenten.

IJr protokollet.

S. Cervin.

Kungl. Maj:ts proposition nr 18U.

47

Bilaga till statsrådsprotokollet

den 26 mars 1920.

Förslag*

till

Lag

med vissa ändrade bestämmelser angående liandelsböcker.

Härigenom förordnas som följer

1 §•

1 mom. Envar, som idkar handelsnäring, är, där ej annat följer av vad nedan i 3 mom. och 3—5 §§ stadgas, skyldig att föra handelsböcker på sätt i denna lag sägs.

2 mom. Skyldighet, varom i 1 mom. sägs, åligger enkelt bolag, som blivit infört i handelsregistret, registrerad ekonomisk förening samt aktiebolag, ändå att den verksamhet, som idkas av bolaget eller föreningen, icke på grund av stadgande i denna lag är förenad med bokföringsskyldighet.

3 mom. Bokföringsskyldighet enligt denna Jag föreligger ej för staten eller för kommun.

2 §•

Med handelsnäring förstås enligt denna lag rörelse, som yrkesmässigt be- drives inom någon av nedan angivna verksamhetsgrenar:

1) Handel med varor, värdepapper eller fastigheter. 2) Tillverkning eller bearbetning av varor i och för arbetsproduktens av­ yttring eller i anledning av beställning för annans räkning, häri inbegripna jämväl skeppsbyggeri och varvsrörelse.

3) Reparation sverksamhet. 4) Framställande eller överförande till avsalu av elektrisk energi. 5) Byggnadsverksamhet för egen eller annans räkning ävensom utförande på beting av arbete å annans fastighet.

6) Verksamhet för tillgodogörande av skogsprodukter, gruvdrift och verk­ samhet för utvinnande av torv, stenkol, kalk, sten och sådana mineralier, vilka icke äro föremål för inmutning.

7) Tryckerirörelse ävensom verksamhet för utgivning till föryttrande av skrifter, konstverk eller fotografiska eller därmed jämförliga bilder (förlags- rörelse;.

8) Apoteksrörelse.

48

Kungl. Mai :ts proposition nr 189.

9) Hotell- och pensionatrörelse, till vars utövande fordras tillstånd enligt

vad därom särskilt är stadgat, ävensom rörelse, med vilken avses att mot

betalning tillhandahålla gäster förplägnad (värdshusrörelse).

10) Teater-, varieté-, cirkus-, biograf- och därmed jämförlig rörelse.

11) Kanaldrift och rederirörelse.

12) Annan verksamhet än under 11) sägs, som har till ändamål att mot

avgift ombesörja befordran av personer, gods eller meddelanden, samt ridhus­

rörelse.

13) Verksamhet såsom fartygskommissionär eller speditör, bärgningsrörelse

och magasineringsrörelse.

14) Verksamhet såsom mäklare eller agent; annan agenturverksamhet än

befraktningsagentur eller handelsagentur dock endast för så vitt med den­

samma är förenad uppbörd av penningar.

15) Bankrörelse och penninghandel.

16) Pantlånerörelse ävensom annan lånerörelse, som bedrives utan samband

med bankrörelse.

17) Försäkringsrörelse.

18) Inkasseringsverksamhet och verksamhet såsom patentombud.

19) Badhusrörelse och drift av tvättinrättning.

3 §•

Skyldighet att föra handelsböcker föreligger ej, där rörelse, varom i 2 §

2, 3, 4, b, 6, 7, 12 och 19 punkterna sägs, är att anse såsom driven i ringa om­

fattning. Sådan skyldighet föreligger ej heller beträffande dels handel med

varor, vilken bedrives genom varornas kringförande eller från salustånd, och

dels värdshusrörelse, vilken icke är förenad med rättighet att utskänka rus­

drycker, där handeln eller värdshusrörelsen drives i ringa omfattning. Från

skyldighet att föra handelsböcker är ock den befriad, som endast med eget,

av honom själv fört fartyg idkar rederi- eller bärgningsrörelse.

4 §•

Rörelse skall anses såsom driven i ringa omfattning, därest i densamma

vanligen icke sysselsättas flera än två arbetare förutom näringsidkaren själv,

hans make och hemmavarande barn.

5 §•

Den, som driver rörelse såsom binäring till eget jordbruk, är, ändå att

rörelsen är att anse såsom handelsnäring, icke skyldig att för den rörelse

föra handelsböcker.

Såsom dylik binäring till jordbruk skall anses sådan i sammanhang med

jordbruk driven verksamhet, vilken med tillhjälp huvudsakligen av den för

jordbruket anställda arbetskraften har till ändamål att genom utnyttjande

av fastighetens alster eller naturtillgångar utvinna en biförtjänst.

Kungl. Maj.ts proposition nr ISO.

49

ö §•

Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på sådant sätt, att genom bokföringen lämnas en noggrann redovisning ej mindre för rörelsens gång än även för affärsställningen å vissa bestämda tider.

Bokföringen skall sålunda på klart och överskådligt sätt lämna upplys­ ning om samtliga tillgångar, om borgenärer och gäldenärer jämte beloppet av en vars fordran eller skuld, om affärsomkostnader, om räntor, om beloppet av penningar samt mängd och värde av varor, som den bokföringsskyldige för eget behov uttagit ur rörelsen, om växel- och betalningsförbindelser, om pantavtal samt om borgens- och övriga ansvarsförbindelser för andra, som den bokföringsskyldige ingått.

7 §•

1 mom. Till fullgörande av vad i 6 § stadgas skall bokföringsskyldig föra dagbok och ställningsbok ävensom de övriga handelsböeker, vilka med hän­ syn till rörelsens omfattning och beskaffenhet må erfordras.

Bank. försäkringsbolag, aktiebolag för drivande av pantlånerörelse samt rusdrycksförsäljningsbolag skola icke hava skyldighet att föra ställningsbok: dock skall det åligga bank och bolag, varom nu är sagt, att vid den tid­ punkt, då rörelsen börjas, upprätta sådan förteckning över tillgångar och skulder, varom nedan i 9 § första stycket sägs.

Angående de böcker, som skola föras av sparbank, är särskilt stadgat. 2 mom. Annan handelsbok än dagbok och ställningsbok må kunna ersättas av lösa blad eller kort i anslutning till visst gängse system. Bokförings­ skyldig, vars räkenskaper äro underkastade kontroll av sakkunnig revisor, må föra jämväl dagbok å lösa blad eller kort på sätt nu är sagt.

3 mom. Är eljest i lag eller författning särskilt stadgande meddelat an­ gående bokföring, lände det till efterrättelse jämte föreskrifterna i denna lag.

8 §•

Dagbok må föras i en eller flera delar. I dagboken skola affärshändelserna antecknas dagligen post för post, den ordning de inträffat, dock att vid försäljning i minut mot kontant be­ talning de för varje dag influtna penningbelopp må vid dagens slut införas i en post.

9 §•

Ställningsbok skall uppläggas vid den tidpunkt, då den bokföringsskyldige börjar sin rörelse. Det åligger den bokföringsskyldige att i nämnda bok införa sin ställning eller förteckning å dels samtliga sina tillgångar i kon­ tanta penningar, fastigheter, lösören, varulager, fordringar, värdepapper och annat, dels ock samtliga sina skulder. För varje post skall värde därå ut­ sättas. I ställning må under en och samma post upptagas flera föremål av enahanda eller sins emellan likartad beskaffenhet, men skall, där så sker vid posten tecknas hänvisning till bilaga, däri de under posten upptagna föremål var för sig skola finnas antecknade. Borgens- och övriga ansvars-

Bihang till riksdagens protokoll 1929. 1 samt. 158 häft. (Nr 189 .) 4

Kungl. Maj :ts proposition nr 189.

förbindelser för andra, i vilka den bokföringsskyldige må häfta, skola, i den mån de ej upptagas bland skulderna, särskilt antecknas. Även skall redo­ görelse lämnas för säkerhet, som den bokföringsskyldige erhållit för fordran eller lämnat för gäld. Samtliga i ställningen upptagna tillgångar och skulder skola var för sig summeras och skillnaden emellan slutsummorna utsättas.

Ställning, utvisande samtliga tillgångar och skulder vid slutet av sist- förflutna räkenskapsår, skall ock, på sätt nu är sagt, inom tre och en halv månader efter utgången av räkenskapsåret upprättas och i ställningsboken införas.

10

§.

I fråga om de värden, till vilka i ställning antecknade tillgångar och skulder skola upptagas, skall gälla följande:

1) Den bokföringsskyldiges tillgångar må ej, där ej nedan annorlunda stadgas, upptagas vare sig över sina verkliga värden eller till högre belopp än som motsvara kostnaderna för deras anskaffning eller tillverkning.

2) Andra tillgångar än sådana, som äro avsedda för stadigvarande bruk i rörelsen, må upptagas till högre belopp än som motsvara kostnaderna för deras anskaffning eller tillverkning, så framt särskilda omständigheter kunna anses lämna fog härför och dessa i ställningen fullständigt angivas.

3) Osäkra fordringar skola var för sig till sitt värde prövas och må upp­ tagas endast till de belopp, med vilka de beräknas komma att inflyta. Värde­ lösa fordringar skola avskrivas. Bokföringsskyldig må icke såsom till­ gång upptaga fordran hos sig själv. I handelsbolags ställning skall beloppet av bolagsmans fordran hos eller skuld till bolaget tydligt angivas.

4) Tillgångar, avsedda till stadigvarande bruk i rörelsen, må upptagas till belopp, motsvarande kostnaderna för tillgångarnas anskaffning eller tillverk­ ning, ehuru verkliga värdet är lägre än detta belopp. I ty fall skall dock därå årligen avskrivas det belopp, som motsvarar tillgångarnas av ålder och nyttjande eller annan jämförlig orsak uppkomna värdeminskning.

Aktiebolag, varå lagen den 12 augusti 1910 om aktiebolag äger tillämp­ ning, må i stället för sådan avskrivning, som i nästföregående stycke sägs, göra motsvarande avsättning till ett särskilt förnyelsekonto. Sådant konto må ej minskas annorledes än genom en minskningen motsvarande avskriv­ ning å ifrågavarande tillgångar.

5) Tillgångar, som under 4) avses, må ej i vidare mån än som betingas av å desamma nedlagda förbättringar upptagas till högre värde än det, vartill de varit upptagna i närmast föregående ställning.

11

§•

I ställningsbok skall för varje räkenskapsår intagas förteckning över samtliga under året i rörelsen förda handelsböcker. Böckerna skola i för­ teckningen upptagas i nummerföljd eller, där jämlikt 13 § särskild numre­ ring skett av böcker å skilda kontor, i nummerföljd för varje kontor. Till­ lika skall i ställningsbok för varje år angivas i vad mån bokföring sker med

Kungl. Mai:ts proposition nr ISO.

51

användande av system av lösa blad eller kort ävensom uppgivas de särskilda bandelsböcker, vilka därigenom ersättas.

12 §.

Ställning skall, där ej nedan annat sägs, av den bokföringsskyldige själv underskrivas. År den bokföringsskyldige gift kvinna, som sammanlever med mannen, och är ej nya giftermålsbalken tillämplig i fråga om makarnas förmögenhetsförhållanden, skall jämväl mannen underskriva ställningen. Är den bokföringsskyldige omyndig, skall ställningen underskrivas av förmyn­ daren. Bolags eller förenings ställning skall underskrivas med dess firma, dock att, där alla eller flera delägare äro i sådan egenskap för bolags förbindelser personligen ansvariga, samtliga dessa därjämte skola under ställningen teckna sina namn.

Förteckning över tillgångar och skulder, som enligt 7 § 1 mom. andra stycket skall av bank, försäkringsbolag, aktiebolag för drivande av pantlåne­ rörelse samt rusdrycksförsäljningsbolag upprättas innan rörelsen börjas, skall underskrivas med bankens eller bolagets firma.

Rederis ställning skall underskrivas av huvudredaren eller, om huvud­ redare icke är vald, av samtliga redare.

13 §.

Handelsbok skall, innan den tages i bruk, inbindas och pagineras i löpande sifferföljd sida för sida eller uppslag för uppslag. Å pärmen eller före tex­ ten skall finnas uppgift om den bokföringsskyldiges firma, bokens benäm­ ning samt det år, till vilket första anteckningen i boken hänför sig. Samt­ liga i rörelse förekommande handelsböcker skola numreras i löpande följd, dock att, där rörelsen drives vid flera kontor, särskild numrering må ske av de å varje kontor använda böcker.

Föres handelsbok i flera delar, skall varje del numreras såsom självstän­ dig bok.

Införing i handelsbok skall ske med bläck eller på annat varaktigt sätt. Tomma mellanrum mellan införingar må ej lämnas å ställen, där enligt gängse bokföringsregler införingar skola ske i löpande följd. Blad får ej utrivas, ej heller får något av innehållet genom överstrykning, radering eller annorle- des göras oläsligt eller utplånas. Gföres ändring i eller tillägg till införing, skall vid ändringen eller tillägget anteckning om dagen för dess införande ske och bestyrkas av den, som gjort ändringen eller tillägget.

Vad ovan i denna paragraf stadgas om handelsbok och införing däri skall i tillämpliga delar gälla jämväl beträffande system av lösa blad eller kort, som begagnas till ersättning för handelsbok.

14 §.

Period, för vilken bokföringsskyldigs räkenskaper regelmässigt avslutas (räkenskapsår), må icke överstiga tolv månader, dock att, där bokförings- skyldig börjar sin rörelse under någon av kalenderårets sista tre månader,

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

sådan period må, därest särskilda omständigheter därtill föranleda, första gången utsträckas att omfatta högst femton månader.

15 §•

Brev, räkningar och övriga handlingar, vilka ankomma till bokföringsskyl- dig och avse förhållande av beskaffenhet att föranleda anteckning i handels- bok, skola, ordnade efter visst system, noggrant förvaras.

Brev, räkning eller annan handling, som i och för rörelsen avsändes av bokföringsskyldig, skall dessförinnan kopieras och skola kopiorna förvaras på sätt i första stycket sägs.

16 §.

Handelsbok, system av lösa blad eller kort, som begagnas till ersättning för sådan bok, ävensom handling och kopia, varom i 15 § sägs, skola för­ varas av bokföringsskyldig under tio år, räknade från utgången av det rä­ kenskapsår, varunder sista inskrivningen eller anteckningen skedde eller handlingen eller kopian tillkom.

17 §.

Den, som är skyldig föra handelsböcker men befinnes icke hava efterkom­ mit vad därom i denna lag är stadgat, är, där han kommer i konkurstill­ stånd, underkastad påföljd enligt 23 kap. strafflagen.

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1928, dock att, där räkenskaps­ år icke sammanfaller med kalenderår, bestämmelserna i lagen icke skola utgöra hinder för den, som jämlikt äldre lag är skyldig föra handelsböcker, att intill utgången av det vid tiden för denna lags ikraftträdande löpande räkenskapsåret fullgöra nämnda skyldighet i enlighet med bestämmelserna i äldre lagen.

Genom denna lag upphävas 1—11 §§ i förordningen den 4 maj 1855 (nr 66) angående handelsböcker och handelsräkningar.

Där i lag eller författning förekommer hänvisning till nämnda förord­ ning skola, såvitt angår omförmälda 1—11 §§, i stället tillämpas bestäm­ melserna i denna lag.

Kungl. Maj:ts proposition nr 180.

53

Bilaga till statsrådsprotokollet

den 36 mars 1.036.

F ö r s I a »•

till

Lag

om ändrad lydelse av 19 § i förordningen den 1 maj 1855 (nr (56) an­

gående handelsböcker och handelsräkningar.

Härigenom förordnas, att 19 § i förordningen den 4 maj 1855 angående

handelsböcker och handelsräkningar skall erhålla följande ändrade lydelse

19 §.

Yad i 12—18 §§ här ovan om handelsbok sägs skall äga tillämpning jämväl

i avseende å system av lösa blad eller kort, som efter vad i lagen med vissa

ändrade bestämmelser angående handelsböcker är stadgat begagnas till ersätt­

ning för handelsbok.

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1928.

54

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

Förslag’

till

Lag

om ändrad lydelse av 56 och 98 §§ i lagen den 12 augusti 1910 (nr

88 s. 1) om aktiebolag.

Härigenom förordnas, att 56 och 98 §§ i lagen den 12 augusti 1910 om

aktiebolag, 98 § i nedan angiven del, skola erhålla följande ändrade lydelse

56 §.

Jämte vad i lagen med vissa ändrade bestämmelser angående handelsböeker

är stadgat gälle i avseende å aktiebolags ställning:

1) De belopp, vartill aktiekapitalet, reservfonden, andra fonder samt för­

nyelsekonto uppgå, skola var för sig i ställningen uppföras bland skul­

derna.

2) Kostnader för bolagets bildande, organisations- och förvaltningskostnader

eller förvärvad egen aktie må ej uppföras såsom tillgång.

3) Äger bolaget aktier i annat bolag, skola dessa i ställningen, särskilt

för varje sådant bolag, upptagas till antal och värden.

Det åligger styrelsen att inom den i lagen med vissa ändrade bestäm­

melser angående handelsböeker stadgade tid för upprättande av årlig ställ­

ning jämväl upprätta en balansräkning, utvisande bolagets samtliga till­

gångar och skulder vid utgången av senaste räkenskapsår.

Förutom vad här ovan under 1)—3) angående ställning är stadgat skall i

avseende å denna balansräkning gälla,

att i densamma värdet å tillgångarna skola bestämmas enligt samma grun­

der, som i sådant hänseende gälla för upprättande av ställning;

att, där bolaget äger aktier i annat bolag, till balansräkningen skall, om

så ske kan, fogas sistnämnda bolags senaste fastställda balansräkning; samt

att i balansräkningen skola angivas samtliga de borgens- och övriga an­

svarsförbindelser för andra, i vilka bolaget häftar, i den mån samma förbin­

delser ej äro att hänföra till i räkningen upptagen gäld.

98 §.

Visar — — —- — bolagsstämma.

Det — — — — ställning.

Vid förlustens beräkning skola tillgångarna upptagas till sina verkliga

värden; dock att tillgångar, avsedda till stadigvarande bruk för bolaget, må,

även om verkliga värdet är lägre, upptagas till det belopp, som motsvarar

kostnaderna för deras anskaffning eller tillverkning med avdrag av den

värdeminskning, för vilken enligt vad därom särskilt är stadgat avskrivning

bort äga rum.

Underlåter — — — — skuld.

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1928.

Bilaga till statsrådsprotokollet

den 26 mars 1926.

Kungl. Maj.ts proposition nr IM).

Utdrag av protokollet över finansdepartcmentsärenden, hållet in­

för Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Re g enten i stats­ rådet å Stockholms slott den 26 mars 1926.

N arv arande:

Statsministern

Sandler,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Ols­

son, Nothin, Svensson, Hansson, Linders, Schlyter, Larsson, WigforssMöller, Levinson.

Efter gemensam beredning med chefen för justitiedepartementet anför chefen för finansdepartementet statsrådet Wigforss:

»Såsom protokollet över justitiedepartementsärenden för denna dag utvisar, har Kungl. Maj :t bestämt, att lagrådets yttrande skall för det i § 87 regerings­ formen omförmälda ändamål inhämtas över förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser angående handelsböcker. Av detta lagförslag påkallas vissa änd­ ringar i lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse och lagen den 29 juni 1923 om sparbanker. Ändringarna äro likväl allenast av formell natur.

I 43 § i lagen om bankrörelse meddelas stadganden om balansräkning för bankaktiebolag. Däri hänvisas till vad i förordningen angående handelsböcker och handelsräkningar är stadgat om balansräkning. Då förslaget till lag med vissa ändrade bestämmelser angående handelsböcker icke innehåller några be­ stämmelser om balansräkning, har i förevarande paragraf införts stadgande om skyldighet för styrelse i bankaktiebolag att upprätta balansräkning. För fullgörande av denna skyldighet har bestämts samma tid, som enligt den ifrå­ gasatta nya lagstiftningen om handelsböcker skall gälla för upprättande av år­ lig ställning. Under en ny punkt 7 i paragrafen har vidare införts den be­ stämmelse angående upptagande i balansräkningen av borgens- och övriga an­ svarsförbindelser, vilken för närvarande finnes upptagen i 7 § i förordningen angående handelsböcker och handelsräkningar. Motsvarande ändringar hava vidtagits i 159 §, vilken handlar om balansräkning i solidariska bankbolag.

Beträffande lagen om sparbanker föreslås en jämkning av första stycket i 31 §. Jämkningen har föranletts därav att enligt förslaget till lag med vissa ändrade bestämmelser angående handelsböcker ställningsbok skall föras i stäl­ let för inventariebok. I 33 § första stycket torde böra vidtagas ändringar av enahanda innebörd som nyss angivits i fråga om lagen om bankrörelse. Någon tid inom vilken balansräkning skall vara upprättad har dock ej föreskrivits i förevarande lagrum. Av 32 § framgår emellertid, att balansräkningen måste vara upprättad inom tre månader efter kalenderårets utgång. Den skall näm­ ligen upptagas i förvaltningsberättelsen, vilken skall föreligga underskriven

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

inom nämnda tid. I 33 § andra stycket har hänvisningen till förordningen om handelsböcker och handelsräkningar borttagits.»

Föredraganden uppläser härefter i enlighet med vad sålunda anförts upp­ rättade förslag till lag om ändrad lydelse av 43 och 159 §§ i lagen den 22 juni 1911 (nr 74 s. 1) om hankrörelse samt lag om ändrad lydelse av 31 och 33 §§ i lagen den 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker av den lydelse, bilagor till detta protokoll utvisa, samt hemställer, att lagrådets utlåtande över förslagen måtte, för det i § 87 regeringsformen omförmälda ändamål, inhämtas genom utdrag av protokollet.

Denna av statsrådets övriga medlemmar biträdda hemstäl­ lan bifaller Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten.

Ur protokollet:

E. Regnér.

Kungl. Maj:ts proposition nr ISO.

■ u

liilagu till statsrådsprotokollet

den 26 mars 1926.

F ö r 8 I a £

till

Lag

om Tindrad lydelse av 43 och 159 4$ i lagen den 22 juni 1911 (nr 74

s. 1) om bankrörelse.

Härigenom förordnas, att 43 och 159 §§ i lagen1 den 22 juni 1911 om bankrörelse skola i nedan angivna delar erhålla följande ändrade lydelse:

43 §.

Det åligger styrelsen att inom den i lagen med vissa bestämmelser angående handelsböcker stadgade tid för upprättande av årlig ställning upprätta eu balansräkning, utvisande bankaktiebolagets samtliga tillgångar och skulder vid utgången av senaste räkenskapsår, och gälle i avseende å denna balans­ räkning:

6) Kostnader — — — tillgång. 7) I balansräkningen skola angivas samtliga de borgens- och övriga ansvars­ förbindelser för andra, i vilka bolaget häftar, i den mån samma förbindelser ej äro att hänföra till i räkningen upptagen gäld.

159 §.

Det åligger styrelsen att inom den i lagen med vissa bestämmelser angående handelsböcker stadgade tid för upprättande av årlig ställning upprätta en balansräkning, utvisande det solidariska bankbolagets samtliga tillgångar och skulder vid utgången av senaste räkenskapsår, och gälle i avseende å denna balansräkning:

6) Kostnader — — — tillgång. 7) I balansräkningen skola angivas samtliga de borgens- och övriga an­ svarsförbindelser för andra, i vilka bolaget häftar, i den män samma för­ bindelser ej äro att hänföra till i räkningen upptagen gäld.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1928.

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

Bilaga till statsrådsprotok

den 26 mars 1926.

Forsla g;

till

Lag

om ändrad lydelse av 31 och 33 §§ i lagen den 20 juni 1923 (nr 286)

om sparbanker.

Härigenom förordnas, att 31 och 33 §§ i lagen den 29 juni 1923 om spar­ banker skola i nedan angivna delar erhålla följande ändrade lydelse:

31 §•

I stället för de i lagen med vissa bestämmelser angående handelsböcker föreskrivna dag- och ställningsböcker skall sparbank föra följande böcker:

kassabok —------ låneräkningarna.

Därjämte------ — slut. Styrelsen-----------böcker.

no o

oo §.

Det åligger styrelsen att årligen upprätta en balansräkning, utvisande spar­ bankens samtliga tillgångar och skulder vid utgången av senaste kalender­ år, och gälle i avseende å denna balansräkning:

7) Organisations- eller förvaltningskostnader----- -----tillgång. 8) I balansräkningen skola angivas samtliga de borgens- och övriga an­ svarsförbindelser för andra, i vilka sparbanken häftar, i den mån samma förbindelser ej äro att hänföra till i räkningen upptagen gäld.

Balansräkningen skall införas i den i 31 § omförmälda huvudboken. Beträffande —------ avskrivningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1928.

Kungl. Maj:ts proposition nr ISO.

'»‘J

Utdrag av protokollet över handelsdepartementsärenden, hållet in­

för Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten i stats­ rådet å Stockholms slott den 26 mars 1926.

Närvarande:

Statsministern

Sandler,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Olsson, Nothin, Svensson, Hansson, Linders, Schlyter, Larsson, Wig- forss, Möller, Levinson.

Chefen för handelsdepartementet, statsrådet Svensson, anför efter gemensam beredning med chefen för justitiedepartementet:

»På föredragning av chefen för justitiedepartementet har Kungl. Maj:t förut denna dag beslutit inhämta lagrådets utlåtande över förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser angående handelsböcker. Vid behandlingen av detta ären­ de anförde chefen för justitiedepartementet, att berörda förslag syntes böra medföra vissa ändringar i lagen om försäkringsrörelse. Jag anhåller nu att få anmäla sist avsedda fråga.

