Prop. 1967:131

('angående statlig medver\xad kan vid fastställande av anställnings- eller arbetsvillkor för vissa arbetstagare hos kommun eller annan allmän inrättning',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 131 år 1967

1

Nr 131

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående statlig medver­

kan vid fastställande av anställnings- eller arbetsvillkor

för vissa arbetstagare hos kommun eller annan allmän

inrättning; given Stockholms slott den 26 april 1967.

Kungl. Maj :t vill liärmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över civilärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departements­ chefen hemställt.

GUSTAF ADOLF

Hans Gustafsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen skall besluta om statlig medverkan vid fastställande av anställnings- eller arbetsvillkor för vissa arbetstagare hos kommun eller annan allmän inrättning. Förslaget föranleds närmast av att övergångsbestämmelsen till lagen den 3 december 1965 (nr 576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m. m. upphör att gälla vid utgången av år 1967.

1—Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 samt. Nr 131

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 131 år 1967

Utdrag av protokollet över civilärenden, hållet inför Hans Maj:t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 26 april

1967.

Närvarande:

Statsråden

Sträng, Lange, Edenman, Johansson, Holmqvist, Aspling,

Palme, Sven-Eric Nilsson, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal,

Odiinoff, Wickman.

Chefen för civildepartementet, statsrådet Gustafsson, anmäler efter ge­

mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om statlig med­

verkan vid fastställande av anställnings- eller arbetsvillkor för vissa arbets­

tagare hos kommun eller annan allmän inrättning och anför.

Inledning

Genom den nya lagstiftning om de offentliga tjänstemännens förhandlings­

rätt som trädde i kraft den 1 januari 1966 (prop. 1965: 60, KL2U 1, rskr 267,

SFS 1965:274—284) fick kommunaltjänstemän liksom övriga offentliga

tjänstemän rätt att genom sina organisationer förhandla om lön och andra

ekonomiska villkor och att sluta kollektivavtal om dessa.

Före förhandlingsrättsreformen gällde enligt riksdagens beslut statlig

löne- och pensionsreglering för ett betydande antal kommunala och andra

icke-statliga tjänstemän, t. ex. rektorer och lärare vid olika icke-statliga

skolor, församlingspräster, kyrkomusiker samt vissa tjänstemän vid hus­

hållningssällskap och skogsvårdsstyrelser. Deras förmåner reglerades lik­

som statstjänstemännens i offentligrättslig ordning genom avlönings-, rese-

och pensionsreglementen som utfärdats med stöd av riksdagens beslut eller

genom andra bestämmelser eller beslut som meddelats av Kungl. Maj :t eller

statlig myndighet. Sistnämnda bestämmelser och beslut byggde i stor ut­

sträckning på bemyndiganden som intagits i respektive reglementen eller

som lämnats av riksdagen genom särskilda beslut.

För nämnda kategori icke-statliga tjänstemän liksom för statstjänstemän

fördes förhandlingar om de ekonomiska anställningsvillkoren mellan före­

trädare för civildepartementet under civilministerns ledning och tjänste­

mannaorganisationerna. Överenskommelserna träffades regelmässigt under

förbehåll av Kungl. Maj :ts och riksdagens godkännande. Sedan riksdagen

godkänt en överenskommelse utfärdade Kungl. Maj :t de författningar och

meddelade de beslut i övrigt som behövdes för att genomföra överenskom­ melsen.

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1965:77, SU 106, rskr 296) in­ rättades den 1 juli 1965 statens avtalsverk med uppgift att handha huvud­ delen av den förhandlingsverksamhet som tidigare bedrivits i civildeparte­ mentet eller hos olika statliga myndigheter.

Icke-statliga tjänstemän inom det statligt reglerade området liksom tjäns­ temän inom den icke reglerade kommunala förvaltningen omfattas fr. o. in. den 1 januari 1966 av kommunaltjänstemannalagen den 3 juni 1965 (nr 275). Frågan om avtalsverkets behörighet att förhandla om villkoren för först­ nämnda tjänstemän behandlades i prop. 1965: 77. I propositionen uttalades att avtalsverkets förhandlingar beträffande icke-statliga arbetstagare borde kunna utmynna i kollektivavtal som var bindande för arbetsgivaren. Avtals­ verkets behörighet att företräda andra arbetsgivare än staten borde anges i lag. Under riksdagsbehandlingen gjordes inga erinringar mot dessa utta­ landen.