Ändringarna i lagen om försäkringsrörelse avse 48 och 149 §§. I dessa para­ grafer torde böra vidtagas den jämkning, som betingas därav att föreskrift om upprättande av balansräkning icke upptagits i förslaget till lagstiftning rörande bokföringsskyldighet i allmänhet. Någon viss tidsfrist för balansräkningens upprättande har såvitt angår försäkringsbolag ansetts icke böra fastställas. Enligt vad försäkringsinspektionen uti avgivet utlåtande anfört, har den nu gällande fristen — fem månader — ofta nog visat sig vara för knappt till­ tagen, i det att försäkringsbolag ej sällan måst uppgöra sin balansräkning, in­ nan bolaget erhållit slutavräkningar från sina återförsäkrare eller så full­ ständiga uppgifter om inträffade försäkringsfall, att försäkringsfonden kunnat med noggrannhet beräknas.

Med hänsyn härtill synes det icke böra komma i fråga att för försäk­ ringsbolag föreskriva upprättande av balansräkning inom den i den allmänna bokföringslagstiftningen för upprättande av årlig ställning stadgade tid eller inom tre och en halv månader efter utgången av varje räkenskapsår. Uti 73 § i lagen om försäkringsrörelse föreskrives beträffande försäkringsaktiebolag att ordinarie bolagsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår samt att därvid skall av styrelsen framläggas bland annat balans­ räkningen för det förflutna året, vilken balansräkning emellertid jämlikt 61 § minst en månad före sagda bolagsstämma skall hava avlämnats till revisorerna. Vad angår ömsesidiga försäkringsbolag hava motsvarande stadganden uppta­ gits i lagens 172 och 162 §§. Vid sådant förhållande lärer något särskilt stad­ gande om tiden för balansräkningens upprättande icke erfordras i lagens 48 och 149 §§. Då, såsom nyss erinrats, förslaget till den allmänna bokförings-

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

lagstiftningen icke innehåller föreskrift om balansräkning, torde i nu föreva­ rande paragrafer böra införas föreskrift, som ersätter det genom lag den 14 maj 1909 i 7 § andra stycket av 1855 års förordning angående handelsböcker och handelsräkningar upptagna stadgandet om angivande i balansräkning av bor­ gens- och övriga ansvarsförbindelser för andra, i vilka köpman häftar. Sådant stadgande har därför upptagits såsom 9 resp. 8 mom. av ifrågavarande 48 och 149 §§ i lagen den 25 maj 1917 om försäkringsrörelse, och hava dessa moment därvid erhållit den lydelse, som av försäkringsinspektionen i dess förut omför- mälda utlåtande förordats.

I enlighet med nu angivna grunder har upprättats förslag till lag om ändrad lydelse av 48 och 149 §§ i lagen den 25 maj 1917 (nr 257) om försäkringsrö­ relse.'»

Föredraganden uppläser sistherörda förslag, av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar, samt hemställer, att lagrådets utlåtande över förslaget måtte för det i § 87 regeringsformen omförmälda ändamål inhämtas genom utdrag av protokollet.

Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan bifaller Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten.

Ur protokollet:

J. H. Göransson.

liungl. Maj:ts proposition nr 189.

(i!

Bilaga till statsrådsprotokollet

den 26 mars 1926.

Förslå g-

till

Lag

om ändrad lydelse av 48 och 149 §§ i lagen den 25 maj 1917 (nr 257)

om försäkringsrörelse.

Härigenom förordnas, att 48 och 149 §§ i lagen den 25 maj 1917 om för­ säkringsrörelse skola i nedan angivna delar erhålla följande ändrade lydelse:

48 §.

Det åligger styrelsen att årligen upprätta en balansräkning, utvisande för­ säkringsaktiebolagets samtliga tillgångar och skulder vid utgången av senaste räkenskapsår, och gälle i avseende å denna balansräkning:

8) De------------------ år. Där------------------ linjen. 9) I balansräkningen skola angivas samtliga de borgens- och övriga ansvars­ förbindelser för andra, i vilka bolaget häftar, i den mån samma förbindelser ej äro att hänföra till i räkningen upptagen gäld eller ingåtts genom av bolaget meddelad försäkring.

149

§•

Det åligger styrelsen att årligen upprätta en balansräkning, utvisande för­ säkringsbolagets samtliga tillgångar och skulder vid utgången av senaste räken­ skapsår, och gälle i avseende å denna balansräkning:

7) De —--------------- år. Där —-------------- — linjen. 8) X balansräkningen skola angivas samtliga de borgens- och övriga ansvars­ förbindelser för andra, i vilka bolaget häftar, i den mån samma förbindelser ej äro att hänföra till i räkningen upptagen gäld eller ingåtts genom av bolaget meddelad försäkring.

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1928.

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

Utdrag av protokollet, hållet i Kungl. Maj.ts lagråd den 13 decem­

ber 1926.

N ärvarande:

justitierådet von Seth, justitierådet Wedberg, regeringsrådet Planting-Gyllenbåga, justitierådet Alexanderson.

Enligt lagrådet tillhandakommet utdrag av protokollet över justitiedepar- tementsärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten i statsrådet den 26 mars 1926, hade Kungl. Maj :t förordnat, att lagrådets ytt­ rande skulle för det i § 87 regeringsformen omförmälda ändamål inhämtas över upprättade förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser angående handelsböcker, lag om ändrad lydelse av 19 § i förordningen den å maj 1855 (nr 66) angående handelsböcker och handelsräkningar samt lag om ändrad lydelse av 56 och 98 §§ i lagen den 12 augusti 1910 (nr 88 s. l) om aktiebolag.

Förslagen, som finnas hilagda detta protokoll, hade inför lagrådet före­ dragits av ledamoten å justitiedepartementets lagavdelning, hovrättsrådet E. Bergendal.

Förslagen föranledde följande yttranden av lagrådet och dess särskilda leda­ möter.

Förslaget till lag med vissa ändrade bestämmelser angående

handelsböcker.

1—2

§§.

Justitierådet Wedberg, regeringsrådet Planting-Gyllenbåga och justitierådet 'Alexanderson:

I motiven till 1890 års förslag till bolagslagar framhölls angelägenheten därav att begreppen köpman och handelsrörelse gåves en och samma innebörd inom den svenska allmänna rätten i dess helhet. På samma uppfattning byggde förslaget till lag om köp och byte av lös egendom 1903. Bolagskommittén fann sig av nämnda hänsyn bunden att beträffande arten av den rörelse, som giver ett bolag egenskap av handelsbolag, hänvisa till bestämmelserna om bok­ föringsskyldighet i 1855 års förordning såsom varande den grundläggande författningen i ämnet. Kommittén erinrade om att samma förfaringssätt iakt­ tagits såväl i konkurslagen som i lagen om handelsregister, firma och prokura. Denna förslagets ståndpunkt godkändes genom lagen om handelsbolag och

Kungl. Maj:ts proposition nr 180.

enkla bolag. Sedermera bär i lagarna om köp och byte samt om kommission Jn- m- begreppet köpman —- som i sin ordning ligger till grund för begreppen handelsköp och handelskoinmission — bestämts till att vara identiskt med bokföringsskyldig. Ocli detsamma gäller om nya konkurslagen och lagen om ackordsförhandling utan konkurs, ehuru med den redan av äldre konkurslagen tillämpade modifikation, att egenskapen av köpman här räknas fortvara viss tid efter det bokföringsskyldigheten upphört. Den sålunda vunna enhetligheten är utan tvivel ett värde, som icke utan tungt vägande skäl bör givas till spillo. Att just författningen om bokföringsskyldighet blivit den på området norme­ rande, torde visserligen mera få tillskrivas den yttre tillfällighet att det ämne den avhandlar råkat att först av alla hithörande bliva föremål för legislativ behandling i nyare tid; och i olika sammanhang ha ock framhävts eller antytts olägenheter, som med denna tekniska anordning äro förbundna. Någon rubb­ ning härutinnan lärer dock icke numera böra ifrågasättas; men så mycket angelägnare är att vid bestämmandet av kretsen av dem som skola vara bok-

j

öiingsskyldiga taga behörig hänsyn till de återverkningar i olika riktningar,

som ett sådant bestämmande för med sig till följd av lagstiftningens nyss an­ givna ståndpunkt.

Enligt ursprungliga lydelsen av 1855 års förordning var den drivna verk­ samhetens art och beskaffenhet alltid avgörande för frågan om bokföringsskyl­ dighet forelåge. ^ På förslag av bolagskommittén blev denna grundsats i sam­ band med 1895 års bolags- och föreningslagstiftning föremål för en viss modi­ fikation, i det att det föreskrevs att registrerade enkla bolag samt aktiebolag skulle oberoende av verksamhetens art städse vara bokföringsskyldiga. Såsom skäl härför hänvisades i fråga om enkla bolag till den antagna principen, att dessa i och med registreringen äro i allo att anse såsom handelsbolag, samt be­ träffande aktiebolag därtill att åtskilliga stadganden i aktiebolagslagen vila på förutsättningen att handelsböcker skola av dylika bolag föras. I detta samman­ hang bär naturligen kommit under övervägande, huruvida enahanda skyldighet borde åläggas de ekonomiska föreningarna såsom sådana. Likaså har denna fråga måst framställa sig, då vid utarbetandet av 1911 års föreningslag skillnad i visst hänseende uppdrogs mellan bokföringsskyldiga och icke bokförings­ skyldiga föreningar. Tydligen hava emellertid vid intetdera tillfället så avse­ värda skäl ansetts tala för en dylik ovillkorlig skyldighet, att frågan ens behövde dryftas i de tryckta förarbetena. Då förslaget nu vill införa denna ovillkorliga bokföringsplikt för de ekonomiska föreningarna, har härför icke aberopats något skäl utöver vad de sakkunniga i 1916 års motiv anfört eller att böcker ändock maste föras redan för fullgörande av styrelsens redovisnings­ skyldighet inför föreningen, varjämte de sakkunniga hänvisat till parallellen med registrera.de enula bolag. Att sistnämnda argument icke har någon bär­ kraft ligger emellertid i öppen dag. Och att ordnade räkenskaper måste föras iör vederbörlig redovisning är ett förhallande som gäller sammanslutningar i allmänhet liksom stiftelser och överhuvud handhavande av anförtrodda medel, men kan icke i och för sig åberopas som stöd för ekonomisk förenings bokförings­ skyldighet efter de för köpmän gällande normerna och under det ansvar som

()*i

Kungl. Maj:ts proposition nr 180.

för dem är stadgat. Ett stort antal föreningar kommer uppenbarligen sådan

skyldighet att åvila på grund av verksamhetens beskaffenhet. Men det synes

föga lämpligt att varje bostadsförening, avelsförening o. s. v. skall vara under­

kastad densamma, med verkan tillika att å föreningen skulle tillämpas de

strängare regler i fråga om köp, konkursgrunder m. in., som följa av att den

betraktas såsom köpman.

Det hemställes därför att gällande lags ståndpunkt i förevarande hänseende

måtte bibehållas.

I detta sammanhang må erinras att bestämmelsen i 10 § under 3) rörande

handelsbolag uppenbarligen bör gälla även registrerat enkelt bolag, men att

med den beteckning sådant bolag erhållit i 1 § 2 mom. detta icke tillräckligt

klart framgår.

I fråga om bokföringsskyldighet, som beror på den bedrivna verksamhetens

art, synes det vara det riktiga att, på sätt i förslaget skett, fixera kretsen av

bokföringsskyldiga genom en uttömmande uppräkning av yrkesgrenar samt jäm­

väl i fråga om de undantag, som inom vissa av dessa yrkesgrenar böra medgivas

för en rörelse i enkla former och av ringa betydenhet, bestämma deras räckvidd

sålunda att minsta möjliga utrymme lämnas för ovisshet var gränsen går. Vis­

serligen kan med en sådan metod icke undvikas, att denna gräns kommer att

lida av en viss stelhet och i många enskilda fall te sig såsom ganska irrationell.

Men även om denna olägenhet uppskattas till sin fulla vikt, synes den dock

avgjort böra stå tillbaka i betydelse för angelägenheten att den, som idkar en

viss verksamhet, sättes i tillfälle att klart bedöma huruvida han är vid äventyr

av frihetsstraff enligt 23 kap. strafflagen bokföringsskyldig, samt, om han dri­

ver verksamheten i bolag med annan, huruvida han solidariskt ansvarar för de

av hans bolagsman för rörelsen ingångna förbindelserna.

Bland de verksamhetsgrenar, som skola medföra bokföringsskyldighet, upp­

tog de sakkunnigas förslag 1916 jämväl advokatyrket. I anledning av vissa

erinringar, som framställts av styrelsen för Sveriges Advokatsamfund, har de

sakkunnigas mening i denna punkt icke följts i det remitterade förslaget. Ad-

\okatsamfundets styrelses anmärkning riktade sig emellertid icke emot att yrket

skulle vara underkastat bokföringsskyldighet; det framhölls tvärtom att sam­

fundet av sina egna medlemmar redan för närvarande krävde ordnad bokfö­

ring, om än icke i de i 1855 års förordning stadgade former. Erinringarna

gällde däremot olämpligheten av att advokatverksamhet skulle hänföras under

det av de sakkunniga uppställda och i det remitterade förslaget bibehållna be­

greppet handelsnäring. Vidare framhöllos en del, av advokatyrkets verksam­

hetsformer beroende, svårigheter att bokföra affärshändelser i den ordning,

som enligt styrelsens tolkning av de sakkunnigas förslag krävdes för att bok­

föringsskyldigheten skulle anses behörigen fullgjord. Slutligen gjordes gällande

att den återverkan på vederbörandes rättsställning, som enligt annan lagstift­

ning följde av bokföringsskyldigheten, icke vore rätt väl på sin plats vare sig

i fråga om advokater eller vissa andra, som dylik skyldighet skulle åligga en­

ligt förslaget. Styrelsen hänvisade därför till möjligheten att upplösa det in­

tima sambandet mellan bokföringsskyldighet och begreppen lmndelsköp, han-

64

(i5

delsbolag o. s. v. Att denna väg icke lämpligen torde kunna beträdas, har i det föregående framhållits. Men därav synes icke böra följa, att advokatyrket ut­ mönstras från de bokföringsskyldiga yrkesgrenarna. Med den yrkesmässigt bedrivna advokatverksamheten torde i de allra flesta fall följa uppdrag och transaktioner av en art och en omfattning, som låta borgenärers intresse av en ordnad och översiktlig bokföring framstå såsom synnerligen väl befogat. I många fall är med verksamheten såsom advokat förknippad en yrkesmässig inkasseringsverksamhet, vilken ju enligt förslaget medför skyldighet att föra böcker. Och även där detta ej kan sägas otvivelaktigt vara förhållandet, är gränsen till den yrkesmässiga inkasseringen i allt fall flytande. Hinder mot att följa sakkunnigförslaget synes, närmare besett, ej heller möta ur de av Advokatsamfundets styrelse framförda synpunkterna. Såsom i departements­ chefens yttrande vid 8 § antydes, lärer förslaget icke avse att fordra »affärs­ händelsers» förtecknande i annan form och på tidigare stadium än som även för närvarande plägar anses med god ordning förenligt; ett förtydligande av lagtex­ tens innebörd härutinnan torde för övrigt kunna företagas. Driva två eller flera advokater sin verksamhet för gemensam räkning, torde inga giltiga skäl tala emot att sådan gemensamhet behandlas såsom handelsbolag och intressen­ ternas förbindelser bedömas i enlighet därmed. Om sådan intressegemenskap däremot icke föreligger, kan uppenbarligen den omständigheten att de gemen­ samt förhyra kontor och helt eller delvis begagna samma personals arbetskrafter lika litet som det förhållande att de å sina brevpapper eller vid adresshänvis­ ningar ställa sina namn sida vid sida skapa ett bolagsförhållande dem emellan och följaktligen ej heller, vid bokföringsskyldighet för varderas verksamhet sär­ skilt, grunda något handelsbolag. Vad slutligen angår den mycket förklarliga motviljan mot att inordna advokatverksamhet under beteckningen handelsnä- ring, torde det redan ur andra synpunkter vara lämpligt att låta nämnda beteck­ ning helt och hållet bortfalla. Någon lämplig gemensam benämning för alla de yrkesgrenar, med vilka bokföringsskyldighet är förenad, utgör den icke; någon sådan torde f. ö. svårligen kunna angivas. Ingenstädes i förslaget göres bruk av densamma, tydligen av det enkla skäl, att vad förslaget i det följande stadgar om bokföringsskyldighetens fullgörande icke innehåller några särskilda regler om dem, som äro bokföringsskyldiga endast på grund av verksamhetens art, till skillnad från de rättssubjekt, som äro det redan på grund av sin rätts­ liga organisation, t. ex. aktiebolag. Beteckningen tjänar med andra ord i för­ slaget intet lagtekniskt behov. Den förekommer såvitt veterligt ej heller annor­ städes i vår lagstiftning. Och vad den avser att omfatta motsvarar ej om­ fånget av begreppet köpman, sådant detta bestämts i köplagen m. fl. lagar.

Avstår man från den gemensamma beteckningen såsom överflödig, vinnes jämväl fördelen av en förenklad uppställning av de båda första paragraferna. Med sammanarbetning av 1 § 1 mom. och 2 § kunde nämligen stadgas att skyl­ dighet att föra handelsböcker åligger den som idkar handel eller yrkesmässigt driver verksamhet inom någon av de därefter uppräknade yrkesgrenarna, ön­ skar man, i motsats till vad nu hemställts, bibehålla en uppräkning av olika föremål för handel, lärer i allt fall av en jämförelse med 4 § kommissionslagen,

Bxhang till riksdagens protokoll 1989. 1 samt. 158 häft. (Nr 189-)

5

Kungl. Maj:ts proposition nr 185.

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

som talar om köp och försäljning av varor, värdepapper eller annan lös egendom, framgå att förslagets lydelse måste undergå jämkning.

Till förteckningen å verksamhetsgrenar med bokföringsplikt må anmärkas följande: I 2. torde orden »i och för arbetsproduktens avyttring eller i anled­ ning av beställning för annans räkning» lämpligen böra utbytas mot »till av­ salu eller på beställning». 6. borde börja med gruvdrift och avslutas med till­ godogörande av skogsprodukter. I 7. kunde det utan fara för missförstånd heta »tryckeri- eller förlagsrörelse». Sista ledet i 9. borde utbrytas till sär­ skilt nummer och beteckningen bliva »kafé- eller värdshusrörelse». Måhända är avsett att här skola inbegripas jämväl konditorirörelse och bespisning vid slu­ tet bord. Men i den mån konditorirörelse ej är att hänföra till kaférörelse, lärer den vara att räkna såsom handel eller falla under 2. Bespisning vid slutet bord åter sjmes ej behöva medföra bokföringsskyldighet. I 11. torde rederirörelse böra ställas främst. De under 13. upptagna verksamhetsgrenarna kunde korta­ re betecknas »fartygskommission, spedition, bärgning, magasinering». Att ålägga andra agenter än handels- och befraktningsagenter legal bokförings­ plikt torde icke vara lämpligt; iakttages detta kunde det under 14. heta »mäkleri- rörelse, handels- eller befraktningsagentur». Även på andra punkter kunde förteckningen undergå överarbetning i förenklande syfte. — Under 1.—4. äro de olika verksamhetsgrenarna ställda vid sidan av varandra genom ett »eller»; i det följande nyttjas däremot mindre tjänligt »och».

Om annan plats för bestämmelserna i 2 och 3 mom. i 1 § skall talas under 3—5 §§.

Justitierådet von Seth:

Förslaget innebär en väsentlig utvidgning av bokföringsskyldigheten till nya grupper av företag och, såsom särskilt framhållits av Sveriges Advokat­ samfund, medför detta konsekvenser vida utöver det område förslaget i första hand avser att reglera, i det att till följd av stadganden i andra författningar de nya bokföringsskyldiga i åtskilliga hänseenden bliva att behandla som köp­ män. Sålunda bliva t. ex. bostadsföreningar på grund av stadgandet i 193 § konkurslagen underkastade bestämmelserna i 3 § samma lag om skyldighet att träda i konkurs vid fall av betalningsinställelse över en vecka, ehuru man väl i regel ej ställer större fordringar på att en sådan förening skall hålla tillgångar likvida — det kan ju t. ex. gälla en växel, som föreningen be­ räknat få omsätta —; en del lantmannaföreningar, avelsföreningar, tröskverks- föreningar o. dyl., bliva underkastade samma bestämmelser, ehuru dessa natur­ ligtvis passa lika litet för dem som för bostadsföreningar. Beträffande för­ eningar av nyssnämnda slag lärer det också vara allt annat än lämpligt att i fråga om köp, som de ingå för sin rörelse, underkasta dem bestämmelserna i köplagen om handelsköp eller vissa av bestämmelserna i lagen om kom­ mission, handelsagentur och handelsresande. Deras ledare besitta nog i regel icke den affärsvana och den förmåga av snabbt handlande, som förutsättes i åtminstone flertalet av dessa bestämmelser. Detsamma torde gälla även om en del aktiebolag, t. ex. vissa familjebolag, och likaså om några av de

Kungl. Maj:ts proposition nr ISO.

t)7

rörelsegrenar, som uppräknas i 2 § av förslaget. Advokatsamfundet har be­

rört ett par dylika, som enligt dess förmenande ej lämpligen kunna behand­

las som köpmannayrken; och det kan ifrågasättas, om det verkligen vore över­

ensstämmande med livets förhållanden att i ovannämnda hänseenden behandla

t. ex. en militärperson, som driver ridhusrörelse, vilken icke på grund av stad­

gandet i 3 § är undantagen, såsom köpman. Enahanda betänklighet möter

i fråga om de i 2 § under 10) upptagna rörelsegrenarna och måhända även

några andra, och den skärpes, såvitt enskilda företagare angår, därav att ett

flertal sådana i och med det att rörelsegrenen inrangeras bland dem, som

medföra bokföringsplikt, skulle bliva förhindrade driva sådan rörelse tillsam­

man under den mera riskfria formen av enkelt bolag. Å andra sidan lärer i och

för sig intet vara att erinra mot att dylika föreningar och näringsidkare åläg­

gas att föra affärsböcker. Så enkelt som bokföringen för sådana företag,

enligt vad under förarbetena till förslaget framhållits, kan ordnas, torde det

ej möta större svårigheter för deras ledning att fullgöra ett dylikt åliggande,

särskilt som vissa lättnader i fråga om förandet av den i förslaget s. k.

ställningsboken borde kunna beredas sådana bokföringsskyldiga, som ej vore

köpmän. Kredit måste ju ofta anlitas för rörelsen. Den ovillkorliga sam­

mankopplingen av köpmannaegenskapen med bokföringsskyldigheten, som är

utmärkande för gällande svensk rätt och däri förslaget ej gör ändring, med­

för även en annan olägenhet, i det att yrkesidkare, som eljest, enligt vad

allmänt erkännes vara riktigt, borde vara bokföringspliktiga, icke ansetts böra

åläggas bokföringsskyldighet, därför att man måst säga sig, att det ej vore

lämpligt att i övriga hänseenden likställa dem med köpmän. Vad som i före­

varande lagstiftningsärende förekommit i fråga om advokatyrket lämnar ett

starkt i ögonen fallande exempel härpå, och det är att befara att vid försök att

tillgodose det behov att än ytterligare utsträcka bokföringsskyldigheten, som

är att förutse, liknande betänkligheter skola yppa sig. Jag tänker härvid

särskilt på vissa stiftelser och ideella föreningar med mera omfattande eko­

nomisk förvaltning. En del av dem anlitar ju även kredit i icke ringa omfatt­

ning, t. ex. för byggnadsföretag.

Det synes i betraktande av de olägenheter, som sålunda äro förbundna med

den nuvarande anordningen, böra ifrågasättas, om ej det rätta tillfället nu vore

inne att företaga en omläggning därhän, att köpmannaegenskapen ej längre

blir ett korrelat till skyldigheten att föra affärsböcker. Jag tänker mig' saken

närmast böra ordnas så, att bokföringsskyldighet i första hand ålägges alla

köpmän och att det i samband därmed angives, vilka näringsyrken skola an­

ses som köpmannayrken, därvid naturligtvis, i likhet med vad som iakttagits

i förslaget, hänsyn bör tagas även till rörelsens omfattning, samt att det där­

utöver ålägges även vissa andra näringsidkare att föra affärsböcker, med iakt­

tagande jämväl beträffande åtminstone vissa av dessa av tillbörlig hänsyn till

rörelsens storlek.

Den boskillnad, som sålunda borde göras mellan köpmannayrkena och öv­

riga bokföringsskyldiga yrken, kräver emellertid en utredning av ganska in­

gående beskaffenhet, vartill erforderligt material icke föreligger i ärendets

Eungl. Maj:ts proposition nr 189.

nuvarande skick, och även ändringar i vissa andra lagar och författningar, som med förslagets ståndpunkt kunnat lämnas å sido. Vid en sådan utred­ ning bör också tagas i övervägande, huruvida åt bestämmelserna i 12—18 §§ av 1855 års förordning bör tillerkännas giltighet även i fråga om andra bok- föringsskyldiga än köpmän.

Jag hemställer alltså i första hand, att det nu förevarande förslaget icke måtte göras till föremål för proposition till riksdagen, och i följd härav måste jag avstyrka även övriga i samband med detta till lagrådets granskning hän- skjutna förslag.

Oaktat denna min principiella ståndpunkt lärer jag emellertid böra i det föl­ jande inlåta mig även på förslagens detaljer, därvid jag naturligtvis har att ut­ gå ifrån att i ovanberörda hänseende nuvarande ordning kommer att bibehållas.

Från denna utgångspunkt anser jag mig i första hand böra lika med lag­ rådets övriga ledamöter hemställa, att i fråga om ekonomiska föreningar gäl­ lande lags ståndpunkt måtte bibehållas samt att även de yrkesgrenar, om vilkas uteslutande från förteckningen i 2 § nämnda ledamöter hemställt, måtte befrias från bokföringsskyldighet; och vill jag ifrågasätta, om ej även åt­ minstone en del av de av mig här ovan särskilt berörda näringsgrenarna borde utgå ur uppräkningen.

I avseende å den formella behandlingen är jag i huvudsak ense med lagrådets övriga ledamöter.

3—5 §§.

Lagrådet:

Att någon yrkesmässigt bedriver »bärgningsrörelse» allenast med eget av honom själv fört fartyg torde, om det förekommer, vara en alltför ensam­ stående företeelse för att påkalla något lagstadgande.

Förslagets 5 § lärer böra redaktionellt överarbetas och förenklas. Stad­ gandet kunde lämpligen innehålla att rörelse för tillgodogörande av en jord­ bruksfastighets alster eller naturtillgångar, som drives i samband med eget jordbruk och med tillhjälp huvudsakligast av den vanligen i jordbruket syssel­ satta arbetskraften, icke är underkastad bokföringsskyldighet. Att i före­ varande lag uppställa ett särskilt begrepp »binäring till jordbruk» är obehöv­ ligt och synes, då det måhända ej kommer att sammanfalla med det i annan lagstiftning använda eller åsyftade, mindre lämpligt.

Justitierådet Alexanderson:

I 3 § synes det i stället för hemmavarande barn böra heta barn under 16 år. Jag ifrågasätter, huruvida sådant kringförande av varor, som sker medelst motorfordon, bör undantagas från bokföringsskyldighet. Å andra sidan synes drift av tvättinrättning kunna undantagas, därest ej flera än fyra eller fem bi­ träden där sysselsättas.

Justitierådet Wedberg, med vilken regeringsrådet Planting-Gyllenbåga in­ stämde :

Jag är ense med justitierådet Alexanderson utom i vad rör hans först fram­ ställda anmärkning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

Torghandel, som icke sker från salustånd, och försäljning i kiosker kommer

enligt förslagets ordalydelse att medföra bokföringsskyldighet, likaså försälj­

ning från s. k. tillfälliga oinhägnade dagsplatser i saluhall. Enligt förslagets

syfte, sådant det angivits av de sakkunniga (s. 17) och departementschefen,

skulle bokföringsskyldighet även vara förknippad med annan saluhallshandel.

Om detta syfte komme att vinnas med förslagets avfattning förefaller dock i

hög grad ovisst, eftersom det allmänna språkbruket under uttrycket stånd in­

begriper ej blott försäljningsanordningar i det fria utan även inredningen i

saluhallarna. Oavsett huru förslaget i denna del rätteligen bör tolkas, anser

jag det önskligt att med försäljning genom kringförande eller från salustånd

jämställes försäljning på annat liknande sätt eller också att uttrycket »mång-

leri eller annan sådan mindre handelsrörelse» bibehålies.

Ehuruväl jag finner vissa skäl tala för att åt begreppet »ringa omfattning»

gives olika innehåll för handel och för annan rörelse och att det för båda

fallen göres något snävare än enligt förslaget — kanske så att kretsen av de

biträden, som näringsidkaren äger regelmässigt anlita utan att bokförings­

skyldighet inträder, bestämmes för handel till make och hemmavarande barn

men för annan rörelse till make och hemmavarande barn eller högst två andra

— tilltror jag mig icke att härutinnan göra någon hemställan. I formellt

hänseende synes mig lämpligt att lagtexten ej alls rör sig med begreppet, utan

omedelbart uppställer dess innehåll som ett villkor för undantaget från bok­

föringsskyldighet.

Justitierådet von Seth:

Det skulle naturligtvis, såsom redan de sakkunniga i motiven till 1916 års

förslag framhållit, vara till given fördel, om det kunde i lagen tydligt angivas,

under vilka förhållanden en rörelse finge anses såsom driven i ringa omfatt­

ning och förty vara undantagen från bestämmelserna om skyldighet att föra

handelsböcker. De försök, som i detta hänseende gjorts, visa emellertid, vilka

svårigheter det möter att nå fram till en definition, som passar för alla för­

hållanden. Att vad som utsäges i 4 § icke fyller detta anspråk, synes mig

otvivelaktigt. En handel, i vilken finnes användning för det antal biträden,

som där sägs, är i de flesta fall en ganska omfattande affär, medan t. ex. en

mekanisk verkstad eller en verksamhet av det slag, som omtalas i 2 § under 6),

med samma antal medhjälpare kan vara ganska obetydlig. De sakkunniga

sökte undgå svårigheterna genom den överskådligheten störande utvägen att

särskilt för en var av vissa verksamhetsgrenar angiva maximiantalet biträden,

men de sågo sig dock nödsakade att därutöver i ett allmänt stadgande angiva

vissa kriterier, som borde tillkomma för att verksamheten skulle få betraktas

som ringa. Att de detta oaktat icke lyckades tillfredsställande lösa frågan

framgår av den kritik, för vilken deras förslag blev utsatt. Det kan ifråga­

sättas, om ej förhållandena över huvud taget äro så växlande, att det icke går

att på ett enhetligt sätt bestämma, när en rörelse från de synpunkter, varom

här är fråga, är så ringa, att bokföringsskyldighet ej bör åligga innehavaren.

För min del skulle jag, i likhet med vad majoriteten inom högsta domstolen

69

70

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

ansåg vid granskningen av det förslag, som låg till grund för 1855 års förord­

ning, finna lämpligast att stanna ungefär vid den ståndpunkt denna förord­

ning intager och undantaga endast dem, som utan biträde av andra än hustru

och barn under 16 år idka mångleri eller annan sådan mindre handelsrörelse

eller som i ringa omfattning driva någon av de i 2 § 2—7 samt 12 och 19 punk­

terna omförmälda rörelsegrenarna samt den, som endast med eget, av honom

själv fört fartyg, idkar rederirörelse.

Visserligen skulle härav föranledas, att vederbörande näringsidkare i en del

gränsfall icke på förhand kunde veta, hur hans rörelse en gång skulle bliva

bedömd från de synpunkter, varom här är fråga, men olägenheten härav bleve

ju ej annan, än att han för säkerhets skull måste förhålla sig så, som om han

vore bokföringsskyldig.

Lagrådet:

Det har redan erinrats, att 1 § 1 mom. och 2 § torde böra hoparbetas till en

inledande bestämmelse, men även eljest synes, för vinnande av större reda och

överskådlighet, en förändrad uppställning av reglerna i förslagets 1—5 §§ vara

önsklig. Tämligen självfallet lärer vara, att såsom 2 § bör komma 2 mom. i för­

slagets 1 § och att förslagets 3 och 4 §§ böra sammanarbetas, därvid de sär­

skilda rörelsegrenarna förtecknas punktvis. I övrigt erbjuda sig olika utvägar.

Måhända skall det sålunda visa sig lämpligt att redan i 1 § såsom 2 och 3 mom.

infoga bestämmelserna i förslagets 3—5 §§ och att låta 3 mom. i förslagets

1 § utgöra 3 §; eller kanske än bättre vore att 1 § ej finge innefatta mer än

det av förslagets 1 § 1 mom. och 2 § hoparbetade stadgandet jämte en erinran,

att om undantag från vad sålunda bestämts vore stadgat i 3 §, som då i sig

upptoge — klart och översiktligt uppställt — innehållet i såväl förslagets 1 §

3 mom. som dess 3—5 §§.

7 och 8 §§.

Lagrådet:

Enligt förslaget skall envar bokföringspliktig ovillkorligen föra två böcker,

dagbok och ställningsbok, den sistnämnda motsvarande inventarieboken i 1855

års förordning, och rörelsens art och omfång kan göra ytterligare böcker nö­

diga. Ställningsboken skall vara bunden och paginerad, men övriga böcker —

under viss förutsättning även dagboken — må kunna föras å lösa blad eller

kort i anslutning till visst gängse system.

Mot dessa bestämmelser torde i sak intet vara att erinra, utom såvitt angår

medgivandet, att dagbok må föras å lösa blad eller kort.

Från principen, att alla affärshändelser skola, dag efter dag och post för

post i den ordning de inträffat, omedelbart antecknas i bunden paginerad bok,

medger 1855 års förordning ej annat undantag, än att de penningebelopp, som

för dagen influtit för varuförsäljning i minut, må för en gång vid dagens slut

antecknas i dagboken. Det är uppenbart, att denna rigorösa ståndpunkt ej

numera kan fasthållas; affärslivets och bokföringsteknikens utveckling har

medfört, att i rörelse av större omfattning gällande lag ej längre efterleves

Kungl. Maj:ts proposition nr Jti!).

71

eller kan efterlevas. Någon ytterligare lättnad i tvånget att i boken anteckna

varje särskild affärshändelse redan samma dag den inträffat synes oundgänglig.

Den stora utsträckning, vari bokföring å lösa blad eller kort kommit till

användning, visar att den s. k. inre kontrollen, affärsledningens kontroll å de

underordnade, därmed finner sig väl betjänt. Det lärer ock kunna sägas, att

när för en viss tidsperiod hela det samlade materialet systematiskt ordnats,

när kedjan slutits, skälig trygghet vunnits jämväl för den utomstående mot

obehöriga manipulationer med bokföringen. Men under den tid av kanske

flera veckor eller en hel månad, varunder materialet ännu ligger splittrat, är

den utomstående i saknad av sådan trygghet. Förslaget har nu velat vinna

en viss garanti mot missbruk genom föreskriften, att dagbok må föras å lösa

blad eller kort endast i sådan rörelse, vars räkenskaper äro underkastade kon­

troll av sakkunnig revisor. Frånsett svårigheten att avgöra, när villkoret må

anses uppfyllt, torde det emellertid vara tydligt, att den mer eller mindre sak­

kunnige och samvetsgranne revisorns uppsikt över bokföringen icke kan bliva

av den ständiga och ingående art, att den i någon avsevärd mån kan ersätta

det dagliga införandet av de löpande affärerna i en bunden bok.

Enligt lagrådets mening bör lagen alltjämt upprätthålla fordringen på en

dagbok av den typ nu gällande rätt kräver, men för de större affärsföretagen

måste vissa lättnader medgivas. Det synes sålunda lämpligen kunna givas

ett stadgande av innehåll, att, där rörelsens art och omfång gör sådant påkallat,

dels med införande av den gemensamma posten för dagens kontanta inbetal­

ningar må kunna anstå en eller högst två dagar och dels varje annat särskilt

slag av affärshändelser må kunna bokföras på samma sätt som de kontanta

inbetalningarna, det senare dock under villkor, att tillförlitliga anteckningar om

varje affärshändelse, som ingår i gemensam post, göras å lösa blad eller kort i

anslutning till visst gängse system och att dessa anteckningar skola förvaras

såsom bilagor till dagboken. Ett sådant stadgande torde på en gång till­

godose både borgenärernas skäliga anspråk på en tillförlitlig bokföring och

affärslivets befogade krav att bokföringsplikten icke göres över hövan betun­

gande.

Såsom framgår av stadgandena i 22 § lagen om sjukkassor och 13 § lagen

om understödsföreningar äro sjukkassor och understödsföreningar underkastade

bokföringsskyldighet enligt 1855 års förordning och detsamma gäller även åter-

försäkringskassor på grund av hänvisning i lagen den 18 juni 1926. Av det

sätt varpå ovannämnda två lagrum avfattats, får väl anses framgå, att man

ansett sådana kassors och föreningars rörelse vara hänförlig till försäkrings­

rörelse. De skulle således också bliva underkastade den nu ifrågasatta lag­

stiftningen. Vid sådant förhållande lärer böra tagas i övervägande, huruvida

icke samma skäl, som ansetts böra föranleda till att försäkringsbolag befrias

från skyldighet att föra ställningsbok, böra leda till en motsvarande befrielse

för sjukkassor, understödsföreningar och återförsäkringskassor. De särskilda

bestämmelser om bokföringen, vilka kunna erfordras till följd härav, lärer det

böra få ankomma på vederbörande tillsynsmyndighet att meddela.

Vidare torde kunna ifrågasättas, om ej befrielsen borde tillgodokomma vissa

72

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

andra anstalter, exempelvis godkända jordbrukskassor och centralkassor för

jordbrukskredit. Beträffande dylika kassors balansräkningar finnas föreskrif­

ter meddelade i § 20 kungörelsen den 18 juni 1915 angående godkännande

från det allmännas sida av vissa jordbrukskassor och § 17 kungörelsen av

samma dag angående godkännande från det allmännas sida av vissa central­

kassor för jordbrukskredit.

Angående beteckningen ställningsbok kommer lagrådet att yttra sig vid 9 §.

Mot förslagets formella avfattning i övrigt kan anmärkas, att det talas

än om lösa blad eller kort i anslutning till visst gängse system (7 § 2 mom.)

än om system av lösa blad eller kort (t. ex. 11 §), och att väl på ett ställe

(7 § 2 mom.) medgives att, under viss förutsättning, dagbok må föras å

lösa blad eller kort, men man dock i allmänhet rör sig med handelsbok och blad-

eller kortsystem såsom två skilda begrepp. Det skulle lända till avsevärd

lättnad vid redaktionen, om lagtexten erkände, att lösa blad eller kort kunna

utgöra handelsbok. En sådan terminologi torde falla sig ganska naturlig.

En pärm med lösa blad och låsanordning, enligt nu vid bokföring vanlig typ,

skiljer sig till det yttre ej mycket från en bunden paginerad bok.

Godkännes den förordade terminologien, synas följande jämkningar i för­

slaget böra vidtagas. De båda första styckena i 7 § 1 mom. få bilda en

särskild paragraf. Närmast efter denna sättes en paragraf bestående av två

moment, av vilka det första upptar de tre första styckena i 13 § och det andra

(motsvarande 7 § 2 mom. och 13 § sista stycket) innehåller, att annan handels­

bok än dagbok och inventariebok må kunna bestå av lösa blad eller kort i

anslutning till visst gängse system och att om sålunda förd handelsbok skall

i tillämpliga delar gälla vad i 1 mom. är sagt. Vad nu säges i 7 § 1 mom.

tredje stycket och 3 mom. sammanföres i en paragraf närmast efter 16 §. Att

dagbok må föras i en eller flera delar blir överflödigt att omtala. 11 § er­

håller en betydligt enklare avfattning, och 16 § talar ej vidare om system

av lösa blad eller kort. I slutstadgandet bör även 19 § i 1855 års förordning

upphävas.

9 §-

Lagrådet:

Enligt 1855 års förordning skall inventariebok upprättas vid tidpunkten för

rörelsens början och sedermera år för år kompletteras med balansräkning.

Likasom den bokföringspliktige skall vid rörelsens början i boken införa en

fullständig, specificerad förteckning på alla sina tillgångar och skulder, så

lärer det få antagas hava varit lagens mening, att även balansräkningen skulle

utgöra en dylik detaljerad förteckning eller, såsom lagutskottet yttrade vid

riksdagen 1853—54, ett »nytt inventarium för året». Utvecklingen har emel­

lertid gått därhän att balansräkning, åtminstone i regeln, numera består i blott

en mera summarisk jämförelse mellan tillgångar och gäld.

Förslaget talar icke om balansräkning, men avser — såsom de samtidigt

remitterade mindre lagförslagen utvisa — att med balansräkning skall i fram­

tiden förstås en blott summarisk uppställning av tillgångar och skulder med

angivande av saldo. En dylik balansräkning skall icke ingå som ett led i

Kungl. Maj:ts proposition nr 180.

73

den för alla påbjudna bokföringen. Denna skall fastmer icke blott vid rörel­

sens början utan också för varje räkenskapsår lämna en fullständig, detaljerad

förteckning över samtliga tillgångar och skulder. En sådan förteckning kallas

i förslaget ställning, och den handelsbok, som skall inrymma ställningarna, be­

nämnes ställningsbok.

Att bokföringen bör för varje år omfatta en dylik fullständig förteckning,

lärer vara välbetänkt. Likaså torde förslaget hava rätt däri, att termen balans­

räkning bör få för framtiden behålla sin betydelse av en blott summarisk

uppställning. Men användandet av ordet ställning såsom benämning å den

fullständiga förteckningen synes icke vara att tillråda. Såsom de sakkun­

niga själva framhållit nyttjas ställning allmänneligen för att beteckna icke

den sifferkombination, som ger uttryck för ett visst förmögenhetsläge, utan

detta läge självt. I denna betydelse tages ordet även i lagstiftningen ej

sällan i sådant sammanhang, att genom den nya termens införande i före­

varande lag och i aktiebolagslagen missförstånd kunna uppstå, jfr t. ex. 98 §

aktiebolagslagen, 97 § konkurslagen och 23 kap. 3 § strafflagen. Med hänsyn

till det sagda och då lagrådet icke kan finna de skäl övertygande, som åberopats

mot den nuvarande termen inventariebok, anser lagrådet sig böra avstyrka den

föreslagna namnförändringen.

I fråga om handelsbolag ej mindre än om registrerade enkla bolag och aktie­

bolag gäller uppenbarligen, att såväl dagbok som annan »rörelsens gång»

avseende bokföring skall omfatta all bolagets rörelse, även den som ej är av

beskaffenhet att i och för sig grunda bokföringsskyldighet. Detsamma torde

gälla ekonomiska föreningar och andra juridiska personer, så snart inom deras

verksamhetsområde faller rörelse, varmed följer bokföringsskyldighet. Vid

sådant förhållande kommer tydligen för alla de nu nämnda denna fortlöpande

bokföring att äga samma omfattning som den, som skall visa »affärsställ­

ningen å vissa bestämda tider».

Annorlunda lärer, ehuru detta ej framgår av 6 §, förhållandet vara beträf­

fande den enskilda näringsidkaren. De affärshändelser, som han är pliktig att

redovisa i den löpande bokföringen, äro uppenbarligen ej andra än de, som med

den bokföringsplikt underkastade verksamheten äga samband. För inkomster

och utgifter, som hänföra sig till annan verksamhet eller till egendom, ej in­

satt i rörelsen, för transaktioner med dylik egendom, för förbindelser, som ej

äga sammanhang med rörelsen, för sina privata levnadskostnader o. s. v. är

han ej bokföringspliktig i vidare mån än att i rörelsens bokföring skall angivas

beloppet av penningmedel eller värdet och beskaffenheten av andra tillgångar,

som han insätter i rörelsen eller för densamma ovidkommande ändamål därifrån

uttager. Men en motsvarande begränsning i bokföringsplikten gäller icke i

fråga om redovisning för affärsställningen vid viss tidpunkt. Likasom enligt

gällande förordning inventarieboken, skall enligt förevarande paragraf i för­

slaget ställningsboken upptaga samtliga näringsidkarens tillgångar och förbin­

delser, således ej blott dem som hänföra sig till den bokföringsskyldighet med­

förande verksamheten. Detta är ju ock en nödvändig förutsättning för att

ställningsboken skall kunna giva en riktig föreställning om graden av han*

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

ekonomiska vederhäftighet, eftersom han är samtliga borgenärer, i och utom rörelsen, ansvarig med sina tillgångar av alla slag. Däremot synes det vara att spänna anspråken högre än nödigt är och verkligheten kan förväntas mot­ svara, då paragrafen kräver specifikation i detalj jämväl å all utom rörelsen stående egendom, antingen i ställningsbok eller i därvid fogade bilagor. I fråga om fastigheter, värdepapper och fordringar torde väl detta krav böra upprätt­ hållas; i fråga om lösören torde det vara tillfyllest att ungefärliga totalvärden angivas. Göres ej denna eftergift i lagtexten, kan det befaras, att i praktiken tillämpas den uppfattning, att det överhuvud ej kan vara så noga ment med anspråket på specifikation av egendom och gäld utom rörelsen.

10 §.

Justitierådet Alexander son, med vilken justitierådet Wedberg och regerings­ rådet Planting-Gyllenbåga instämde:

Denna paragraf handlar enligt sin ingress om de värden, till vilka tillgångar och skulder skola i ställningen upptagas. Vad i de två sista punkterna under 3) stadgas därom att den bokföringsskyldige icke må såsom tillgång upptaga fordran hos sig själv samt att i handelsbolags ställning beloppet av bolagsmans fordran hos eller skuld till bolaget skall angivas, torde alltså icke hava sin plats i denna, utan i nästföregående paragraf.

I övrigt innehåller paragrafen -— med en saklig avvikelse i en liten detalj — ett nästan ordagrant återgivande av vad för närvarande i 56 § 1)—5) aktie­ bolagslagen stadgas om aktiebolags balansräkning. Nyssnämnda avvikelse utgöres av ett förbud för annan bokföringsskyldig än aktiebolag att i stället för avskrivning å tillgångar, avsedda till stadigvarande bruk i rörelsen, begag­ na formen av en avsättning till förnyelsefond eller, såsom det i förslaget heter, förnyelsekonto. Skälet till detta förbud har i 1916 års sakkunnigbetänkande angivits vara att man i fråga om aktiebolag, men ej beträffande andra bokfö- ringspliktiga, skulle vara i tillfälle att kontrollera efterlevnaden av föreskrif­ ten att sådan fond ej må minskas utan motsvarande avskrivning å den tillgångs­ post den balanserar.

Förslaget innebär alltså att samtliga de stränga bestämmelser, som meddelats till förekommande av övervärdering i aktiebolags balansräkning, hädanefter skola gälla alla bokföringsskyldiga — enskilda rörelseidkare såväl som bolag och föreningar — vid det årliga upprättandet av ställning. Samma ståndpunkt intog redan de sakkunnigas förslag, med viss ytterligare skärpning, som det remitterade förslaget låtit falla. De sakkunniga hade likvisst inledningsvis såsom allmänna riktlinjer för en ny lagstiftnings bokföringsregler med allt skäl betonat, att lagen på den bokföringsskyldige ej borde lägga större tvång eller inskränka hans handlingsfrihet mera än som med hänsyn till bokföringens allmänna ändamål ovillkorligen krävdes; inom ej alltför snävt tillmätta grän­ ser borde det överlämnas åt den enskilde att ordna sin bokföring såsom honom syntes lämpligast. I fråga om värdesättningen å tillgångar hava de sakkunni­ ga vidare erinrat att i utländsk lagstiftning man allmänt begränsat sig till att föreskriva att tillgångarna skola upptagas till det värde de äga eller skäligen

Kungl. Maj:ts proposition nr ISO.

75

kunna skattas till vid den tid, räkningen avser, stundom med inskärpande av att omsorg skall vid värdesättningen iakttagas. Ett av de sakkunniga såsom uttryck lör en tendens till mera detaljerade föreskrifter åberopat norskt lag­ utkast innehåller härutinnan ej mera än att varor, värdepapper och andra be­ ståndsdelar av förmögenheten ej må upptagas över gällande saluvärde samt att i fråga om fartyg, anläggningar, maskiner och därmed jämförliga »driftsmid- ler», som stadigvarande brukas i rörelsen, man har att utgå från ursprungliga värdet och därå företaga mot ålder och slitning svarande avdrag. Ett på ut­ kastet grundat lagförslag, som för ett par år sedan förelagts stortinget, har ej skärpt dessa föreskrifter. Och i Schweiz, där för närvarande bokföringsskyl­ dighet är för enskilda näringsidkare begränsad till den löpande bokföringen, men där i ett år 1919 framlagt och 1923 överarbetat lagförslag skyldighet att upprätta jämväl inventarium och balansräkning upptagits, har man i fråga om värderingen blott velat stadga, att de i företaget insatta tillgångarna skola upptagas till det värde de vid den tid, balansräkningen avser, äga för företaget. Av den expertkommission, som fick sig det reviderade förslaget förelagt till granskning, företogs häri ingen ändring, och i den senare offentliga diskus­ sionen synes blott hava ifrågasatts, huruvida ej i stället borde stadgas att inom affärslivet allmänt godkända grundsatser borde tjäna till ledning vid värdesättningen.

Då de sakkunniga i fråga om ställnings upprättande inslagit på en helt an­ nan väg, motiveras detta därmed att bristen på värderingsregler i 1855 års förordning vore ägnad att göra dess stadgande om balansräkning illusoriskt, »såsom av åtskilliga rättsfall framginge», samt att man borde fixera vissa mi­ nimikrav, som till domstolarnas ledning skapade fasta hållpunkter för det straffrättsliga begreppet »icke ordentligen fullgjord bokföring». Icke heller i fråga om värdesättningen kunde man således nöja sig med generella lagbud, vars utläggning och komplettering överlätes åt litteratur och praxis; jämväl i detta hänseende borde ansvar för vårdslös bokföring grundas på tydlig lag. Enligt de sakkunnigas syfte skulle alltså deras förslag föra med sig vittgående straffrättsliga konsekvenser. Utan formell ändring i strafflagens 23 kapitel skulle exempelvis den, som i upprättad ställning höjde värdet å tillgångar, som stadigvarande användas i rörelsen, över ursprungliga anskaffningskostnaden eller över ett i tidigare ställning, efter gjorda nedskrivningar, upptaget värde, därmed hänföras till dem som enligt 3 § 3) i nämnda kapitel icke ordentligen fullgjort sin bokföringsskyldighet. Tolkningen av orden »uppenbar vårdslös­ het» i paragrafens ingress kunde svårligen undgå att härav taga intryck. Möj­ ligen har det däremot icke varit avsett att ett medvetet överträdande av värde­ ringsreglerna skulle innebära falsk bokföring enligt kapitlets 1 §.

Jag har mig icke bekant något fall, då frågan om ansvar för konkursförbry­ telse genom oriktig värdesättning i handelsbok — i och för sig, utan samman­ hang med vilseledande anteckning om tillgångens eller skuldens beskaffenhet — blivit föremål för domstols prövning, och kan alltså icke uttala mig om de av de sakkunniga åsyftade rättsfallen. Något mål, där dylik fråga prövats i högsta instans, torde i varje fall icke vara refererat i rättsfallssamlingama.