Förslag till lagstiftning i ämnet lades fram i prop. 1965: 153 (KU 43, rskr 390). Sedan riksdagen hade bifallit förslaget, utfärdades lagen den 3 decem­ ber 1965 (nr 576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhand­ lingar m.m. (i det följande benämnd ställföreträdarlagen).

Kungl. Maj.ts proposition nr 131 år 1967

3

Ställföreträdarlagens tillämpningsområde

Enligt 1 § ställföreträdarlagen skall statens avtalsverk i vissa fall på kom­ muns eller annan icke-statlig arbetsgivares vägnar föra förhandling samt sluta och uppsäga kollektivavtal om anställnings- eller arbetsvillkor eller på annat sätt enhetligt reglera sådant villkor. Med kommun likställs i la­ gen landstingskommun, municipalsamhälle, kommunalförbund, tingslag, för­ samling, kyrklig samfällighet, skogsvårdsstyrelse, hushållningssällskap, all­ män försäkringskassa och annan allmän inrättning. Kungl. Maj :t kan för­ ordna att bestämmelse i lagen om statens avtalsverk i stället skall gälla Kungl. Maj :t. Kungl. Maj :t eller, efter bemyndigande av Kungl. Maj :t, av- talsverket får vidare överlämna till annan statlig myndighet eller till arbets­ givaren att handlägga fråga som enligt lagen ankommer på avtalsverket.

Lagen är tillämplig endast i fråga om anställnings- eller arbetsvillkor som får bestämmas genom avtal. Beträffande arbetstagare som är tjänstemän begränsas det avtalsbara området genom 2 § andra stycket kommunalt jäns- temannalagen.

För tillämpning av ställföreträdarlagen förutsätts vidare att fråga är om anställnings- eller arbetsvillkor som enligt lag eller särskilt beslut av riks­ dagen skall fastställas under medverkan av Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer.

1* — Bihang till riksdagens protokoll 1967. 1 sand. Nr 131

4

Av prop. 1965: 153 framgår att olika lösningar övervägts när det gällt att

bestämma kretsen av de arbetstagare hos kommun eller annan offentlig

arbetsgivare i fråga om vilka avtalsverket skall företräda arbetsgivaren. En

alternativ lösning till den som används i lagen var en uppräkning av de ifrå­

gavarande arbetstagarna på samma sätt som skett t. ex. i det tidigare gäl­

lande allmänna avlöningsreglementet. En sådan uppräkning ansågs dock

förenad med vissa olägenheter framför allt eftersom lagen då ofta skulle

behöva ändras.

Beträffande den lösning av avgränsningsproblemet som används i lagen

anfördes i propositionen bl. a. följande.

Föreskrift i lag om medverkan av Kungl. Maj :t eller statlig myndighet vid

fastställande av anställningsvillkor förekommer endast undantagsvis. Med

särskilt beslut av riksdagen om sådan medverkan avses bl. a. det fall att

riksdagen som villkor för statsbidrag till icke-statlig offentlig verksamhet

uppställt, att arbetstagares anställningsvillkor skall fastställas under med­

verkan av Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer. Av­

sikten är alltså inte att avtalsverket skall utöva förhandlingsrätten för alla

arbetsgivare som uppbär statsbidrag. Endast om riksdagen föreskrivit, att

Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer skall medverka

vid reglering av anställningsvillkoren, får avtalsverket befogenhet att före­

träda arbetsgivaren.

Intill den 1 januari 1968 är ställföreträdarlagen enligt en övergångsbestäm­

melse tillämplig även på annat anställnings- eller arbetsvillkor för arbets­

tagare hos kommun eller därmed likställd arbetsgivare än som avses i 1 §

första stycket lagen, om villkoret får bestämmas genom avtal och närmast

före den 1 januari 1966 reglerats genom bestämmelse som meddelats av

Kungl. Maj :t eller statlig myndighet.

Övergångsbestämmelsen tillkom enligt prop. 1965: 153 (s. 20) mot bak­

grund av att 1 § lagen ej träffade alla de kategorier av icke-statliga arbets­

tagare, vars anställningsvillkor reglerades genom statliga bestämmelser när­

mast före lagens ikraftträdande. Medverkan av Kungl. Maj :t eller myndig­

het som Kungl. Maj :t bestämmer vid fastställandet av anställnings- eller ar­

betsvillkor var sålunda icke föreskriven för alla dessa kategorier vare sig

enligt lag eller enligt särskilt beslut av riksdagen.

I nyssnämnda proposition (s. 37) framhålls beträffande övergångsbestäm­

melsens tillämplighet på pensionsområdet att bestämmelsen ej blir tillämp­

lig när anslutningen till det statliga pensionssystemet inte innebär en regle­

ring av anställnings- eller arbetsvillkor rörande pension utan endast har

karaktären av pensionsförsäkring.

Kungl. Maj:ts proposition nr 131 år 1967

Kungl. Maj:ts proposition nr 131 år 1967

5

Lagbestämmelser och riksdagsbeslut som avses i 1 § ställföreträdarlagen

Föreskrifter i lag eller särskilda riksdagsbeslut om medverkan av Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer vid fastställandet av anställnings- eller arbetsvillkor för icke-statliga arbetstagare finns alltjämt endast beträffande ett fåtal kategorier arbetstagare.

Lagbestämmelser av angivna innebörd meddelas i 2 § lagen den 27 juni 1947 (nr 275) om kyrkomusiker, 44 § ecklesiastika boställsordningen den 30 augusti 1932 (nr 400), 4 och 7 §§ förordningen den 3 juni 1960 (nr 267) angående skogsvårdsstyrelser och 18 kap. 13 § lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring. Föreskrifterna avser kyrkomusiker, skogsbi- träden hos pastorat, personal hos skogsvårdsstyrelserna respektive vissa befattningshavare hos de allmänna försäkringskassorna. Samtliga stadgan- den erhöll ändrad lydelse från och med den 1 januari 1968 samtidigt med att ställföreträdarlagen trädde i kraft (prop. 1965: 153, KU 43, rskr 390, prop. 1965: 175, D>U 79, rskr 402).

Tidigare beslut av riksdagen om att föra in icke-statliga arbetstagargrup- per under statlig löne- eller pensionsreglering har vid tillkomsten av ställ­ företrädarlagen inte ansetts medföra att lagen blir tillämplig på dessa grup­ per. Beslut av riksdagen om sådan statlig medverkan som avses i 1 § lagen har emellertid meddelats beträffande arbetstagare inom vissa icke-statliga områden.

Riksdagen har sålunda år 1963 fattat principbeslut (prop. 1963: 157, SU 147, rskr 335) om att staten skall inträda som avtalsslutande part i fråga om löne- och pensionsförmåner för de apoteksanställda.

Riksdagen har vidare under lagens giltighetstid beslutat om medverkan av Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer vid faststäl­ lande av anställnings- och avlöningsvillkor för rektorer och lärare vid kom­ munala gymnasier och fackskolor (prop. 1966: 74, SU 90, rskr 205), tjänste­ män vid internationella institutet för freds- och konfliktforskning (prop. 1966: 76, SU 88, rskr 203), rektorer och lärare vid Annetorpshemmet i Lund, Ulleråkers, S:t Lars och Vilhelmsro sjukhus samt skol- och yrkeshemmen på Salbohed och i Laxå (prop. 1967: 1 bil. 7 s. 137, SU 5, rskr 5) samt vissa tjänstemän vid Bergsskolan i Filipstad (prop. 1967: 1 bil. 10 s. 167, SU 8, rskr 8). Sistnämnda beslut avser tid fr. o. m. den 1 juli 1967 och innefattar att medverkan av Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestäm­ mer utgör villkor för en förhöjning av statsbidraget till skolan. Samtliga här avsedda beslut har föranletts av förhållanden som inträffat efter lagens ikraftträdande. Besluten avser väsentligen grupper som ej omfattas av över­ gångsbestämmelsen till lagen.