76

Kungl. Maj :ts proposition nr 189.

Emellertid kan det icke vara riktigt att gällande förordning skulle, såsom de

sakkunniga uttalat, ställa sig likgiltig till frågan om värdesättningen. Då det

föreskrives att tillgångarna skola i ingångsinventariet förtecknas med därå

påfört värde och ställningen sedermera årligen redovisas i form av balansräk­

ning, måste, såsom i motiven till 1910 års aktiebolagslag med rätta framhållits,

förutsättningen vara att den bokfö ringsskyldige har att angiva verkliga värdet

eller åtminstone icke ett för högt sådant. Att även med denna innebörd för­

ordningen i likhet med andra länders lagar i ämnet lämnar rum för en ganska

vid latitud för en försvarlig värdesättning är visserligen uppenbart. På sätt

i utländsk litteratur och praxis allmänt plägat antagas, lärer dock den bok-

föringsskyldige hava att taga behörig hänsyn bl. a. till vad inom sunt affärs­

liv i allmänhet och inom hans egen bransch i synnerhet gäller såsom riktiga

värderingsprinciper och detta desto mera, ju större anspråk man med hänsyn

till rörelsens art och omfattning kan ställa på bokföringens kvalitet. Straff­

rättslig betydelse torde emellertid försyndelser beträffande värdesättningen

egentligen äga i andra hänseenden än de sakkunniga haft i sikte. Bortsett från

vissa fall, där oriktighet i värderingen sammanflyter med felaktighet i an­

teckningen av själva tillgången, torde det konkursborgenärernas intresse av

klarhet över gången av gäldenärens transaktioner och över befintliga aktiva

och passiva vid vissa tidpunkter, som man avsett att skydda genom straff buden

för oordentlig bokföring, i allmänhet icke lida skada genom övervärdering av

tillgångarna. Däremot kan, om en näringsidkare förskaffar sig kredit genom

företeende av ett i följd av övervärdering missvisande bokslut, bliva fråga om

ansvar enligt 22 kap. 1 § strafflagen. Och vidare kan värdesättningens skälig­

het bliva av betydelse, då det vid fråga om ansvar enligt 23 kap. 2 § 2) eller

3 § 4) gäller att bedöma huruvida gäldenären vid tiden för ett visst hans för­

farande ägt, resp. bort äga kännedom om sitt obestånd. Å andra sidan är tyd­

ligt, att om en bokföringsskyldig är av lagbestämmelser tvingad att tillämpa

vissa värderingsregler oavsett att de föra till undervärdering, hans bokförda

ställning ej i och för sig har betydelse för frågan om hans skyldighet att likvi­

dera eller att begära sig i konkurs. Ett uttryck för detta förhållande före­

ligger i aktiebolagslagens 98 §, något som ock framhölls vid lagens framläg­

gande av dåvarande chefen för justitiedepartementet.

Stadgandena i 56 § aktiebolagslagen om vissa maximivärden vid upprättan­

det av aktiebolags balansräkning, vilka bestämmelser hava mer eller mindre

vittgående motsvarigheter i utländsk bolagslagstiftning, äga ett intimt sam­

band med reglerna i 54 och 55 §§ om bolagsstämmas befogenhet att disponera

över den enligt balansräkningen förefintliga årsvinsten. Detta samband be­

tonades med största eftertryck i förarbetena till lagen. Såsom skäl för de

stränga värderingsreglerna framhölls såväl av aktiebolagskommittén som av

lagrådet uteslutande angelägenheten att i företagets eget intresse förhindra att

aktieägarna såsom »vinst» utdelade vad som icke utgjorde redan intjänad in­

komst av rörelsen, utan antingen innebure en diskontering av framtida vinst,

som det gynnsamma marknadsläget ställde i en mer eller mindre säker utsikt,

Kungl. Mai:ts proposition nr 180.

77

eller ock ett utsugande, i anledning av en måhända tillfällig värdestegring, av det kapital, som låge bundet i bolagets till stadigvarande bruk avsedda egen­ dom. Och till svar på anförda betänkligheter mot reglerna i fråga yttrade chefen för justitiedepartementet under riksdagsdebatten i ämnet, att den i 56 § avhandlade balansräkningen icke vore avsedd att visa bolagets status, utan uteslutande att klargöra vad bolaget kunde och finge utdela såsom vinst; det funnes intet hinder för ett bolag att vid sidan av den framlagda balansräknin­ gen uppgöra en räkning, utvisande dess verkliga ställning.

De synpunkter, som således varit för aktiebolagslagstiftningen bestämman­ de, äga tydligen alldeles icke direkt tillämplighet å den enskilda näringsidka­ ren. Honom står det ju fritt att när som helst under löpande räkenskapsår och oberoende av årsvinstens storlek uttaga ur rörelsen de belopp han finner för gott. En helt annan sak, som icke har samband med bokföringsfrågan, är att han i händelse av konkurs står sina borgenärer i straffrättsligt ansvar om han gjort sig skyldig till lättsinnig användning av de uttagna medlen. Med det sag­ da skall icke bestridas att värderingsreglerna i aktiebolagslagen må vara ägnade att tjäna även den enskilde näringsidkaren såsom ledande grundsatser vid bokslut över hans företag. Men härifrån och till att ålägga honom att un­ der alla förhållanden ställa sig desamma till noggrann efterrättelse är ett långt steg. Härvid får ej heller förbises att paragrafens stadganden gälla även till­ gångar, som ej äro insatta i den bokföringspliktiga rörelsen. Särskilt förtjä­ nar uppmärksammas att åtskilliga bland de enligt förslaget bokföringsplik­ tiga icke tillhöra den egentliga affärsvärlden, och att den rörelse, som medför bokföringsplikt, måhända utgör en liten bisak inom vederbörandes ekonomi. De fastigheter, värdepapper, lösören m. m., som han långt tidigare och under helt andra prisförhållanden ärvt eller förvärvat och hållit utom sin rörelse, få enligt förslaget ej upptagas utöver »anskaffningskostnaden», såvida ej skälen härför i ställningen fullständigt angivas. Om åter en fabriksfastighet inköpts för trettio år tillbaka och numera t. ex. på grund av ändrade tomtvärden i hela den stadsdel, där den är belägen, äger ett beståndande minimivärde, tiodubbelt större än inköpsbeloppet, får den under inga förhållanden upptagas till högre än sistnämnda belopp. Da det ej aktats nödigt att i övergångsbestämmelserna upptaga ett stadgande, motsvarande det som 141 § 7) aktiebolagslagen inne­ håller, maste vidare i vissa fall mycket betydande nedskrivningar av nu bok­ förda värden med ett slag ske.

Det kan med visshet förutses att, om paragrafens bestämmelser upphöjas till lag, de enskilda bokföringsskyldiga i stor utsträckning icke skulle komma att iakttaga dem. För talrika bland dem bleve det eljest nödvändigt att operera med trefaldig bokföring: en till egen information om verkliga ställningen, en

som likväl endast i händelse av konkurs behöver företes — till uppfyllande av bokföringslagens föreskrift och en för taxeringsändamål. Icke ens om man ville göra allvar av hotet att med straffsanktion i 23 kap. strafflagen söka upprätthålla föreskrifternas efterlevnad, kan det förväntas att syftet i avse­ värd man vunnes, då ju föreställningen om möjlig framtida konkurs och där­ med följande kalamiteter torde för de flesta vara föga aktuell. Kan man åter

Kungl. May.ts proposition nr 189.

icke besluta sig för ett sådant avsteg från nu hos oss och annorstädes gällande principer på konkursstraffrättens område — vilket ginge i rakt motsatt rikt­ ning mot där rådande tendenser -— och måste det vidare anses uteslutet att in­ föra en straffbestämmelse, motsvarande den i aktiebolagslagens 132 § för aktie­ bolags styrelseledamöter gällande, lärer desto säkrare inträffa att den före­ slagna paragrafen i fråga om enskild näringsidkare blir en blott pappersföre- skrift. Olägenheterna med dylika just på förevarande område äro emellertid uppenbara.

Även å handelsbolag har med vissa modifikationer det sagda tillämpning. Såvitt angår bokslutets betydelse för bolagsmännens inbördes förhållande, blir t

/dligen bolagsavtalet avgörande, och fixa lagregler om värderingsgrunder vid detta boksluts uppgörande kunna alltså göra en dubbel bokföring nödvän­ dig. Huruvida, i vilka fall och i vilken omfattning aktiebolagslagens balans- räkningsregler böra vinna tillämpning å bokföringspliktiga ekonomiska för­ eningar är åter en särskild fråga, som utomlands blivit mycket olika bedömd och som i detta lagärendes befintliga skick icke kan bliva föremål för närmare prövning.

Pa grund av det anförda hemställes att paragrafens värderingsregler måtte ersättas med mera allmänt hållna föreskrifter. Huru dessa lämpligast skola avfattas kan, såsom framgår av en i andra länder sedan länge förd livlig diskussion, vara föremål för skiftande meningar. I och för sig vore måhända bäst om man kunde nöja sig med en föreskrift att tillgångarna ej få i ställ­ ningen upptagas över sina verkliga värden jämte tillägg att vid bestämmandet av värdena i synnerhet å sådana tillgångar, som äro insatta i den bokförings- pliktiges rörelse, han icke utan giltiga skäl bör avvika från de grundsatser, som inom det sunda affärslivet pläga tillämpas. Denna regel bleve emellertid, med den innebörd uttrycket »verkliga värdet» kommit att få i vår bokförings- lagstiftning, alltför sträng. Stadgandet i aktiebolagslagen 56 § 4) vilar näm­ ligen på förutsättningen att där tillåtna värderingsnorm för tillgångar an­ skaffade för stadigvarande bruk — anskaffningsvärdet med årliga avskrivnin- Sar innefattar en klar avvikelse från regeln att tillgångar ej må upptagas över verkliga värdet. Vid sadant förhållande synes det vara nödvändigt att till den angivna regeln fogas ett modifierande tillägg, som uttryckligen medgiver ett motsvarande bruk av nyssnämnda värderingsnorm vid ställnings upprättan- de, giltig anledning att därvid knyta något förbud mot avskrivning i form av motbalansering å förnyelsekonto torde ej förefinnas. Måhända bör vidare be­ träffande osäkra och värdelösa fordringar givas en erinran lika med den, som innehålles i 56 § aktiebolagslagen och i remitterade förslaget.

I allt fall torde någon jämkning av paragrafens ingress erfordras, enär fort­ sättningen icke innehåller något om värdesättningen av skulder.

Justitierådet von Seth:

Jag är ense med justitierådet Alexanderson i vad han erinrat beträffande paragrafens ingress samt stadgandena i de två sista punkterna under 3).

Även vad justitierådet Alexanderson i övrigt anfört mot paragrafen synes

Kungl. Maj:ts proposition nr ISO.

79

mig vara värt det allra största beaktande. Det är emellertid anmärkningsvärt, att icke någon av de korporationer och myndigheter, som yttrat sig i ärendet och som måste antagas äga ingående kännedom om förhållandena på de områ­ den förslaget närmast berör, haft något att erinra mot de grunder, på vilka detsamma i nu ifrågavarande hänseende är byggt. Detta gör, att jag känner mig tveksam, om man bör gå så långt i förenklande riktning, som justitierådet Alexanderson ifragasatt, eller om man icke skulle kunna genom någon mindre modifikation undanröja de största av de av honom påpekade svårigheterna. Vore detta möjligt, skulle man ju därigenom vinna, att den fördel för de bok- löringsskykliga, som ligger i att hava mera detaljerade värderingsregler att följa, kunde bibehållas.

Granskar man från denna utgångspunkt de olika punkterna i paragrafen, torde det kunna sägas, att de fyra första av dem icke innehålla stort annat än vad en var någotsånär förtänksam affärsman i varje fall bör iakttaga och som han, även om åt paragrafen gåves den av justitierådet Alexanderson ifråga­ satta avfattningen, skulle nödgas i huvudsak tillämpa. Att vissa bokförings- skyldiga, som enligt vad jag förut erinrat rätteligen ej borde hänföras till köpmän, kunna känna sig främmande för desamma, får naturligtvis, såsom förslaget är lagt, icke inverka. Det är först när man närmare granskar be­ stämmelsen i punkten 5), som allvarligare betänkligheter börja yppa sig. Detta stadgande åsyftar ju i första hand att förhindra, att ett aktiebolag begagnar sig av de dolda reserver, som föreligga däri att tillgångar av där avsedd art äro upptagna till lägre värde än det verkliga — vare sig nu detta beror på för starka nedskrivningar eller därpå att en tillgång på stadigvarande sätt ökat i värde efter dess förvärvande — för att få möjlighet till en årsutdelning, som eljest icke kunnat äga rum. Denna synpunkt saknar ju tillämplighet i fråga om enskilda näringsidkare och handelsbolag, men den kan säkerligen ej iamnas å sido beträffande aktiebolag och med dem likställda företagare. Be­ stämmelsen i fråga har emellertid, såsom departementschefen framhållit, även en annan sida. Det skulle innebära en obillighet mot en företagare, om han pa grund av densamma skulle nödgas avsluta sitt årsinventarium med ett un­ derskott, som i verkligheten icke finnes därför att det fullt uppväges av dylika dolda reserver. Det är också att märka, att det, då fråga här är om en detal- jerad forteckning av tillgångar och skulder, icke med stadgandets lydelse lärer ga tor sig att, såsom möjligen kunnat ske i den mera summariska balansräk­ ningen, kompensera en avskrivning, som man funnit sig nödgad vidtaga å en i en gemensam summa ingående tillgångspost, med en uppskrivning av en an­ nan i summan ingående tillgång, som förut varit upptagen till ett värde un­ derstigande det verkliga. Dessa olägenheter skulle, utan att härovan först be­ rörda synpunkt behövde åsidosättas, kunna i det väsentliga undanröjas, om åt punkten 5) gåves en sådan avfattning, att däri och i punkten 1) intagna stadganden förklarades ej utgöra hinder för att tillgång upptoges till sitt verk-

!ga var e, i den mån det erfordrades till täckande av förlust, som uppstått

a rörelsen i dess helhet, eller av en motsvarande avskrivning å annan tillgång av samma slag. Ett liknande medgivande finnes beträffande obligationer in-

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

taget i 33 § första stycket punkten 5) av lagen om sparbanker utan att, såvitt känt, därav vållats någon olägenhet. Emellertid lärer försiktigheten kräva, att sådan uppskrivning ej får göras annat än i fråga om fast egendom och i varje fall ej till högre belopp än som motsvarar taxeringsvärdet. Vidare lärer det böra krävas, att skälen för uppskrivningen och de grunder, efter vilka fastighetens värde beräknats, tydligt angivas, vilket vad värderingen angår bör kunna göras i t. ex. ett bilagt värderingsinstrument. Med iakttagandet av nu angivna begränsningar av uppskrivningsrätten synas de anmärkningar, till vilka det inom departementet utarbetade utkastet i förevarande hänseende gav anledning, hava förlorat det mesta av sin betydelse.

Jag anser mig alltså böra förorda, att, om icke vad justitierådet Alexander- son hemställt finnes böra iakttagas, paragrafen i varje fall måtte ändras på sätt jag härförut angivit.

En utvidgning i fråga om enskilda företagare av räckvidden för straffstad­ gandet i 23 kap. 3 § strafflagen kommer säkerligen att följa av införandet bland de allmänna bokföringsföreskrifterna av mera preciserade värderings- föreskrifter. Såsom justitierådet Alexanderson anfört, kan nämligen innebör­ den av uttrycket »uppenbar vårdslöshet» icke undgå att påverkas av dessa be­ stämmelser, och det är att märka att nämnda straffstadgande omfattar även sådant brytande mot meddelade bokföringsföreskrifter, som sker av vållande utan att detta nödvändigt behöver vara av grövsta art. Visserligen får genom införandet av mera detaljerade värderingsföreskrifter den bokföringsskyldige en ledning för bokföringen, som han nu saknar, men å andra sidan går han miste om den rörelsefrihet inom en ganska vid ram, som han med nuvarande bestämmelse i 1855 års förordning otvivelaktigt har. Då emellertid domsto­ larna hittills ansett sig kunna i stor utsträckning frikänna från ansvar, då fel­ aktigheterna i bokföringen varit av mindre väsentlig betydelse, och det är att antaga, att de, även da fråga blir om brytande mot de nya värderingsföre- skrifterna, skola komma att tillämpa samma grundsats, torde någon fara för obilliga adömanden av straff i förevarande hänseende ej föreligga.

12

§.

Lagrådet:

Bestämmelserna i andra och tredje punkterna av denna paragraf innefatta nyheter, som synas icke vara tillräckligt motiverade. De sakkunniga hava som skäl för desamma anfört, att »mannen och förmyndaren i dylika fall böra vara för rörelsen ansvariga». Vad härmed avses synes oklart. Det må emellertid här blott erinras, att i detta sammanhang frågan närmast gäller vem ansvaret för bokföringens ordentliga fullgörande åligger. Befinnes den äkta mannen hava varit den verklige utövaren av rörelse, som drivits i hustruns namn, har väl i rättsskipningen stadigt ansetts hinder ej möta för att i straffrättsligt hän­ seende behandla honom som gäldenär; men samma uppfattning har tillämpats generellt å den, som under annans namn driver rörelse, och bör alltså desto mindre föranleda uppställandet av en sådan regel som förslaget innehåller. Vad förmyndare angår, är tydligt, att därest rörelsen ej idkas av den omyndige

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

81

själv (första stycket av 6 § i 1864 års näringsfrihetsförordning) utan av förmyn­

daren å den omyndiges vägnar (andra stycket i samma lagrum), det är förmyn­

daren som bokfö ringsplikten åligger. Han skall alltså i dylikt fall under­

skriva ställningen jämlikt stadgandet i första punkten av förevarande paragraf.

Uttrycket »personligen ansvariga» i sista punkten av första stycket torde

icke fullt otvetydigt angiva dem, som i gällande förordning betecknas såsom

»obegränsat ansvariga». Det hemställes om förtydligande härutinnan.

Andra stycket torde böra väsentligen förkortas.

14 §.

Lagrådet:

Då »räkenskapsår» är en så välkänd term, att något angivande av dess bety­

delse icke lärer tarvas — ordet är också i flera föregående paragrafer nyttjat

utan förklaring — torde paragrafen böra erhålla en förenklad avfattning.

15 §.

Lagrådet:

Den förvaringsplikt, som i första stycket ålägges bokföringsskyldig, torde —

i överensstämmelse med gällande lag, de sakkunnigas förslag och stadgandet i

andra stycket — böra avse brev, räkningar och övriga handlingar som an­

komma i och för rörelsen.

I olikhet mot 1855 års förordning inbegriper förslaget icke samlingen av

brevkopior bland handelsböckerna. Härav följer visserligen, att bestämmel­

serna i sagda förordnings 12—18 §§ ej vidare bliva å denna samling tillämpliga.

Men då, med den fria bevisprövning som råder vid våra domstolar, dessa para­

grafer såsom de sakkunniga framhållit (s. 78) förlorat så gott som all praktisk

betydelse, lärer mot förslaget i denna del icke någon erinran vara att göra.

Promulgationsstadgandet.

Lagrådet:

Att även 19 § i 1855 års förordning lärer böra upphävas är förut påpekat.

Stadgandet om rätt att fullgöra bokföringsskyldighet i överensstämmelse med

den äldre lagen synes kunna göras enklare och lättfattligare.

Förslaget till lag om ändrad lydelse av 19 § i förordningen den 4 maj

1855 (nr 66) angående handelsböcker och handelsräkningar.

Lagrådet:

Om i enlighet med vad lagrådet tidigare under granskningen förordat, termen

handelsbok får omfatta även lösa blad eller kort, kommer nu förevarande lag­

förslag att förfalla.

6

Bihang till Riksdagens protokoll 1929.

1 sand. 158 häft. (Nr 189.)

82

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

Förslaget till lag om ändrad lydelse av 56 och 98 §§ i lagen den 12

augusti 1910 (nr 88 s. 1) om aktiebolag.

Lagrådet:

Förslaget är föranlett därav att, enligt de tillämnade nya reglerna om bok­

föringsskyldighet, för framtiden skulle i all bokföring väl upprättas s. k. ställ­

ning, men däremot ej balansräkning och att utförliga, allmängiltiga föreskrif­

ter skulle givas om de värden, med vilka tillgångarna borde upptagas i ställ­

ning. Om, på sätt lagrådet hemställt, benämningen ställning utbytes mot inven­

tarium och tillika i enlighet med vad lagrådets flesta ledamöter ifrågasatt före­

skrifterna om värderingen väsentligt inskränkas, bör föreliggande förslag om­

redigeras. 56 § lärer sålunda, i fråga om vad som skall jämte de allmänna

föreskrifterna gälla beträffande aktiebolags inventarium, böra upptaga sådana

bestämmelser att de, tillika med nämnda allmänna föreskrifter, motsvara vad

paragrafen för närvarande innehåller om balansräkning. Att aktier i annat

bolag skola bland tillgångarna upptagas särskilt för varje sådant bolag till

antal och värden torde härvid icke behöva utsägas, då detta följer av de all­

männa nya bokföringsreglema. Vidare torde böra stadgas, att styrelsen har att

inom samma tid som om det årliga inventariet är föreskrivet upprätta ett sam­

mandrag därav (balansräkning). Rörande balansräkningens innehåll synes

böra stadgas, att den skall efter inventariet utvisa beloppen av samtliga till­

gångar och skulder, fördelade å lämpliga huvudposter, ävensom saldot jämte

de borgens- och övriga ansvarsförbindelser, som i inventariet särskilt anteck­

nats, varförutom torde erfordras sådana föreskrifter att i balansräkningen de

»särskilda omständigheter», som nu omtalas i 56 § 2), bliva fullständigt an­

givna och att i övrigt de krav fyllas, som nu innefattas i 56 § 6) och 8). 47 §

bör ändras så, att den kommer att handla om »förnyelsekonto», ej »förnyelse­

fond». Att efter omredigeringen av 56 § hänvisningen i 141 § 8) torde bli

vilseledande, synes ej böra föranleda någon jämkning i sistnämnda lagrum,

vilket ju redan upphört att äga praktisk betydelse. Däremot lärer böra tillses

att hänvisningen i 141 § 7) icke blir oriktig.

Att upprättande av balansräkning skall framdeles åligga endast vissa bok-

föringspliktiga påkallar ändring även i andra författningar än dem, som avses i

de remitterade förslagen. Lagrådet vill sålunda erinra om 55 § konkurslagen,

2 § lagen om ackordsförhandling utan konkurs, 24 § lagen om fondkommissions-

rörelse och fondbörsverksamhet samt 6 § förordningen om taxeringsmyndig­

heter och förfarandet vid taxering.

Justitierådet von Seth:

Till vad lagrådet samfällt anfört beträffande förevarande förslag anser jag

mig böra foga en erinran, att, därest omarbetningen av 10 § i förslaget till lag

med vissa ändrade bestämmelser angående handelsböcker inskränkes till vad

jag eventuellt ifrågasatt, omredigeringen av 56 § i förevarande förslag måste

jämkas därefter.

Någon bestämmelse om tiden för balansräkningens upprättande torde icke böra

meddelas i 56 §, då ju vad som härutinnan erfordras, framgår av 69 och 82 §§.

In fidem

A. V. Stenkula.

Kungl. Maj:ts proposition nr 1<S9.

83

Utdrag av protokollet, hållet i Kungl. Maj:ts lagråd den 13 decem­

ber 1926.

Närvarande:

justitierådet von Seth, justitierådet Wedberg, regeringsrådet Planting-Gyllenbåga, justitierådet Alexandebson.

Enligt lagrådet tiUhandakommet utdrag av protokollet över finansdeparte- mentsärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten i statsrådet den 26 mars 1926, hade Kungl. Maj:t förordnat, att lagrådets ytt­ rande skulle för det i § 87 regeringsformen omförmälda ändamål inhämtas över upprättade förslag till lag om ändrad lydelse av 43 och 159 §§ i lagen den 22 juni 1911 (nr 74 s. 1) om bankrörelse samt lag om ändrad lydelse av 31 och 33 §§ i lagen den 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker.

Förslagen, som finnas bilagda detta protokoll, hade inför lagrådet föredra­ gits av ledamoten å justitiedepartementets lagavdelning, hovrättsrådet E. Ber­ gendal.

Förslagen föranledde följande uttalanden av lagrådet:

Förslaget till lag om ändrad lydelse av 43 och 159 §§ i lagen den 22

juni 1911 (nr 74 s. 1) om bankrörelse.

Med hänsyn till vad som stadgas i 65, 77, 181 och 193 §§ lagen om bank­ rörelse bör i 43 och 159 §§ ej meddelas någon bestämmelse om tiden för upp­ rättande av balansräkning.

Förslaget till lag om ändrad lydelse av 31 och 33 §§ i lagen den 29

juni 1923 (nr 286) om sparbanker.

Om, på sätt lagrådet i annat sammanhang hemställt, den allmänna bokförings­ skyldigheten fortfarande kommer att omfatta förande av dag- och inventarie- bok, bör någon ändring ej vidtagas i 31 §.

Att styrelsen för varje år skall upprätta balansräkning framgår redan av 32 § och behöver således ej upprepas i 33 §.

In fidem

A. V. Stenkula

84

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

Utdrag av protokollet, hållet i Kungl. Maj.ts lagråd den 13 decem­

ber 1926.

N ärvarande:

justitierådet von Seth,

justitierådet Wedberg,

regeringsrådet Planting-Gtllenbåga,

justitierådet Alexanderson.