I fråga om åtskilliga kategorier icke-statliga arbetstagare för vilka tidigare gällt statliga bestämmelser har lagbestämmelser eller riksdagsbeslut av den

6

innebörd som avses i 1 § lagen ej meddelats. Lagens tillämplighet och därmed

avtalsverkets förhandlingsbehörighet grundar sig i dessa fall alltjämt på

övergångsbestämmelsen till lagen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 131 år 1967

Nuvarande reglering av anställnings- eller arbetsvillkor för vissa icke-statliga

arbetstagare m. m.

Statens avtalsverk har med stöd av 1 § ställföreträdarlagen eller över­

gångsbestämmelsen till lagen förhandlat och slutit kollektivavtal om an­

ställnings- eller arbetsvillkor för ett flertal grupper av arbetstagare hos kom­

muner och därmed likställda allmänna inrättningar.

Det huvudtal om förhandlingsordning m. m. mellan staten och statstjäns-

temännens huvudorganisationer som träffades den 29 december 1965 gäller

förutom statens tjänstemannaområde även den del av det i kommunaltjäns-

temannalagen avsedda tjänstemannaområdet inom vilken statens avtalsverk

företräder arbetsgivaren.

Anställnings- och arbetsvillkor för tjänstemän inom avtalsverkets för-

handlingsområde regleras f. n. till övervägande delen genom tre avtal, näm­

ligen allmänt avlöningsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän (AST),

allmänt tjänsteförteckningsavtal beträffande statliga och vissa andra tjänster

(ATF) och tjänsteförteckningsavtal beträffande vissa statliga och icke-stat-

liga tjänster inom undervisningsväsendet, in. in. (TFU).

AST och antingen ATF eller TFU gäller för följande icke-statliga tjänste­

män.

Lärare vid

realskollinjer inbyggda i folkskolan och statsunderstödda yrkesutbild-

ningskurser för arbetslösa,

rektorer och lärare vid

statsunderstödda särskolor för psykiskt efterblivna, statsunderstödda epi-

leptikerskolor, högre kommunala skolor (kommunala flickskolor, kommu­

nala realskolor, praktiska kommunala realskolor och högre folkskolor),

statsunderstödda folkhögskolor, kommunala fackskolor, privatskolor på vil­

ka privatskolestadgan äger tillämpning och lantbrukets statsunderstödda

yrkesskolor (lantbruksskolor, trädgårdsskolor och lanthushållsskolor),

rektorer och lärare vid

statsunderstödda kommunala och landstingskommunal yrkesskolor på

vilka skolstadgan äger tillämpning, med undantag för sjuksköterskeskolor

och för Hässleholms stads tekniska skola, Karlstads tekniska aftonskola,

Katrineholms stads tekniska skola, Kristinehamns tekniska skola, Luleå

stads tekniska aftonskola, Norrbottens tekniska skola, Norrköpings stads

tekniska aftonskola, Stockholms stads tekniska aftonskola, Sundsvalls stads

tekniska skola, Växjö stads tekniska aftonskola, Örebro stads tekniska afton­

skola och örnsköldsviks tekniska skola,

rektorer, studierektorer och lärare vid

kommunala gymnasier,

rektorer, studierektorer och lärare samt föreståndare och biträdande före­

ståndare vid elevhem vid

7

grundskolor, folkskolor och fortsättningsskolor, skoldirektörer och biträdande skoldirektörer vid skolstyrelser utom i Stockholm, Göteborg och Malmö,

domprostar, kyrkoherdar, komministrar och kyrkoadjunkter samt där­ med likställda garnisons- och amiralitetspräster,

organister, biträdande kyrkomusiker, kyrkokantorer och skolkantorer i kyrkomusikerdistrikt,

tjänstemän vid Nordiska och tekniska muséerna, skogsvårdsstyrelser (skogsbruksskolor inbegripna) och internationella institutet för freds- och konfliktforskning,

tjänstemän vid vanföreanstalter och Eugeniahemmet, till vilkas avlöning statsbidrag utgår,

tjänstemän vid hushållningssällskap, till vilkas avlöning statsbidrag från avlöningsanslag utgår.

Vissa förmånsområden regleras alltjämt i offentligrättslig ordning i av­ vaktan på att kollektivavtal kommer att träffas. Rese- och pensionsregle- mentena med anslutande författningar gäller sålunda fortfarande. Ändringar i dessa kan behöva göras med hänsyn till organisatoriska förhållanden. Så­ dana författningsändringar sker med stöd av riksdagens beslut. Detta gäl­ ler även i fråga om ändringar som innebär en utvidgning av pensionsregle- mentets tillämpningsområde. Frågor om förmånernas avvägning behandlas å andra sidan av de avtalsslutande parterna i anslutning till förhandlingar inom det kollektivavtalsreglerade området. Överenskommelser i sådana frå­ gor har i allmänhet utformats så att parterna enats om att avtalsverket skall hos Kungl. Maj :t hemställa om författningsändringar av viss innebörd. De grunder för författningsändringar som innefattas i sådan överenskommelse underställs riksdagens lönedelegation för godkännande på riksdagens vägnar.

Under ställföreträdarlagens giltighetstid har med stöd av riksdagens be­ slut tillämpningsområdet för den statliga personalpensioneringen ändrats så att det kommit att omfatta vissa nya grupper av icke-statliga arbetstagare. Ställföreträdarlagen gäller ej undantagslöst för dessa grupper.

Kollektivavtalsreglering av anställnings- eller arbetsvillkor har ej genom­ förts för alla de tjänstemän inom avtalsverkets förhandlingsområde, för vilka möjlighet till en sådan reglering finns. Fortsatt offentligrättslig regle­ ring av de ekonomiska anställningsvillkoren förekommer även för icke­ statliga tjänstemän som omfattas av övergångsbestämmelsen till ställföre­ trädarlagen. Området är svåröverskådligt och någon sammanställning som upptar dessa tjänstemän eller grupper av tjänstemän finns inte.

Av den tidigare lämnade översikten framgår att sådana tjänstemän vid hushållningssällskap, till vilkas avlöning utgår statsbidrag från avlönings­ anslag, f. n. omfattas av AST. För dem gäller även ATF.

Frågan om hushållningssällskapens framtida organisation och ställning är f. n. föremål för riksdagens prövning. I anslutning till principbeslut av

Kungl. Maj.ts proposition nr 131 år 1967

8

1965 års riksdag (prop. 100, JoU 17, rskr 256) liar Kungl. Maj :t i prop.

1967: 74 lagt fram förslag angående de nya lantbruksnämndernas organisa­

tion m. in. Lantbruksnämnderna skall enligt principbeslutet ta över från

hushållningssällskapen uppgifter som är av sådan betydelse för jordbrukets

och trädgårdsnäringens rationalisering att de bör tas om hand av staten. De

i prop. 1967: 74 framlagda förslagen innebär bl. a. att i princip all den per­

sonal hos hushållningssällskapen som nu handhar uppgifter, vilka skall

övertas av de nya lantbruksnämnderna den 1 juli 1967, skall övergå till lant­

bruksnämnderna. Vissa övergångsanordningar föreslås emellertid.

Statsbidrag till avlöningskostnader kommer ej att utgå till de nya hushåll­

ningssällskapen. I prop. 1967: 74 framhålls beträffande sällskapens framtida

uppgifter att det ankommer på sällskapen själva att dra upp riktlinjerna

för verksamheten. Vidare förutsätts att sällskapen själva tar ställning till

sin framtida organisationsform. I de fall sällskapen väljer att också i fort­

sättningen ha ställning som offentligrättsligt organ skall de ha stadgar som

fastställs av Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer.

Avsikten är att sällskap för vilket sådana stadgar gäller skall bibehållas vid

vissa förmåner i skattehänseende, tj änstebrevsrätt in. m. Det föreslås att

samtliga hushållningssällskap under en övergångstid fram till den 1 januari

1968 får behålla sin offentligrättsliga ställning utan att nya stadgar fastställts.