Enligt lagrådet tillhandakommet utdrag av protokollet över handelsdeparte-

mentsärenden, hållet inför Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten i stats­

rådet den 26 mars 1926, hade Kungl. Maj :t förordnat, att lagrådets yttrande

skulle för det i § 87 regeringsformen omförmälda ändamål inhämtas över upp­

rättat förslag till lag om ändrad lydelse av

48

och 149 §§ i lagen den 25 maj

1917 (nr 257) om försäkringsrörelse.

Förslaget, som finnes bilagt detta protokoll, hade inför lagrådet föredragits

av ledamoten å justitiedepartementets lagavdelning, hovrättsrådet E. Ber­

gendal.

Lagrådet lämnade förslaget utan annan anmärkning än att det i båda para­

graferna tillagda stadgandet om vissa ansvarsförbindelser borde uppflyttas

före nuvarande sista stycket.

In fidem

A. V. Stenkula.

Kungl. Maj:ts proposition nr 1S9.

Sb

Utdrag av protokollet övert justitiedepartementsärenden, hållet in­

för Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten i stats­ rådet å Stockholms slott den 12 mars 1929.

Närvarande:

Statsministern

Lindman , ministern för utrikes ärendena Trygger , statsråden

Lubeck, Wohlin, Beskow, Lundvik, Borell, von Steyern, Malmberg, Lindskog, Bissmark, Johansson.

Efter gemensam beredning med cheferna för finans- och handelsdepartemen­ ten anmäler chefen för justitiedepartementet, statsrådet Bissmark, lagrådets den 13 december 1926 avgivna utlåtanden över de den 26 mars 1926 till lag­ rådet remitterade förslagen till lag med vissa ändrade bestämmelser angående handelsböcker, lag om ändrad lydelse av 19 § i förordningen den 4 maj 1855 angående handelsböcker och handelsräkningar, lag om ändrad lydelse av 56 och 98 §§ i lagen den 12 augusti 1910 om aktiebolag, lag om ändrad lydelse av 43 och 159 §§ i lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse, lag om ändrad ly­

delse av 31 och 33 §§ i lagen den 29 juni 1923 om sparbanker samt lag cnn ändrad lydelse av 48 och 149 §§ i lagen den 25 maj 1917 om försäkringsrörelse.

Efter redogörelse för utlåtandena anför föredraganden: Erågan om revision av förordningen den 4 maj 1855 angående handels­ böcker och handelsräkningar har länge stått på dagordningen. Redan i skrivelse den 4 mars 1903 hemställde riksdagen, att Kungl. Maj :t måtte taga under över­ vägande i vad mån bestämmelserna om bokföringsskyldighet kunde erfordra utvidgning eller förtydligande. Sedan kommerskollegium i utlåtande över denna riksdagens framställning understrukit behovet av en omprövning av förordningens bestämmelser i allmänhet och således även angående bokförin­ gens beskaffenhet, tillkallades den 17 september 1912, jämlikt Kungl. Maj:ts bemyndigande, särskilda sakkunniga att inom departementet biträda med verk­ ställande av utredning i ämnet. De sakkunniga avgåvo den 29 januari 1916 betänkande med därvid fogade lagförslag, varefter yttranden infordrades från åtskilliga myndigheter och organisationer inom näringslivet. Förslagen hava sedermera överarbetats inom justitiedepartementet, varefter yttranden inhäm­ tats från kommerskollegium, handelskamrarna i riket och andra korporationer med flera. Vid anmälan i statsrådet den 26 mars 1926 av förevarande lag­ stiftningsärende för erforderlig remiss till lagrådet framhöll dåvarande chefen för justitiedepartementet, att 1855 års förordning i mångt och mycket blivit otjänlig för sitt ändemål och att dess brister kommit att än mer framträda på grund av den vidgade betydelse förordningen erhållit genom senare lagstift-

86

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

ning, samt att han i anledning härav funnit det vara en angelägen uppgift att

arbetet på en revision av förordningen måtte kunna fullföljas och avslutas.

Lagrådets majoritet har icke haft något att erinra mot de huvudgrunder,

varå 1926 års förslag vila. En ledamot har emellertid — i betraktande av de

olägenheter, som bibehållandet av köpmannaegenskapens sammankoppling med

bokföringsskyldigheten enligt hans mening medförde — ifrågasatt, om ej det

rätta tillfället vore inne att företaga en omläggning därhän, att köpmanna­

egenskapen ej längre bleve ett korrelat till skyldigheten att föra affärsböcker,

samt, då härför krävdes ytterligare utredning, avstyrkt lagförslagen.

Efter det lagrådet avgivit sitt utlåtande, har kommerskollegium i ett den

24 oktober 1928 avgivet utlåtande med riktlinjer för en ny näringsfrihets-

lagstiftning framhållit såsom önskvärt, att arbetet på näringsfrihetsförord-

ningens revision finge äga rum under nära kontakt med den fortsatta omar­

betningen av 1855 års förordning, och såsom skäl härför åberopat, att bestäm­

melserna om bokföringsskyldighet, enligt kollegiets förmenande, ägde ett syn­

nerligen nära samband med de grundläggande stadgandena om rätten att idka

näring och om registrering av näringsverksamhet, samt att det därför låge nära

till hands, att överensstämmelse åvägabragtes mellan de nya bokförings- och nä­

ri ngslagarnas tillämplighetsområden.

För egen del ansluter jag mig till den av lagrådets majoritet intagna stånd­

punkten till förevarande lagstiftningsfråga. De på olika grunder anförda

skälen för uppskov synas mig icke bärande. Yäl är det möjligt, att utveck­

lingen kan gå därhän, att vid åläggandet av bokföringsskyldighet skillnad

måste göras mellan köpmannayrken och övriga bokföringspliktiga näringar.

För närvarande lärer dock icke föreligga anledning att låta den på detta om­

råde vunna enhetligheten givas till spillo. Hänsyn till köpmannabegreppet tor­

de möjligen kunna föranleda, att en eller annan näringsgren, för vilken bokfö-

ringsplikt kan ifrågasättas, icke anses böra inrangeras bland de bokföringsplik­

tiga, men en närmare granskning av de speciella fallen torde dock visa, att

olägenheterna härav icke äro alltför betydande. Gentemot det av kommerskol­

legium framförda förslaget att ålägga varje anmälningspliktig näringsidkare

skyldighet att föra böcker torde allvarliga betänkligheter kunna hysas. För

en så utsträckt bokföringsskyldighet lärer i varje fall tiden ännu icke vara

inne. Om jag sålunda finner vad som anförts emot ett fullföljande av revi­

sionsarbetet icke kunna tillmätas större betydelse, synes mig å andra sidan be­

hovet av en reformerad bokföringslagstiftning så trängande, att frågan icke

längre kan få undanskjutas. Jag har därför ansett detta lagstiftningsärende

böra nu fullföljas. De inom lagrådet framställda erinringarna hava därvid i

allmänhet vunnit beaktande. Under arbetets gång hava överläggningar ägt rum

med professorn i handelsteknik vid handelshögskolan i Stockholm Oskar Sillén.

Efter den överarbetning huvudförslaget undergått, hava de tidigare ifrågasatta

följdändringarna i vissa andra lagar synts kunna undvaras. Såsom resultat

av ärendets fortsatta beredning får jag nu anmäla förslag till bokföringslag.

Förslaget, sammanställt med motsvarande 1926 års förslag, torde få såsom bi­

laga A fogas vid detta protokoll.

Kungl. Maj:ts proposition nr ISO.

*7

Lagförslagets rubrik.

Med hänsyn till önskvärdheten av en kort och i dagligt tal användbar benäm­

ning särskilt på en lag sådan som denna har rubriken synts mig kunna ändras

till 'Bokföringslag’. Den omständigheten, att speciella bokföringsreglcr givas

eller kunna komma att givas i särskilda författningar, torde icke böra lägga

hinder i vägen för användandet av denna rubrik. Ej heller synes mig det för­

hållande, att vissa stadganden i 1855 års förordning, nämligen 12—18, 21—

25 och 28 §§, äro avsedda att fortfarande äga gällande kraft, tala mot be­

nämningen. I den mån föreskrifterna i dessa paragrafer icke reglera handels-

boks beviskraft och sålunda äro av processuell natur, avse de uteslutande han­

delsräkningar. Dessa stadganden torde för övrigt få anses delvis föråldrade

och i varje fall sakna nämnvärd praktisk tillämpning.

1 och 2 §§.

Paragraferna avhandla bokföringsskyldighetens omfattning och motsvaras

i 1926 års förslag av 1—5 §§, vilka lagrum sammanarbetats i huvudsaklig

anslutning till lagrådets hemställan. I 1 § bestämmes, vilka som skola vara

bokföringsskyldiga, medan 2 § upptager de härifrån medgivna undantagen.

Beteckningen handelsnäring har i enlighet med lagrådets hemställan ute­

slutits. Handelsbolag, varmed enligt lagen den 28 juni 1895 förstås bolag,

som driver näring med vars utövande följer skyldighet att föra handelsböcker,

och registrerat enkelt bolag hava i 1 § sammanförts under benämningen 'bo­

lag, som blivit infört i handelsregistret’.

1 § skiljer sig i sak från 1926 års förslag därutinnan, att i enlighet med lag­

rådets hemställan ekonomisk förening ävensom andra agenter än handels- och

befraktningsagenter uteslutits ur och utövare av advokatverksamhet (19) upp­

tagits i de bokföringsskyldigas krets. Därjämte har, utöver vad lagrådet hem­

ställt, filminspelning (12) medtagits bland de uppräknade rörelsegrenarna, var­

emot i anslutning till inom lagrådet gjort uttalande ridhusrörelse fått utgå.

Vidkommande till en början ekonomiska föreningar har jag mot lagrådets

enhälliga avstyrkande icke ansett föreskriften om ovillkorlig bokföringsskyl­

dighet för dem böra bibehållas. Förenings bokföringsskyldighet kommer så­

lunda enligt förslaget'att bliva beroende av huruvida dess rörelse faller under

de i 1 § angivna verksamhetsgrenarna eller ej. Att ålägga andra agenter än

handels- och befraktningsagenter, t. ex. försäkringsagenter, bokföringsplikt

finner jag lika med lagrådet knappast erforderligt. Beträffande advokatverk­

samheten anser jag lagrådet hava anfört goda grunder för dess upptagande bland

de bokföringsskyldiga yrkesgrenarna. Med den läggning lagförslaget erhållit

lärer advokatens bokföringsskyldighet i stort sett icke bliva mera omfattande

än den skyldighet ’att föra ordentliga räkenskaper ävensom diarier över mot­

tagna rättegångs- och inkasseringsuppdrag samt angående därvid vidtagna åt­

gärder’, som åligger medlem av Sveriges advokatsamfund enligt 8 § i dess stad­

gar. Erinras må ock, att den redovisningsskyldighet, som 18 kapitlet handels-

88

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

balken ålägger syssloman, samt angelägenheten att noggrant skilja på egna och

för andras räkning omhänderhavda medel för advokaten kan föranleda särskild

bokföring. Filminspelning drager ofta betydande kostnader och måste, då in­

komsterna först inflyta sedan filmen blivit färdig, merendels bygga på kredit.

Vad slutligen ridhusrörelse angår lärer denna knappast vara av beskaffenhet

att i detta sammanhang påkalla lagstiftarens uppmärksamhet.

1 förhållande till 1926 års förslag företer förteckningen över de verksamhets­

grenar, som medföra bokföringsskyldighet, förutom de ändringar, som på­

kallats av nyssnämnda skiljaktigheter i sak, följande avvikelser: Under 1) har

med bibehållande av uppräkningen av de olika föremålen för handel 'annan

lös egendom’ i enlighet med lagrådets hemställan tillagts. Uppräkningen av

de olika föremålen för handel synes vara av viss betydelse, särskilt med hän­

syn därtill, att undantaget i 2 § endast rör handel med varor. 2) har under­

gått av lagrådet påyrkad redaktionell jämkning, varjämte skeppsbyggeri och

varvsrörelse upptagits för sig under 6). 4) har formellt omredigerats. I 5)

har uteslutits 'för egen eller annans räkning’; i sak avses ej härmed någon

ändring. 7) och 8), motsvarande 6) och 7) i 1926 års förslag, hava givits

en förenklad avfattning, delvis i överensstämmelse med lagrådets önskan. 10)

och 11) motsvara förra förslagets 9). Den av lagrådet påyrkade uppdelningen

av punkten och jämkningen i innehållet har synts mig lämplig. Värdshus-

rörelse kan enligt ordets språkliga innebörd icke anses utövas av den, som i

sitt hem mot betalning mottager gäster till bespisning vid slutet bord. 13),

15) och 16), motsvarande 11), 13) och 14) i 1926 års förslag, hava synts mig

böra formuleras på sätt lagrådet föreslagit, varjämte i 13) järnvägsdrift an­

setts böra uttryckligen omnämnas. Under 17) hava sammanförts bestämmel­

serna i 15) och 17) i 1926 års förslag, därvid 'penninghandel' såsom ingående

under 1) uteslutits, varjämte 14), 18) och 20), motsvarande förra 12), 16) och

19), hava underkastats någon jämkning.

2 § innehåller undantagen från bokföringsskyldighet på grund av rörelses

ringa omfattning m. m. Enligt 1926 års förslag skulle rörelse anses driven

i ringa omfattning, därest i densamma vanligen icke sysselsattes flera än två

arbetare förutom näringsidkaren själv, hans make och hemmavarande barn.

Undantaget avsag endast handel med varor genom kringföring eller från salu­

stånd samt vissa andra särskilt nämnda rörelsegrenar. Annan handel även­

som Övriga icke angivna verksamhetsarter medförde under alla förhållanden

bokfönngsplikt. I denna fråga hava inom lagrådet uttalats högst skiftande

meningar. Justitierådet Alexanderson har i huvudsak icke gjort någon erin­

ran mot förslaget, dock har han ansett hemmavarande böra närmare bestämmas

till barn under 16 år. Justitierådet ledberg och regeringsrådet Planting-

Gvllenbåga, som funnit förslaget mindre lämpligt eller tydligt i fråga om

torghandel från annat än salustand, saluhallshandel och försäljning i

kiosk, hava framhållit att, oavsett huru förslaget härutinnan borde tolkas, det

vore önskligt att med försäljning genom kringföring eller från salustånd jäm­

ställdes försäljning på annat liknande sätt eller också att uttrycket 'mångleri

eller annan sådan mindre handelsrörelse’ bibehölles. Ehuruväl vissa skäl ta-

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

lade för att åt begreppet ringa omfattning gåves olika innehåll för handel och för annan rörelse och att det för båda fallen gjordes något snävare än enligt 1926 års förslag — kanske så att kretsen av de biträden, som näringsidkaren ägde regelmässigt anlita utan att bokföringsskyldighet inträdde, bestämdes för han del till make och hemmavarande barn, men för annan rörelse till make och hem­ mavarande barn eller högst två andra — tilltrodde de sig likväl icke att här- utinnan göra någon hemställan. Justitierådet von Seth slutligen förklarade, att han för sin del skulle finna lämpligast att stanna ungefär vid den stånd­ punkt 1855 års förordning intager och undantaga endast dem, som utan bi­ träde av andra än hustru och barn under 16 år idka mångleri eller annan så­ dan mindre handelsrörelse eller som i ringa omfattning driva någon av de i 2 § 2—7 samt 12 och 19 punkterna av 1926 års förslag omförmälda rörelsegre­ nar. Slutligen har justitierådet Alexanderson, med vilken justitierådet Wed- berg och regeringsrådet Planting-G-yllenbåga instämt, ifrågasatt, huruvida kringföring av varor medelst motorfordon borde undantagas från bokförings­ skyldighet, medan drift av tvättinrättning synts dem kunna undantagas, därest ej flera än fyra eller fem biträden däri sysselsattes.

Lika med justitierådet Wedberg och regeringsrådet Planting-Gyllenbåga samt i viss anslutning till justitierådet von Seth anser jag, att i nu förevarande avseende med handel genom kringföring eller från salustånd bör jämställas försäljning 'på annat liknande sätt’. Därunder torde falla torghandel, som icke sker från salustånd, försäljning från mera enkelt anordnade platser i saluhall, försäljning från smärre kiosker utomhus och annan jämförlig han­ delsrörelse i mindre omfattning. I likhet med förstnämnda båda ledamöter av lagrådet finner jag vidare, att i avseende å rörelsens omfattning något strän­ gare regler böra uppställas för handel än för annan rörelse, varom här är fråga. Emellertid har jag icke trott det vara tillrådligt att beträffande handel göra undantaget så snävt, som nyssnämnda tre ledamöter ifrågasatt. Än mindre har jag således funnit mig kunna tillmötesgå Sveriges köpmannaför­ bund och Sveriges hantverksorganisation, som hemställt, att handel undantags­ löst underkastas bokföringsskyldighet. Jag har stannat vid att föreslå, att med ifrågavarande slag av handel skall vara förenad bokföringsplikt, så snart handlanden vanligen icke biträdes av flera än make och barn under 16 år eller en annan person. Om ock med tvekan har jag ansett mig icke böra ifrågasätta någon särbestämmelse för handel genom kringföring medelst motorfordon.

Vidkommande de slag av andra rörelsegrenar, som på grund av rörelsens mindre omfattning böra frikallas från bokföringsplikt, har jag därutinnan icke ifrågasatt annan ändring i 1926 års förslag än att i överensstämmelse med kommerskollegii på sin tid gjorda hemställan 'framställning eller överföring av elektrisk kraft till avsalu’ (4) funnits under alla förhållanden böra med­ föra bokföringsskyldighet. Ej heller har innebörden av begreppet ringa om­ fattning angivits annorlunda än i nämnda förslag, därvid dock liksom i fråga om handel hemmavarande barn närmare bestämts till barn under 16 år. Till­ räcklig anledning att upptaga en specialregel för tvättinrättning har jag ansett icke föreligga, särskilt som dylik rörelse med de allt vanligare moderna ma-

89

skinella anordningarna även med ett par biträden kan taga ej ringa omfatt­ ning.

Den i 1926 års förslag upptagna särbestämmelsen för värdshusrörelse har synts mig kunna utgå, då sådan rörelse med utskänkningsrätt praktiskt taget torde städse drivas i den omfattning, att bokföringsplikt ändock inträder. Vi­ dare har i enlighet med lagrådets hemställan undantaget beträffande viss bärg- ningsrörelse uteslutits.

Jordbruksnäringen är enligt förevarande förslag, liksom i de sakkunnigas och 1926 års, frikallad från bokföringsskyldighet. Vidkommande jordbrukets binäringar har jag ansett dessa icke böra för jordbrukaren medföra bokförings­ plikt i fullt så stor utsträckning som enligt de tidigare förslagen. Intager man den ståndpunkten, att jordbruksnäringen såsom sådan icke bör åläggas bok­ föringsskyldighet, synes den jordbrukare, som för rationellt utnyttjande av sin fastighet och för dess behov sätter upp t. ex. ett mejeri, icke i anledning därav böra bliva bokföringsskyldig, då därmed enligt förslaget skulle följa skyldighet för honom att i inventarium och balansräkning lämna redovisning för jordbruket i dess helhet. Förslaget har synts mig böra givas det innehåll, att exempelvis ett mejeri för fastighetens mjölk, en kvarn för fastighetens säd, en såg för fastighetens skog, ett tegelbruk, som förädlar fastighetens lera, eller liknande uteslutande för utnyttjande av fastighetens alster eller naturtillgån­ gar drivna rörelser icke skola för jordbrukaren medföra bokföringsskyldighet under förutsättning att rörelsen ej har ett sådant omfång, att rörelsen blir hu­ vudsak och jordbruket en bisak. Detta bör gälla oberoende av huruvida rö­ relsen drives med tillhjälp av den för jordbruket anställda arbetskraften eller icke. Med ordet binäring bör i förslaget förstås endast vad som enligt allmänt språkbruk ligger i själva ordet, d. v. s. jordbruket skall vara huvudsaken och den i samband därmed drivna rörelsen bisaken. När detta kan anses vara för­ hållandet, får avgöras i det särskilda fallet och torde som regel ej möta svårig­ het. I fråga om de måhända oftast förekommande binäringarna — mejeri, kvarn, såg och tegelbruk — torde förslaget överensstämma med de sakkunni­ gas. Såsom bestämmelserna nu föreslagits synas de för övrigt närmast an­ sluta sig till de riktlinjer, som riksdagen på denna punkt uppdragit i den skri­ velse, som föranlett förevarande lagstiftningsarbete.

3 §•

Denna paragraf är ny. I fråga om sättet för bokföringsskyldighetens fullgörande bygger såväl ti­ digare som nu föreliggande förslag på helt andra principer än 1855 års för­ ordning, vilkens bestämmelser torde få anses delvis antikverade och svårligen kunna fyllas av ett nutida affärsföretag. Av en ny lagstiftning torde böra fordras, att dess bestämmelser göras sådana, att de av alla bokföringsskyldiga kunna tillämpas utan avsevärd olägenhet och att de också regelmässigt komma att bliva tillämpade. I motsats till 1855 års förordning uppställas i den före­ slagna lagstiftningen endast vissa allmänna krav på bokföringens beskaffen­ het, medan den bokföringsskyldige lämnas största möjliga frihet att med be-

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

Kungl. Maj:ts proposition nr ISO.

91

aktande av sitt företags omfattning och speciella behov själv bestämma, vil­

ken bokföringsmetod han vill använda. Förandet av dagbok och inventarie-

bok har dock ansetts oundgängligen nödvändigt, hur den bokfö ringsskyldige

än ordnar sin bokföring, och dessa böcker hava därför föreskrivits såsom obli­

gatoriska.

De principer, varå lagförslaget sålunda vilar, medföra, att man vid avgöran­

de av frågan, huruvida bokföringen i det speciella fallet kan anses nöjaktig,

i stor utsträckning har att tillämpa allmänna bokföringsprinciper och god köp­

mannased samt med utgångspunkt härifrån bedöma, huruvida bokföringsskyl­

digheten ordentligen fullgjorts eller ej. Även vid värdesättning av tillgångarna

bör den bokföringsskyldige uppenbarligen taga hänsyn till sed och bruk. Inom

lagrådet har ock föreslagits, att det borde direkt utsägas, att den bokförings­

skyldige vid bestämmandet av värdena i synnerhet å sådana tillgångar, som

vore insatta i hans rörelse, icke utan giltiga skäl borde avvika från de grund­

satser, som inom det sunda affärslivet plägade tillämpas. Med hänsyn till

nu angivna förhållanden har det synts mig angeläget, att redan i 3 § och så­

ledes som en slags inledning till den del av lagförslaget, som rör sättet för

bokföringsskyldighetens fullgörande, klart och tydligt uttalas, att bokföringen

skall ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med iaktta­

gande av god köpmannased. Denna regel gäller naturligtvis icke endast bok­

föringens form utan också dess innehåll och således även vid värdesättningen

av tillgångarna.

4 §■

Denna paragraf motsvarar i 1926 års förslag 6 § första stjmket, 7 § 1 mom.

första stycket och delar av 9 §, vilka bestämmelser ansetts lämpligen kunna

sammanföras till en paragraf. Av skäl, för vilka jag kommer att redogöra

vid 8 §, har — till skillnad från vad som gäller enligt 1926 års förslag — skyl­

digheten att upprätta balansräkning bibehållits. Jag har vidare ansett det

vara av vikt, att den betydelsefulla skillnad, som råder mellan redovisningen för

rörelsens gång, å ena, och för den bokföringsskyldiges ekonomiska ställning,

å andra sidan, kommer till klart uttryck i paragrafen, en skillnad, som än tyd-

ligare understrykes i de i 7 och 8 §§ givna reglerna om inventarium och balans­

räkning. Under det att den löpande bokföringen sålunda endast behöver omfatta

de affärshändelser, som äga samband med den bokföringsplikt underkastade rö­

relsen, måste den årliga redovisningen för den ekonomiska ställningen omfatta

den bokföringsskyldiges samtliga tillgångar och skulder, evad de hänföra sig

till rörelsen eller ej. För aktiebolag, handelsbolag och registrerat enkelt bolag,

som ju äro bokföringspliktiga oberoende av beskaffenheten av den rörelse de

driva, lärer även den löpande bokföringen böra omfatta all den verksamhet

bolaget driver.

I anslutning till lagrådets hemställan har det hävdvunna uttrycket inven-

tariebok bibehållits som benämning på den bok, för vilken 1926 års förslag

upptog den av de sakkunniga nyskapade beteckningen ställningsbok. Denna

92

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

förändring är en direkt följd därav, att benämningen ställning ansetts böra

vika för benämningen inventarium. Beträffande motiveringen härför hänvisas

till vad därom anföres under 7 §.

Ehuru tiden för åtnjutande, efter anmälan, av anstånd med avgivande av

skattedeklaration genom den nya taxeringsförordningen (36 § 1 mom.) förkor­

tats från tre och en halv till tre månader, har den för bokslutets införande i

inventarieboken enligt 1926 års förslag (9 §) stadgade tiden av tre och en halv

månader bibehållits oförändrad. Det har nämligen från bokföringsförfaret

håll framhållits, att om ock upprättandet av inventarium och balansräkning

kunde medhinnas före deklarationsfristens utgång, det dock vore önskvärt,

att därutöver en kortare tid medgåves för införingen i inventarieboken. Ej

ens en tid av tre och en halv månader torde emellertid vara tillfyllest för

alla slag av rörelser. Sålunda har försäkringsinspektionen framhållit, att den

för försäkringsbolag nu gällande fristen — fem månader — ofta nog visat sig

vara för knappt tilltagen. Med hänsyn härtill har Kungl. Maj.'t tillagts be­

fogenhet att för visst slag av rörelse utsträcka tiden.