I prop. 1967: 74 förutsätts att anställningar som skall vara kvar vid hus­

hållningssällskapen och dem närstående institutioner inte vidare bör vara

inordnade under den statliga personalpensioneringen. För den som redan

omfattas av denna pensionering föreslås emellertid möjlighet att erhålla en

personlig pensionsrätt mot att huvudmannen svarar för hela kostnaden för

pensioneringen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 131 år 1967

Departementschefen

Före förliandlingsrättsreformen den 1 januari 1966 gällde enligt riksda­

gens beslut statlig löne- och pensionsreglering för ett betydande antal kom­

munala och andra icke-statliga tjänstemän. Förmånerna för dessa reglera­

des liksom för statstjänstemännen i offentligrättslig ordning. I viss utsträck­

ning gäller detta alltj ämt i avvaktan på att kollektivavtal kommer att träffas.

För den nämnda kategorin icke-statliga tjänstemän liksom för statstjänste­

män fördes tidigare förhandlingar om de ekonomiska anställningsvillkoren

mellan företrädare för civildepartementet under civilministerns ledning och

tjänstemannaorganisationerna, överenskommelserna underställdes riksda­

gen för godkännande, varefter Kungl. Maj :t utfärdade de författningar eller

meddelade de beslut i övrigt som behövdes för att genomföra överenskom­

melserna.

I samband med förliandlingsrättsreformen flyttades med vissa undantag

förhandlingsverksamhet som dittills bedrivits i civildepartementet över till

9

statens avtalsverk som ägde träffa kollektivavtal. Mot bakgrund av att den tidigare förhandlingsverksamheten avsett även villkoren för vissa icke-stat- liga arbetstagare ansågs det angeläget att avtalsverkets förhandlingar för sådana arbetstagare skulle kunna utmynna i kollektivavtal som var bindande för arbetsgivaren.

Genom ställföreträdarlagen som trädde i kraft den 1 januari 1966 fick avtalsverket befogenhet att förhandla samt sluta och uppsäga kollektivavtal på kommuns och vissa andra icke-statliga arbetsgivares vägnar och att även i övrigt företräda sådan arbetsgivare i vissa hänseenden. Med kommun lik­ ställs i lagen landstingskommun, municipalsamhälle, kommunalförbund, tingslag, församling, kyrklig samfällighet, skogsvårdsstyrelse, hushållnings­ sällskap, allmän försäkringskassa och annan allmän inrättning. Kungl. Maj :t kan förordna att bestämmelse i lagen om statens avtalsverk i stället skall gälla Kungl. Maj :t. Kungl. Maj :t eller, efter bemyndigande av Kungl. Maj :t, avtalsverket får vidare överlämna till annan statlig myndighet eller till ar­ betsgivaren att handlägga fråga som enligt lagen ankommer på avtalsverket.

Enligt den huvudbestämmelse om lagens tillämpningsområde som med­ delas i 1 § lagen gäller denna anställnings- eller arbetsvillkor som får be­ stämmas genom avtal och som enligt lag eller särskilt beslut av riksdagen skall fastställas under medverkan av Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer.

Intill den 1 januari 1968 är lagen enligt en övergångsbestämmelse tillämp­ lig även på annat anställnings- eller arbetsvillkor för arbetstagare hos kom­ mun eller därmed i lagen likställd arbetsgivare än som nyss sagts, om vill­ koret får bestämmas genom avtal och närmast före den 1 januari 1966 regle­ rats genom bestämmelse som meddelats av Kungl. Maj :t eller statlig myn­ dighet.

Övergångsbestämmelsen tillkom med hänsyn till att huvudstadgandet i 1 § ej träffade alla de kategorier av icke-statliga arbetstagare, som avsetts skola falla inom avtalsverkets förhandlingsområde och vilkas anställnings­ villkor reglerades genom statliga bestämmelser närmast före lagens ikraft­ trädande.

Under lagens giltighetstid har riksdagsbeslut om dess tillämpning med­ delats beträffande villkoren för olika grupper icke-statliga arbetstagare. För åtskilliga kategorier av sådana arbetstagare är emellertid lagen tillämplig endast med stöd av övergångsbestämmelsen. I det övervägande antalet fall rör det sig här om kategorier, för vilka statlig löne- eller pensionsreglering redan före lagens tillkomst gällt enligt riksdagsbeslut.

Övergångsbestämmelsen upphör att gälla vid utgången av år 1967. Jag har funnit starka skäl tala för att frågan om lagens tillämplighet för avsedda grupper efter nämnda tidpunkt löses i ett sammanhang. Riksdagen behöver då ej ta ställning till särskilda framställningar beträffande arbetstagargrup- per inom olika förvaltningsområden.