Med de mindre stränga krav på specifikation i inventariet, som lagförslaget

uppställer, och vartill jag återkommer längre fram, föreligger icke längre an­

ledning att fritaga vissa grupper av företag från skyldighet att upprätta in­

ventarium. De omfattande undantag, som i 1926 års förslag (7 § 1 mom. 2

stycket) måst uppställas, hava därför kunnat uteslutas.

Innan jag lämnar denna paragraf torde böra påpekas, att en bokföringsskyl-

dig, som önskar utesluta sin privatförmögenhet från bokföringen, enklast når

detta syfte genom att för den bokföringspliktiga rörelsen bilda ett kommandit­

bolag eller vanligt handelsbolag.

5 §■

Första stycket motsvaras i 1926 års förslag av 13 § första punkten, 8 § första

stycket och 7 § 2 mom. första punkten, vilka bestämmelser sammanförts i hu­

vudsaklig anslutning till lagrådets hemställan. På sätt lagrådet förordat har

jag ansett en sådan terminologi böra användas, att även lösblads- och kortsystem

erkännas utgöra — ej endast ersätta — handelsböcker. Det i handelstekniska

läroböcker och avhandlingar allmänt nyttjade uttrycket lösblads- eller kort­

system har synts mig kunna upptagas i lagspråket utan risk för misstolkning-

av vad därmed förstås. Förutom till det krav, som redan ligger i ordet system,

hänvisar jag till den allmänna bestämmelse, som återfinnes i 3 § om bokförin­

gens överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och god köpmannased.

För att emellertid framhäva, att endast lösblads- eller kortsystem, som möjlig­

göra erforderlig kontroll, få användas, har utsagts, att systemet skall vara

betryggande.

Enligt 1926 års förslag 7 § 2 mom. andra punkten skulle bokföringsskyldig,

vars räkenskaper voro underkastade kontroll av sakkunnig revisor, vara berätti­

gad att föra sin dagbok å lösblads- eller kortsystem. I likhet med lagrådet har

jag ansett ett dylikt undantag icke böra medgivas. Såsom framgår av 6 §

föreslår jag i stället vissa lättnader i förandet av dagbok därhän, att likartade

Kimgl. Maj.ts proposition nr 180.

affärshändelser under vissa förutsättningar må föras i bilaga till dagboken, vilken bilaga må kunna utgöras av kort- eller lösbladssystem.

Andra stycket i 5 § motsvarar 13 § tredje stycket i 1926 års förslag. Be­ stämmelserna hava undergått redaktionell jämkning men innebära i sak intet nytt.

De föreskrifter, som 1926 års förslag innehöll i andra och tredje punkterna av 13 § första stycket ävensom i 13 § andra stycket, vilka innefattade åtskilliga detaljföreskrifter i avseende å bokföringens handhavande, har jag ansett böra utgå såsom mindre lämpade att i lag påbjudas, så mycket mer som lagstift­ ningen bör upptaga endast de minimikrav, som oundgängligen måste ställas på en bokföring, för att den skall kunna fylla det ändamål, som med lagstift­ ningen avses.

Föreskrifterna i 11 § av 1926 års förslag hava icke upptagits i förevarande lagförslag. Givetvis är det lämpligt, om en förteckning uppgöres över de i rörelsen förda handelsböckerna och att därvid angives vilka av dem som ut­ gjorts av lösblads- eller kortsystem, men det synes mig som om en dylik för­ teckning knappast är av den vikt och betydelse, att densamma bör i lag på­ bjudas. Ur den synpunkt, som framför allt är den för förevarande lagstift­ ning bestämmande, borgenärernas möjlighet till kontroll, torde det icke vara nödvändigt att fordra en sådan förteckning. Ett närmare studium av räken­ skaperna torde väl regelmässigt giva vid handen, vilka handelsböcker som förts, och om någon av dem saknas. Flertalet affärsföretag bibehålla ju också år efter år det av dem en gång upplagda bokföringssystemet. Det torde vara fara värt, att påbudet av en dylik nyhet på bokföringens område tämligen allmänt kommer att av de bokföringsskyldiga eftersättas, en underlåtenhet, vartill de saklöst kunna göra sig skyldiga, då vid eventuell konkurs frihets­ straff enligt 23 kap. strafflagen väl näppeligen torde komma att ådömas för en dylik underlåtenhet i och för sig.

6

§.

Paragrafen motsvarar 8 § andra stjmket och 6 § andra stycket i 1926 års förslag.

Enligt tidigare förslag skulle affärshändelserna i dagboken antecknas dag­ ligen post för post, i den ordning de inträffat. Sistnämnda ord hava ansetts böra utgå, då önskemål framförts att kunna före införingen i viss mån grup­ pera olika slag av affärshändelser.

Lagrådet har föreslagit, att även andra slag av affärshändelser än kontant- försäljningar skulle i dagboken få bokföras på samma sätt som dessa, d. v. s. få införas i en gemensam post för varje dag, under förutsättning att tillförlit­ liga anteckningar om varje i sådan post ingående affärshändelse gjordes å lös­ blads- eller kortsystem och att dessa anteckningar förvarades såsom bilagor till dagboken. Bokföringsteknikens utveckling — jag behöver blott nämna den allt vanligare bokföringen medelst kombinerade räkne- och skrivmaskiner samt den mångsidiga användningen av olika genomskriftsmetoder — gör det nödvändigt att i någon form legalisera bruket att föra dagbokens olika delar, försäljningsbok, inköpsbok o. s. v., på lösblads- eller kortsystem. Men lika

9 3

94

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

nödvändigt är det å andra sidan, att härvid icke göres eftergift i fordringarna

på tillförlitlighet och möjlighet till kontroll. Av vad i detta lagstiftnings­

ärende förekommit framgår nogsamt, vilka svårigheter det mött att här finna

en anordning, som kunnat fylla dessa ur vitt skilda synpunkter framkomna

krav. Det är därför med tillfredsställelse jag på denna punkt accepterar lag­

rådets förslag, som enligt mitt förmenande på ett lyckligt sätt löst berörda

svårigheter.

Lagrådet har vidare föreslagit, att där rörelsens art och omfång gjorde så­

dant påkallat, med införandet av berörda gemensamma post skulle kunna få

anstå en eller två dagar. Då häremot intet torde vara att invända, har jag låtit

i förslaget intaga medgivande av anstånd till nästa söckendag. Längre an-

ståndstid synes icke med nödvändighet erforderlig.

De i andra stycket mot 6 § andra stycket i 1926 års förslag svarande bestäm­

melserna hava i anslutning till den av mig tidigare uttalade uppfattningen nu

hänförts uteslutande till den löpande bokföringen och med hänsyn härtill under­

kastats vissa jämkningar. Till skillnad från vad som ifrågasatts i 1926 års

förslag har föreskrivits, att bokföringen skall utvisa jämväl vad den bokförings-

skyldige insatt i rörelsen och icke allenast vad han därur uttagit. Särskilt om­

nämnande av räntor i detta sammanhang har icke ansetts nödigt, då de icke

under alla omständigheter torde böra bokföras för sig. Att uttryckligen med­

dela föreskrifter om andra skuldförbindelser än växlar, vilka inom affärsvärl­

den intaga en särställning, har synts mig icke nödvändigt, då ju varje borgenärs

fordran framgår av den föreskrivna bokföringen över borgenärer och gäldenärer.

Ej heller torde det vara mera erforderligt att giva föreskrifter om bokföring

av pantavtal än av affärsavtal i allmänhet.

Stadgandena i förevarande paragrafs andra stycke torde väl komma att för­

anleda att en del bokföringsskyldiga, som icke redan nu tillämpa kontoföring,

komma att upplägga särskilda konton för de affärshändelser, varom här är

fråga. I företag av mindre omfattning lärer emellertid upplysning om dessa

affärshändelser kunna vinnas på ett klart och överskådligt sätt utan kontofö­

ring. Så pläga t. ex. kreditförsäljningama ofta bokföras i följd i en särskild

försäljningsmemorial, vanligen kallad kladdbok, och då likvid sedermera in­

flyter, överkorsas den gjorda anteckningen. Detta lika enkla som vanliga bok-

föringssätt torde böra godtagas under förutsättning att kladdboken ej inne­

håller allt för många obetalda poster. Beträffande växlar lärer nu ifrågava­

rande stadgande i många fall kunna fyllas redan genom förande av en enkel

förfallobok, däri växlarna införas och anteckningarna, allt efter som växlarna

infrias, överstrykas. Med hänsyn till nu angivna förhållanden har kontoföring

icke synts mig böra föreskrivas som obligatorisk.

7 §.

Denna paragraf, som motsvarar 9 § och 10 § 3) sista punkten i 1926 års för­

slag, företer därifrån följande avvikelser: Benämningarna ställning och ställ-

ningsbok hava icke upptagits utan de nu brukliga benämningarna inventarium

och inventariebok hava bibehållits. Från kravet på fullständig specifikation i

inventariet av tillgångar och skulder hava vissa omfattande undantag gjorts.

Slutligen har föreskriften om skyldighet att redovisa mottagen säkerhet ute­

slutits.

I likhet med lagrådet finner jag benämningarna inventarium och inventarie-

bok vara att föredraga framför de av de sakkunniga föreslagna och i 1926 års

förslag upptagna uttrycken. De sakkunniga (s. 51) göra gällande, att ordet

inventariebok, ehuru infört i svenskt lagspråk redan genom 1855 års förordning,

dock ej vunnit burskap i svenskt språkbruk, samt att inventarium ofta samman­

blandats med inventarier med påföljd att inventariebok i allmänna medvetandet

allt för ofta kommit att beteckna allenast en specifikation över inventarier. Oav­

sett hur härmed må förhålla sig, brukades dock benämningarna inventarium och

inventariebok här i landet långt innan 1855 års förordning kom till, och de

hava sedermera undantagslöst använts såväl vid bokföringsundervisningen som

i läroböcker och annan litteratur. Härtill kommer, att den bokföringsskyldige

enligt förevarande förslag ålagts att upprätta icke endast inventarium utan

även balansräkning. Att under sådana förhållanden använda ordet ställning

i stället för inventarium och att följaktligen ställa balansräkning och ställning

vid sidan av varandra såsom två skilda begrepp torde icke vara tillfredsstäl­

lande. Även balansräkningen är ju en uppställning över den bokföringsskyldi-

ges tillgångar och skulder. Inventariet är i själva verket intet annat än en

specifikation till balansräkningen. Redan i själva ordet inventarium ligger en

viss häntydan på inventering och specifikation, som medför, att vid samman­

ställningen inventarium—balansräkning distinktionen mellan dessa båda be­

grepp göres relativt lättfattlig. Benämningen inventarium användes för övrigt

i de flesta länder. Danmark och Norge begagna dock i stället ordet status.

Enligt 1926 års förslag, liksom enligt de sakkunnigas, fordrades, att alla

tillgångar och skulder skulle fullständigt specificeras i inventariet eller i varje

fall i särskild bilaga till inventariet. I anslutning till lagrådets hemställan har

jag ansett undantag till en början böra göras för sådana den bokföringsskyldige

tillhöriga lösören, som icke ingå i rörelsen. Enligt förevarande förslag behöva

dessa icke specificeras och således ej heller värdesättas var för sig. Anmärkas

må, att det senaste schweiziska lagförslaget tillåter den bokföringsskyldige att

upptaga hela sin utom rörelsen stående förmögenhet i en enda post. Detta synes

mig vara att gå för långt. För borgenärerna torde det vara av sådan betydelse

att kunna erhålla tillförlitlig överblick även över den bokföringsskyldiges utom

rörelsen ägda fastigheter, värdepapper, fordringar och skulder, att kravet på

specifikation härutinnan icke lärer böra uppgivas. Det härigenom förorsakade

bokföringsarbetet bör ingalunda bliva betungande, i synnerhet som väl de allra

flesta bokföringsskyldiga, lagens stadgande förutan, föra eller i varje fall i eget

intresse och för fullgörande av sin deklarationsplikt måste vid årets slut upp­

göra förteckning över dessa tillgångar och skulder.

Men även i ett annat hänseende har jag, utöver vad lagrådet ifrågasatt, ansett

viss eftergift i kravet på specifikation kunna göras. För vissa större företag

torde det bliva synnerligen betungande att i inventariet eller bilaga till detsamma

förteckna samtliga borgenärer och gäldenärer jämte beloppet av en vars fordran

eller skuld. Jag tänker härvid särskilt på de företag, där borgenärernas och

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

95

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

gäldenärernas antal regelbundet räknas i åtskilliga tusental och där följaktligen reskontran eller däremot svarande handelsböcker innehålla ett synnerligen stort antal konton. Sådana företag finnas många i vårt land: banker, ekonomiska för­ eningar med sparkasserörelse, försäkringsbolag, hypoteksföreningar, tidnings­ företag och för övrigt större handels- och industriföretag av skilda slag. Enligt inhämtade upplysningar har sålunda ett av våra större varuhus närmare 15,000. ett av våra större industriföretag inom verkstadsbranschen bortåt 30,000 och en stor arbetalningsaffär omkring 52,000 konton i sin reskontra. En av våra största banker hade i september 1928 de medel, som innestodo å de vanliga bankräkningarna, uppdelade på 686,551 konton. Samtidigt utgjorde antalet av bankens diskonterade växlar och utestående lån 388,774.

I sådana större företag, som här berörts, brukar vid bokslutet någon särskild förteckning över borgenärer och gäldenärer icke uppgöras. För att erhålla sum­ man av utestående fordringar eller skulder genomgås reskontran konto för konto och adderas på räknemaskin kontonas debet- eller kreditsaldon. Slutsummorna jämföras med slutsummorna i huvudbokens motsvarande kollektivkonton, med vilka de skola överensstämma. I kontrollhänseende anse affärsmännen sig till­ räckligt betjänta med jämförelsen med huvudboken. Härtill kommer, att uppr rättandet av en särskild förteckning givetvis i många fall skulle kräva avse­ värd arbetstid och draga ej ringa kostnad.

Det torde väl till stor del hava varit de nu framförda synpunkterna, som föranlett att i de tidigare förslagen vissa företag ansetts böra helt och hållet befrias från skyldighet att upprätta inventarium. De sakkunniga fritogo sålunda banker, försäkringsbolag och aktiebolag för idkande av pantlåne­ rörelse. I 1926 års förslag tillädes rusdrycksförsäljningsbolag. Av vad ovan framhållits torde emellertid framgå, att det även för åtskilliga andra före­ tag skulle bliva alltför betungande att fullständigt specificera sitt inventa­ rium. Redan den omständigheten, att så vitt gående undantag måst göras från huvudregeln om skyldighet för varje bokföringspliktig att upprätta in­ ventarium, häntyder på, att man i sitt krav på specifikation gått för långt. Vad borgenärerna kunna fordra är, att bokföringen skall vara så beskaffad, att de vid den bokföringsskyldiges obestånd kunna vinna en överblick över hans kreditgivning och kredittagning. Genom föreskrifterna i 6 § andra stycket är också sörjt för, att den bokföringsskjddige håller sådana handelsböcker, d. v. s. vanligen reskontra, att en dylik överblick kan ernås. Att en särskild förteckning i inventariet över borgenärer och gäldenärer härvid kunde giva viss ledning, skall naturligtvis icke förnekas. Särskilt gäller detta i de före­ tag, vilkas reskontra utgöres av lösblads- eller kortsystem. Även då låter det sig visserligen i allmänhet med lätthet göra att ur reskontran finna de poster, som ingå i senaste inventariets post för fordringar eller skulder, men det kan vålla visst besvär att avgöra, vilka delposter ingått i ett tidigare in­ ventariums motsvarande poster, i händelse en del kort t. ex. för personer, vars förbindelser med den bokföringsskyldige sedermera upphört, uttagits ur reskontran och lagts till arkivet. Emellertid måste ju även de uttagna korten av den bokföringsskyldige förvaras i välordnat skick, i regel alltså i bok-

Iiungl. Maj:ts proposition nr ISO.

stavsordning för uttagningsår, vadan svårigheterna icke torde få överskattas. Har den bokföringsskyldige icke uppgjort särskilda förteckningar över ford­ ringar och skulder vid upprättandet av inventarium, måste större krav ställas på ett ordentligt ocli översiktligt ordnande av de uttagna korten än eljest är nödigt. Härtill må slutligen framhållas, att kortens innehåll helt naturligt för varje år som går blir av allt mindre intresse.

Vad sålunda anförts synes mig motivera det påståendet, att fördelen för borgenärerna av fordringars och skulders fullständiga specifikation i inventa­ riet är relativt obetydlig, och att fördelen ingalunda står i rimligt förhål­ lande till det arbete och den kostnad ett dylikt förtecknande i många fall skulle ådraga den bokföringsskyldige. Men även beträffande andra tillgångar än fordringar kunna sådana handelsböcker vara förda att det måste anses fullt tillräckligt om hänvisning göres till den bok, däri de i posten ingående till­ gångar redovisas. I förevarande förslag har därför intagits en bestämmelse av innebörd att för tillgångar eller skulder, som i inventariet redovisas kollek­ tivt, hänvisning må ske antingen liksom enligt 1926 års förslag till särskilt upprättad bilaga eller också till den handelsbok, i vilken de särskilda tillgångar­ na eller skulderna finnas överskådligt införda. Anmärkas kan naturligtvis, att för företag av mindre omfattning något verkligt behov av befrielse icke är för handen. Men att här draga en gräns mellan större och mindre företag torde icke låta sig göra redan av det skäl, att fixa och rättvisa regler för gränsbe­ stämningen svårligen låta sig uppställa. Kontoantalet kan ju för samma före­ tag växla med åren. Jag har därför stannat för att låta förevarande undantag gälla alla bokföringsskyldiga.

Framhållas må, att om den bokföringsskyldige har privata fordringar och skulder, som han icke redovisar i bokföringen över rörelsens gång, dessa måste specificeras i inventariet eller i bilaga till inventariet, ty beträffande dem finnes ingen handelsbok, till vilken hänvisning kan ske.

Enligt de tidigare förslagen skulle i inventariet redogörelse även lämnas för säkerhet, som den bokföringsskyldige erhållit för fordran eller lämnat för gäld. Någon motivering till denna föreskrift har dock icke lämnats. Då det hittills icke varit brukligt att vid bokslut redovisa mottagna eller ställda panter, torde man böra framgå med försiktighet och icke utan moget över­ vägande lagstiftningsvis påtvinga de bokföringsskyldiga en dylik nyhet. Nå- git behov att stipulera redovisningsskyldighet för mottagna panter synes mig icke föreligga. Vanligen rör det sig här om värdepapper o. d., som läm­ nats den bokföringsskyldige som säkerhet för lån. Panternas beskaffenhet framgår av lånehandlingarna, som ju finnas i den bokföringsskyldiges för­ var. En granskning av dessa giver erforderliga upplysningar. För banker av olika slag och överhuvud för företag, som driva omfattande utlånings- rörelse, bleve det över hövan betungande att i inventariet redogöra för alla mottagna säkerheter. Det förhållande att mottagna panter icke redovisas kan för övrigt endast ingiva en granskare av inventariet den föreställningen, att den bokföringsskyldiges ställning är sämre än den i själva verket är. Man synes därför kunna överlämna åt den bokföringsskyldige att själv avgöra,

Bih ang till riksdagens protokoll 19S9. 1 samt. 158 häft. (Nr 189).

7

it 7

98

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

huruvida dessa panter böra redovisas i inventariet eller ej. Annat är förhål­

landet med säkerheter, som den bokföringsskyldige själv lämnat. Angivas

icke dessa, kan den bild, inventariet ger över den bokföringsskyldiges eko­

nomiska ställning och framför allt över hans likviditet, bliva gynnsammare

än verkligheten. Det torde därför få anses vara av synnerlig vikt, att an­

teckning härom göres i inventariet. Något nämnvärt besvär torde härigenom

ej vållas de bokföringsskyldiga. I enlighet med de synpunkter, som här fram­

hållits, har i förslaget redovisningsskyldigheten gjorts obligatorisk allenast i

fråga om panter, som den bokföringsskyldige ställt.

Det har ansetts vara självfallet och följaktligen icke behöva i lagtexten sär­

skilt framhållas, att redovisningen för borgens- och övriga ansvarsförbindelser

samt för panter i likhet med redovisningen för tillgångar och skulder kan få

göras kollektivt, om förbindelserna och panterna förtecknas i särskild bilaga.

I 10 § 3 mom. 3 punkten av 1926 års förslag föreskrevs, att i handelsbolags

ställning beloppet av bolagsmans fordran hos eller skuld till bolaget skulle

tydligt angivas. Enligt vad de sakkunniga (sid. 72) anfört, avsågs härmed

att förekomma det missförhållandet, att bolagsmännens på skuldsidan bokförda

insatser gjordes illusoriska genom att bland tillgångarna upptoges fordringar

hos dem själva. I enlighet med lagrådets hemställan har denna bestämmelse

ansetts böra få sin plats i förevarande paragraf. Syftet med stadgandet har

därvid ansetts kunna bättre vinnas genom föreskrift att inom linjen skall an­

givas beloppet av bolagets fordran hos bolagsman.

8

§.

Denna paragraf är ny men svarar mot 7 § andra punkten i 1855 års för­

ordning.

Enligt de tidigare förslagen var såsom nämnts endast inventariet obligato­

riskt. De sakkunniga förklarade sig anse, att inventariet genom föreskriften

om nedsummering av posterna och utsättande av skillnaden mellan tillgångar

och skulder, komme att göra samma tjänst som balansräkningen eller att utvisa

tillgångar, skulder och eget kapital. I motiveringen till 1926 års förslag fram­

hölls, att inventariet lämnade betydligt noggrannare upplysningar om ett af­

färsföretags större eller mindre soliditet än en måhända högeligen summarisk

balansräkning. Enligt mitt förmenande kan ett inventarium, därför att det

utvisar tillgångar, skulder och eget kapital, icke ersätta en balansräkning. Den­

nas uppgift är nämligen att giva upplysning om skuldernas och tillgångarnas,

i vissa fall också om det egna kapitalets, fördelning på olika huvudposter.

Vilka dessa huvudposter böra vara får avgöras i varje särskilt fall, men det

är angeläget, att den en gång gjorda grupperingen icke utan särskilda skäl

ändras vid senare bokslut. För ett rätt bedömande av affärsställningen är det

av betydelse att kunna sinsemellan jämföra dessa huvudposters storlek, och det

är genom att sammanställa flera års balansräkningar och jämföra dessas mot

varandra svarande poster, som man erhåller en överblick över företagets ut­

veckling, över tillgångarnas och skuldernas förskjutning. I eget intresse kan

en bokföringsskyldig knappast underlåta att sammanföra inventariets mång-

Kungl. Maj:ts proposition nr 180.

bild skiftande poster till en överskådlig balansräkning. Att balansräknin­

garna äro borgenärerna till gagn är påtagligt.

Men härtill kommer ytterligare ett talande skäl för upprättandet jämväl av

balansräkning. Enligt 31 § i taxeringsförordningen skall bokföringsskyldig

vid sin deklaration foga avskrift bl. a. av in- och utgående balansräkning

d. v. s. balansräkningen för de två sistförflutna åren. Att i stället föreskriva

skyldighet att förete avskrift av inventariet kan naturligtvis icke ifrågakomma.

Därigenom skulle den bokföringsskyldige kunna nödgas blotta för honom bety­

delsefulla affärshemligheter. Låt vara att de lämnade uppgifterna icke äro

offentliga, i taxeringsnämnden kunna dock sitta personer, till vilkas kännedom

uppgifterna i fråga icke böra komma. Förutom att avskrivandet av inventa­

riet med alla dess poster kan förorsaka icke ringa arbete, måste taxeringsmyn­

digheternas intresse i regel anses vederbörligen tillgodosett genom att balans­

räkningens poster bringas till deras kännedom. Därest i förevarande lagför­

slag föreskreves upprättande av allenast inventarium, läte det tänka sig att i

taxeringsförordningen stadga skyldighet att bilägga deklarationen ett i lämp­

liga, eventuellt i förordningen närmare preciserade huvudposter gjort över­

skådligt sammandrag av inventariet. Men innebörden härav bleve i själva ver­

ket endast den, att den bokföringsskyldige ålades uppgöra en balansräkning,

ehuruväl hans underlåtenhet härutinnan aldrig kunde bliva föremål för be­

straffning enligt 23 kap. strafflagen. Att helt eftergiva varje krav på att ur

räkenskaperna hämtade uppgifter skola tillhandahållas taxeringsmyndigheter­

na lärer icke kunna ifrågakomma.

De nu framlagda synpunkterna hava föranlett mig att, ehuru lagrådet icke

därom gjort framställning, i förslaget upptaga föreskrift om upprättande

jämväl av balansräkning. Förslaget bibehåller härigenom kontinuiteten med

gällande rätt. Och ehuru 1855 års förordning endast påbjuder upprättande

av balansräkning, torde de allra flesta företag därutöver hava uppgjort ett

mer eller mindre utförligt inventarium. Man kan därför säga, att förslagets

bestämmelser om uppgörande av inventarium och balansräkning endast inne­

bära ett lagfästande av en allmänt utbredd sedvana.

Balansräkningen skall utgöra ett översiktligt sammandrag av inventariet.

Den skall vara uppställd i lämpliga huvudposter och jämväl avse de inom lin­

jen i inventariet lämnade uppgifterna. Tillgångarnas slutsumma skall vara

samma i båda. Detsamma gäller summan av skulderna. Om därför vid en var

av balansräkningens särskilda poster hänvisning göres till en specificerad bilaga,

eventuellt till handelsbok, kommer balansräkningen att samtidigt fylla försla­

gets fordringar på ett inventarium. På så sätt kan den bokföringsskyldige i

e n uppställning fullgöra den honom enligt förslaget 7 och 8 §§ åvilande skyl­

dighet.

I 1926 års förslag, 10 § 3) tredje punkten förekom en i nu föreliggande för­

slag ej bibehållen föreskrift därom, att bokföringsskyldig icke finge i ställnin­

gen såsom tillgång upptaga fordran hos sig själv. I det nu framlagda försla­

get framhålles uttryckligen, att bokslutet, till skillnad från den löpande bok­

föringen, skall omfatta den bokförings skyldiges tillgångar och

99

100

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

skulder. Med hänsyn härtill torde felaktigheten i berörda bokföringssätt ligga

så i öppen dag, att särskilt förbud mot detsamma icke längre behöver upp­

tagas i lagtexten.

9 §■

Denna paragraf, som handlar om värderingsreglerna vid inventariums och

balansräknings upprättande, motsvarar 10 § i 1926 års förslag. De inom lag­

rådet vid granskningen av sistnämnda paragraf framställda anmärkningar fin­

ner jag beaktansvärda. I enlighet med den hemställan, som gjorts av lag­

rådets majoritet, har jag därför låtit det förra förslagets värderingsregler er­

sättas med mera allmänt hållna föreskrifter.

Bland de många frågor, som möta på bokföringsområdet, torde väl knappast

någon vatit föremål för så stor uppmärksamhet och så mycken meningsskilj­

aktighet som just värderingsproblemen. Att finna de rätta reglerna för värde­

sättning av skulderna möter i allmänhet ej större svårigheter, men beträffande

tillgångarna är detta så mycket mera fallet.

Enligt förevarande förslag skall bokföringen bl. a. lämna redovisning för

den bokföringsskyldiges ekonomiska ställning vid rörelsens början och ut­

gången av varje räkenskapsår. Denna redovisning sker genom upprättande av

inventarium och balansräkning. Ändamålet med dessa uppställningar är dock

icke så mycket att visa vad ett företag i ett visst ögonblick är värt, utan ända­

målet är också eller kanske rättare framför allt att vinna kännedom om affärs-

resultatet. Här är alltså fråga om vad man inom bokföringstekniken brukar

kalla driftbalans eller resultatutredningsbalans till skillnad från förmögenhets-

eller likvidationsbalans. Då intet förbud finnes mot undervärdering av till­

gångarna, kan i själva verket företaget mycket väl vara mera värt och den bok-

föringsskyldiges nettoförmögenhet större än bokföringen utvisar. I allmänhet

lärer nog den bokföringsskyldige anse med sitt intresse förenligt att ej låta denna

skillnad bliva för stor. Den omständigheten, att läget måhända i verkligheten

är bättre än vad inventarium och balansräkning giva vid handen, innebär emel­

lertid icke någon fara; härigenom visas icke någon vårdslöshet mot borgenä­

rerna. En annan sak är tillgångarnas värdering vid avgivande av skatte­

deklaration eller vid fråga om konkurs eller sökande av ackord o. d. Det är

då av vikt, att värdesättningen icke bliver för låg. Men att lämna skydd där­

emot är icke en uppgift, som tillkommer den lagstiftning varom nu är fråga.

Att genom lagstiftning fastslå mer eller mindre detaljerade regler för tillgån­

garnas värdesättning låter sig enligt mitt förmenande icke göra. Jag hänvisar

till vad lagrådets majoritet härutinnan anfört. Här gäller att icke utan tvin­

gande skäl'lägga band på den bokföringsskyldiges handlingsfrihet. Lagens

föreskrifter skola ju gälla såväl den minste handlande som den störste grossist,

såväl då rörelsen går med avsevärd vinst som då den medför förlust, såväl vid

hög- som lågkonjunktur. Om man också kunde giva uttryck för vad som i

allmänhet finge anse vara en sund värderingsregel, kunna omständigheterna i

det särskilda fallet dock vara sådana, att de väl motivera ett undantag från

regeln. Det är icke lagstiftningens uppgift att lösa frågan om vad som bör

Kungl. Maj:ts proposition nr ISO.

101

vara den rätta värderingsprincipen. Det spörsmålet må överlåtas till det

praktiska affärslivet och ekonomisk forskning. Den lagstiftning, varom nu

är fråga, har endast att tillse, att borgenärerna och andra av rörelsen intres­

serade icke behöva bliva vilseledda i för dem oförmånlig riktning. Det är

ur denna synpunkt föreskrifterna i andra stycket under 2) i förevarande para­

graf upptagits, till vilka jag återkommer i det följande.

De enda normer för värdesättningen, som förslaget numera innehåller, äro:

under 1) att tillgångarna icke få upptagas över sina verkliga värden, under 2)

att tillgångar avsedda till stadigvarande bruk för den bokföringsskyldige utan

hinder av vad under 1) stadgats dock må upptagas till det belopp, vartill kost­

naderna för deras anskaffning eller tillverkning uppgått, men att viss årlig

avskrivning i så fall skall ske, samt under 3) att osäkra fordringar skola upp­

tagas endast till de belopp, varmed de beräknas komma att inflyta, och värdelösa

fordringar icke uppföras såsom tillgång. Genom dessa bestämmelser ger para­

grafen i huvudsak uttryck för de av lagrådets majoritet hysta önskemålen.

Att, såsom jämväl ifrågasattes, tillägga att vid bestämmandet av värdena, i

synnerhet å sådana tillgångar, som äro insatta i den bokföringsskyldiges rö­

relse, han icke utan giltiga skäl bör avvika från de grundsatser, som inom det

sunda affärslivet pläga tillämpas, finner jag icke erforderligt, då redan i 3 §

framhålles, att bokföringen skall ske i överensstämmelse med allmänna bok-

föringsgrunder och med iakttagande av god köpmannased, vilken föreskrift

uppenbarligen avser jämväl värdesättningen.

Bestämmelsen i första stycket under 2) gäller den bokföringsskyldiges

samtliga tillgångar av här avsedd natur. Det synes mig innebära onödig

stränghet att, såsom i 1926 års förslag, här göra åtskillnad mellan i rörelsen in­

satt egendom och annan. Bestämmelsens syfte är att bereda den bokförings­

skyldige möjlighet att fördela skedd minskning i värde av egendom, som

är avsedd icke att försäljas utan att av honom under längre tid brukas, å hela

den tidsperiod under vilken egendomen av honom begagnas. Något bärande

skäl för denna regels inskränkning till rörelsens egendom lärer näppeligen före­

ligga. I samband härmed må påpekas, att avskrivning icke med nödvändighet

behöver pågå längre än till dess verkliga värdet nåtts.

I enlighet med vad lagrådets majoritet föreslagit har förmånen att verk­

ställa avskrivning genom motbalansering å skuldsidan icke inskränkts alle­

nast till aktiebolag. De sakkunniga hava som enda skäl för sagda inskränk­

ning anfört, att beträffande andra bokföringspliktiga möjlighet saknades att

kontrollera efterlevnaden av föreskriften, att det å skuldsidan angivna beloppet

icke finge minskas annorledes än genom minskningen motsvarande avskriv­

ning å ifrågavarande tillgångar. Skälet verkar knappast övertygande. Innan

den bokföringsskyldige råkat i konkurs eller sökt ackord, kan man överhuvud

taget icke kontrollera, huruvida han iakttagit bokföringslagens föreskrifter.

Det torde därjämte vara en väsentlig lättnad för en bokföringsskyldig att, i

stället för att verkställa avskrivning t. ex. å varje särskild i inventariet eller

bilaga därtill upptagen maskin, få bland skulderna sammanföra all sådan av­

skrivning till en enda post. Då den understundom brukade beteckningen värde-

102

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

minskningskonto synts mig tydligare än förnyelsekonto angiva ifrågavarande

posts verkliga natur, har jag i lagtexten begagnat förstnämnda beteckning.

Första punkten under 2) har undergått en mindre omredigering. Anlednin­

gen härtill har varit, att den tidigare lydelsen 'belopp, motsvarande kostna­

derna för tillgångarnas anskaffning eller tillverkning’ uppgives någon gång

hava föranlett den missuppfattningen, att därmed avsåges ett belopp, motsva­

rande den kostnad, som uppstode, om man vid tidpunkten för inventariets eller

balansräkningens upprättande skulle anskaffa eller, tillverka dylika tillgångar.

I 1926 års förslag funnos, med 56 § i aktiebolagslagen som förebild, upp­

tagna föreskrifter innebärande dels att tillgångar avsedda för stadigvarande

bruk i rörelsen icke finge upptagas till högre belopp än anskaffnings- eller till­

verkningskostnaden, änskönt det verkliga värdet vore högre, dels att sådana

tillgångar ej finge i vidare mån än som betingades av å desamma nedlagda för­

bättringar upptagas till högre värde än det, vartill de varit upptagna i när­

mast föregående inventarium, dels ock att andra tillgångar ej finge upptagas

utöver anskaffnings- eller tillverkningskostnaden, även om det verkliga värdet

vore högre, med mindre särskilda omständigheter kunde anses lämna fog härför

och dessa i inventariet fullständigt angåvos. Om också den bokföringsskyldige

icke lämpligen kan åläggas att under alla förhållanden ställa sig dessa regler

till efterrättelse, måste dock, såsom inom lagrådet framhållits, dessa regler

anses ägnade att tjäna även den enskilde näringsidkaren såsom ledande grund­

satser vid bokslut över hans företag. Det torde emellertid böra överlämnas åt

den bokföringsskyldige att med iakttagande av god köpmannased själv avgöra,

när avvikelse härifrån må äga rum. Att höjning icke får ske utöver verkliga

värdet, framgår av det under 1) givna stadgandet. Men god köpmannased

torde, särskilt då det gäller tillgångar avsedda att försäljas, i de flesta fall

fordra ett lägre värde. I bokföringslitteraturen brukar det framhållas såsom

förkastligt att diskontera ännu ej uppkommen vinst, även om den med mer

eller mindre säkerhet kan förväntas. Inom affärsvärlden söker man undvika

att i bokslutet åsätta tillgångar, som äro avsedda att försäljas, högre värde

än som motsvarar anskaffnings- eller tillverkningskostnaderna, och det torde

vara synnerligen sällan och endast då särskilda omständigheter därtill för­

anleda, som man anser sig kunna upptaga till stadigvarande bruk avsedda

tillgångar till ett högre belopp än i föregående bokslut.

Bör sålunda en för alla det levande livets mångskiftande förhållanden gäl­

lande regel om anskaffnings- eller tillverkningskostnaderna eller om det en

gång åsatta värdet såsom maximum vid tillgångarnas värdesättning icke i den

allmänna bokföringslagstiftningen uppställas, synas mig borgenärer och övriga

av en rörelse intresserade dock med fullt skäl kunna påfordra, att vidtagna vär­

dehöjningar, åtminstone i fråga om de till stadigvarande bruk avsedda tillgån­

garna, tydligt och klart framgå av bokföringen. Om också en höjning inga­

lunda behöver tyda på att allt ej är väl beställt, utövar den dock inverkan

på det i inventariet och balansräkningen såsom eget kapital eller vinst utvisade

beloppets storlek, en inverkan som är av synnerligen stor betydelse för rätt

bedömande av affärsresultatet. En granskare av bokslutet bör redan av balans-

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

103

läkningen erhålla kännedom om i vad mån vinsten härleder sig från eller för­ lusten minskats genom sådana värdehöjningar. Han kan då också genom när­ mare undersökning av förhållandena förvissa sig om höjningens befogenhet och behöver sålunda ej på grund av densamma bliva missledd vare sig i fråga om affärsresultatet eller i fråga om den bokföringsskyldiges förmögenhetsställ- ning. De synpunkter, som här framhållits, hava föranlett de i förvarande pa­ ragraf under 2) andra stycket intagna föreskrifterna. Förekomsten av ett stad­ gande med denna innebörd innebär på samma gång en erinran till den bok- föringsskyldige att iakttaga försiktighet vid dylika värdehöjningar. Av lag­ textens ordalydelse framgår, att särskild anteckning om höjningen endast be­ höver vidtagas i balansräkningen för det år, varunder höjningen skett.

Det kan ifrågasättas, huruvida icke även en värdehöjning å tillgångar, som icke äro avsedda för stadigvarande bruk, borde i balansräkningen anmärkas. Jag har emellertid av praktiska skäl ansett mig böra stanna vid att låta regeln omfatta de i lagtexten angivna tillgångarna.

Med de värderingsregler, som i förevarande förslag upptagits, torde något särskilt övergångsstadgande icke erfordras. För stadigvarande bruk avsedd tillgång får ju, om skäl därtill kan anses föreligga, utan hänsyn till det verk­ liga värdet upptagas till anskaffnings- eller tillverkningsvärdet även om an­ skaffningen eller tillverkningen skett långt tidigare. Tillåtelse att i andra fall överskrida verkliga värdet torde icke vara av behovet påkallad.

10

§.

Paragrafen motsvarar 12 § i 1926 års förslag. De av lagrådet mot sist­ nämnda paragraf framställda anmärkningar hava iakttagits. Det har vidare synts mig obehövligt att framhålla, att bolags eller förenings inventarium och balansräkning skola underskrivas med dess firma. Detta torde redan ligga i föreskriften, att inventarium och balansräkning skola av den bokfö- ringsskyldige med hans underskrift bestyrkas. Att märka är, att under­ skrivandet ingalunda är prejudicierande för frågan om vem som har att bära ansvaret för oordentlig bokföring. Särskilt gäller detta då den bokförings- skyldige är en juridisk person.

Beträffande rederier framhölls redan i motiveringen till 1926 års förslag, att en huvudredare enligt sjölagen intoge en sådan ställning, att det låge i sakens natur, att han bure ansvaret för bokföringsskyldighetens fullgörande. Särskilt hänvisades till 15 § sjölagen. I 10 § sjölagen föreskrives, att för rederi skall utses en huvudredare. Under sådana förhållanden synes mig specialföreskrift om undertecknandet av rederis inventarium och balansräkning icke erforderlig.

11

§•

Paragrafen, som motsvarar 14 § i 1926 års förslag, har omarbetats. Behov att avsluta räkenskaperna för längre tidsperiod än tolv månader kan tänkas föreligga ej blott vid rörelsens början utan även vid omläggning av räkenskapsår. För en bokföringsskyldig är det i allmänhet fördelaktigt, sär-

104

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

skilt då hans företag svällt ut till större omfång, att förlägga bokslutet till

den tid på året, då inneliggande lager är som minst. För ett aktiebolag kan

det vara önskvärt, att ett dotterbolags bokslut verkställes å sådan tid, att

moderbolaget vid sitt bokslut kan taga hänsyn till dotterbolagets. Även av

andra orsaker kan en omläggning av räkenskapsår vara fullt berättigad. I

samband härmed har jag ansett maximitiden böra utsträckas från femton må­

nader, såsom i 1926 års förslag, till aderton månader.

Såsom lagrådet framhållit, lärer termen räkenskapsår vara allt för väl­

känd för att i lagtexten kräva en definition.

12

§.

Paragrafen motsvarar 15 § i 1926 års förslag.

Lagrådet har ansett det däri förekommande uttrycket 'brev, räkningar och

övriga handlingar, vilka ankomma till bokföringsskyldig och avse förhållande

av beskaffenhet att föranleda anteckning i handelsbok’ böra utbytas mot 'brev,

räkningar och övriga handlingar, som ankomma i och för rörelsen’. I gällan­

de lag heter det ‘brev, som i handelsärenden ankomma’. Naturligtvis är det

icke meningen, att kataloger, priskuranter, reklamtryck, oombedda offerter

o. d. i allmänhet skall förvaras. Förvaringsplikten skall i stort sett avse

handlingar ägnade att visa ett faktum av betydelse för rörelsen. Detta synes

mig något tydligare framhävas genom det nu föreslagna uttrycket 'ankomman­

de brev, räkningar och övriga handlingar, som hava betydelse för rörelsen’. I

och med att det star klart, att viss handling icke längre kan bliva av betydelse

för rörelsen, bör handlingen kunna få förstöras.

I övrigt har paragrafen undergått vissa redaktionella jämkningar.

13 §.

Paragrafen, som motsvarar 16 § i 1926 års förslag, har undergått vissa for­

mella jämkningar, som föranletts, bland annat, av den nu införda terminolo­

gien, varigenom begreppet handelsbok omfattar även lösblads- eller kort­

system.

14 §•

Paragrafen, som tillkommit på lagrådets hemställan, motsvarar 7 § 1 mom.

tredje stycket och 3 mom. i 1926 års förslag.

15 §.

Paragrafen, som motsvarar 17 § i 1926 års förslag, har givits en.sådan for

mulering att därav framgår, att straff enligt 23 kap. strafflagen kan ifråga-

komma icke endast vid konkurs utan även då den bokföringsskyldige fått till

stånd offentlig ackordsförhandling utan konkurs.

Vid remitterande till lagrådet av 1926 års förslag berörde dåvarande chefen

för justitiedepartementet de med varandra intimt förbundna frågorna om bok­

föringens offentlighet och straff för försumlig bokföring oberoende av den

Kungl. Maj:ts proposition nr ISO.

105

bokföringsskyldiges obestånd. Enligt gällande rätt är det först vid konkurs

eller ackordsförhandling utan konkurs, som handelsböckerna må av borgenä­

rerna granskas. Dessförinnan bar den bokföringspliktige icke skyldighet att

förete sina böcker för någon. I den nya taxeringsförordningen bär visserligen

i 32 § 3 mom. föreskrivits, att skattskyldig, som under beskattningsåret en­

ligt lag varit skyldig föra handelsböcker, är skyldig att, efter anmaning av

landskamrerare, i den utsträckning denne prövar nödigt, tillhandahålla sin bok­

föring och därtill hörande handlingar för granskning, men man har icke an­

sett sig kunna föreskriva straff för underlåtenhet att efterkomma anmanin-

gen. Påföljden blir endast den, att anteckning om förhållandet verkställes

i inkomstlängden (taxeringsförordningen 39 § 5 mom.) och naturligtvis ock­

så, att den skattskyldige riskerar förhöjd taxering.

Det är handelsbokföringens privata karaktär och vådan för den bokförings-

skyldige, att affärshemligheter av olika slag blottas, som gjort att man icke

ansett sig böra genom straffbud eller vitesföreskrifter framtvinga bokförin­

gens framläggande. Först då den bokföringsskyldige råkar på obestånd, får-

hans intresse vika för borgenärernas. För närvarande synes mig anledning

icke föreligga att avvika från dessa principer angående bokföringens offent­

lighet. Därmed följer då också, att straffpåföljd för bristfällig eller under­

låten bokföring icke lämpligen kan föreskrivas annat än vid konkurs eller

ackordsförhandling utan konkurs.

Men icke ens då den bokföringsskyldige råkat på sådant obestånd, som nu

sagts, straffas han för varje förseelse mot lagens bokföringsregler. För att

straffpåföljd enligt 23 kap. 3 § strafflagen skall kunna ifrågakomma, fordras,

att oordentligheten i bokföringen varit av sådan beskaffenhet, att gäldenä-

ren genom att göra sig skyldig till densamma kan sägas hava visat uppenbar

vårdslöshet mot sina borgenärer. När så är förhållandet kan givetvis vara

vanskligt att avgöra. Den omständigheten, att strafflatituden endast omfat­

tar fängelse, icke böter, visar att lagrummets tillämpning förutsätter en re­

lativt hög grad av oordentlighet. Domstolarna hava också i stor utsträckning

ansett sig böra frikänna från ansvar, då felaktigheterna i bokföringen varit

av mindre väsentlig betydelse. Att föreskriva särskilt bötesstraff för sådana

bristfälligheter i bokföringen, som domstolen icke anser böra föranleda straff

enligt 23 kap. strafflagen, torde för närvarande icke vara av behovet påkal­

lat. Måhända kunde däremot visst fog förefinnas att låta under sagda ka­

pitel fallande bokföringsförseelser sonas även med böter. Frågan om ändring

av strafflatituden synes emellertid ej heller mig böra i detta sammanhang upp­

tagas. Därmed torde få anstå till en mera omfattande revision av strafflagens

23 kapitel.

I promulgationsstadgandet har i enlighet med lagrådets hemställan även

19 § i 1855 års förordning förklarats upphävd. Stadgandet har därjämte

underkastats redaktionella jämkningar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

Såsom av inledningen framgår, ansågs 1926 års förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser angående handelsböcker betinga vissa ändringar i lagar­ na om aktiebolag, om bankrörelse och om sparbanker samt om försäkringsrö­ relse. Med dessa ändringar åsyftades icke att göra någon saklig rubbning i dittills gällande lagstiftning. Då emellertid enligt 1926 års förslag begrep­ pet balansräkning skulle utgå ur den allmänna handelsboklagstiftningen, blev det nödvändigt att i nämnda lagar införa kompletterande bestämmelser angå­ ende skyldighet att upprätta på visst sätt beskaffad balansräkning.

I motsats till 1926 års förslag bibehåller det nu framlagda förslaget till bokföringslag skyldighet att upprätta balansräkning. Därmed förfaller den ursprungliga anledningen till de föreslagna ändringarna i omhandlade special­ författningar. Härtill kommer, att förslaget till bokföringslag, i olikhet med 1926 års förslag, upptager i fråga om de för all bokföring betydelsefulla vär- deringsgrunderna helt andra bestämmelser än dem, som gälla för aktiebolag, vilket har till följd att det ej är möjligt eller i allt fall icke lämpligt att, på sätt som skett i de tidigare förslagen, i aktiebolagslagen göra hänvis­ ning till bokföringslagens värderingsregler och därutöver i förstnämnda lag endast upptaga den påbyggnad, som kan befinnas erforderlig. För vin­ nande av överskådlighet över nu omhandlade lagars förhållande till bokförings­ lagen synes det mig snarast vara till fördel, att de bokföringsregler, som nu givas i specialförfattningarna och varmed vederbörande rörelses utövare äro förtrogna, såvitt möjligt bibehållas oförändrade och sammanförda var för sig i de lagar, dit de höra. Enligt denna min uppfattning har jag låtit, på sätt nämnts, i bokföringslagen intaga en föreskrift (14 §), att lagen ej äger till- lämpning i den män avvikande bestämmelser gälla enligt annan lag eller författning, och enligt promulgationsstadgandet skall, där i lag eller författ­ ning förekommer hänvisning till 1855 års förordning, bokföringslagen i stället tillämpas. Med tillämpning av dessa bestämmelser torde av bokföringslagen icke påkallas några ändringar i de tidigare berörda lagarna. Att aktiebolags­ lagens och de övriga lagarnas strängare värderingsregler i fråga om balans­ räkning icke efter orden komma att avse jämväl inventariet lärer icke föran­ leda missförstånd vid det förhållande att balansräkningen enligt bokförings­ lagen skall utgöra ett översiktligt sammandrag av inventariet. På någon en­ staka punkt kan det väl till äventyrs komma att brista i formell överensstäm­ melse i de olika lagarnas uttryckssätt, därest dessa icke nu jämkas, men denna omständighet lärer icke få vara avgörande. Erforderliga justeringar torde utan olägenhet kunna anstå till dess ifrågavarande författningar av annan anled­ ning komma att ändras. Erinras må att frågan om revision av aktiebolagsla­ gen sedan länge stått på dagordningen.

Föredraganden hemställer, att det överarbetade förslaget till bokföringslag måtte, jämlikt § 87 regeringsformen, genom proposition föreläggas riksdagen till antagande.

Kungl. Maj:ts ■proposition nr 180.

107

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter biträd­

da hemställan förordnar Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-

Regenten, att till riksdagen skall avlåtas proposition av den ly­

delse, bilaga vid detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Ragnar Kihlgrcn.

108

Kungl. Maj:ta proposition nr 189.

(1926 års förslag.)

Förslag

till

Lag

med vissa ändrade bestämmelser

angående liandelsböcker.

Härigenom förordnas som följer:

1 §•

1 mom. Envar, som idkar han-

delsnäring, är, där ej annat följer

av vad nedan i 3 mom. och 3—5 §§

stadgas, skyldig att föra handelsböc-

ker på sätt i denna lag sägs.

2 mom. Skyldighet, varom i 1

mom. sägs, åligger enkelt bolag, som

blivit infört i handelsregistret, regi­

strerad ekonomisk förening samt ak­

tiebolag, ändå att den verksamhet,

som idkas av bolaget eller förenin­

gen, icke på grund av stadgande i

denna lag är förenad med bokförings­

skyldighet.

3 mom. Bokföringskyldighet enligt

denna lag föreligger ej för staten el­

ler för kommun.

2

§■

Med handelsnäring förstås enligt

denna lag rörelse, som yrkesmässigt

bedrives inom någon av nedan an­

givna verksamhetsgrenar:

1) Handel med varor, värdepap­

per eller fastigheter.

2) Tillverkning eller bearbetning

av varor i och för arbetsproduktens

avyttring eller i anledning av beställ­

ning för annans räkning, häri inbe-

Bilaga A.

(1929 års förslag.)

Förslag

till

Bokföri ngsl ag.

Härigenom förordnas som följer:

1 §•

Bokföringsskyldighet enligt denna

lag åligger aktiebolag, bolag, som bli­

vit infört i handelsregistret, samt, där

annat ej följer av 2 §, en var som yr­

kesmässigt driver någon av följande

rörelser:

(Jfr 2 § sista stycket.)

1) handel med varor, värdepapper

eller annan lös egendom eller fastig­

heter,

2) tillverkning eller bearbetning av

varor till avsalu eller på beställning,

Kungl. Maj:ts proposition nr 180.

109

gripna jämväl skeppsbyggen och varvsrörelse.

3) Reparations verksamhet. 4) Framställande eller överförande till avsalu av elektrisk energi.

5) Byggnadsverksamhet för egen eller annans räkning ävensom, utfö­ rande på beting av arbete å annans fastighet.