Kangl. Maj:ts proposition nr 131 år 1967

10

Kungl. Maj.ts proposition nr 131 år 1967

Anledning finns att vid frågans lösning uppmärksamma vissa förhållan­

den som ej kunde förutses vid lagens tillkomst. Vissa förmånsområden re­

gleras alltjämt i offentligrättslig ordning i avvaktan på att kollektivavtal

i ämnet kommer att träffas. Rese- och pensionsreglementena med anslutan­

de författningar gäller sålunda alltjämt. Frågor om förmånsändringar inom

angivna områden upptas emellertid mellan avtalsparterna i anslutning till

förhandlingar inom det kollektivavtalsreglerade området.

Ställföreträdarlagens övergångsbestämmelse anknyter till förekomsten av

statliga bestämmelser vid utgången av år 1965. Tillämpningsområdet för den

statliga personalpensioneringen har emellertid enligt riksdagens beslut änd­

rats under tiden därefter, vilket kommer till uttryck genom ändringar i pen-

sionsförfattningarna. Beträffande vissa grupper som förts in under statlig

personalpensionering efter utgången av år 1965 kan frågan om ställföre­

trädarlagens tillämplighet behöva lösas. Reglering genom statliga bestäm­

melser av ekonomiska anställningsvillkor för icke-statliga arbetstagare kan

även i övrigt undantagsvis ha införts efter nämnda tidpunkt.

Jag vill i detta sammanhang erinra att jag, när förslaget till ställföreträ-

darlagen anmäldes, framhöll att övergångsbestämmelsen till lagen ej blir

tillämplig i fall då anslutningen till det statliga pensionssystemet inte innebär

en reglering av anställnings- eller arbetsvillkor rörande pension utan endast

har karaktären av pensionsförsäkring. Lagens tillämplighet bör vara in­

skränkt på detta sätt även sedan övergångsbestämmelsen upphört att gälla.

Jag föreslår i anslutning till det anförda att Kungl. Maj :t utverkar riks­

dagens beslut att avtalsbara anställnings- eller arbetsvillkor för arbetstagare

hos kommun eller annan allmän inrättning, som avses i ställföreträdarlagen,

från och med den 1 januari 1968 skall fastställas under medverkan av

Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer, om villkoret

närmast dessförinnan omfattats av övergångsbestämmelsen till lagen eller,

utan att så är fallet, reglerats genom statliga bestämmelser.

Jag utgår från att sådana frågor om tillämpning av ställföreträdarlagen,

som kan uppkomma framdeles på grund av ändrade förhållanden, skall un­

derställas riksdagen i de särskilda fallen.

Jag vill slutligen erinra att, om riksdagen bifaller de förslag angående de

nya lantbruksnämndernas organisation m. m. som framlagts i prop. 1967 : 74,

det måste övervägas att ej ha kvar hushållningssällskapen bland de allmänna

inrättningar som uppräknas i 1 § ställföreträdarlagen och i 1 § kommunal-

tjänstemannalagen. Jag kommer att följa ärendets fortsatta utveckling. För­

slag till de lagändringar som kan komma att behövas kommer jag att anmäla

för Kungl. Maj :t tidigast under hösten 1967.

Under åberopande av vad jag anfört i det föregående och under fram-

Kungl. Maj:ts proposition nr 131 år 1967

11

hållande att hinder ej synes möta mot att ärendet behandlas nnder riksda­ gens höstsession hemställer jag att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att be­ sluta

att för arbetstagare hos kommun eller annan allmän in­ rättning, som avses i lagen den 3 december 1965 (nr 576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhand­ lingar m. in., anställnings- eller arbetsvillkor som får bestäm­ mas genom avtal skall från och med den 1 januari 1968 fast­ ställas under medverkan av Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer, om villkoret närmast före nämnda dag omfattats av övergångsbestämmelsen till lagen eller eljest reglerats genom bestämmelse som meddelats av Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­ stämmande av statsrådets övriga ledamöter hem­ ställt förordnar Hans Maj :t Konungen att till riks­ dagen skall avlåtas proposition av den lydelse bi­ laga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta Gyllensten