(Jfr punkt 2.)

6) Verksamhet för tillgodogörande av skogsprodukter, gruvdrift och verksamhet för utvinnande av torv, stenkol, kalk, sten och sådana mine­ ralier, vilka icke äro föremål för in­ mutning.

7) Tryckerirörelse ävensom verk­ samhet för utgivning till föryttrande av skrifter, konstverk eller fotagrafi- ska eller därmed jämförliga bilder (förlagsrörelse).

8) Apoteksrörelse. 9) Hotell- och pensionatrörelse, till vars utövande fordras tillstånd enligt vad därom särskilt är stadgat, även­ som rörelse, med vilken avses att mot betalning tillhandahålla gäster för- plägnad (värdshusrörelse).

10) Teater-, varieté-, cirkus-, bio­ graf- och därmed jämförlig rörelse.

11) Kanaldrift och rederirörelse.

12) Annan verksamhet än under 11) sägs, som har till ändamål att mot avgift ombesörja befordran av personer, gods eller meddelanden, samt ridhusrörelse.

13) Verksamhet såsom fartygs- kommissionär eller speditör, bärg- ningsrörelse och magasineringsrörel- se.

14) Verksamhet såsom mäklare eller agent; annan agenturverksamhet än befraktningsagentur eller handels-

(Jfr punkt G.)

3) reparationsverksamhet, 4) framställning eller överföring av elektrisk kraft till avsalu,

5) byggnadsverksamhet, utförande på beting av arbete å annans fastighet.

6) skeppsbyggeri eller varvsrörelse, 7) verksamhet för utvinnande eller tillgodogörande av mineral, stenkol, sten, kalksten, torv eller skogsproduk­ ter,

8) tryckeri- eller förlagsrörelse,

9) apoteksrörelse, 10) hotell- eller pensionatrörelse, till vars utövande fordras tillstånd av myn­ dighet,

11) kafé- eller värdshusrörelse,

12) teater-, varieté-, cirkus-, biograf - eller därmed jämförlig rörelse eller filminspelning,

13) järnvägsdrift, rederirörelse el­ ler kanaldrift,

14) annan verksamhet för befordran mot avgift av personer, gods eller med­ delanden,

15) fartygskommission, spedition, bärgning eller magasinering,

16) mäklerirörelse, handels- eller be- f raktningsagentur,

no

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

agentur dock endast för så vitt med

densamma är förenad uppbörd av

penningar.

15) Bankrörelse och penninghandel.

16) Pantlånerörelse ävensom an­

nan lånerörelse, som bedrives utan

samband med bankrörelse.

17) Försäkringsrörelse.

18) Inkasseringsverksamhet och

verksamhet såsom patentombud.

19) Badhusrörelse och drift av tvätt­

inrättning.

3 §.

Skyldighet att föra handelsböcker

föreligger ej, där rörelse, varom i

2 § 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 och 19 punk­

terna sägs, är att anse såsom driven

i ringa omfattning. Sådan skyldighet

föreligger ej heller beträffande dels

handel med varor, vilken bedrives ge­

nom varornas kringförande eller från

salustånd, och dels värdshusrörelse,

vilken icke är förenad med rättighet

att utskänka rusdrycker, där handeln

eller värdhusrörelsen drives i ringa

omfattning. Från skyldighet att föra

handelsböcker är ock den befriad, som

endast med eget, av honom själv fört

fartyg idkar rederi- eller bärgnings-

rörelse.

(Jfr 5 §.)

(Jfr 1 § 3 mom.)

4

§.

Rörelse skall anses såsom driven i

ringa omfattning, därest i densamma

vanligen icke sysselsättas flera än

två arbetare förutom näringsidkaren

själv, hans make och hemmavarande

barn.

17) bank- eller försäkringsrörelse,

18) pantlånerörelse eller annan låne­

rörelse,

(Jfr punkt 17.)

19) verksamhet såsom advokat eller

patentombud, inkasseringsrörelse,

20) badhus- eller tvättinrättnings-

rörelse.

2

§•

Med utövande av rörelse följer icke

bokföringsskyldighet i nedan angivna

fall:

1) om någon idkar handel med va­

ror genom kringföring eller från salu­

stånd eller på annat liknande sätt och

därvid vanligen icke biträdes av flera

än make och barn under sexton år eller

en annan person;

2) om rörelse, som i 1 § 2), 3), 5),

6), 7), 8), 11), 14) eller 20) sägs,

vanligen drives utan biträde av flera

än make och barn under sexton år samt

två andra personer;

3) om någon idkar rederirörelse en­

dast med eget, av honom själv fört

fartyg; eller

4) om rörelse drives såsom binäring

till jordbruk allenast för utnyttjande

av fastighetens alster eller naturtill­

gångar.

Staten och kommun äro icke under­

kastade bokföringsskyldighet enligt

denna lag.

(Jfr 2 §.)

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

in

Den, som driver rörelse såsom bi­

näring till eget jordbruk, är, ändå

att rörelsen är att anse såsom handels-

näring, icke skyldig att för den rö­

relse föra handelsböcker.

Såsom dylik binäring till jord­

bruk skall anses sådan i samman­

hang med jordbruk driven verksam­

het, vilken med tillhjälp huvudsakli­

gen av den för jordbruket anställda

arbetskraften har till ändamål att ge­

nom utnyttjande av fastighetens al­

ster eller naturtillgångar utvinna en

biförtjänst.

5

§•

6

§.

Bokföringsskyldigheten skall full­

göras på sådant sätt, att genom bok­

föringen lämnas en noggrann redo­

visning ej mindre för rörelsens gång

än även för affärsställningen å vis­

sa bestämda tider.

Bokföringen skall sålunda på klart

och överskådligt sätt lämna upplys­

ning om samtliga tillgångar, om bor­

genärer och gäldenärer jämte belop­

pet av envars fordran eller skuld,

om affärsomkostnader, om räntor, om

beloppet av penningar samt mängd

och värde av varor, som den bokfö-

ringsskyldige för eget behov uttagit

ur rörelsen, om växel- och betalnings­

förbindelser, om pantavtal samt om

borgens- och övriga ansvarsförbindel­

ser för andra, som den bokförings-

skyldige ingått.

7 §•

1 mom. Till fullgörande av vad i

6 § stadgas skall bokföringsskyldig

(Jfr 2 SJ

3 §.

Bokföringen skall ske i överensstäm­

melse med allmänna bokföringsgrunder

och med iakttagande av god köpmanna­

sed.

4 8.

Genom bokföringen skall lämnas re­

dovisning ej mindre för rörelsens gång

än även för den bokföringsskyldiges

ekonomiska ställning vid rörelsens bör­

jan och vid utgången av varje räken­

skapsår.

(Jfr 6 S 2 st.)

Till fullgörande härav skall den

bokföringsskyldige dels över rörelsens

112

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

föra dagbok och ställningsbok även­

som de övriga handelsböcker, vilka

med hänsyn till rörelsens omfattning

och beskaffenhet må erfordras.

(Jfr 9 §.)

(Jfr 9 § 2 st.)

Bank, försäkringsbolag, aktiebo­

lag för drivande av pantlånerörelse

samt rusdrycksförsäljningsbolag sko­

la icke hava skyldighet att föra ställ­

ningsbok; dock skall det åligga bank

och bolag, varom nu är sagt, att vid

den tidpunkt, då rörelsen börjas, upp­

rätta sådan förteckning över tillgån­

gar och skulder, varom nedan i 9 §

första stycket sägs.

Angående de böcker, som skola

föras av sparbank, är särskilt stad­

gat.

2 mom. Annan handelsbok än dag­

bok och ställningsbok må kunna er­

sättas av lösa blad eller kort i an­

slutning till visst gängse system.

Bokföringsskyldig, vars räkenskaper

äro underkastade kontroll av sakkun­

nig revisor, må föra jämväl dagbok

å lösa blad eller kort på sätt nu är

sagt.

3 mom. År eljest i lag eller för­

fattning särskilt stadgande meddelat

angående bokföring, lände det till

gång föra dagbok och de övriga han­

delsböcker, vilka med hänsyn till

rörelsens omfattning och beskaffenhet

erfordras i den löpande bokföringen,

dels ock över sin ekonomiska ställning

upprätta och i inventariebok införa in­

ventarium och balansräkning.

Inventarium och balansräkning, som

avse ställningen vid räkenskapsårs ut­

gång, skola, där ej Konungen för visst

slag av rörelse annat medgiver, vara in­

förda i inventarieboken inom tre och

en halv månader därefter.

(Jfr li §.)

5

§•

Handelsbok skall, där den icke be­

står av betryggande lösblads- eller

kortsystem, vara bunden och hava si­

dorna eller uppslagen numrerade i lö­

pande sifferföljd. Dagbok må bestå av

en eller flera böcker. Dagbok och in­

ventariebok må icke utgöras av lös­

blads- eller kortsystem.

(jfr li §.)

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

113

efterrättelse jämte föreskrifterna i

denna lag.

(Jfr 13 § 3 st.)

8

§.

Dagbok må föras i en eller flera

delar.

I dagboken skola affärshändelserna

antecknas dagligen post för post, i den

ordning de inträffat, dock att vid för­

säljning i minut mot kontant betal­

ning de för varje dag influtna penning­

belopp må vid dagens slut införas i

en post.

(Jfr 6 § 2 st.)

Införing skall göras med bläck,

skrivmaskin eller på annat varaktigt

sätt. Tomma mellanrum må ej läm­

nas, där enligt gängse bokföringsreg-

ler införingar skola göras i löpande

följd. Radering får ej förekomma, ej

heller får något av innehållet genom

överstrykning eller annorledes göras

oläsligt. Göres ändring i eller till-

lägg till införing, skall tillika riktig­

heten därav vitsordas och dagen för åt­

gärden utsättas. Ur bunden handelsbok

må blad icke borttagas.

(Jfr 5 § l st.)

6

§.

I dagboken skola affärshändelserna

införas dagligen post för post. Affärs­

händelser under dagen av likartad be­

skaffenhet må dock införas i en post.

I ty fall skola, där fråga ej är om in­

flutna belopp vid kontantförsäljning, de

i posten ingående affärshändelserna va­

ra antecknade i särskild för ändamålet

upprättad bilaga, som må bestå av be­

tryggande lösblads- eller kortsystem.

Där rörelsens art och omfång det på­

kallar, må med införandet av gemen­

sam post anstå till nästa söclcendag.

Vid den löpande bokföringen skall

i övrigt särskilt iakttagas, att upp­

lysning på klart och överskådligt sätt

lämnas om de fordringar och skulder,

som i rörelsen uppkommit, därvid bor­

genärernas och gäldenärernas namn

samt storleken av en vars fordran el­

ler skuld skola angivas, om omkost­

naderna för rörelsen, om vad den

bokföringsskyldige i penningar eller

eljest i rörelsen insatt eller därur ut­

tagit, om de växlar, som med rörel-

Bihang till riksdagens protokoll 1929.

1 saml. 158 häft. (Nr 189.)

8

114

Kungl. May.ts proposition nr 189.

Ställningsbok skall uppläggas vid

den tidpunkt, då den bokföringsskyldi-

ge börjar sin rörelse. Det åligger den

bokföringsskyldige att i nämnda bok

införa sin ställning eller förteckning

å dels samtliga sina tillgångar i kon­

tanta penningar, fastigheter, lösören,

varulager, fordringar, värdepapper och

annat, dels ock samtliga sina skulder.

För varje post skall värde därå ut­

sättas. I ställning må under en och

samma post upptagas flera föremål av

enahanda eller sins emellan likartad

beskaffenhet, men skall, där så sker,

vid posten tecknas hänvisning till bi­

laga, däri de under posten upptagna

föremål var för sig skola finnas an­

tecknade. Borgens- och övriga ansvars­

förbindelser för andra, i vilka den bok­

föringsskyldige må häfta, skola, i deu

mån de ej upptagas bland skulderna,

särskilt antecknas. Även skall redo­

görelse lämnas för säkerhet, som den

bokföringsskyldige erhållit för fordran

eller lämnat för gäld. Samtliga i

ställningen upptagna tillgångar och

skulder skola var för sig summeras

och skillnaden emellan slutsummorna

utsättas.

Ställning, utvisande samtliga till­

gångar och skulder vid slutet av sist-

förflutna räkenskapsår, skall ock, på

sätt nu är sagt, inom tre och en halv

månader efter utgången av räken­

skapsåret upprättas och i ställnings-

boken införas.

(Jfr 10 § 3 punkt.)

9

§•

sen hava samband, samt om de bor­

gens- och övriga ansvarsförbindelser

för annan, vilka den bokföringsskyl­

dige i och för rörelsen ingått.

7

§•

Inventariet skall upptaga den bok-

föringsskyldiges samtliga tillgångar i

fastigheter, varulager, övriga lösören,

fordringar, värdepapper, kontanta

penningar och annat ävensom hans

samtliga skulder, evad tillgångarna

och skulderna ingå i rörelsen eller ej.

De skola specificeras och för varje

post skall värde därå utsättas. Lös­

ören, som icke ingå i rörelsen, må

dock upptagas i en post. Jämväl i öv­

rigt må i en post sammanföras sins­

emellan likartade tillgångar eller skul­

der, så framt de äro med åsatta vär­

den överskådligt införda i handelsbok

eller bilaga och hänvisning göres till

boken eller bilagan. Tillgångar och

skulder skola var för sig sammanräk­

nas och skillnaden mellan slutsum­

morna utsättas.

Inom linjen skola angivas dels samt­

liga borgens- och övriga ansvarsför­

bindelser för annan, vilka den bok­

föringsskyldige iklätt sig, i den mån

de icke upptagits bland skulderna,

dels ock samtliga av den bokförings­

skyldige ställda panter, evad förbin­

delserna eller panterna äga samband

med rörelsen eller icke.

Bolag, som blivit infört i handelsre­

gistret, skall inom linjen angiva belop­

pet av bolagets fordran hos bolagsman.

Kungl. Maj:ts proposition nr 180.

115

Balansräkningen skall utgöra ett

översiktligt sammandrag av inventa­

riet. Den skall vara uppställd i lämp­

liga huvudposter och jämväl avse i in­

ventariet inom linjen lämnade uppgif­

ter.

8 §.

10

§.

I fråga om de värden, till vilka i

ställning antecknade tillgångar och

skulder skola upptagas, skall gälla

följande:

1) Den bokföringsskyldiges tillgån­

gar må ej, där ej nedan annorlunda

stadgas, upptagas vare sig över sina

verkliga värden eller till högre be­

lopp än som motsvara kostnaderna

för deras anskaffning eller tillverk­

ning.

2) Andra tillgångar än sådana,

som äro avsedda för stadigvarande

bruk i rörelsen, må upptagas till hög­

re belopp än som motsvara kostnaderna

för deras anskaffning eller tillverk­

ning, så framt särskilda omständig­

heter kunna anses lämna fog härför

och dessa i ställningen fullständigt

angivas.

3) Osäkra fordringar skola var för

sig till sitt värde prövas och må

upptagas endast till de belopp, med

vilka de beräknas komma att inflyta.

Värdelösa fordringar skola avskrivas.

Bokföringsskyldig må icke såsom till­

gång upptaga fordran hos sig själv.

I handelsbolags ställning skall belop­

pet av bolagsmans fordran hos eller

skuld till bolaget tydligt angivas.

4) Tillgångar, avsedda till stadig­

varande bruk i rörelsen, må upptagis

till belopp, motsvarande kostnaderna

9 §.

Vid upprättande av inventarium och

balansräkning skall vidare iakttagas:

1) Den bokföringsskyldiges tillgån­

gar må ej upptagas över sina verkliga

värden.

(Jfr punkt 3.)

(Jfr 7 § sista stycket.)

2) Tillgångar, avsedda till stadigva­

rande bruk för den bokföringsskyldige,

må dock upptagas till det belopp, var-

116

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

för tillgångarnas anskaffning eller

tillverkning, ehuru verkliga värdet är

lägre än detta belopp. I ty fall skall

dock därå årligen avskrivas det be­

lopp, som motsvarar tillgångarnas av

ålder och nyttjande eller annan jäm­

förlig orsak uppkomna värdeminsk­

ning.

Aktiebolag, varå lagen den 12 au­

gusti 1910 om aktiebolag äger till-

lämpning, må i stället för sådan av­

skrivning, som i nästföregående styc­

ke sägs, göra motsvarande avsätt­

ning till ett särskilt förnyelsekonto.

Sådant konto må ej minskas annor-

ledes än genom en minskningen mot­

svarande avskrivning å ifrågavaran­

de tillgångar.

(Jfr punkt 3.)

5) Tillgångar, som under 4) avses,

må ej i vidare mån än som betingas

av å desamma nedlagda förbättrin­

gar upptagas till högre värde än det,

vartill de varit upptagna i närmast

föregående ställning.

11

§•

I ställningsbok skall för varje rä­

kenskapsår intagas förteckning över

samtliga under året i rörelsen förda

handelsböckér. Böckerna skola i för­

teckningen upptagas i nummerföljd

eller, där jämlikt 13 § särskild num-

till kostnaderna för deras anskaffning

eller tillverkning uppgått, ehuru verk­

liga värdet är lägre än detta belopp. I

ty fall skall dock därå årligen avskri­

vas det belopp, som motsvarar tillgån­

garnas av ålder och nyttjande eller an­

nan därmed jämförlig orsak uppkomna

värdeminskning. I stället för sådan

avskrivning må motsvarande belopp

kunna uppföras bland skulderna å sär­

skilt värdeminskningskonto. Sådant

konto må ej minskas annorledes än

genom en minskningen motsvarande

avskrivning å ifrågavarande till­

gångar.

Upptagas tillgångar, som här av­

ses, vid slutet av det räkenskapsår,

varunder de anskaffats eller tillverkats,

till högre belopp än det, vartill kostna­

derna för deras anskaffning eller till­

verkning uppgått, eller åsättes dylika

tillgångar högre värde än i närmast fö­

regående balansräkning, skall i ba­

lansräkningen angivas med vilket be­

lopp höjning skett.

3) Osäkra fordringar skola uppta­

gas endast till de belopp, varmed de

beräknas komma att inflyta. Värdelö­

sa fordringar må icke uppföras såsom

tillgång.

(Jfr punkt 2 andra stycket.)

Kungl. Maj:ts proposition nr 180.

117

rering skett av böcker å skilda kon­

tor, i nummerföljd för varje kontor.

Tillika skall i ställningsbok för var­

je år angivas i vad mån bokföring

sker med användande av system av

lösa blad eller kort ävensom uppgi­

vas de särskilda handelsböcker, vil­

ka därigenom ersättas.

12

§.

Ställning skall, där ej nedan annat

sägs, av den bokföringsskyldige

själv underskrivas. Är den bokfö­

ringsskyldige gift kvinna, som sam­

manlever med mannen, och är ej

nya giftermålsbalken tillämplig i frå­

ga om makarnas förmögenhetsför­

hållanden, skall jämväl mannen un­

derskriva ställningen. Är den bok­

föringsskyldige omyndig, skall ställ­

ningen underskrivas av förmyndaren.

Bolags eller förenings ställning skall

underskrivas med dess firma, dock

att, där alla eller flera delägare äro

i sådan egenskap för bolags förbin­

delser personligen ansvariga, samt­

liga dessa därjämte skola under ställ­

ningen teckna sina namn.

Förteckning över tillgångar och

skulder, som enligt 7 § 1 mom. and­

ra stycket skall av bank, försäk­

ringsbolag, aktiebolag för drivande

av pantlånerörelse samt rusdrycks-

försäljningsbolag upprättas innan rö­

relsen börjas, skall underskrivas med

bankens eller bolagets firma.

Rederis ställning skall underskri­

vas av huvudredaren eller, om hu­

vudredare icke är våld, av samtliga

redare.

10 §.

Inventariet och balansräkningen sko­

la av den bokföringsskyldige med hans

underskrift bestyrkas. Äro flera del­

ägare obegränsat ansvariga för regist­

rerat bolags förbindelser, skola inven­

tariet och balansräkningen av dem alla

underskrivas.

13 §.

Handelsbok skall, innan den tages

(jfr

5

§.)

i bruk, inbindas och pagineras i lö­

pande sifferföljd sida för sida eller

118

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

uppslag för uppslag. Å pärmen el­

ler före texten skall finnas uppgift

om den bokföringsskyldiges firma,

bokens benämning samt det år, till

vilket första anteckningen i boken

hänför sig. Samtliga i rörelse före­

kommande handelsböcker skola num­

reras i löpande följd, dock att, där

rörelsen drives vid flera kontor, sär­

skild numrering må ske av de å var­

je kontor använda böcker.

Föres handelsbok i flera delar,

skall varje del numreras såsom själv­

ständig bok.

Införing i handelsbok skall ske

med bläck eller på annat varaktigt

sätt. Tomma mellanrum mellan in-

föringar må ej lämnas å ställen, där

enligt gängse bokföringsregler infö-

ringar skola ske i löpande följd.

Blad får ej utrivas, ej heller får nå­

got av innehållet genom överstryk­

ning, radering eller annorledes göras

oläsligt eller utplånas. Göres änd­

ring i eller tillägg till införing, skall

vid ändringen eller tillägget anteck­

ning om dagen för dess införande

ske och bestyrkas av den, som gjort

ändringen eller tillägget.

Vad ovan i denna paragraf stadgas

om handelsbok och införing däri skall

i tillämpliga delar gälla jämväl be­

träffande system av lösa blad eller

kort, som begagnas till ersättning för

handelsbok.

14 §.

Period, för vilken bokföringsskyl-

digs räkenskaper regelmässigt avslu­

tas (räkenskapsår), må icke översti­

ga tolv månader, dock att, där bok-

föringsskyldig börjar sin rörelse un­

der någon av kalenderårets sista tre

månader, sådan period må, därest

särskilda omständigheter därtill för-

11

§•

Räkenskapsår må icke överstiga tolv

månader. Vid rörelsens början även­

som vid omläggning av räkenskapsår

må det dock utsträckas att omfatta

högst aderton månader.

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

no

anleda, första gången utsträckas att

omfatta högst femton månader.

15 §.

Brev, räkningar och övriga hand­

lingar, vilka ankomma till bokfö-

ringsskyldig och avse förhållande av

beskaffenhet att föranleda anteck­

ning i handelsbok, skola, ordnade ef­

ter visst system, noggrant förvaras.

Brev, räkning eller annan handling,

som i och för rörelsen avsändes av

bokföringsskyldig, skall dessförinnan

kopieras och skola kopiorna förvaras

på sätt i första stycket sägs.

16 §.

Handelsbok, system av lösa blad el­

ler kort, som begagnas till ersättning

för sådan bok, ävensom handling

och kopia, varom i 15 § sägs, skola

förvaras av bokföringsskyldig under

tio år, räknade från utgången av det

räkenskapsår, varunder sista inskriv­

ningen eller anteckningen skedde el­

ler handlingen eller kopian tillkom.

(Jfr 7 § 1 mom. 3 st. och 3 mom.)

17 §.

Den, som är skyldig föra handels-

böcker men befinnes icke hava efter­

kommit vad därom i denna lag är

stadgat, är, där han kommer i kon­

kurstillstånd, underkastad påföljd

enligt 23 kap. strafflagen.

Denna lag skall träda i kraft den

1 januari 1928, dock att, där räken­

skapsår icke sammanfaller med ka­

lenderår, bestämmelserna i lagen ie-

12

§.

Ankommande brev, räkningar och

övriga handlingar, som hava betydelse

för rörelsen, skola förvaras i ordnat

skick.

Handlingar, som i rörelsen avsändas,

skola kopieras. Kopiorna skola lika­

ledes i ordnat skick förvaras.

13 §.

Handelsbok med bilagor ävensom

handling och kopia, varom i näst före­

gående paragraf sägs, skola förvaras

under tio år, räknade från utgången av

det räkenskapsår, varunder sista in­

skrivningen eller anteckningen gjordes

eller handlingen eller kopian tillkom.

14 §.

Vad i denna lag är stadgat äger ej

tillämpning i den mån avvikande be­

stämmelser gälla enligt annan lag eller

författning.

15 §.

Befinnes bokföringsskyldig, som

kommit i konkurs eller fått till stånd

offentlig ackordsförhandling utan kon­

kurs, icke hava fullgjort vad i denna

lag stadgas, är han underkastad an­

svar enligt 23 kap. strafflagen.

Denna lag träder i kraft den 1 janu­

ari 1930, då 1—11 samt 19 §§ i för­

ordningen den 4 maj 1855 (nr 66) an­

gående handelsböcker och handelsräk-

120

Kungl. Maj:ts proposition nr 189.

ke skola utgöra hinder för den, som

jämlikt äldre lag är skyldig föra

handelsböcker, att intill utgången av

det vid tiden för denna lags ikraft­

trädande löpande räkenskapsåret full­

göra nämnda skyldighet i enlighet

med bestämmelserna i äldre lagen.

Genom denna lag upphävas 1—11

§§ i förordningen den 4 maj 1855

(nr 66) angående handelsböcker och

handelsräkningar.

Där i lag eller författning före­

kommer hänvisning till nämnda för­

ordning skola, såvitt angår omför-

mälda 1—11 §§, i stället tillämpas

bestämmelserna i denna lag.

ningar skola upphöra att gälla. Där

i lag eller författning förekommer hän­

visning till nämnda förordning, skall,

såvitt angår sagda paragrafer, denna

lag i stället tillämpas.

Den, som jämlikt äldre lag är skyl­

dig att föra handelsböcker, må, där rä­

kenskapsåret börjat löpa före nya la­

gens ikraftträdande, intill räkenskaps­

årets slut fullgöra sin skyldighet i

överensstämmelse med den äldre lagen.

Stockholm 1929. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner.

290634